Spring over hovedmenu

Opslag: Pulje om ekstra midler til den regionale uddannelsespulje

Ansøgningsfrist 28-08-2020

Formålet med den regionale uddannelsespulje er styrke lediges vej tilbage i job gennem korte, erhvervsrettede kurser. Der er nu afsat ekstra 45,5 mio. kr. til puljen på FL § 17.46.41.10.

Den 17. juni 2020 blev der indgået to politiske aftaler om en række initiativer til opkvalificering af ledige. Der blev bl.a. afsat 45,5 mio. kr. ekstra til styrkelse af den regionale uddannelsespulje i perioden fra 1. august 2020 til 31. december 2020.

Ud over de ekstra midler er puljen fra 1. august 2020 udvidet til udgangen af året i forhold til målgruppe og brug af positivlister, så alle ledige målgrupper i LAB kan få bevilget et kursus via puljen, og jobcentret kan – som noget nyt – bevilge kurser, som fremgår af positivlisterne i de tilstødende RAR-områder. Endelig får ledige ret til at påbegynde et kursus, hvis der er en arbejdsgivererklæring om ansættelse – retten afholdes inden for kommunens samlede tilsagn under den regionale uddannelsespulje.

Læs mere om den regionale uddannelsespulje her

Den regionale uddannelsespulje tilføres ligeledes ekstra midler i 2021, så der i starten af 2021 fordeles i alt 179 mio. kr. til kommunerne efter en objektiv fordelingsnøgle. Der vil følge mere information om dette primo næste år.

Målgruppe

Alle ledige inden for målgrupperne i LAB, dog undtaget fleksjobbere, selv-forsørgende ledige samt personer i beskæftigelse, når det gælder retten til korte kurser, hvis der foreligger en arbejdsgivererklæring.

Formål

Formålet med udvidelsen af puljen og de ekstra midler er, at styrke lediges vej tilbage i job gennem korte, erhvervsrettede kurser.

Ansøgerkreds

Alle landets kommuner kan få del i de yderligere 45,5 mio. kr., som der er afsat til den regionale uddannelsespulje i projektperioden.

Projektperiode

Tilskuddet skal anvendes i perioden 1. august 2020 – 31. december 2020.

Tildeling af tilskud

STAR har fordelt de ekstra midler mellem landets kommuner ud fra kommunernes andel af dagpengemodtagere.

Fordelingen fremgår af følgende oversigt:

Oversigt over fordeling af ekstra midler til den regionale uddannelsespulje (pdf) (nyt vindue)

Kommuner, som ønsker at modtage tilskud fra puljen, skal angive interesse i dette via STAR’s Tilskudsportal på den eksisterende sag for den regionale uddannelsespulje 2020 for forsikrede ledige (dagpengemodtagere). Der kan angives interesse i det fulde beløb eller en mindre del af beløbet.

Kommuner, som ikke angiver interesse i midlerne, får ikke del i de ekstra midler.

Tilskudsberettigede udgifter

Tilskuddet kan anvendes til følgende udgiftsposter:

  • Forløb (kurser, uddannelse mv.)
  • Revision (ved samlet tilsagn fra puljen på over 500.000 kr.)

Se desuden følgende guide på siden

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Forpligtelser ved deltagelse

Ved deltagelse i projektet forpligter tilskudsmodtager sig til at gennemføre projektet i overensstemmelse med formål, målgruppe m.v. som beskrevet på denne side.

Krav til regnskab

Der stilles krav om indsendelse af et endeligt regnskab senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

Regnskabsaflæggelsen vedr. de ekstra midler skal ske sammen med regn-skabsaflæggelsen for den regionale uddannelsespulje i år – altså som ét samlet regnskab for den regionale uddannelsespulje.

Regnskabsskabelonen findes på hjemmesiden på:

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet


Ved tilskud på 500.000 kr. og derover skal regnskabet revisorpåtegnes i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelsen.

Ved tilskud under 500.000 kr. er det tilstrækkeligt, at regnskabet er påtegnet af den økonomisk ansvarlige i kommunen.

Udbetaling

Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af de indsendte regnskaber.

Ansøgningsfrist og praktiske oplysninger

Frist for angivelse af interesse i de ekstra midler skal ske til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) via styrelsens Tilskudsportal er den 28. august 2020, kl. 12.00.

Kommuner, som ønsker at modtage de ekstra midler fra puljen, skal angive interesse via STAR's Tilskudsportal på den eksisterende sag for den regionale uddannelsespulje 2020. Der kan angives interesse i det fulde beløb eller en del af beløbet.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Interessetilkendegivelse der sendes efter dette tidspunkt, vil blive afvist.

Spørgsmål og svar

Eventuelle spørgsmål og svar til puljen, hvor puljens indhold uddybes/specificeres, vil blive offentliggjort på denne side.

Sidst opdateret: 10-02-2021