Spring over hovedmenu

Opslag: Pulje til projekter med virksomhedsrettede indsatser for personer med handicap

Ansøgningsfrist 29-04-2019

Puljens formål er at integrere og fastholde personer med handicap på arbejdsmarkedet. Der er afsat 15,3 mio. kr. til puljen på FL § 17.59.23.10.

Aftalepartierne bag satspuljen for 2019 er enige om, at mange organisationer gør en stor indsats for at integrere og fastholde personer med handicap på arbejdsmarkedet. Igennem projekternes indsatser er der udviklet forskellige metoder og erfaringer.

I satspuljeaftalen for 2019 er der derfor afsat 15,3 mio. kr. til en ansøgningspulje, hvorfra der kan søges om tilskud til projekter, der inddrager eller viderefører erfaringer med at integrere og fastholde personer med handicap på arbejdsmarkedet.

Målgruppe

Målgruppen er personer med kognitive handicap, herunder personer med ADHD, autisme og erhvervet hjerneskade mv.

Formålet med puljen

Formålet med puljen er at integrere og fastholde personer med handicap på arbejdsmarkedet.

Ansøgerkreds

Puljen kan ansøges af virksomheder, frivillige organisationer og selvejede institutioner.

Projektperiode

Projekterne kan gennemføres i perioden fra maj 2019 – september 2021.

Indsatsmodel og kerneelementer

Af puljen ydes tilskud til projekter, som har til formål at give personer i målgruppen et beskæftigelsestilbud eller ordinære timer, der kan bringe dem tættere på arbejdsmarkedet.

Projekternes indsatser skal som minimum indeholde følgende kerneelementer:

 • Beskæftigelsestilbud og/eller ordinære timer for deltagende personer med handicap.
 • Samarbejde med en eller flere kommuner, der er med til at sikre deltagervolumen i projekterne.

Projektets succeskriterier

Ansøger skal levere resultater i form af ordinære løntimer (inklusiv småjobs), fleksjob eller løntilskud (inklusiv til førtidspensionister) til projektdeltagerne.

Ansøger skal i ansøgningen opstille mål for, hvor mange konkrete ansættelser, der forventes skabt i perioden, og ansøger kan derudover opstille yderligere resultatmål for projektet (fx mål for udbredelse, konkrete aktiviteter etc.).

Eksempel:

 • Succeskriterium 1: 100 borgere opnår løntilskud i løbet af projektperioden.
 • Succeskriterium 2: 50 borgere opnår ordinære timer i løbet af projektperioden.

Kriterier for tildeling af tilskud

Der vil i vurderingen af ansøgningerne blive lagt vægt på følgende kriterier:

 • At projektet er indenfor puljens formål og målgruppe.
 • At projektet inddrager eller viderefører erfaringer med at integrere og fastholde personer med handicap på arbejdsmarkedet.
 • At projektet indeholder en virksomhedsrettet indsats.
 • At projektet har en vis årlig deltagervolumen.
 • At der er indgået samarbejdsaftaler med en eller flere kommuner (vedlægges ansøgningen) med henblik på at sikre nok borgere i projektet.
 • At projektet har opstillet ambitiøse og konkrete målsætninger om ordinære timer/beskæftigelse for målgruppen.
 • At projektet har et realistisk budget, som giver mest mulig værdi for pengene.

Der vil desuden blive foretaget en helhedsvurdering af kvaliteten af ansøgningen.

Forpligtelser ved deltagelse

Der gælder følgende forpligtelser ved deltagelse:

 • Samarbejde med den eksterne konsulent om evaluering af projektet, herunder at deltage i planlagte evalueringsaktiviteter samt indsamle relevante data til evalueringskonsulenten. Det vil være et krav, at projekterne indsamler oplysninger om deltagerne på cpr-niveau.
 • Udlevering af data til processtøtte- og evalueringskonsulenten på projektet, samt indgåelse af en databehandleraftale med processtøtte- og evalueringskonsulenten, som er i overensstemmelse med GDPR.
 • Ved deltagelse i projektet forpligter tilskudsmodtager sig til at efterleve styrelsens retningslinjer vedrørende ansvar for databehandling, som findes på siden Vejledninger, retningslinjer og skabeloner.

Evaluering 

Projekterne kan løbe i en projektperiode frem til udgangen af september 2021 med en ekstern evaluering sidst i projektperioden, der skal dokumentere projekternes beskæftigelsesmæssige resultater i 2021.

Evalueringen skal så vidt muligt belyse projekternes indsatser og deres effekter på borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet. Projekterne skal derfor stille relevant data til rådighed for Beskæftigelsesministeriet og den eksterne konsulent, der foretager evalueringen. Det inkluderer data, der giver mulighed for at følge deltagernes beskæftigelsesmæssige status og progression.

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan søges om tilskud til følgende udgiftsposter:

 • Aflønning og kompetenceudvikling af projektleder og projektmedarbejdere.
 • Aflønning af medarbejdere hos eksterne samarbejdspartnere, herunder frikøb af medarbejdere i kommuner, jobcentre og andre offentlige myndigheder.
 • Revision
 • Transport
 • Formidling og mindre projektrelevante materialeanskaffelser (fx IT-udstyr, træningsudstyr, print i forbindelse med formidling eller lignende)

Styrelsens budgetskabelon skal anvendes, og budgettet skal indeholde fyldestgørende noter til alle budgetposter.

Vær opmærksom på at der skal opstilles budgetter for de enkelte budgetår samt et samlet budget for hele perioden.

Krav om afrapportering

Der stilles krav om at halvårlige statusrapporter skal sendes til styrelsen forud for udbetaling af tilskud.

Efter projektets afslutning skal der indsendes en slutrapport (selv-evaluering) sammen med et regnskab for hele projektperioden.

Ved udfyldelse af slutrapporten skal projektet angive deltagernes arbejdsmarkedsstatus ved projektstart og afslutning. Det er derfor vigtigt, at projektet ved projektstart kortlægger deltagerne arbejdsmarkedsstatus.

Skabeloner for status- og slutrapporter kan downloades fra styrelsens hjemmeside.

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Krav til regnskab

Der stilles krav om at halvårlige delregnskaber sendes til styrelsen forud for udbetaling af tilskud, samt at et endeligt regnskab for hele projektperioden sendes til styrelsen senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

Afhængig af tilskuddets størrelse, skal det endelige regnskab ved tilskud over 250.000 være revisorpåtegnet, og ved tilskud under 250.000 kr. være ledelsespåtegnet.

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget. Styrelsens budget- og regnskabsskabelon skal anvendes ved udarbejdelse af budget og regnskab.

Budget- og regnskab (Excel) (nyt vindue)

Frister for indsendelse af regnskaber vil fremgå af tilsagnsbrevene.

Udbetaling

Tilskud udbetales som udgangspunkt bagudrettet på baggrund af de halvårlige delregnskaber.

80 procent af tilskuddet vil blive udbetalt i forbindelse med indsendelse af regnskaber i løbet i projektperioden. Såfremt projektet ved dets afslutning ikke har opnået over 50 procent af projektets målsætning for deltagernes arbejdsmarkedstilknytning, vil de resterende 20 procent af tilskuddet ikke blive udbetalt.

Der er mulighed for at ansøge om forskudsudbetaling, såfremt det vurderes nødvendigt for projektets gennemførelse. 20 pct. af tilskuddet vil blive tilbageholdt og kun udbetalt, såfremt projektet gennemfører over 50 pct. af målsætningen. Der skal i ansøgningsskemaet redegøres for behovet for forskudsudbetaling.

Ansøgningsfrist og indsendelse af ansøgning

Ansøgninger skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via styrelsens Tilskudsportal senest mandag den 29. april 2019, kl. 12.00.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Ansøgninger der sendes efter fristens udløb, vil blive afvist.

Der kan forventes svar på ansøgningen primo maj 2019.

Ved indsendelse af ansøgninger skal følgende skabeloner anvendes:

Budget- og regnskab (Excel) (nyt vindue)

Ansøgningen skal desuden vedlægges projektets forandringsteori samt aktivitets- og resultatopfølgningsskema.

Styrelsens skabeloner for forandringsteori og aktivitets- og resultatopfølgning kan downloades fra styrelsens hjemmeside.

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar til puljen

Sidst opdateret: 17-05-2022