Spring over hovedmenu

Opslag: Pulje til nye muligheder for jobrotation

Ansøgningsfrist 10-12-2019

Formålet med puljen er, at kommunerne kan bevilge jobrotationsforløb, hvor medarbejderne med erfaring kan tage en erhvervsuddannelse, mens en jobrotationsvikar er ansat. Der er afsat 20,0 mio. kr. til puljen på FL § 17.46.76.20.

Med puljen kan kommunerne bevilge tilbud til, at medarbejdere kan tage en erhvervsuddannelse, som en del af et jobrotationsforløb. Målgruppen er den såkaldte euv1-gruppe, det vil sige medarbejdere, der er 25 år eller derover og har mindst to års relevant erhvervserfaring. Da denne gruppe allerede har to års erhvervserfaring, gennemføres erhvervsuddannelsen uden praktik. Der kan ikke udbetales jobrotationsydelse, hvis virksomheden samtidig modtager tilskud til medarbejderens løn fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Tilskudsmodtagerne vil opnå 60 procent refusion af udgifterne til skoleforløbet. Der stilles således krav om 40 procent medfinansiering.

Ansøgerkreds

Kommuner kan tilkendegive interesse for puljen.

Projektperiode

Forløbene skal være påbegyndt i 2019 eller 2020.

Interessetilkendegivelse

Ønsker kommunerne at modtage tilskud fra puljen, skal de aktivt tilkendegive dette via STAR’s tilskudsportal.

Alle kommuner har modtaget et brev fra STAR på tilskudsportalen, hvor de bedes angive deres interesse i at modtage tilskud fra puljen. Ansøgere skal blot vedlægge budget og angive, om de ønsker det angivne beløb, eller om de vil søge om flere midler. Der skal dermed ikke sendes en traditionel ansøgning til puljen. 

STAR har ud fra kommunernes andel af dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere fordelt midlerne til kommunerne. Der er dog reserveret mindst 20.000 kr. til alle kommuner. Fordelingsoversigten er udsendt via STARs Tilskudsportal.

Information om interessetilkendegivelse om tilskud fra puljen til nye muligheder for jobrotation er adresseret den kommunale sagsbehandler tilknyttet puljen til uddannelsesløft. Kontakt Daniel Christensen pr. e-mail dach@star.dk for information om, hvem der er tilknyttet puljen i din kommune.

Helt konkret skal kommunerne:

  • Under ”indsend information til STAR” tilkendegive, om de ønsker det angivne beløb i oversigten. Det er muligt at ønske et større beløb end det, kommunerne står til at skulle modtage.
  • Vedlægge et budget som er udsendt via STARs Tilskudsportal.

Eventuelt overskydende midler fra puljen fordeles blandt de kommuner, der ønsker et større beløb end angivet i oversigten, som er udsendt via STARs Tilskudsportal.

Tilsagn om tilskud gives kun til de kommuner, der aktivt tilkendegiver, at de ønsker midler fra puljen.

Ansøgningsfrist og praktiske oplysninger

Interessetilkendegivelse skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via styrelsens Tilskudsportal senest tirsdag den 10. december 2019, kl. 12.00.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Ansøgninger der sendes efter dette tidspunkt, vil ikke blive imødekommet.

Der kan forventes svar på interessetilkendegivelsen medio december 2019.

I kan læse mere om Aftale om opkvalificering og de andre opkvalificeringspuljer på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside (nyt vindue)

05-10-2019

Kommunen skal angive det tilskud, som er fordelt til kommunen eller et højere beløb, hvis kommunen har interesse i det.

Ud over det ansøgte beløb skal kommunerne angive medfinansiering. Med nærværende pulje er der 60 procent refusion, hvilket betyder, at kommunerne selv skal afholde 40 procent af de resterende udgifter. De 60 procent dækker det beløb, som kommunerne ansøger om, mens de 40 pcrocent ligger ud over dette beløb.

Har kommunen fx ansøgt om 100.000 kr. i tilskud, vil kommunen i budgettet også skulle angive medfinansieringen, som i dette tilfælde vil være 66.700 kr. (udregning: 100.000 kr.*0,667=66.700 kr.).

Budgetterne skal være ledelsespåtegnet, hvis kommunen er indstillet til tilskud over 500.000 kr. og revisorpåtegnet, hvis kommunen er indstillet til under 500.000 kr. Kommuner der er indstillet til tilskud over 500.000 kr., har mulighed for at angive 10.000 kr. til revision i budgettet.

05-12-2019

Der vil ikke være mulighed for at op- eller nedjustere budgettet efter frist. Det betyder, at styrelsen i fordelingen af midler vil tage udgangspunkt i de indsendte budgetter.

18-02-2020

Der er med puljen ikke fastlagt centrale krav til kommunernes registrering i fagsystemerne på specifikke bevillingsrammer eller persongrupper. Det er således op til kommunerne at fastlægge den nødvendige registrering.

Det bemærkes dog, at det for alle de nye uddannelsespuljer gælder, at:

  • Kommuner skal kunne oplyse antallet af personer, der har modtaget tilbud, der er finansieret med midler fra den enkelte pulje, personnumre på pågældende personer samt hvilke uddannelsesforløb, kommunerne har ydet støtte til.
  • Kommuner, der modtager tilsagn om tilskud, skal foretage en fuldstændig og løbende bogføring i kommunens regnskab af samtlige udgifter og indtægter, der afholdes eller modtages. Kontering af indtægter og udgifter skal ske på uautoriseret gruppering (udgifterne og tilskuddet skal registreres korrekt på art) og i øvrigt følge de regler, som Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsætter i det kommunale budget- og regnskabssystem.
  • Kommunerne har ved modtagelse af tilsagn modtaget mere information i Til-skudsportalen om betingelserne for tilskud fra de nye uddannelsespuljer.

For yderligere information henviser STAR til ”Vejledning om anvendelse af bevillingsrammer og aktiveringspuljer”, som findes her:

Vejledning til anvendelse af bevillingsrammer og aktiveringspuljer

Sidst opdateret: 09-02-2021