Spring over hovedmenu

Opslag: Pulje til reintegration af sindslidende og psykisk syge på arbejdsmarkedet

Ansøgningsfrist 29-04-2019

Puljens formål er at integrere og reintegrere sindslidende og psykisk syge på arbejdsmarkedet. Der er afsat 7,2 mio. kr. til puljen på FL § 17.59.14.20.

Som led i satspuljeaftalen for 2019, er der afsat 7,2 mio. kr. til en pulje til reintegration af sindslidende og psykisk syge på arbejdsmarkedet. Intentionen med puljen er at igangsætte initiativer og projekter, der kan integrere og reintegrere sindslidende og psykisk syge på arbejdsmarkedet.

Målgruppe

Målgruppen er borgere med et psykisk handicap.

Formålet med puljen

Puljens formål er at integrere og reintegrere sindslidende og psykisk syge på arbejdsmarkedet.

Ansøgerkreds

Puljen kan ansøges af virksomheder, frivillige organisationer, selvejende institutioner og forskningsinstitutioner.

Projektperiode

Projekterne skal gennemføres i perioden april 2019 - februar 2022.

Projektets indsatsmodel

Indsatsen skal som minimum indeholde følgende aktiviteter:

 • Aktiviteter der har til formål at integrere og reintegrere sindslidende og psykisk syge på arbejdsmarkedet.
 • En strategi for, hvordan ansøger vil etablere og arbejde med et netværk af potentielle aftagervirksomheder, så borgerne hurtigst muligt kommer ud i arbejde/ordinære timer og understøttes heri.

Projektets succeskriterier

Ansøger skal levere resultater i form af ordinære løntimer (inklusiv småjobs), fleksjob eller løntilskud (inklusiv til førtidspensionister) til projektets målgruppe.

Ansøger skal derfor i ansøgningen opstille mål for, hvor mange konkrete ansættelser, der forventes skabt i perioden, og ansøger kan derudover opstille yderligere resultatmål for projektet (fx mål for udbredelse, konkrete aktiviteter etc.).

Eksempel:

 • Succeskriterium 1: 100 borgere opnår løntilskud i løbet af projektperioden.
 • Succeskriterium 2: 50 borgere opnår ordinære timer i løbet af projektperioden.

Kriterier for tildeling af tilskud

Der vil i vurderingen af ansøgningerne blive lagt vægt på følgende kriterier:

 • At projektet er målrettet borgere med psykisk handicap.
 • At projektet er indenfor puljens formål om at integrere og/eller reintegrere målgruppen på arbejdsmarkedet.
 • At projektet har en virksomhedsrettet indsats.
 • Deltagervolumen i projektet.
 • At projektet har lagt et realistisk budget, som giver mest mulig værdi for pengene.
 • At projektet har opstillet ambitiøse og konkrete målsætninger om ordinære timer/beskæftigelse for målgruppen.

Der vil desuden blive foretaget en helhedsvurdering af kvaliteten af ansøgningen.

Forpligtelser ved deltagelse

Der gælder følgende forpligtelser ved deltagelse i projektet:

 • At dokumentere de konkrete ansættelser overfor styrelsen ved at sende dokumentation for de borgere, der er kommet i ordinær beskæftigelse, fleksjob eller løntilskud.
 • Samarbejde med en ekstern konsulent om evaluering, herunder at deltage i planlagte evalueringsaktiviteter samt indsamle og udlevere CPR-numre på deltagere og øvrig relevant data til brug for evalueringen.
 • At efterleve de gældende regler for GDPR og styrelsens retningslinjer vedrørende ansvar for databehandling samt at indgå nødvendige databehandleraftaler med styrelsen og ekstern evaluator. 

Orientering til deltagere i projekter vedrørende ansvaret for databehandling kan downloades fra styrelsens hjemmeside.

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan søges om tilskud til følgende udgiftsposter:

 • Aflønning af projektleder og projektmedarbejdere.
 • Aflønning af medarbejdere hos eksterne samarbejdspartnere, herunder frikøb af medarbejdere i kommuner, jobcentre, andre offentlige myndigheder og private virksomheder.
 • Kompetenceudvikling af projektleder og projektmedarbejdere.
 • Revision
 • Transport
 • Formidling og mindre materialeanskaffelser (fx IT-udstyr, træningsudstyr, print i forbindelse med formidling eller lignende)

Styrelsens budgetskabelon skal anvendes, og budgettet skal indeholde fyldestgørende noter til alle budgetposter.

Vær opmærksom på at der skal opstilles budgetter for de enkelte budgetår samt et samlet budget for hele perioden.

Krav om afrapportering

Der stilles krav om at halvårlige statusrapporter skal sendes styrelsen forud for udbetaling af tilskud.

Efter projektets afslutning, skal der sendes en slutrapport (selv-evaluering) sammen med et regnskab for hele projektperioden til styrelsen.

Ved udfyldelse af slutrapporten, skal projektet angive deltagernes arbejdsmarkedsstatus ved projektstart og afslutning. Derfor er det vigtigt, at projektet ved projektstart kortlægger deltagerne arbejdsmarkedsstatus.

Skabeloner for status- og slutrapporter kan downloades fra styrelsens hjemmeside.

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Krav til regnskab

Der stilles krav om at halvårlige delregnskaber sendes til styrelsen forud for udbetaling af tilskud, samt at et endeligt regnskab for hele projektperioden sendes til styrelsen senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

Afhængig af tilskuddets størrelse, skal det endelige regnskab ved tilskud over 250.000 være revisorpåtegnet, og ved tilskud under 250.000 kr. være ledelsespåtegnet.

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget. Styrelsens budget- og regnskabsskabelon skal anvendes ved udarbejdelse af regnskaber.

Budget- og regnskabsskabelon kan downloades fra styrelsens hjemmeside.

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Frister for indsendelse af regnskaber vil fremgå af tilsagnsbrevene.

Udbetaling

Tilskud udbetales som udgangspunkt bagudrettet på baggrund af de halvårlige delregnskaber.

80 procent af tilskuddet vil blive udbetalt i forbindelse med de indsendte regnskaber i løbet i projektperioden. Hvis projektet ved dets afslutning ikke har opnået over 50 procent af projektets målsætning for deltagernes arbejdsmarkeds-tilknytning, vil de resterende 20 procent af tilskuddet ikke blive udbetalt.

Der er mulighed for at ansøge styrelsen om forskudsudbetaling, såfremt det vurderes nødvendigt for projektets gennemførelse. 20 procent af tilskuddet vil blive tilbageholdt og kun udbetalt, hvis projektet gennemfører over 50 procent af målsætningen. Der skal i ansøgningsskemaet redegøres for behovet for forskudsudbetaling.

Ansøgningsfrist og indsendelse af ansøgning

Ansøgninger skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via styrelsens Tilskudsportal senest mandag den 29. april 2019, kl. 12.00.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Ansøgninger der sendes efter fristens udløb, vil blive afvist.

Ansøgning og bilag bedes sendes som en samlet pdf fil, og bør ikke overstige 15 sider.

Der kan forventes svar på ansøgningen primo maj 2019.

Ved indsendelse af ansøgninger skal følgende skabeloner anvendes:

Ansøgningen skal desuden vedlægges projektets forandringsteori samt aktivitets- og resultatopfølgningsskema.

Styrelsens skabeloner for forandringsteori og aktivitets- og resultatopfølgning kan downloades fra styrelsens hjemmeside.

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar til puljen

 

Sidst opdateret: 30-08-2022