Spring over hovedmenu

Opslag: Pulje til bedre udslusning og overgang fra Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Ansøgningsfrist 22-05-2019

Puljen har til formål at forbedre overgangen mellem Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og ordinær uddannelse eller beskæftigelse. Der er afsat 38,4 mio. kr. til puljen på FL § 17.59.21.40.

Som led i aftale om satspuljen for 2019, er der afsat 38,4 mio. kr. til at forbedre udslusningen og overgangen fra den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) i det tredje og sidste år af uddannelsen. Det afsatte beløb er fordelt med 9,6 mio. kr. årligt i 2019 - 2022.

Målgruppe

Målgruppen er STU-elever, der efter endt STU-forløb, vil være i målgruppen for ordinær uddannelse eller beskæftigelse, herunder fleksjob, eller skånejob (løntilskud for førtidspensionister).

Formål

Formålet er at forbedre overgangen mellem STU og ordinær uddannelse eller beskæftigelse, og dermed øge andelen af STU-elever, som efter endt STU-forløb overgår til uddannelse eller beskæftigelse frem for passiv offentlig forsørgelse.

Ansøgerkreds

Puljen kan søges af partnerskaber mellem private og kommunale STU-udbydere og en eller flere kommuner. Der må gerne indgås partnerskab med flere STU-udbydere.

Projektperiode

Projekterne kan løbe i en periode på op til fire år. Ansøgerne definerer selv længden af projektperioden i ansøgningen.

Projekterne har opstart af indsats den 1. august 2019.

Projektets indsatsmodel

Den unge i udslusningsforløbet skal tilknyttes en fast kontaktperson i regi af STU, der under hele forløbet skal være let tilgængelig for den unge. Kontaktpersonen skal sammen med den unge lave en uddannelsesplan med et udslusningsperspektiv.

Planen skal tage afsæt i elevens egne jobmål (stilling, funktioner eller beskæftigelsesområde) eller uddannelsesmål, samt eventuelle barrierer defineret af eleven selv.

Hvis eleven ikke har klare ønsker, skal kontaktpersonen hjælpe med at indkredse, fx ved at tage afsæt i elevens erfaringer, fritidsinteresser eller opgaver i hjemmet. Hvis eleven er bekymret for særlige forhold, skal kontaktpersonen hjælpe med at iværksætte relevant støtte. Kontaktpersonen skal sikre at der er et stærkt fokus på ressourcer og kompetencer. Min plan og Præsentations-CV kan anvendes som redskaber.

Min Plan

Præsentations-CV

Kontaktpersonen kan vælge at samarbejde med en jobkonsulentfunktion, når målet er beskæftigelse.

Hvis målet er beskæftigelse

 1. Kontaktpersonen skal – eventuelt med bistand fra en jobkonsulentfunktion - hjælpe eleven med at opsøge og tage kontakt til relevante arbejdspladser med henblik på at finde et jobmach. Det rette match findes ved virksomhedsbesøg og snuseaktiviteter, hvor eleven får mulighed for at afprøve forskellige arbejdsfunktioner. Der kan med fordel tages udgangspunkt i elevens dokumenterede kompetencer.
 2. Når jobmatchet er fundet, skal kontaktpersonen hjælpe eleven og virksomheden med at indgå en konkret aftale om ansættelsen. I aftalen fastlægges den unges arbejdsopgaver og arbejdstid og - hvis det er relevant - delmål med henblik på at opnå progression. Både når målet er ordinær beskæftigelse, fleksjob eller løntilskud for førtidspensionister, sigtes der som udgangspunkt mod lønnede timer fra start, eventuelt i kombination med virksomhedspraktik.
 3. Kontaktperson, elev og virksomhed skal dernæst udarbejde en klar plan for opfølgning under ansættelsen. Opfølgningen varetages af kontaktpersonen og tilrettelægges med udgangspunkt i elevens behov og fortsætter så længe, eleven har brug for det.
 4. Endelig skal eleven tildeles en fast kontaktperson, der kan støtte eleven i forhold til opgaveløsningen og etablering af sociale relationer.

Hvis målet er ordinær uddannelse

 1. Kontaktpersonen skal hjælpe eleven med at opsøge og tage kontakt til relevante uddannelsessteder, der matcher elevens ønsker og dokumenterede kompetencer, samt bistå med eventuel ansøgningsprocedure.
 2. Når det rette uddannelsessted er fundet, skal kontaktpersonen hjælpe eleven og uddannelsesstedet med at kortlægge og håndtere eventuelle opmærksomhedspunkter.
 3. Kontaktperson, elev og uddannelsessted skal dernæst udarbejde en klar plan for opfølgning under uddannelsen. Opfølgningen varetages af kontaktpersonen og tilrettelægges med udgangspunkt i elevens behov og fortsætter så længe, eleven har brug for det.
 4. Endelig skal eleven tildeles en fast kontaktperson på uddannelsesstedet, der kan støtte eleven fagligt og i forhold til etablering af sociale relationer.

Projektets kerneelementer

Projektet skal gennemføre forsøg med særlige udslusningsforløb - som del af tredje og sidste år af STU - for den del af STU-eleverne, der er i målgruppen for ordinær uddannelse eller beskæftigelse, herunder fleksjob og løntilskud for førtidspensionister.

Udslusningsforløbet kan fx i regi af jobcenteret fortsætte i overgangen fra STU, hvis den unge ikke er kommet i uddannelse eller beskæftigelse. Ansvaret for koordineringen af udslusningsforløbet skal som udgangspunkt være placeret hos en STU-udbyder.

Som led i afprøvningen af udslusningsforløb skal projekterne:

 • afprøve samarbejdsmodeller internt mellem kommunens forvaltninger og med STU-udbydere med henblik på en helhedsorienteret indsats i udslusningen af STU.
 • afprøve metoder på baggrund af eksisterende viden fra blandt andet JobFirst-forsøget i forhold til jobrettet indsats, individuelle jobmatch og at sikre ordinær beskæftigelse (herunder fleksjob) eller skånejob.
 • arbejde systematisk med at lave en uddannelsesplan med et udslusningsperspektiv allerede under STU-forløbet.
 • levere en intensiveret indsats med en fast kontaktperson, der understøtter udslusning og overgang efter et endt STU-forløb til anden uddannelse eller beskæftigelse.
 • sikre tidlig inddragelse af jobcentret og iværksættelse af eventuelle beskæftigelsesrettede indsatser, fx i forbindelse med udarbejdelse af udslusningsplanen og anvendelse af udslusningsplanen i den eventuelt videre afklaring af arbejdsevnen i beskæftigelsessystemet i forlængelse af STU.

Projektets succeskriterier

Succeskriteriet er, at flest mulig STU-elever, der deltager i et særligt udslusningsforløb, overgår til ordinær uddannelse eller beskæftigelse, herunder fleksjob og løntilskud for førtidspensionister.

Ansøger skal i ansøgningen opstille konkrete mål for, hvor mange STU-elever der forventes at overgå til ordinær uddannelse eller beskæftigelse, herunder fleksjob og løntilskud for førtidspensionister, og projekterne skal i løbet af projektperioden levere data, der gør det muligt at fastlægge, hvorvidt målene opnås.

Kriterier for tildeling af tilskud

En forudsætning for at komme i betragtning til tilskud fra puljen er, at der i budgettet indgår medfinansiering af den øgede fokus på sagsbehandlingen i jobcentret. Der vil derfor blive lagt vægt på andelen heraf ved vurderingen af ansøgninger.

Der vil i vurderingen af ansøgninger blive lagt vægt på følgende kriterier:

 • Hvordan projektet systematisk vil arbejde med projektets indsatsmodel
 • I hvilket omfang projektet har opstillet ambitiøse, målbare mål for projektet og kan dokumentere, at de overholdes
 • Andelen af medfinansiering

Forpligtelser ved deltagelse 

Der gælder følgende forpligtelser ved deltagelse i projektet:

 • At der arbejdes systematisk inden for projektets indsatsmodel og det dokumenteres, hvorvidt projektet lever op til de opstillede succeskriterier. Projekterne skal udføre systematiske registreringer undervejs i projektperioden og projekterne forpligter sig således til at efterleve de registreringskrav på målgruppen og indsatsen, som vil blive udmeldt fra styrelsen i forhold til monitorering og evaluering af projektet.
 • At styrelsens retningslinjer vedrørende ansvar for databehandling efterleves.

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Evaluering

Der udarbejdes en midtvejsstatus efter to år samt en afsluttende evaluering, der skal dokumentere statistik for målgruppens karakteristika og resultater i projekterne.

Der nedsættes en referencegruppe, som skal forberede evalueringssporet.

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan søges om tilskud til følgende udgiftsposter:

 • Løn til en gennemgående kontaktperson i udslusningsforløbet i regi af STU-udbyderen
 • Løn til en eventuel jobkonsulentfunktion, der kan stå for at varetage opgaven med at sikre jobåbninger eller samarbejdsrelationer med virksomheder, der vil ansætte de unge, eller støtte overgang til ordinær uddannelse.
 • Løn til delvis finansiering af et forøget fokus på sagsbehandlingen af den unges sag i jobcentret, som skal suppleres af kommunal medfinansiering.
 • Revision

Styrelsens budget- og regnskabsskabelon skal anvendes, og budgettet skal indeholde fyldestgørende noter til alle budgetposter.

Budget- og regnskab (Excel) (nyt vindue)

Vær opmærksom på, at budget- og regnskab skal opstilles for de enkelte budgetår samt et samlet budget for hele perioden.

Krav om afrapportering

Der stilles krav om at der skal sendes halvårlige statusrapporter til styrelsen forud for udbetaling af tilskud.

Efter projektets afslutning, skal der sendes en slutrapport (selv-evaluering) sammen med et regnskab for hele projektperioden til styrelsen.

Ved udfyldelse af slutrapporten, skal projektet angive deltagernes arbejdsmarkedsstatus ved projektstart og afslutning. Det er derfor vigtigt, at projektet ved projektstart kortlægger deltagerne arbejdsmarkedsstatus.

Styrelsens skabeloner for status- og slutrapporter kan downloades via styrelsens hjemmeside.

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Krav til regnskab

Der stilles krav om indsendelse af halvårlige delregnskaber forud for udbetaling af tilskud samt et endeligt regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

Afhængig af tilskuddets størrelse, skal det endelige regnskab være revisorpåtegnet ved tilskud på over 500.000 kr. eller ledelsespåtegnet ved tilskud under 500.000 kr.

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget.

Styrelsens budget- og regnsskabsskabelon skal anvendes.

Budget- og regnskab (Excel) (nyt vindue)

Frister for indsendelse af regnskaber vil fremgå af tilsagnsbrevene.

Udbetaling

Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af de indsendte regnskaber.

Det samlede beløb afsat til ansøgningspuljen er fordelt på finansloven for i år samt finanslovene for 2020, 2021 samt 2022. At beløbet er fordelt over flere år betyder, at tilsagn om tilskud vil blive givet for ét år af gangen. Ansøgningen skal imidlertid dække hele projektperioden.

Ansøgningsfrist og indsendelse af ansøgning

Ansøgninger skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via styrelsens Tilskudsportal senest onsdag den 22. maj 2019, kl. 12.00.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Ansøgninger der sendes efter fristens udløb, vil blive afvist.

Der kan forventes svar på ansøgningen primo juni 2019.

Ved indsendelse af ansøgninger skal følgende skabeloner anvendes:

 

 

Sidst opdateret: 26-08-2022