Spring over hovedmenu

Opslag: Pulje til implementering af LAB

Ansøgningsfrist 11-12-2019

Formålet med puljen er at kompetenceudvikle ledere og medarbejdere i jobcentre og a-kasser med henblik på, at de implementerer beskæftigelsesindsatsen i tråd med intentionerne i den nye LAB. Der er på FL § 17.46.42.10. afsat 14,7 mio. kr. til puljen.

Forligskredsen bag beskæftigelsesreformen har afsat 14,7 mio. kr. i 2019 til kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere i jobcentre og a-kasser, der kan understøtte implementeringen af ​​aftale om aftale om lov om beskæftigelsesindsats (LAB).

I august 2018 indgik den tidligere regering (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats. Hensigten med aftalen er at gøre op med en kompleks lovgivning med mange proceskrav og sørge for, at særregler ikke kommer til at stå i vejen for en effektiv beskæftigelsesindsats.

Kommuner, organisationer og a-kasser har en stor opgave i at implementere LAB-aftalen, der træder i kraft 1. januar 2020. Samtidig gør de større frihedsgrader i aftalen til kommunerne, at lokal ledelse og lokale kompetencer bliver helt centrale for en effektiv beskæftigelsesindsats. . Aftalen har medført ændringer i regler på tværs af målgrupperne i beskæftigelsesindsatsen, og der er derfor tale om en stor, tværgående implementeringsopgave for de relevante aktører.

Med tilskud fra ansøgningspuljen kan jobcentre, a-kasser og organisationer søge tilskud til at klæde medarbejdere og ledere i kommuner og a-kasser bedre til implementering af LAB.

Målgruppe

Medarbejdere og ledere i kommuner og a-kasser på tværs af alle målgrupper, der er berørt af lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Formel

Formål med puljen er at kompetenceudvikle ledere og medarbejdere i jobcentre og a-kasser til bedre at kunne implementere beskæftigelsesindsatsen i tråd med LAB-aftalens intentioner, som er:

 • Kommune og a-kasser får større frihed til at planlægge beskæftigelsesindsatsen til ledige.
 • Mere simple minimumsregler på tværs af målgrupper, så indsatsen kan tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte med fokus på resultater fremfor proceskrav.
 • De individuelle samtaler forenkles, så sagsbehandleren og borgeren i fællesskabet fastlægger indholdet, så samtalen bliver mere meningsfuld og målrettet.
 • Digitale løsninger til flere ledige med henblik på at understøtte en mere jobrettet indsats og empowerment af borgerne.

Ansøgerkreds

Puljens ansøgerkreds er kommuner, a-kasser og organisationer.

Der kan enten ansøges alene eller sammen med andre. Det er f.eks. muligt for flere kommuner at søge sammen eller på tværs af organisationer, kommuner og a-kasser.

Den kommune, a-kasse eller organisation, som indsender ansøgningen, bliver tilskudsansvarlig.

Projektperiode

Ansøger angiver egen projektperiode inden for perioden december 2019 - december 2020. Projektperioden skal dog starte i 2019.

Projektets indsatsmodel og kerneelementer

Der kan ydes tilskud til aktiviteter, der understøtter kompetenceudvikling i bred forstand i forhold til understøttelse af, at LAB-aftalens intentioner indfries, således at medarbejdere og ledere i jobcentre og a-kasser har de fornødne kompetencer til at implementere den nye LAB-aftale og intentionerne heri.

Ansøgere skal i ansøgningen beskrive hvilke kerneelementer, der vil blive gennemført i løbet af projektperioden, og det skal beskrives, hvordan kerneelementerne vil understøtte implementeringen af ​​LAB-aftalens intentioner.

I tråd med aftalens intentioner kan der opnås støtte til kompetenceudvikling målrettet bl.a.:

 • Vurdering af hvornår og hvordan der skal holdes samtaler med borgerne, uden at borgerne overlades til sig selv, når kontaktforløbet bliver mere frit. Herunder f.eks. kompetenceudvikling om arbejdsgange til ændret produktionsstyring.
 • Hvordan jobkonsulenter kan få borgerne til at være med til at fastlægge indholdet for samtalen, og hvordan samtalen målrettes job.
 • Vurdering af hvornår borgeren skal have en indsats, samt hvilken indsats der er effektiv.
 • Øget fokus på det gode match mellem ledige og virksomheder.
 • Hvordan en opsøgende indsats overfor virksomheder tilrettelægges.
 • Samarbejde mellem kommuner og a-kasser f.eks. til at understøtte fællessamtaler, når en-kassen deltager over video.
 • Empowerment af borgerne gennem øget brug af digitale redskaber. F.eks. hvordan CV bruges som dialogværktøj i samtalen, og hvordan ledige understøtter i selvbooking.

Projektets succeskriterier

Succeskriteriet er, at flest mulige medarbejdere og ledere (relativ til det ansøgte beløb) opnår kompetencer via projekterne, der kan understøtte implementeringen af ​​LAB-aftalens intentioner.

Ansøger skal opstille yderligere succeskriterier i ansøgningen og beskrive, hvordan projektet vil opnå dem.

Kriterier for tildeling af tilskud

Der vil i vurderingen af ​​ansøgningerne blive lagt vægt på følgende kriterier:

 • At projektet er i overensstemmelse med puljens formål.
 • At aktiviteterne er fyldestgørende beskrevet.
 • At der er beskrevet et relevant kompetenceudviklingsforløb for deltagerne.
 • At projektet er ledelsesmæssigt forankret.
 • At der iværksætters tiltag, der sigter på at opbygge en læringskultur i jobcentret.
 • At der er et rimeligt forhold mellem planlagte aktiviteter og pris.

Forpligtelser ved deltagelse

Der gælder følgende forpligtelser ved deltagelse i projektet:

 • At samarbejde med STAR og evaluator i forhold til den løbende overvågning og evaluering af indsatsen, herunder med henblik på udlevering af relevant data og information samt opfølgning på projektets succeskriterier.
 • At efterleve styrelsens retningslinjer vedrørende ansvar for databehandling, som findes på siden Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet.
 • 20 pct. medfinansiering af projektets samlede udgifter.

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan søges om tilskud til følgende udgiftsposter:

 • Lønudgifter til projektledelse og administration.
 • Køb af eksterne konsulentydelser til udvikling og gennemførsel af forløb for personer i målgruppen.
 • Lokaleleje.
 • Revision.
 • Evaluering.

Der stilles krav om minimum 20 pct. medfinansiering af projektets udgifter. Medfinansieringen skal fremgå eksplicit af budgettet.

Det er frivilligt, om projekterne vil gennemføre en mindre ekstern evaluering ud over den påkrævede selvevaluering.

Styrelsens budgetskabelon skal anvendes, og budgettet skal indeholde fyldestgørende noter til alle budgetposter. Udgifterne skal være rimelige og velbegrundede med afsæt i en konkret vurdering af, hvad indsatsen kræver for antallet af deltagere.

Krav om afrapportering

Der stilles krav om indsendelse af en statusrapport midtvejs i projektperioden forud for udbetaling af tilskud.

Efter projektets afslutning skal der indsendes en slutrapport, en rapport med opsamling på deltagerevalueringerne samt et regnskab for hele projektperioden.

Skabeloner for status- og slutrapport kan hentes på siden Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet.

Deltagerevaluering

Der skal foretages en opfølgning af deltagernes udbytte og tilfredshed med de gennemførte kompetenceudviklingsaktiviteter umiddelbart efter endt forløb.

Styrelsen har til brug for deltagerevalueringen udarbejdet en skabelon, som indeholder de spørgsmål, der deltager som minimum skal svare på.

Ansøger kan anvende nedenstående skabelon for deltagerevaluering i sin oprindelige form eller tilføje og tilrette spørgsmål, så de passer til den konkrete kontekst.

Deltagerevaluering (Word) (nyt vindue)

De udfyldte deltagerevalueringer skal ikke sendes til styrelsen. Der skal dog sendes en rapport med opsamling på resultaterne. Til brug for opsamlingen har STAR udarbejdet nedenstående skabelon, der skal udfyldes og sendes til sammen med slutrapporten.

Opsamlingsskema (Word) (nyt vindue)

Krav til regnskab

Der stilles krav om indsendelse af et halvårligt delregnskab forud for udbetaling af tilskud samt et endeligt regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

Afhængig af tilskuddets størrelse skal det endelige regnskab enten være revisorpåtegnet regnskab (ved tilskud på over 250.000 kr.) eller ledelsespåtegnet (ved tilskud under 250.000 kr.).

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget. Nedenstående budget- og regnskabsskabelon skal anvendes ved indsendelse af regnskaber.

Frister for indsendelse af regnskaber vil fremgå af tilsagnsbrevene.

Udbetaling

Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af de indsendte regnskaber.

Ansøgningsfrist og praktiske oplysninger

Ansøgninger skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via styrelsens Tilskudsportal senest onsdag den 11. december 2019 kl. 12.00.

Ansøgninger, der sendes efter dette tidspunkt, vil blive afvist.

Tilskudsportalen til puljeansøgning

Ansøgningen må maksimalt være på fire sider. Hvis ansøgningen er længere, vil den blive afvist.

Der kan forventes svar på ansøgningen ultimo december.

Ved indsendelse af ansøgninger skal følgende skabeloner anvendes:

Budgetskema (Excel) (nyt vindue)

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar til puljen, hvor ovenstående uddybes/specificeres vil blive offentliggjort på denne side.

Sidst opdateret: 30-08-2022