Spring over hovedmenu

Opslag: Pulje til særlig indsats for ledige over 50 år

Ansøgningsfrist 06-12-2019

Formålet med puljen er at hjælpe ledige over 50 år, der er i risiko for langtidsledighed, tilbage i job. Der er afsat 10,4 mio. kr. på FL § 17.46.43.30 til ansøgningspuljen, som kan søges af kommuner.

Erfaringer fra særlige indsatser for ledige over 50 år har vist, at ledige i denne aldersgruppe særligt kan være udfordret af forældede kompetencer eller fysisk og psykisk nedslidning efter mange år i samme branche eller arbejdsfunktion.

Mange ledige over 50 år, som har arbejdet mange år i den samme virksomhed eller branche, kan miste troen på, at der er brug for dem på arbejdsmarkedet.

Sammenlignet med andre aldersgrupper, har ledige over 50 år ikke en større risiko for at blive ledige. Rammes denne aldersgruppe af ledighed, har de imidlertid en større risiko for at blive langtidsledige. Derfor kan en tidlig indsats være et afgørende redskab til at hjælpe målgruppen tilbage i job.

I forbindelse med beskæftigelsesreformen fra 2014, blev der afsat en årlig bevilling til at understøtte indsatsen for ledige dagpengemodtagere, der er 50 år eller derover. Bevillingen udgør i 2019 10,4 mio. kr. og er afsat på Finanslovens § 17.46.43.30.

Erfaringer fra tidligere indsatser til målgruppen

Puljen er tidligere blevet anvendt til særlige indsatser i a-kasserne for ledige medlemmer over 50 år. For at udbrede erfaringerne fra disse projekter, udmeldes puljen i 2019 til særlig indsats i kommunernes jobcentre for dagpengemodtagere over 50 år, som er i risiko for langtidsledighed.

Evaluering fra tidligere projekter, om særlige indsatser for langtidsledige i a-kasser, som har fået midler fra puljen, peger på, at alder i sig selv ikke er risikofaktor, men at en række risikofaktorer øges, når en ledig har været mange år på arbejdsmarkedet. Evalueringen fremhæver herunder en række kendetegn for ledige over 50 år, som ender med at sidde fast i langtidsledighed. Det drejer sig blandt andet om:

 • At den ledige har været mange år i det samme fag, og ofte på samme arbejdsplads, og derfor kan have udfordringer i forhold til at se sig selv i andre jobfunktioner eller brancher.
 • Lavt selvværd og manglende tro på egen evner.
 • Manglende træning i at søge job.
 • At den ledige har helbredsproblemer, der eksempelvis skyldes et langt arbejdsliv med fysisk og psykisk belastning.
 • Forældede kompetencer kan betyde, at der er et akut behov for opkvalificering, for at kunne skifte spor til en anden branche eller jobfunktion
  Projekterne kan med fordel anvende de ovenstående erfaringer fra de tidligere indsatser, når der skal arbejdes med målgruppen og visiteres deltagere.

Evalueringen i sin helhed kan hentes her: 

Evaluering af projekter (pdf) (nyt vindue)

Målgruppe

Målgruppen består af ledige dagpengemodtagere i risiko for langtidsledighed, som er 50 år eller derover.

Formålet med puljen

Formålet med puljen er at understøtte, at der tidligt i ledighedsperioden skabes de bedst mulige rammer for at hjælpe ledige over 50 år i risiko for langtidsledighed tilbage i job.

Ansøgerkreds

Puljen kan søges af kommuner, eventuelt i samarbejde med andre aktører f.eks a-kasser, uddannelsesinstitutioner, fagforbund og private virksomheder.

Der er mulighed for at flere kommuner kan indgå i et samarbejde om at gennemføre et projekt. Kommunen, som indsender ansøgningen, bliver tilskudsansvarlig.

Projektperiode

December 2019 - december 2021.

Projektets indsatsmodel og kerneelementer

Ansøgningspuljen er målrettet projekter, som med en særligt tilrettelagt indsats skal hjælpe ledige over 50 år, som er i risiko for at sidde fat i langtidsledighed, tilbage på arbejdsmarkedet.

Projekterne skal som udgangspunkt følge en indsatsmodel, med tre overordnede indsatstrin:

Visitation til den særlige indsats

Screening af ledige dagpengemodtagere over 50 år i risiko for langtidsledighed. Fokus bør både være på ledige, der allerede har langt ydelsesforløb og nyledige, som vurderes at være i risiko for at ende i langtidsledighed. Der bør herunder være fokus på ledige over 50 år med mange år i samme fag/samme arbejdsplads, forældede kompetencer og eventuelt helbredsproblemer. Der vil være tale om et frivilligt tilbud om en særlig fremrykket indsats.

Afklaring og rådgivning

Tidlig håndholdt indsats med fokus på en hurtig afklaring af behov og eventuelle barrierer for varig beskæftigelse. Rådgivning om jobsøgning og mulige indsatser og forløb som hurtigste vej til job.

Virksomhedsforløb/opkvalificering

På baggrund af afklaringsforløbet vil det for nogle ledige over 50 år være behov for at få et tilbud om en fremrykket aktiv indsats bestående af f.eks.  virksomhedspraktik med fokus på opnå lønnede timer, hjælp til omskoling eller opkvalificering. Der kan desuden være tale om særlige forløb, der kan hjælpe den ledig med at se egne kompetencer og erfaringer i nye sammenhænge.

De tre indsatstrin for projekterne er vejledende, og kan med fordel i de enkelte projekter specificeres yderligere og tilpasses lokale forhold på arbejdsmarkedet og kendskab til målgruppen. I tilrettelæggelsen af indsatsen bør der tages hensyn til målgruppens særlige behov.

Det vil være et krav, at tilbuddet om at en særligt tilrettelagt indsats igangsættes inden for 3 måneder fra visitationen.

Projekterne kan med fordel ske ved et samarbejde med f.eks. a-kasser, fagforbund, virksomheder eller andre relevante aktører, som kan være med til at styrke projektets særlige indsats for de ledige over 50 år.

Der stilles krav om, at styrelsens skabeloner for forandringsteori og aktivitets- og resultatopfølgning udfyldes og sendes, som en del af ansøgningen. Heri skal det præciseres, hvilke konkrete aktiviteter der indgår i projektet, og hvordan de forventes at bringe deltagerne tættere på arbejdsmarkedet.

Skabelonerne findes på følgende side:

Styrelsens databehandling

Projektets succeskriterier

Ansøgningspuljens overordnede succeskriterier er, at flere ledige over 50 år opnår fast tilknytning til arbejdsmarkedet og undgår at sidde fast i langtidsledighed.

I ansøgningen skal det angives, hvilke konkrete succeskriterier der er for projektet, og hvordan de vil blive dataunderstøttet og fulgt i kommunens løbende monitorering af projektet.

Kriterier for tildeling af tilskud

I vurderingen af ansøgningerne, vil der blive lagt vægt på:

 • At projektet har en veldefineret indsatsmodel der beskriver, hvordan der konkret vil blive arbejdet med at hjælpe målgruppen i beskæftigelse.
 • At projektet har en ambitiøs volumen i forhold til antal deltagere i projektet.
 • At der er opstillet ambitiøse og realistiske succeskriterier.
 • At der er sammenhæng mellem det ansøgte beløb og antallet af deltagere i projektet og at budgettet i øvrigt er realistisk og giver mest mulig værdi for pengene.

Herudover vil styrelsen foretage en helhedsvurdering af den overordnede kvalitet og sammenhæng i ansøgningerne.

Forpligtelser ved deltagelse

Projekterne der deltager, forpligter sig til at indgå i en tværgående evaluering, som vil blive gennemført af en ekstern evaluator. Formålet er at understøtte projekterne og hjælpe styrelsen med at evaluere puljen.

Det er et krav, at projekterne samarbejder med evaluator ved blandt andet:

 • At deltage i et kick-off-seminar straks efter projektstart.
 • At deltage i workshops og møder undervejs i projektforløbet.
 • At stille de nødvendige oplysninger mv. til rådighed for evaluator.
 • At udlevere CPR-numre og kontaktoplysninger på deltagerne i projektet på baggrund af forudgående samtykke.
 • At efterleve styrelsens retningslinjer vedrørende ansvar for databehandling, som findes på siden Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet.

Dokumentation og evaluering

Kommunerne skal i løbet af projektperioden selv stå for at indsamle data og monitorere aktiviteter og resultater. Den afsluttende evaluering af projekterne gennemføres af en ekstern evaluator.

I forbindelse med den endelige evaluering af projekterne, vil der ske en udveksling af persondata i form af CPR-numre og kontaktinformationer på deltagerne mellem projekterne og den eksterne evaluator. Der stilles derfor krav om, at projekterne samarbejder med evaluator og indgår aftale om udveksling af data.

Der stilles desuden krav om, at deltagerne oplyses om, at deres persondata vil blive anvendt i anonymiseret form i evalueringsøjemed – og at de vil kunne blive kontaktet efter indsatsen af evaluator dvs. at der indhentes kontakttilladelser.

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan søges om tilskud til følgende udgiftsposter:

 • Projektledelse
 • Forløb hos eksterne aktører, f.eks. til opkvalificeringsforløb, karriererådgivning og uddannelse
 • Revision
 • Øvrige projektrelevante og specificerede udgifter

Det er et krav, at styrelsens budgetskabelon anvendes, og budgettet skal inde-holde fyldestgørende noter til alle budgetposter.

Vær opmærksom på, at der skal opstilles budgetter for de enkelte budgetår samt et samlet budget for hele projektperioden.

Krav om afrapportering

Der stilles krav om indsendelse af halvårlige statusrapporter, som skal indsendes forud for udbetaling af tilskud.

Efter projektets afslutning skal der indsendes en slutrapport (selv-evaluering) sammen med et regnskab for hele projektperioden.

Ved udfyldelse af slutrapporten skal projektet angive deltagernes arbejdsmarkedsstatus ved projektstart og afslutning. Det er derfor vigtigt, at projektet ved projektstart kortlægger deltagerne arbejdsmarkedsstatus.

Skabeloner for status- og slutrapporter kan hentes på siden Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet.

Krav til regnskab

Der stilles krav om indsendelse af halvårlige delregnskaber forud for udbetaling af tilskud samt et endeligt regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

Afhængig af tilskuddets størrelse skal det endelige regnskab enten være revisorpåtegnet regnskab (ved tilskud på over 500.000 kr.) eller ledelsespåtegnet (ved tilskud under 500.000 kr.).

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget. Nedenstående budget- og regnskabsskabelon skal anvendes ved indsendelse af regnskaber.

Frister for indsendelse af regnskaber vil fremgå af tilsagnsbrevene.

Udbetaling

Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af de indsendte regnskaber.

Ansøgningsfrist og praktiske oplysninger

Ansøgninger skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via styrelsens Tilskudsportal senest fredag den 6. december 2019, kl. 12.00.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Ansøgninger der sendes efter dette tidspunkt, vil blive afvist.

Ansøger bør tilstræbe, at ansøgningen ikke overstiger 10 sider, og at der ikke vedlægges mere end ét bilag på maksimalt 5 sider, der beskriver målgruppen i forhold til de beskrevne krav. Der kan forventes svar på ansøgningen medio december.

Ved indsendelse af ansøgninger skal følgende skabeloner anvendes:

Ansøgningsskema (Word) (nyt vindue)

Budget- og regnskabsskema (Excel) (nyt vindue)

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar til puljen, hvor puljens indhold uddybes/specificeres vil blive offentliggjort på denne side.

11-11-19

Når der i puljeopslaget står, at den særligt tilrettelagt indsats skal igangsættes inden for 3 måneder, menes der fra den ledige er blevet udpeget til at indgå i det nye tilbud. De ledige i målgruppen kan derfor både være nyledige - og personer, som har været ledige over en længere periode.

12-11-19

I forbindelse med volumen for antal deltagere, er det vigtigste i udgangspunktet, at der er sammenhæng mellem det ansøgte beløb til den særlige indsats og det potentielle antal deltagere.
Det skal dog siges, at hvis kommunen har et meget lavt antal dagpengemodtagere over 50 år, som kunne være i risiko for langtidsledighed, vil det muligvis ikke være relevant at ansøge.
Det er muligt for flere kommuner at gå sammen om en ansøgning – og STAR opfordrer mindre kommuner til at indgå i et samarbejdet med nærliggende kommuner, således at det samlede antal potentielle deltagere forøges.

18-11-2019

Når der i puljeopslaget fremgår, at der kan søges om tilskud til udgiftsposter til uddannelse og opkvalificeringsforløb, dækker dette også over f.eks. AMU-kurser, private kurser og kurser på den regionale eller landsdækkende positivliste.

Det centrale er i denne forbindelse, at der er tale om en særlig indsats for dagpengemodtagere over 50 år – ud over den almindelige beskæftigelsesindsats. Der skal dermed overordnet være tale om udgifter til uddannelse/opkvalificering, som den ledige ikke havde fået alligevel ved den normale indsats i jobcentret.

29-11-2019

Der kan som del af projektansøgningen til puljen søges om midler til løn til projektmedarbejdere – det kan f.eks. være ved at frikøbe egne medarbejdere til at indgå i den særlige indsats for ledige over 50 år.
Det er vigtige er i denne forbindelse, at midlerne ikke går til den almindelige beskæftigelsesindsats i jobcentret – men i stedet til en særlig ekstra indsats for ledige dagpengemodtagere over 50 år. 

29-11-2019

Skabelonerne for forandringsteori og aktivitets- og resultatopfølgning tæller ikke med, når vi skrive at selve ansøgningen ikke bør være længere end 10 sider. De tæller desuden ikke som bilag. 

29-11-2019

Der er tale om en særlig ekstra indsats – udover hvad den ledige ellers ville få i jobcentret – og det er derfor frivilligt for den ledige dagpengemodtager over 50 år at sige ja til at deltage. Hvis en deltager efterfølgende ønsker at udgå af den særlige indsats, vil dette skulle efterleves af jobcentret.

29-11-2019

Tilbuddet vil ikke kunne gives som ret- og pligttilbud efter LAB, men skal ses som et frivilligt tilbud om særlig indsats - udover hvad den ledige ellers vil få i jobcenteret. Den ledige vil altså f.eks. ikke kunne sanktioneres, på baggrund af tilbuddet om særlig indsats for ledige over 50 år.

29-11-2019

Det er ikke hensigten, at den særlig indsats for ledige over 50 år skal ikke gives som erstatning for en indsats, som den ledige ellers ville have fået i kommunens aktive beskæftigelsesindsats. Det er dog en mulighed, at projektet tænkes sammen med intensiverede indsats for dagpengemodtagere over 50 år, som har 16 måneders ledighed.

02-12-2019

Der ikke fastlagt retningslinjer for samarbejdet med a-kasserne. Det er altså op til de enkelte projekter, at vurdere hvordan et evt. samarbejde bedst vil fungere.

Tidligere er der som eksempel givet midler til et projekt, hvor FTF A-kasse og Københavns Kommunes jobcenter har samarbejdet om at få de ledige dagpengemodtagere under FTF tilbage i job.

Det eneste krav er, at kommunen har rollen som ansøger og har det overordnede ansvar for projektet, herunder kontakten med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

02-11-2019

Det vil i ansøgningsskabelonen være relevant under både ’Projektresumé’ og ’Projektets organisation og ledelse’ at oplyse om hvilke samarbejdspartnerne, som projektet består af.

Samarbejdserklæringer/hensigtserklæringer kan med fordel vedlægges ansøgningen som bilag.

Sidst opdateret: 09-02-2021