Spring over hovedmenu

Opslag: Pulje til forebyggelse af udfordringer i indsats og resultater

Ansøgningsfrist 13-12-2019

Formålet med puljen er at styrke kompetencerne for de medarbejdere og ledere i kommuner/jobcentre, der arbejder med målgrupperne berørt af den nye LAB. Der er afsat 5 mio. kr. til puljen på FL § 17.46.42.10.

Forligskredsen bag beskæftigelsesreformen har besluttet at afsætte 5 mio. kr. til at understøtte, at kommuner proaktivt – og i samarbejde med det regionale arbejdsmarked - kan forebygge udfordringer i indsats og resultater.

I august 2018 indgik den tidligere regering (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats. Hensigten med aftalen er at gøre op med en kompleks lovgivning med mange proceskrav og sørge for, at særregler ikke kommer til at stå i vejen for en effektiv beskæftigelsesindsats. Den nye lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) træder i kraft 1. januar 2020.

Med forenklingen af ​​LAB får kommunerne større frihed til at planlægge hjælpen til ledige. Kommuner kan i tråd med aftalens intentioner via puljen få tilskud til at løfte deres indsats og resultater, så medarbejdere og ledere bliver klædt på til at give de ledige en meningsfuld og hyppig indsats, der er tilpasset deres behov.

Målgruppe

Medarbejdere og ledere i kommuner/jobcentre, der arbejder med de målgrupper, der er berørt af den nye LAB.

Formålet med puljen

Formålet med puljen er at styrke målgruppens kompetencer til at planlægge og gennemføre en indsats, der sikrer, at alle borgere, der er omfattet af den nye LAB-lov, får en meningsfuld og målrettet hjælp, som er tilpasset deres individuelle behov i overensstemmelse med intentionerne. bag den politiske aftale. Målet med puljen er også, at udfordringer med indsats og resultater forebygges.

Ansøgerkreds

Puljen kan søges af kommuner.

Projektperiode

Ansøger angiver egen projektperiode. Projektperioden skal dog starte december 2019 og kan løbe frem til og med december 2020.

Projektets indsatsmodel og kerneelementer

Der kan ydes tilskud til aktiviteter, der understøtter kompetenceudvikling i bred forstand i forhold til understøttelse af, at intentionerne bag Aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats indfries, herunder særligt at de friere rammer ikke medfører, at større grupper af borgere efterlades uden en meningsfuld og individuel tilpasset indsats.

Der kan bredt søges om tilskud til at klæde medarbejdere og ledere på til at løfte indsatsen i tråd med aftalens intentioner med henblik på at forebygge udfordringer i indsats og resultater.

Ansøgere skal i ansøgningen beskrive hvilke kerneelementer, der vil blive gennemført i løbet af projektperioden, og det skal beskrives, hvordan kerneelementerne vil understøtte implementeringen af ​​aftalens intentioner.

Det skal endvidere fremgå, hvordan det regionale arbejdsmarkedskontor påtænkes inddraget i aktiviteterne.

Der forudsættes ikke – bortset fra forudsætningen om inddragelse af det regionale arbejdsmarkedskontor – en bestemt indsatsmodel i forbindelse med udmøntning af puljen, men de aktiviteter, der ydes støtte til, kan f.eks. være:

 • Tiltag målrettet, at kommunen kan udvikle metoder og værktøjer til at identificere baggrunden for, at de ledige ikke får en hyppig og meningsfuld indsats med afsæt i deres behov. Herunder f.eks. brug af data, afholdelse af temadage, sagsgang samt kortlægning af årsager gennem indsats- og resultatfordringer.
 • Analyzer af sammenhængen mellem indsats og økonomi, som skal afdække, om kommuner opnår det forventede udbytte af de investerede udgifter i indsatsen.
 • Tiltag der understøtter, at de ledige får en hyppig og meningsfuld indsats og kontaktforløb, herunder f.eks. om fagsystemer og værktøjer til overblik, planlægning af kontaktforløbet, progression i samtaleforløbet, viden om god praksis og brug af it-værktøjer.
 • Udvikling og implementering af et sagsstyringssystem, som kan forbedre planlægningen af ​​kontaktforløb samtidig med, at der tages hensyn til den enkeltes behov.Tiltag målrettet planlægning af indsatsen, så ledige får individuelle og målrettede forløb, herunder arbejdet omkring differentierede indsatser med f.eks. opkvalificering relateret til en indsatsstrategi for udvalgte målgrupper.

Projektets succeskriterier

Succeskriteriet er, at flest mulige medarbejdere og ledere (relativ til det ansøgte beløb) opnår kompetencer, der kan understøtte implementeringen af ​​LAB-aftalens intentioner. Deltagernes udbytte og tilfredshed skal opgøres umiddelbart efter gennemførte aktiviteter.

Ansøger skal opstille yderligere succeskriterier i ansøgningen og beskrive, hvordan de vil opnå dem.

Kriterier for tildeling af tilskud

Der vil i vurderingen af ​​ansøgningerne blive lagt vægt på følgende kriterier:

 • At aktiviteterne er i overensstemmelse med puljens formål.
 • At aktiviteterne er fyldestgørende beskrevet.
 • At aktiviteterne er ledelsesmæssigt forankret.
 • At der iværksætters tiltag, der sigter på at opbygge en læringskultur i jobcentret.
 • Ansøgers beskrivelse af, hvordan man vil sikre, at den nye viden forankres i kommunens daglige opgavevaretagelse.

Forpligtelser ved deltagelse

Der gælder følgende forpligtelser ved deltagelse i projektet:

 • At indgå i et tæt samarbejde, f.eks. et sparringsforløb, med det relevante arbejdsmarkedskontor om at løfte deres resultater og indsats.
 • At deltage i aktiviteter målrettet udbredelse af gode erfaringer fra projektet til andre kommuner.
 • At samarbejde med STAR i forhold til den løbende overvågning og evaluering af indsatsen, herunder med henblik på udlevering af relevant data og information samt opfølgning på aktiviteternes succeskriterier.
 • At efterleve styrelsens retningslinjer vedrørende ansvar for databehandling, som findes på siden Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet.
 • At projekterne medfinansierer 20 procent af projektets samlede udgifter.

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan søges om tilskud til følgende udgiftsposter:

 • Lønudgifter til projektledelse og administration.
 • Køb af eksterne konsulentydelser til udvikling og gennemførsel af forløb for personer i målgruppen.
 • Lokaleleje.
 • Revision.

Udgifterne skal være rimelige og velbegrundede med en konkret vurdering af, hvad indsatsen kræver over for det specifikke antal deltagere.

Styrelsens budgetskabelon skal anvendes, og budgettet skal indeholde fyldestgørende noter til alle budgetposter. Se eventuelt guide til budlægning på siden Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet (nyt vindue)

Der stilles krav om minimum 20 procent medfinansiering af projektets udgifter. Medfinansieringen skal fremgå eksplicit af budgettet.

Krav om afrapportering

Der skal foretages en opfølgning af deltagernes udbytte og tilfredshed med de gennemførte aktiviteter umiddelbart efter endt forløb.

Styrelsen har til brug for deltagerevalueringen udarbejdet en skabelon, som indeholder de elementer, der som minimum forventes, at deltagerne skal svare på.

Ansøger kan vælge at anvende skabelonen for deltagerevaluering i sin oprindelige form eller tilføje og tilrette spørgsmål, så de passer til den konkrete kontekst.

Krav til regnskab

Der stilles krav om indsendelse af et endeligt regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

Afhængig af tilskuddets størrelse skal det endelige regnskab enten være revisorpåtegnet regnskab (ved tilskud på over 500.000 kr.) eller ledelsespåtegnet (ved tilskud under 500.000 kr.).

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget.

Udbetaling

Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af de indsendte regnskaber.

Ansøgningsfrist og praktiske oplysninger

Ansøgninger skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via styrelsens Tilskudsportal senest fredag ​​den 13. december 2019 kl. 12.00.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Ansøgninger der sendes efter dette tidspunkt, vil blive afvist.

Der kan forventes svar på ansøgningen ultimo december 2019.

Ved indsendelse af ansøgninger skal følgende skabeloner anvendes:

Budget- og regnskabsskema (Excel) (nyt vindue)

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar til puljen, hvor puljens indhold uddybes/specificeres vil blive offentliggjort på denne side.

Sidst opdateret: 22-12-2021