Spring over hovedmenu

Opslag: Pulje til implementering af LAB (III)

Ansøgningsfrist 30-11-2020

Formål med puljen er at kompetenceudvikle ledere og medarbejdere i job-centre og a-kasser til bedre at kunne implementere beskæftigelsesindsatsen i tråd med LAB-aftalens intentioner. Der er afsat 5,6 mio. kr. til puljen på finanslovens § 17.46.42.10.

I august 2018 indgik Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats. Aftalen har til formål at gøre op med en kompleks lovgivning med mange proceskrav samt at sørge for, at særregler ikke kommer til at stå i vejen for en effektiv beskæftigelsesindsats.

Kommuner og a-kasser har en stor opgave i at implementere den nye LAB aftale, der trådte i kraft 1. juli 2020 med kort forudgående tid til implementering. LAB-aftalen går på tværs af målgrupperne i beskæftigelsesindsatsen, og derfor er der tale om en stor, tværgående implementeringsopgave for de relevante aktører.

Der er i denne ansøgningspulje et særligt fokus på projekter og forløb, der fokuserer på kompetenceudvikling af sagsbehandlere som jobformidlere, der – i tråd med intentionerne bag den politiske aftale – kan skabes en løbende og tillidsbaseret relation til borgeren og bygge bro til arbejdsmarkedet. Den personlige jobformidler er primært en kontaktperson (f.eks. en sagsbehandler), som borgeren har gennem hele ledighedsforløbet.

Målgruppe

Medarbejdere og ledere i kommuner og a-kasser på tværs af alle målgrupper i beskæftigelsesindsatsen.

Formålet med puljen

Formål med puljen er at kompetenceudvikle ledere og medarbejdere i jobcentre og a-kasser til bedre at kunne implementere beskæftigelsesindsatsen i tråd med LAB-aftalens intentioner. Herunder er der et særligt fokus på at understøtte, at der så vidt muligt ikke sker sagsbehandlerskift, så borgerne kan opbygge en tillidsrelation til deres jobformidler.

Ansøgerkreds

Puljens ansøgerkreds er jobcenter/kommuner og a-kasser.

Der er mulighed for, at flere aktører kan gå sammen om en fælles ansøgning. Den kommune eller a-kasse, som indsender ansøgningen, bliver tilskudsansvarlig.

Det fremgår af finanslovens § 17.46.42.10, at tilskudsmodtagere f.eks. kan være jobcenter/kommuner, private virksomheder, a-kasser m.fl. Grundet at det er jobcentre og a-kasser, der administrerer, og dermed implementerer, den nye lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, er ansøgerkredsen for denne ansøgningspulje afgrænset til denne kreds.

Projektperiode

Ansøger skal i ansøgningen angive projektperioden for eget projekt. Projektperioden skal dog starte december 2020 og skal slutte senest december 2021.

Projektets indsatsmodel og kerneelementer

Der er evidens for, at én primær kontaktperson i form af en jobformidler er afgørende for, at ledige kommer i job. Puljen udmøntes derfor – i tråd med intentionerne bag den politiske aftale – med fokus på at klæde medarbejderne i jobcentre og a-kasser på til, at borgeren kan tilbyde én primær kontaktperson i form af en jobformidler. Med en personlig jobformidler har borgeren den samme kontaktperson som f.eks. en sagsbehandler gennem hele ledighedsforløbet.

For at sagsbehandlere som jobformidlere kan lykkes med at bygge bro til arbejdsmarkedet, skal han/hun ”gå på to ben” i arbejdet med borgeren:

 • Relationsarbejdet. Jobformidleren skal opbygge en tæt og tillidsbaseret relation til borgeren i et håndholdt og sammenhængende forløb fra start til slut.
 • Det virksomhedsvendte arbejde. Jobformidlerne skal have viden om det lokale arbejdsmarked og adgang til et veludbygget virksomhedsnetværk for at hjælpe borgeren med at finde det rette match på arbejdsmarkedet.

Puljen kan f.eks. anvendes til kompetenceudviklingsaktiviteter med det formål, at klæde den primære kontaktperson i at håndtere borgerkontakten i to ben:

 • Opbygge en tillidsbaseret relation i et håndholdt og jobrettet forløb.
 • Understøtte kompetencer til at bygge bro til arbejdsmarkedet gennem en opsøgende indsats over for virksomhederne og viden om det lokale arbejdsmarked

Puljen kan derudover f.eks. anvendes til:

 • Styrke anvendelse af it-værktøjer, der understøtter det rette match og dialogen med ledige – f.eks. profilering, CV, joblog mv.
 • Organisatorisk understøtter samarbejde mellem jobformidler, sagsbehandler og virksomhedskonsulent om det gode match, så de kan hjælpe den ledige med at bygge bro til arbejdsmarkedet.
 • Iværksætte en målrettet aktiveringsindsats, herunder en opkvalificeringsindsats med anvendelse af de nye muligheder, som blev etableret med sommerens aftaler om styrket opkvalificering.
 • Hvordan samtalerne målrettes job, herunder i regi af det igangværende forsøg med mere ansvar til a-kasserne.
 • Styrke samarbejdet mellem kommuner og a-kasser f.eks. til at understøtte fællessamtaler, når en-kassen deltager over video.

Der kan også søges om tilskud til andre aktiviteter, så længe der arbejdes med kompetenceudvikling, der understøtter aftalens intentioner.

Projektets succeskriterier

Ansøger skal i ansøgningen opstille målbare succeskriterier for projektet i forhold til en målsætning om, at flest mulige medarbejdere og ledere (relativ til det ansøgte beløb) opnår kompetencer, der kan understøtte implementeringen af ​​LAB-aftalens intentioner.

Kriterier for tildeling af tilskud

Der vil i vurderingen af ​​ansøgningerne blive lagt vægt på følgende kriterier:

 • At projektets aktiviteter er fyldestgørende beskrevet
 • Ambitiøse og realistiske succeskriterier
 • At der er beskrevet et relevant kompetenceudviklingsforløb for deltagerne
 • At projektet vil blive ledelsesmæssigt forankret
 • At der iværksætters tiltag, der sigter på at opbygge en læringskultur i jobcentret
 • At der er et rimeligt forhold mellem planlagte aktiviteter og det ansøgte beløb.

Forpligtelser ved deltagelse

Der gælder følgende forpligtelser ved deltagelse i projektet:

 • At samarbejde med STAR og evaluator i forhold til den løbende overvågning og evaluering af indsatsen, herunder med henblik på udlevering af relevant data og information samt opfølgning på projektets succeskriterier.
 • At efterleve styrelsens retningslinjer vedrørende ansvar for databehandling, som findes på siden Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet.

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan søges om tilskud til følgende udgiftsposter:

 • Lønudgifter til projektledelse og administration
 • Ekstern konsulentbistand til udvikling og gennemførsel af forløb for personer i målgruppen
 • Lokaleleje
 • Revision

Der stilles krav om minimum 20 procent medfinansiering af projektets samlede udgifter. Medfinansieringen skal fremgå eksplicit af budget og regnskab.

Udgifterne skal være rimelige og velbegrundede med en konkret vurdering af, hvad indsatsen kræver over for det specifikke antal deltagere. Lønniveauet skal som udgangspunkt svare til lønninger for sammenligneligt arbejde inden for staten. Et overblik over gennemsnitslønninger i staten fordelt på funktioner findes på

Lønoverblik til lokale lønforhandlinger i staten

Styrelsens budgetskabelon skal anvendes, og budgettet skal indeholde fyldestgørende noter til budgetposterne. I budgetskabelonen fremgår det, hvordan budgettet skal udfyldes korrekt med noter. Se desuden guide til budgetlægning, som kan tilgås via nedenstående side.

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Vær opmærksom på, at der skal opstilles budgetter for de enkelte budgetår samt et samlet budget for hele perioden.

Krav om afrapportering

Indsæt følgende såfremt der ikke afviges fra det generelle krav om indsendel-se af statusrapporter:

Der stilles krav om indsendelse af halvårlige statusrapporter, som skal indsendes forud for udbetaling af tilskud.

Efter projektets afslutning skal der indsendes en slutrapport (selv-evaluering) sammen med et regnskab for hele projektperioden.

Ved udfyldelse af slutrapporten skal projektet angive deltagernes arbejdsmarkedsstatus ved projektstart og afslutning. Det er derfor vigtigt, at projektet ved projektstart kortlægger deltagerne arbejdsmarkedsstatus (Hvis relevant).

Skabeloner for status- og slutrapporter kan hentes på siden Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet.

Krav til regnskab

Der stilles krav om indsendelse af halvårlige delregnskaber forud for udbetaling af tilskud samt et endeligt regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

Ved tilsagn om tilskud på 500.000 kr. eller derover skal offentlige ansøgere aflægge et revisorpåtegnet regnskab. Det samme gør sig gældende for private ansøgere (herunder a-kasser) ved tilsagn om tilskud på 250.000 kr. eller derover. Ved tilsagn om tilskud under disse grænser skal det endelige regnskab være påtegnet af den økonomiske ansvarlige hos tilskudsmodtager.

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget. Nedenstående budget- og regnskabsskabelon skal anvendes ved indsendelse af regnskaber.

Frister for indsendelse af regnskaber vil fremgå af tilsagnsbrevene.

Udbetaling

Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af de indsendte regnskaber.

Ansøgningsfrist og praktiske oplysninger

Ansøgninger skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via styrelsens Tilskudsportal senest den 30. november 2020, kl. 12.00.

Ansøgninger der sendes efter dette tidspunkt, vil blive afvist.

Det bør tilstræbes, at ansøgningen ikke er længere end fire sider eksklusiv skabelonteksten.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Der kan forventes svar på ansøgningen i midten af ​​december.

Ved indsendelse af ansøgninger skal følgende skabeloner anvendes:

Budgetskema (Excel) (nyt vindue)

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar til puljen, hvor puljens indhold uddybes/specificeres vil blive offentliggjort på denne side.

 

Sidst opdateret: 24-08-2022