Spring over hovedmenu

Opslag: Pulje til bedre indsats til borgere i ressourceforløb

Ansøgningsfrist 29-11-2019

Formålet med puljen er blandt andet at forbedre kommunernes arbejde med inddragelse af borgeren. Der er afsat 61,5 mio. kr. til puljen på FL § 17.46.65.40.

Evalueringen af ​​reformen af ​​førtidspension og fleksjob i 2018 peger på en række særlige udfordringer med ressourceforløb og fleksjob. Den viser bl.a., at kun ca. at ud af ti fik en virksomhedsrettet indsats inden for det første år af deres ressourceforløb, mens netop en virksomhedsrettet indsats indgik i otte ud af ti indstillinger til indsats fra rehabiliteringsteamet.

For 2019 er der afsat 61,5 mio. kr., til denne ansøgningspulje, således at flere kommuner arbejder systematisk med inddragelse af borgeren gennem hele ressourceforløbet og skaber mere kvalitet i de virksomhedsrettede indsatser, samt systematiske følger op på de borgere, som går passive i længere tid.

Målgruppe

Puljens målgruppe er samtlige borgere i de deltagende kommuner, som indstilles til møde i rehabiliteringsteamet i perioden december 2019 – december 2021, hvor kommunen vurderer, at rehabiliteringsteamet sandsynligvis vil indstille borgeren til et ressourceforløb og samtlige borgere i ressourceforløb i perioden (uanset anciennitet).

formålet

Formålet med at puljen er, at forbedre kommunernes arbejde med inddragelse af borgeren særligt i forbindelse med forberedelse til rehabiliteringsmødet, opfølgning på indstillingen og indsatsdelene, samt skabe øget kvalitet i de virksomhedsrettede indsatser, hvor der skal være større fokus på lønnede timer.

Ansøgerkreds

Puljen kan søges af kommuner.

Projektperiode

15. december 2019 til 31. december 2021.

Projektets indsatsmodel og kerneelementer

Indsatsmodellen i Bedre indsats for borgere i ressourceforløb bygger på viden fra projekterne 'Flere skal med', 'JobFirst' og 'Bedre Ressourceforløb' mv, og står på to centrale vidensbaserede holdepunkter for, hvad der virker i indsatsen for udsatte borgere:

 • ”Virkeligheden virker” – det at komme ud på en ordinær arbejdsplads med kommunikation og meningsfulde opgaver løfter borgeren tættere på job
 • ”Medarbejderen virker” – en tillidsrelation til en primær kontaktperson, der tror på borgerens jobmuligheder, øger chancerne for at komme i job.

Indsatsmodellen for puljen er inddelt i tre faser:

 • Fase 1 – Jobrettet forberedelse
  Indsatsen igangsættes, når jobcenteret påbegynder arbejdet med rehabiliteringsplanens forberedelse del sammen med borgeren, der vurderes at være i målgruppen for ressourceløb. Hvis borger allerede er tilkendt ressourceforløb, igangsættes fase 2.
 • Fase 2 – Hurtigt i gang
  Det er vigtigt, at der hurtigt følges op fra kommunen, således at indstillingerne fra mødet kan efterleves og de rette indsatser igangsættes, så borgeren hurtigt kan komme i gang på en virksomhed. Fase 2 gennemføres for alle borgere i ressourceforløb.
 • Fase 3 – Fodfæste på arbejdsmarkedet
  Borgeren skal sammen med jobformidler indgå aftale om lønnede timer med virksomheden. Hvis det ikke er muligt, indgå en aftale om praktik med fokus på ordinære løntimer.

Til hver fase knytter sig indsatser, som er bygget op om syv kerneelementer. Bilag 1 viser en udfoldet beskrivelse af indsatsmodellen inklusiv kerneelementer.

Bilag 1 - indsatsmodel (pdf) (nyt vindue)

Projektets succeskriterier

Initiativet skal øge kvaliteten i ressourceforløbet, dvs. øget andel af borgere i ressourceforløb, der modtager en virksomhedsrettet indsats og/eller lønnede timer.

Succeskriterierne er knyttet op på resultatkrav jf. afsnittet om udbetaling.

Kriterier for tildeling af tilskud

Der vil i vurderingen af ​​ansøgningerne blive lagt vægt på følgende kriterier:

 • At ansøger har lave sagsstammer for jobformidlere, således at opgavemængde og sagsstamme matcher og giver mulighed for en tæt kontakt til borgeren. Der stilles ikke krav til, hvor stor sagsstammen for jobformidlerne skal være, da det ikke skal udføres af jobformidlerens og opgaver.
 • At ansøger har erfaring med virksomhedsrettet indsats og at en høj andel af kommunens udsatte borgere er i virksomhedsrettet indsats.
 • At ansøgningen indeholder en konkret plan for varig forankring af indsatsen, hvor det tydeligt fremgår, hvordan kommunen vil sikre forankring af indsatsmodellen og lave sagsstammer for jobformidlere efter initiativets udløb.
 • En helhedsvurdering af kvaliteten af ​​ansøgningen, herunder at projektets budget er rimeligt og velbegrundet ift. aktiviteter i projektet.

Bilag 2 om begrænsede sagsstammer (pdf) (nyt vindue)

Forpligtelser ved deltagelse

Ved ansøgning om tilskud forpligter ansøger sig til følgende:

 • At gennemføre indsatsmodellen som beskrevet i bilag 1.
 • At foretage sagsgennemgang af borgere i ressourceforløb og vurdere hvornår virksomhedsrettet indsats kan igangsættes.
 • At udarbejde en drejebog for borgerinddragelse, der beskriver, hvordan forløbsforløb for borgere, der er indstillet til et møde i rehabiliteringsteamet.
 • At sikre ledelsesforankring og ressourceprioritering på tværs af forvaltninger i kommunen. For at imødekomme dette, skal kommunen etablere en permanent fungerende styregruppe, som mødes med en hurtig kadence (min. kvartalsvist), og som består af ledelsesrepræsentanter med beslutningskompetence fra de forskellige forvaltninger og afdelinger.
 • At projektledelsen forankres hos afdelinger/teamledere for ressourceforløb, som sammen med en implementeringsgruppe på medarbejderniveau, skal bidrage til en målrettet, aktiv og effektiv implementering af indsatsmodellen i jobcentrets drift og er – sammen med styregruppen – ansvarlig for den succesfulde implementering.
 • At deltage i de procesunderstøttende aktiviteter som styrelsen igangsætter med henblik på at styrke implementeringen af ​​indsatsen i kommunerne, herunder at arbejde systematisk med mål- og produktionsstyring.
 • At deltage i planlagte evalueringsaktiviteter samt indsamle relevante data til proces- og evalueringskonsulent.
 • At efterleve styrelsens retningslinjer vedrørende ansvar for databehandling, som findes på siden Vejledninger, retningslinjer og skabeloner.

Styrelsens databehandling

Evaluering

Der ydes processtøtte til projekterne i løbet af projektperioden og det vil blive gennemført en ekstern evaluering.

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan søges om tilskud til følgende udgiftsposter:

 • Løn til jobformidlere
 • Løn til implementeringsledelse
 • Revision

Udgifterne i budgettet skal være rimelige og velbegrundede med afsæt i en konkret vurdering af, hvad indsatsen indebærer.

Styrelsens budgetskabelon skal anvendes, og budgettet skal indeholde fyldestgørende noter til alle budgetposter.

Vær opmærksom på at der skal opstilles budgetter for de enkelte budgetår samt et samlet budget for hele perioden.

Krav om afrapportering

Der stilles krav om indsendelse af hhv. status- og slutrapport forud for udbetaling af tilskud.

Krav til regnskab

Der stilles krav om indsendelse af delregnskab forud for udbetaling af tilskud samt et endeligt regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

Afhængig af tilskuddets størrelse skal det endelige regnskab enten være revisorpåtegnet regnskab (ved tilskud på over 500.000 kr.) eller ledelsespåtegnet (ved tilskud under 500.000 kr.).

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget. Nedenstående budget- og regnskabsskabelon skal anvendes ved indsendelse af regnskaber.

Frister for indsendelse af regnskaber vil fremgå af tilsagnsbrevene.

Udbetaling

Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af indsendte regnskaber.

Udbetaling af det samlede beløb af, om kommunen har opfyldt resultatkravene.

Op til 75 pct. af tilskuddet udbetales i rater på baggrund af ledelsespåtegnede delregnskaber og statusrapporter, som dokumenter afholdte udgifter og afholdte aktiviteter, herunder gennemført sagsgennemgang mv. 

Den resterende del af tilskuddet udbetales efter indsendelse af slutregnskab og slutrapport og er bundet op på opfyldelse af følgende resultatkrav:

 • 12,5 pct. udbetales hvis 35 pct. af kommunens borgere i ressourceforløb er i virksomhedspraktik (inkl. løntilskud), lønnede timer eller uddannelse i et kvartal i 2021. Målgruppen definerer som ressourceforløbsydelsesmodtagere i første uge i januar 2020 (samt efterfølgende tilgang). Heraf opgøres andelen som i løbet af et kvartal er berørt af:
  • beskæftigelse
  • ordinære løntimer, inkl. fleksjob
  • ordinær uddannelse på ordinære vilkår (SU)
  • virksomhedspraktik eller løntilskud
 • Resten af ​​tilskuddet (12,5 pct.) udbetales, hvis 15 pct. af kommunens borgere i ressourceforløb er i lønnede timer eller uddannelse i et kvartal i 2021. Målgruppen definerer som ressourceforløbsydelsesmodtagere i første uge i januar 2020 (samt efterfølgende tilgang). Heraf opgøres andelen som i løbet af et kvartal er berørt af:
  • beskæftigelse
  • ordinære løntimer, inkl. fleksjob
  • ordinær uddannelse på ordinære vilkår (SU)

Tilflyttere og personer, der overgår til ovenstående ydelser i løbet af året, tilføjes løbende til målgruppen i begge opgørelser. Fraflyttere og afdøde udgår.

Der er vedlagt en eksempler på, hvor kommunerne ligger på de to resultatkrav i initiativet, hvis udgangspunkt var borgere i ressourceforløb i første uge i oktober 2017.

Bilag 3 Kommunernes nuværende niveau ift. resultatkrav 1 (pdf) (nyt vindue)

Bilag 4 Kommunernes nuværende niveau ift. resultatkrav 2 (pdf) (nyt vindue)

For deltagende kommuner vil styrelsen udarbejde månedlige oversigter om indfrielsen af ​​resultatkravene.

Kommunernes maksimale tilskudsbeløb

Der er for den enkelte kommune en grænse for, hvor stort et tilskud der kan ansøges om jf. nedenstående notat. Beløbsgrænserne er beregnet på baggrund af målgruppens størrelse i de enkelte kommuner. Der må påregnes medfinansiering af projektet, i det omfang det er nødvendigt for at kunne gennemføre som beskrevet, herunder for at kunne sikre lave sagsstammer for jobformidlere.

Bilag 5 om maksimalt tilskudsbeløb (pdf) (nyt vindue)

Ansøgningsfrist og praktiske oplysninger

Ansøgninger skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via styrelsens Tilskudsportal senest fredag ​​den 29. november 2019, kl. 12.00.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Ansøgninger der sendes efter dette tidspunkt, vil blive afvist.

Der kan forventes svar på ansøgningen i midten af ​​december 2019.

Ved indsendelse af ansøgninger skal følgende skabeloner anvendes:

Budgetskema (Excel) (nyt vindue)

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar til puljen, hvor puljens indhold uddybes/specificeres yderligere vil blive offentliggjort på denne side.

Spørgsmål og svar til puljen om tilskud og økonomi

Spørgsmål og svar om målgruppe og resultatkrav

Spørgsmål og svar om indsatsen

Spørgsmål og svar om organisering

Spørgsmål og svar om STEP UP-INDSATS

Spørgsmål og svar om COVID-19

Sidst opdateret: 29-08-2022