Spring over hovedmenu

Opslag: Pulje til et mere rummeligt arbejdsmarked

Ansøgningsfrist 01-12-2020

Formålet med ansøgningspuljen er at styrke beskæftigelsesindsatsen for personer med handicap med henblik på, at flere personer med handicap opnår beskæftigelse. Der er afsat 14,3 mio. kr. til ansøgningspuljen på finanslovens § 17.59.21.70.

Beskæftigelsesandelen blandt personer med handicap er væsentligt lavere end beskæftigelsesandelen blandt personer uden handicap. Eksempelvis var det i 2016 kun lidt mere end hver anden (52,1 pct.) af personer med handicap, som var i beskæftigelse, mens 78,9 pct. af personer uden handicap var i beskæftigelse (SFI: ”Handicap, beskæftigelse og uddannelse i 2016”).

Med henblik på at øge arbejdsmarkedstilknytningen blandt personer med handicap blev der i forhandlingerne om satspuljen for 2017 afsat en pulje på 38,8 mio. kr. for perioden 2017-2020 til etablering af virksomhedsrettet indsats med fokus på jobmatch for personer med handicap. Indsatsen tager udgangspunkt i en systematisk screening og skal gennemføres med inddragelse af relevante handicaporganisationer.

Puljen har tidligere finansieret til indledende ansøgningspuljer, som har givet viden og erfaringer om indsatsen. På den baggrund skærpes indsatsmodellen, og der fokuseres nu endnu mere på udviklingen og etableringen af ​​et systematisk og implementerbart screeningsværktøj, der på sigt kan udbredes til alle landets kommuner.

Erfaringerne fra de to første runder peger på, at screening tidligt i ledighedsforløbet har en gavnlig effekt for særligt dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. Screening tidligt i ledighedsperioden kan være med til at sætte fokus på eventuelle udfordringer for beskæftigelse, som man ellers først ville have opdaget efter længere tids ledighed.

Målgruppe

Målgruppen for puljen er personer med handicap, som modtager enten dagpenge eller kontanthjælp.

I denne forbindelse anvendes WHO's relationelle definition af handicap, hvor et handicap defineres som en funktionsnedsættelse, som påvirker borgerens arbejdsmæssige evner, og derfor udgør en barriere i forhold til beskæftigelse. Målgruppen i projektet omfatter således alle typer af handicap. Det vil sige både fysiske, psykiske, kognitive og sensoriske handicap.

Formålet med puljen

Formålet er at styrke beskæftigelsesindsatsen for personer med handicap med henblik på, at flere personer med handicap opnår beskæftigelse.

Ansøgerkreds

Puljen kan søges af alle kommuner.

Ansøgerkredsen er afgrænset i forhold til ansøgerkredsen, som fremgår af anmærkningsteksten for finanslovens § 17.59.21.20. Den faglige begrundelse herfor er, at de første runder af projekt Et mere rummeligt arbejdsmarked har vist gode resultater i de deltagende kommuner i forhold til at forbedre beskæftigelsen blandt borgere med handicap. Det er derfor besluttet, at videreføre og videreudvikle indsatsen i kommunerne, således at der kan skabes endnu bedre muligheder for beskæftigelsen blandt borgere med handicap øges.

Projektperiode

Tilskuddet skal anvendes i perioden 1. december 2020 – 1. december 2022.

Der forventes en implementeringsfase i løbet af 1. kvartal 2021 samt screening og visitation til projektet påbegyndes 1. april.

Projektets indsatsmodel og kerneelementer

Indsatsen består af tre kerneelementer:

 1. Systematisk anvendelse af screeningsværktøjet på tværs af dagspenge- og kontanthjælpsafdelingerne med henblik på tidlig afklaring og indsats.
 2. Samtale med nøgleperson/jobformidler om Min Plan, jobsøgning og eventuelle kompensationsbehov.
 3. Implementering af indsatsen ud fra en implementeringspakke, der leveres af STAR ved opstart

Ad 1) Screeningsværktøjet udvikles af STAR på baggrund af de erfaringer, der er gjort med screening i runde 1 og 2 af projektet. Screeningen vil, ligesom ved 2. ansøgningspulje, bestå af to led: En opsporing og en visitationssamtale.

Screeningen vil være baseret på en model, hvor alle får sendt det digitale screeningsværktøj i form af et spørgeskema forud for første samtale. For dagpengemodtagere vil dette ske forud for første samtale som afholdes inden for fire uger. For de dagpengemodtagere, der deltager i a-kasseforsøget, vil linket til spørgeskemaet sendes ud i forbindelse med første samtale med jobcentret, efter de tre måneders afsluttede forløb i a-kassen.

For jobparate kontanthjælpsmodtagere sender link til spørgeskemaet ud, inden borgeren har sin første samtale, når borgeren har meldt sig ledig.

I dette kerneelement tilbydes alle borgere den digitale screening. De vælger ikke at gennemføre, gennemgår og dialogbaseret screening med sagsbehandlere.

Når borgeren har gennemført screeningen, er det sagsbehandlerens vurdering, om borgeren skal tilbydes en visitationssamtale til projektet, såfremt det er fremgået af screeningen, at borgeren har en funktionsnedsættelse, som udgør en begrænsning i jobsøgningen.

Visitationssamtalen afholdes af en jobformidler, som er indgået i projektet.

Ad 2) Kerneelement to består af en samtale med enten jobcentrets nøgleperson eller en jobformidler ansat i projektet om, hvilken betydning, funktionsnedsættelsen har for borgerens jobsøgning, og hvilke eventuelle kompensationsbehov, borgeren kan have behov for som følge af sin funktionsnedsættelse.

Formålet med samtalen er at yde en tidlig, målrettet indsats for borgeren, og få afklaret eventuelle udfordringer og kompensationsbehov tidligt i ledighedsforløbet. Samtalen skal således tage udgangspunkt i de informationer, som jobformidleren har fået i forbindelse med visitationssamtalen, og følge systematisk op på disse.

Samtalen skal indeholde følgende elementer:

 • Borgerens Min Plan, at der følges op på alle eksisterende aftaler samt indskrives nye.
 • Eventuelle behov for handicapkompenserende ordninger og en introduktion for borgeren til, hvad der er af muligheder.

På baggrund af disse elementer skal samtalen sætte en videre retning for borgerens forløb og jobsøgning.

For en grafisk fremstilling af forløbet for en deltagende borger:

Bilag - Tidslinje (pdf) (nyt vindue)

Ad 3) Projektet vil have en opstarts- og implementeringsfase, hvor kommunerne skal anvende en implementeringspakke, som STAR stilles til rådighed ved projektstart, for at sikre systematisk implementering af screeningsværktøjet. Når denne opstartsfase er overstået, påbegyndes screening og visitation.

Opstartsfasen vil bl.a. bestå af, at tilskudsmodtager skal indgå samarbejdsaftaler med en eller flere handicaporganisationer om kompetencer af medarbejderne i projektet samt de medarbejdere, der skal screenes.

Kompetenceudviklingen skal, ud over at øge medarbejdernes viden om handicap, også omhandle selve screeningssituationen, da erfaringer viser, at det kan være en fordel med en forudgående ”oplæring” af medarbejdere, som ikke er vant til at snakke om funktionsnedsættelser med borgerne.

Herudover vil der i opstartsfasen være et selvstændigt fokus på at introducere og implementere en registreringspraksis som skal sikre, at data indsamles korrekt og systematisk fra start. Tilskudsmodtager vil få en introduktion til dette fra STAR og evaluator i implementeringsfasen.

Tilskudsmodtager skal i sin ansøgning redegøre for, hvordan det sikres, at registreringerne i projektet foretages. Der skal desuden afsættes ressourcer hertil i forbindelse med projektets administration.

Opstarts- og implementeringsfasen vil forventeligt vare indtil 1. april 2021. Såfremt tilskudsmodtager forventer en længere opstarts- og implementeringsfase, skal der i ansøgningen fremgå en beskrivelse og en begrundelse herfor.

Succeskriterier

Succeskriterierne for ansøgningspuljen er:

 • At kommunerne opnår deres individuelle måltal for screenede og visiterede borgere
 • At der videreudvikles og afprøves en screeningsmodel, som anvendes systematisk i de deltagende kommuner, og som på sigt kan udbredes til alle kommuner.
 • At beskæftigelsessituationen blandt personer med handicap i de deltagende kommuner forbedres, gennem en tidlig og målrettet indsats.

Ansøgerne skal i ansøgningen opstille måltal for:

 • Antal screenede borgere
 • Antal visiterede borgere
 • Antal deltagende borgere i målgruppen, som opnår beskæftigelse i løbet af projektperioden

Kriterier for tildeling af tilskud

Det er en forudsætning for at opnå tilskud fra puljen, at der indgås samarbejdsaftale med en eller flere handicaporganisationer om kompetenceudvikling af medarbejderne i projektet samt de medarbejdere, der skal screenes. Samarbejdsaftale(r) skal være underskrevet og indsendes sammen med ansøgningen. Skabelonen, som findes nederst på siden, skal anvendes.

Der vil i vurderingen af ​​ansøgningerne blive lagt vægt på følgende kriterier:

 • At der i ansøgningen indgår en konkret plan for projektets implementering af kerneelementerne.
 • At der er opstillet ambitiøse, men realistiske, succeskriterier og måltal for antal screenede samt deltagere i projektet.
 • At der i ansøgningen indgår en strategi for inddragelse af jobcenterledelsen i projektet.
 • At der i ansøgningen er opstillet en strategi for implementering af data- og registrering.

Forpligtelser ved deltagelse

Der gælder følgende forpligtelser ved deltagelse i projektet:

 • At efterleve styrelsens retningslinjer vedrørende ansvar for databehandling, som findes på siden Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet.
 • At tilskudsmodtager vil samarbejde med evaluator om data mv

Evaluering

Projektet bedømmelse af en ekstern konsulent. Det er et krav for tilskudsmodtagere at der samarbejdes med evaluator, samt at de nødvendige data for monitorering og evaluering registreres. Der vil være tale om registrering på CPR-niveau i kommunens fagsystem samt registrering i et selvstændigt registreringsværktøj. Tilskudsmodtager skal afsætte ressourcer hertil i budgettet.

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan søges om tilskud til følgende udgiftsposter:

 • Aflønning af projektleder og projektmedarbejdere
 • Aflønning af medarbejdere i samarbejdende handicaporganisationer
 • Kompetenceudvikling af projektleder og projektmedarbejdere
 • Revision

Styrelsens budgetskabelon skal anvendes, og budgettet skal indeholde fyldestgørende noter til alle budgetposter. I budgetskabelonen fremgaar det, hvordan budgettet skal udfyldes korrekt med noter. Se desuden guide til budgetlægning på nedenstående side.

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Vær opmærksom på at der skal opstilles budgetter for de enkelte budgetår samt et samlet budget for hele perioden.

Krav om afrapportering

Der stilles krav om indsendelse af halvårlige statusrapporter, som skal indsendes forud for udbetaling af tilskud.

Efter projektets afslutning skal der indsendes en slutrapport sammen med et regnskab for hele projektperioden.

Skabeloner for status- og slutrapporter kan hentes på siden

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Krav til regnskab

Der stilles krav om indsendelse af halvårlige delregnskaber forud for udbetaling af tilskud samt et endeligt regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

Ved tilskud på 500.000 kr. eller over skal det endelige regnskab være revisorpåtegnet. Ved tilskud under 500.000 kr. skal det endelige regnskab være påtegnet af den økonomiske ansvarlige i kommunen.

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget.

Budget- og regnskabsskabelon skal anvendes ved indsendelse af regnskaber.

Frister for indsendelse af regnskaber vil fremgå af tilsagnsbrevene.

Udbetaling

Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af de indsendte regnskaber.

Ansøgningsfrist og praktiske oplysninger

Ansøgninger skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via styrelsens Tilskudsportal senest den 1. december 2020, kl. 12.00.

Ansøgninger der sendes efter dette tidspunkt, vil blive afvist.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Der kan forventes svar på ansøgningen i midten af ​​december 2020.

Ved indsendelse af ansøgninger skal følgende skabeloner anvendes:

Budgetskema (Excel) (nyt vindue)

Skabelon for samarbejdsaftale (Word) (nyt vindue)

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar til puljen, hvor puljens indhold uddybes/specificeres vil blive offentliggjort på denne side.

Spørgsmål og svar til puljen et mere rummeligt arbejdsmarked

 

Sidst opdateret: 25-08-2022