Spring over hovedmenu

Opslag: Pulje til udvidelse af udvikling i fleksjob II

Ansøgningsfrist 28-11-2019

Formålet med puljen er, at udvikle arbejdsevnen hos personer ansat i fleksjob på få timer samt understøtte at borgere på ledighedsydelse opnår ansættelse i fleksjob. Der er afsat 18,9 mio. kr. til puljen på FL § 17.46.65.20.

Med reformen af ​​førtidspension og fleksjob fra 2013 er det i højere grad blevet muligt for borgere med en lille arbejdsevne at komme i fleksjob.

Det er lykkedes at etablere fleksjob på 10 timer og derunder for godt og vel 30.000 borgere. Omkring 23 procent af disse borgere oplever at gå op i arbejdstid. Tallet har dog ikke udviklet sig af betydning siden reformens start. Samtidig ligger andelen af ​​fleksjobtilkendte, der modtager ledighedsydelse, på 17 procent. Det er centralt at støtte borgernes vej i fleksjob, således at flere opnår beskæftigelse.

Nærværende pulje er en udvidelse af Udvikling i fleksjob II, som blev igangsat i april 2019.

Udvikling i fleksjob II tager afsæt i projekt Udvikling i fleksjob fra 2018, og bygger således på erfaringerne fra evalueringen heraf. Evalueringen viste, at tidlig information om rammerne for fleksjob og hyppige samtaler med borgeren skaber dynamik og sammenhæng i indsatsen og medvirker til, at borgerne kommer hurtigere i job. Initiativet bygger herudover på erfaringerne fra evalueringen af ​​reformen af ​​førtidspension og fleksjob. Erfaringerne fra evalueringen peger på flere udfordringer i forhold til at skabe progression i fleksjob.

I Udvikling i fleksjob II skal kommunerne arbejde ud fra en indsatsmodel med fokus på jobmål og progression i alle faserne fra før mødet i rehabiliteringsteamet, mens borgeren er på ledighedsydelse og under fleksjobansættelsen.

Dertil understøtter indsatsen af ​​erfaringer fra evalueringen af ​​JobFirst, hvor det bl.a. ved hjælp af en tæt dialog med en gennemgående jobformidler med viden om det lokale arbejdsmarked lykkedes at få udsatte borgere i ordinære jobs på få timer.

Evaluering af reform om fleksjob (pdf) (nyt vindue)

Målgruppe

Puljens målgruppe er borgere i fleksjobordningen fordelt på følgende delmålgrupper:

 • Borgere indstillet til møde med rehabiliteringsteamet, som vurderes at være i målgruppen for fleksjob.
 • Alle ledighedsydelsesmodtagere i kommunen.
 • Borgere der i projektperioden opnår ansættelse i fleksjob på op til 10 timer ugentligt.

Målgruppebeskrivelse udvikling i fleksjob II (pdf) (nyt vindue)

Formålet med puljen

Formålet med puljen er, at udvikle arbejdsevnen hos personer, der ansat i fleksjob på at få timer samt skabe yderligere viden om, hvordan kommunerne kan arbejde effektivt med at understøtte, at personer ansat i fleksjob på at få timer kan opnå progression.

Delformål:

 1. Borgere på ledighedsydelse skal i fleksjob ved hjælp af en intensiv jobrettet indsats.
 2. Skabe progression i timer for borgere i fleksjob på 10 timer eller derunder.
 3. Skabe viden om hvorvidt JobFirst-metoden medvirker til at opnå delformål 1 og 2.

Formål og delformål skal opnås ved, at de deltagende kommuner implementerer indsatsmodellen. Indsatsmodellen indeholder tre faser og 7 kerneelementer, som kommunerne skal leve op til.

Ansøgerkreds

Puljen kan søges af kommuner.

Projektperiode

Projektperioden er fra 1. december 2019 til den 30. september 2021.

Den borgerrettede indsats i kommunerne vil skulle igangsættes fra 1. april 2020.

Projektets indsatsmodel og kerneelementer

De deltagende kommuner skal implementere projektets indsatsmodel, som indeholder en række kerneelementer fordelt på tre faser vedrørende arbejdet med og omkring borgere på ledighedsydelse og i fleksjob. Hver fase afspejler et eller flere af projektets kerneelementer.

Borgerne i projektet følger ikke nødvendigvis faserne kronologisk, og der er mulig indgang for borgere i alle tre faser.

Indsatsmodellen og kerneelementerne er illustreret og beskrevet i bilag 1.

Bilag 1. Indsatsmodel (pdf) (nyt vindue)

Projektets succeskriterier

Det forventes, at følgende succeskriterier vil opnås i projekterne:

Fleksjobbeskæftigelsen skal øges

Andelen af ​​beskæftigede i fleksjobordningen øges til minimum 90 pct.

Varigheden af ​​ledighedsydelsesforløb skal nedbringes

Andelen af ​​afsluttede ledighedsydelsesforløb med en varighed på under 6 måneder øges til minimum 85 pct.

Progression i fleksjob skal styrkes

Andelen af ​​personer, der oplever progression i timer i fleksjob på 10 timer eller derunder påbegyndt efter indsatsstart, øges til minimum 28 pct.

Kriterier for tildeling af tilskud

Der er følgende forudsætning, at der nedsættes en styregruppe med repræsentanter fra jobcenterets ledelse med beslutningskompetence på området. Det anbefales, at ledelsen fra afgivende team er repræsenteret.

Der vil i vurderingen af ​​ansøgningerne blive lagt vægt på følgende kriterier:

 • At ansøger har lave sagsstammer for den gennemgående personlige jobformidler, når initiativet igangsættes og løbende under indsatsen således, hos medarbejderens opgavemængde og sagsstamme matcher og giver mulighed for en tæt kontakt til borgeren.
 • At der i ansøgningen er beskrevet en klar og tydelig rollefordeling mellem borgerens jobformidler og øvrige fagpersoner omkring borgeren, herunder særligt borgerens myndighedssagsbehandler.
 • At det i ansøgningen er beskrevet, hvordan der opnås et tydeligt ledelsesansvar for implementering og forankring af indsatsen.

Der vil desuden blive foretaget en helhedsvurdering af kvaliteten af ​​ansøgnin-gen, herunder om projektets budget er rimeligt og velbegrundet således, at der sikres mest mulig værdi for pengene.

Notat om begrænsede sagsstammer (pdf) (nyt vindue)

Forpligtelser ved deltagelse

Ved deltagelse i projektet forpligter ansøger sig til følgende:

 • At gennemføre projektets indsatsmodel og kerneelementer som beskrevet i puljeopslaget og bilag 1.
 • At udpege en hurtig kontaktperson for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i form af en hurtig projektleder med direkte reference til jobcenterchefen. Det anbefales, at projektlederen rekrutteres internt og har fagligt kendskab.
 • At samarbejde med evaluator om evaluering af indsatsen samt deltage i de processtøtteaktiviteter, der er forbundet med den løbende processtøtte, herunder lokale opstartsworkshops og netværksaktiviteter.
 • At sikre, at alle borgere i målgruppen modtager indsatsen.
 • At efterleve styrelsens retningslinjer vedrørende ansvar for databehandling, som findes på siden Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet.

Evaluering

I forbindelse med projektet gennemføres en kvantitativ evaluering for at etablere viden om effekten af ​​indsatsen i kommunerne

For at hjælpe kommunerne godt i gang med initiativet og afhjælpe eventuelle udfordringer undervejs, igangsætter styrelsen endvidere en række procesunderstøttende aktiviteter.

Proceskonsulenten skal desuden udarbejde en kvalitativ erfaringsopsamling, der samler på implementeringen af ​​projektet samt erfaringer med indsatsen.

Styrelsen vil stille en startpakke til rådighed, ligesom at der udarbejdes et overvågningssystem med henblik på løbende at følge fremdriften i kommunerne.

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan søges om tilskud til følgende udgiftsposter:

 • Aflønning af jobformidler
 • Projektledelse
 • Revision
 • Transport forbundet med projektaktiviteter (fx workshop, netværksmøder og/eller seminar)

Styrelsens budgetsskabelon skal anvendes, og budgettet skal indeholde fyldest-gørende noter til alle budgetposter.

Vær opmærksom på at der skal opstilles budgetter for de enkelte budgetår samt et samlet budget for hele perioden.

Krav om afrapportering

Der stilles krav om indsendelse af statusrapporter forud for udbetaling af tilskud i løbet af projektperioden.

Efter projektets afslutning skal der indsendes en slutrapport (selv-evaluering) sammen med et regnskab for hele projektperioden.

Nedenstående skabeloner skal benyttes i forbindelse med afrapportering:

Skabelon for statusrapport (Word) (nyt vindue)

Skabelon for slutrapport (Word) (nyt vindue)

Krav til regnskab

Der stilles krav om indsendelse af delregnskaber forud for udbetaling af tilskud samt et endeligt regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

Afhængig af tilskuddets størrelse skal det endelige regnskab enten være revisorpåtegnet regnskab (ved tilskud på over 500.000 kr.) eller ledelsespåtegnet (ved tilskud under 500.000 kr.).

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget. Neden-stående budget- og regnskabsskabelon skal anvendes ved indsendelse af regnskaber.

Frister for indsendelse af regnskaber vil fremgå af tilsagnsbrevene.

Udbetaling

Tilskuddet vil blive udbetalt på baggrund af de indsendte regnskaber.

Ansøgningsfrist og praktiske oplysninger

Ansøgninger skal sendes via styrelsens Tilskudsportal senest torsdag den 28. november 2019, kl. 12.00.

Ansøgninger der sendes efter dette tidspunkt, vil blive afvist.

Der kan forventes svar på ansøgningen i midten af ​​december 2019.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger 

Ved indsendelse af ansøgninger skal følgende skabeloner anvendes:

Budgetskema (Excel) (nyt vindue) 

Spørgsmål og svar

Inden indsendelse af spørgsmål bedes du orientere dig om spørgsmål og svar.

Spørgsmål og svar til puljen, hvor puljens indhold uddybes/specificeres kan rekvireres hos styrelsen pr e-mail til star@star.dk.

 

Sidst opdateret: 29-08-2022