Spring over hovedmenu

Opslag: Pulje til kompensation for faste omkostninger som følge af COVID-19

Ansøgningsfrist 31-08-2020

Formålet med puljen er at yde kompensation som bidrag til dækning af faste omkostninger på Beskæftigelsesministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde mv. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) på FL § 17.41.13.10.

Kompensation for hurtige omkostninger på Beskæftigelsesministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde mv. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

Kompensation som bidrag til dækning af hurtige omkostninger for institutioner mv. på Beskæftigelsesministeriets område, hvor offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter. Kompensationsordningen gælder for perioden 9. marts til og med 8. juli 2020.

Ansøgerkreds

Foreninger, selvejende institutioner og fonde mv., som hører under Beskæftigelsesministeriets område, hvor det offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere end halvdelen og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter, og som er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). ) senest den 9. marts 2020.

Med foreninger, selvejende institutioner og fonde mv. (i det følgende kaldet ”institutionen/institutioner”) menes en privatretlig juridisk person, der er organiseret som selvejende institution, fond, forening, selskab, organisation eller enkeltmandsvirksomhed, og som er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR).

Institutionen hører under Beskæftigelsesministeriets område, hvis:

 • Beskæftigelsesministeriet eller dets underordnede myndigheder, herunder Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering yder hovedparten af ​​det statslige tilskud til institutionens ordinære driftsudgifter, eller
  Hvis institutionen modtager kommunale eller regionale, men ikke statslige tilskud til dækning af institutionens ordinære driftsudgifter, skal revisor vurdere hvilke ministerområder institutionen hører under . Såfremt der fortsat er tvivl herom kan revisor rette henvendelse til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering for vejledning.

 Hvem kan ikke søge

Ordningen omfatter ikke organer inden for den offentlige forvaltning og institutioner, der primært har et uddannelses- eller undervisningsmæssigt formål, bortset fra højskoler.

Med organer inden for den offentlige forvaltning menes statslige myndigheder og statsfinansierede selvejende institutioner, der er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, i bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv., kommuner og regioner, kommunale og regionale organisationer og selskaber mv., som er oprettet i henhold til lov om kommunernes styrelse, kommunale institutioner, der er registreret under en kommunes CVR-nummer, selvstændige offentlige virksomheder og Danmarks Radio.

Institutioner, som modtager mindre end 50% i offentlig tilskud til drift, skal søge kompensation via Erhvervsstyrelsen, som administrerer den generelle ordning om kompensation for hurtige omkostninger.

Hvis ansøger ved eller anser det som helt overvejende sandsynligt, at institutionens offentlige driftstilskud falder til under 50 % i 2021 og de efterfølgende år, skal ansøger søge Erhvervsstyrelsens ordning for kompensation for hurtige omkostninger, da det offentlige tilskud til ansøgers drift derved ikke forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter. Erhvervsstyrelsens ordning for kompensation for hurtige omkostninger kan findes her.

Få hjælp til lønudgifter (lønkompensation)

Institutioner, som modtager 50% eller mere i offentlig tilskud til drift, men som ikke hører under Beskæftigelsesministeriets område, skal søge kompensation hos det ministerium, institutionen hører under.

Formålet med puljen

Der kan søges om kompensation som bidrag til dækning af hurtige omkostninger i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juli 2020, svarende til fire måneder.

Det er en betingelse, på:

 • ansøger på grund af udbruddet af COVID-19 har en forventet kommerciel omsætningsnedgang på minimum 35% eller har forbud mod at holde åbent, og
 • de hurtige omkostningers andel af de kommercielle indtægters andel af de samlede indtægter udgør mindst 16.666 kr. i perioden 9. marts til 8. juli 2020
 • institutionens offentlige tilskud til drift i det senest afsluttede regnskabsår udgjorde halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter. Ved vedvarende tilskud til drift forstås, at tilskuddet med forbehold for vedtagelsen af ​​årlige bevillingslove mv. i staten og årlige budgetgodkendelser i kommuner og regioner forventes ydet tidsbegrænset eller i en periode på 3 på hinanden følgende regnskabsår eller mere. Et vedvarende driftstilskud er således kendetegnet ved, at det forventes ydet i en periode på mindst 3 år, at det kan anvendes til dækning af udgifter inden for institutionens ordinære daglige drift, og at anvendelsen af ​​tilskuddet ikke er afgrænset til en tidsbegrænset periode og/eller et bestemt formål. Offentlige tilskud til tidsmæssigt afgrænsede projekter (under 3 års varighed) betragtes derfor som udgangspunkt ikke som offentlige tilskud til drift. Tilskud til drift omfatter ej heller offentlige køb af varer og ydelser samt anlægstilskud.

Begrebsforklaring


Hurtige omkostninger

En institutions hurtige omkostninger er dokumenterbare omkostninger relateret til institutionens aktiviteter, der er uafhængige af institutionens salg, produktion, distribution og andre kommercielle aktiviteter, og som institutionen skal afholde, selv om den ikke har kommerciel omsætning i en periode, herunder typiske, husleje, anden leje og leasing, nødvendig vedligeholdelse på materielle anlægsaktiver og lejede/leasede aktiver, el, vand og opvarmning, ejendomsskatter, nødvendig rengøring, lejeomkostninger samt afskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver (efter sædvanlige regnskabs-principper). Faste omkostninger omfatter ikke løn i forhold til denne kompensationsordning.

Omsætning

Omsætning er institutionens samlede indtægter, salgsværdien af ​​produkter og tjenester mv., offentlige tilskud, frivillige bidrag, fondsdonationer, sponsorater. Salgsværdien af ​​produkter og tjenesteydelser mv. opgøres efter fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet.

Kommerciel omsætning (”salgsindtægter mv.”)

Kommerciel omsætning forstås som institutionens indtægter ved salg af produkter og tjenesteydelser mv. efter fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet. Kommerciel omsætning omfatter også sponsorater, der er betinget af en ikke ubetydelig modydelse. Den kommercielle omsætning skal opgøres ud fra samme principper som i det senest godkendte regnskab. Hvis institutionen ikke tidligere har udarbejdet et regnskab, opgøres den kommercielle omsætning i overensstemmelse med den for institutionen gældende regnskabslovgivning.

Kommerciel omsætningsnedgang og den kommercielle andel af den samlede omsætning

Kommerciel omsætningsnedgang er omsætningsnedgangen i kompensationsperioden beregnet i forhold til institutionens (sædvanlige) kommercielle omsætning, opgjort for en referenceperiode. Den kommercielle andel af omsætningen opgøres som den kommercielle omsætnings forholdsmæssige andel af institutionens samlede omsætning.

Offentligt tilskud til drift mv.

Offentligt tilskud til drift forstås som statsligt, regionalt eller kommunalt tilskud til drift. Tilskud til drift er den andel af offentlige tilskud som institutionen anvender til at dække ordinære driftsudgifter. Tilskud til drift omfatter ikke offentlige køb af varer og ydelser og anlægstilskud samt tilskud til tidsmæssigt afgrænsede projekter med en sammenhængende projektperiode på under 3 år.

Ordinære driftsudgifter

Ordinære driftsudgifter er alle former for udgifter, der ikke er ekstraordinære, f.eks. lønninger og personale- og rejseomkostninger, husleje mv., af- og nedskrivninger, udgifter til vedligeholdelse af bygninger og andre anlægsaktiver, ejendomsskatter, udgifter til revision og telefoni samt lejeomkostninger.

Der ydes ikke kompensation:

 • for omkostninger til løn til ansøgers ansatte (her henvises til lønkompensationsordningen)
 • Løn forstås som den ansattes samlede A-indkomst medregnet institutionens og den ansattes eget ATP-bidrag, samt eventuelle bidrag til arbejdsgiverbetalt pensionsordning. Løn omfatter i denne sammenhæng ikke B-indkomst
 • Ansatte forstås som lønmodtagere med hurtig, kontraktuel tilknytning til institutionen, der er ansat med hurtig arbejdssted i Danmark
 • for omkostninger, som godtgøres ansøger på anden vis, herunder ved tilskud til drift, huslejenedsættelse, forsikringsdækning, andre offentlige refusioner, fondsdonationer og sponsorater, som ikke er betinget af en ikke ubetydelig modydelse mv., eller ved anden statslig kompensationsordning i anledning af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelsen af ​​Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)
 • ved sponsorater betinget af en ikke ubetydelig modydelse forstås, at modydelsen medfører en betydelig udgift, herunder kapitaliseret udgift (f.eks. værdien af ​​fribilletter, hvis disse i stedet havde været solgt til fuld pris) og/eller en væsentlig ressourceanvendelse for institutionen, samlet set svarende til halvdelen eller mere af sponsoratets økonomiske værdi. Tilbud om fribilletter, sponsorarrangementer og -middage anses som udgangspunkt ikke for at være en betydelig modydelse, uden de har et meget stort omfang
 • for hurtige omkostninger i kompensationsperioden, som ansøger med rimelighed kunne have afværget
 • i det omfang den kommercielle omsætningsnedgang må anses for at være forårsaget af, at ansøger uretmæssigt har undladt at henføre kommerciel omsætning til kompensationsperioden.

Ansøger kan kun få kompensation udbetalt én gang. Hvis ansøgeren har eller har haft forbud mod at holde åbent, kan ansøgeren dog være anmodet om kompensation for perioden, hvor ansøgeren har eller har haft forbud mod at holde åbent. Ansøger har mulighed for at søge om kompensation for ikke-forbudsperiode og forbudsperiode i samme ansøgning.

Der gælder endvidere følgende betingelser i tilknytning til retten til kompensation:

 • At ansøger for indkomståret 2020 har betalt eller vil betale den skat, som denne er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler. Det indebærer, at ansøger ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU's liste over ikke samarbejdsvillige skattejurisdiktioner.
 • At en legal ejer, der har kontrol med institutionen, f.eks. som følge af besiddelse af en ejerandel på mindst 25%, ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU's liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner. Dette gælder tilsvarende for det øverste danske moderselskab i en eventuel dansk sambeskatning, hvori institutionen indgår. Såfremt institutionen indirekte kontrolleres af en fysisk eller juridisk person, der er skattet hjemmehørende i et land, som optræder på EU's liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner, er retten til kompensation betinget af, at der ikke er blevet indsat mellem liggende selskaber i ejerskabsstrukturen mellem institutionen og den fysiske eller juridiske person med opfyldelse af betingelsen ovenfor som hovedformål eller et af hovedformålene.

Indhold i ansøgningen

Ansøger skal anvende de obligatoriske standardskabeloner som findes her på siden, og indsende den samlede ansøgning via styrelsens tilskudsportal.

Ansøger skal vedhæfte følgende fire bilag:

 • Den obligatoriske skabelon
 • Beregningsmodellen indsendes sammen med ansøgningen som en excel-fil.
 • Omsætningen skal opgøres ud fra samme principper som i det senest godkendte regnskab. Hvis institutionen ikke tidligere har udarbejdet et regnskab, opgøres omsætningen i overensstemmelse med den for institutionen gældende regnskabslovgivning.

Vejledning til beregningsmodel hurtige omkostninger (pdf) (nyt vindue)

Vejledning til afgrænsning af kommercielle indtægter (pdf) (nyt vindue)

Eventuel yderligere særskilt dokumentation for ansøgers oplysninger i beregningsmodellen:

 • Hvis ansøger i beregningsmodellen angiver, at deres omkostninger forventes at afvige med mere end 10% fra referenceperioden til kompensationsperioden, skal en begrundelse for afvigelsen vedlægges som selvstændigt bilag. I dette bilag skal ansøger forklare, hvad afvigelsen skyldes og hvorfor den ikke kunne afværges.
 • Hvis mere end 20% af institutionens realiserede hurtige omkostninger må placeres under "Øvrige realiserede hurtige omkostninger" i beregningsmodeller, skal en udspecificeret liste over de øvrige realiserede hurtige omkostninger vedlægges som selvstændige bilag. Der skal fremgå beløb for hver enkelt post på listen. Resultatet skal stemme overens med beløbet for ”Øvrige realiserede hurtige omkostninger” i beregningsmodellen. Listen skal være periodiseret, således at der kun søges som kompensation for de fire måneder, kompensationsperioden dækker.
 • Hvis en søger benytter en alternativ referenceperiode for deres realiserede omsætning, skal en begrundelse for dette vedlægges som selvstændigt bilag.
 • Hvis institutionens seneste resultat er negativt, skal ansøger udfylde og vedlægge den obligatoriske skabelon ved negative resultater som et særskilt bilag. Hvis en søger ønsker Styrelsen til Arbejdsmarked og Rekruttering vurdering af, om kompensationen, på trods af det negative resultat, skal det ikke reduceres, er det desuden muligt at anføre en beskrivelse i skabelonen af, hvorfor det negative resultat skyldes ekstraordinære omstændigheder.

Den obligatoriske skabelon ved negativt resultat her (ord) (åbner nyt vindue)

Bemærk, at beregningsmodellen skal indsendes i Excel-format (xlsx).

Den obligatoriske skabelon til revisorerklæring.

Skabelon til revisorerklæring (word) (åbner nyt vindue)

Ansøger skal indhente en revisorerklæring. Det skal være en erklæring med høj grad af sikkerhed udarbejdet af en uafhængig, godkendt revisor.

Ved udførelse af revisionen skal revisor relevante tilpasninger af handlinger i revisionsstandarderne (ISA), som er nødvendige ud fra opgavens omstændigheder. Ved revision af opgørelsen over seneste resultat som udviser og underskud, skal revisor undersøge, om resultatopgørelsen er i overensstemmelse med institutionens bogføring. Opgørelsen af ​​de realiserede hurtige omkostninger skal revideres, og det skal undersøges, om opgørelsen af ​​den realiserede omsætning stemmer til institutionens bogføring. Hvis der foreligger særlige omstændigheder, som gør, at der ikke kan gives et retvisende sammenligningsgrundlag, skal revisor undersøge, om resultatopgørelsen er i overensstemmelse med institutionens bogføring og den af ​​ledelsen udarbejdede dokumentation.

Erklæringen skal opfylde kravene i revisorloven. Revisorerklæringen skal omfatte:

 • Opgørelsen over institutionens realiserede omsætning for perioden fra 1. april 2019 til og med 31. juli 2019 eller en anden opgørelsesperiode, hvis perioden ikke kan opgøres (fx 1. november 2019 – 29. februar 2020)
 • Opgørelsen over institutionens realiserede hurtige omkostninger fra og med 1. november 2019 til og med 29. februar 2020 eller en anden opgørelsesperiode, hvis perioden ikke kan opgøres.
 • Opgørelsen over seneste resultat, jf. bekendtgørelsens § 4, nr. 17:
 • Hvis institutionen senest den 8. marts 2020 har aflagt årsregnskab med balancedag den 28. februar 2019 eller senere anvendes årets resultat i dette årsregnskab
 • Hvis institutionen ikke kan opgøre seneste resultat, og institutionen senest den 8. marts 2020 har aflagt halvårsregnskab med balancedag den 31. august 2019 eller senere, anvendes denne periodes resultat i halvårsregnskabet multipliceret med to.
 • Hvis institutionen ikke kan opgøre seneste resultat efter ovenstående, og institutionen senest den 8. marts 2020 har aflagt kvartalsregnskab med balancedag den 30. november 2019 eller senere, anvendes denne periodes resultat i kvartalsregnskabet multipliceret med fire.
 • Hvis institutionen ikke kan opgøre seneste resultat efter ovenstående, skal institutionen opgøre årets resultat for kalenderåret 2019. Institutionen skal opgøre årets resultat i henhold til bilag 2, skema 3 og 4 i årsregnskabsloven.

 
Omsætning og kommercielle omsætning samt hurtige omkostninger opgøres ud fra samme principper som i det seneste godkendte regnskab. Hvis institutionen ikke tidligere har udarbejdet et regnskab, fordi der er tale om nystartede institutioner, opgøres omsætning om kommercielle omsætning samt hurtige omkostninger i overensstemmelse med den for institutionen gældende regnskabslovgivning. Det gælder både reference- og kompensationsperioden.

Revisor skal forholde sig til, om den anvendte regnskabspraksis er i overensstemmelse med den regnskabspraksis, som ledelsen anvendt i forbindelse med den aflagte årsrapport.

Ved afgivelse af revisorerklæringen finder § 7, stk. 2, i bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer anvendelse.

Revisorerklæringen vedlægges ansøgningen.

3. Dokumentation for udgifter til revisor

Dokumentation for afholdte udgifter til revisor eller bindende tilbud (kopierklæring af faktura eller bindende tilbud) vedlægges i PDF-format sammen med ansøgningsskemaet.

 • Der ydes godtgørelse for 80 % af udgifterne til revisorerklæring, såfremt institutionens ansøgning udløser kompensation. Godtgørelsen til revision kan maksimalt udgøre 16.000 kr. ekskl. mødre.

4. Tro og kærlighedserklæring 

Institutionens bestyrelse eller direktion skal på tro og love erklære:

 • at de afgivne oplysninger i ansøgningen er korrekte
 • at institutionen for regnskabsåret 2020 har betalt eller vil betale den skat, som den er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler, og at institutionen selv eller en juridisk ejer, der har kontrol med institutionen, ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land. , som optræder på EU's liste over lande med skattely.

5. Erklæring om offentligt tilskud 

Institutionen skal erklære:

 • at offentligt tilskud til drift i det senest afsluttede regnskabsår udgjorde halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter. Erklæringen skal indeholde en opgørelse i % og kr. af andelen af ​​de offentlige tilskud til institutionens drift i det senest afsluttede regnskabsår opgjort i forhold til institutionens samlede ordinære driftsudgifter.

Har institutionen ikke afsluttet et regnskabsår, afgiver erklæringen på grundlag af perioden fra institutionens stiftelse til og med den 9. marts 2020.

I ansøgningsskema skal ansøger:

 • begrunde, hvorfor den forventede kommercielle omsætningsnedgang skyldes udbruddet af COVID-19 (max. 2400 tegn)
 • godkende, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan indhente yderligere oplysninger, herunder oplysninger om institutionen og institutionens ansatte, fra Erhvervsstyrelsen og andre myndigheder, hvor oplysningerne er nødvendige i forbindelse med behandlingen af ​​ansøgningen.

Ansøger skal være opmærksom på:

 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan meddele administrative afslag på ansøgninger om kompensation, når oplysningerne i tilknytning til ansøgningen må anses for mangelfulde eller ikke-retvisende, samt når den dokumentation, der er fremsendt som bilag til ansøgningen, er utilstrækkelig.
 • ansøger kan ikke eftersende bilag eller ændre i ansøgningen, når den først er indsendt. Mangler ansøgningen bilag eller anden information, skal der indsendes en ny, komplet ansøgning.
 • det altid er den seneste ansøgning, der er sendt til os, der bliver behandlet.
 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan meddele administrative afslag på ansøgninger om kompensation, når oplysningerne i tilknytning til ansøgningen må anses for mangelfulde eller ikke-retvisende, samt når den dokumentation, der er fremsendt som bilag til ansøgningen, er utilstrækkelig.
 • yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i denne ansøgningsvejledning, vil ikke indgå i vurderingen af ​​ansøgningen.
 • ansøger selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet.
 • ansøger er forpligtet til at orientere Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, hvis forudsætningerne for udbetaling af kompensationen ændrer sig væsentligt, efter at ansøgningen er indsendt.


Økonomi

Udbetaling af kompensation vil ske, når ansøgning om kompensation (inklusive bilag og dokumentation) er godkendt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Der udbetales kompensation på baggrund af institutionens kommercielle omsætningsnedgang fra referenceperioden til kompensationsperioden.

Kompensationen kan helt eller delvist nedsættes, hvis ansøgeren ikke har iagttaget sin tabsbegrænsningspligt. Der udbetales ikke kompensation, hvor den fremsendte dokumentation med videre er utilstrækkelig.

Kompensationen kan udbetales forud for afholdelse af de hurtige omkostninger, der ydes kompensation for.

Udbetaling af kompensation sker direkte til ansøgers NemKonto.

Beregning af kompensationen

Der ydes kompensation for den kommercielle andel af faste omkostninger, som institutionen har anvendt og afholdt i Danmark, også selvom den faktiske betaling for omkostningen ikke falder i kompensationsperioden.

Det beløb, der kompenseres, afhænger af ansøgers omsætningsnedgang.

Kompensationen vil være følgende:

 1. 80% af den kommercielle andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100%
 2. 50% af den kommercielle andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80%
 3. 25% af den kommercielle andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været på 35-60%.

Institutioner, som har forbud mod at holde åbent (jævnfør bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19.), kompenseres med 100% af institutionens kommercielle andel af de faste omkostninger i det tidsrum, hvor forbuddet er gældende. Det er en betingelse, at institutionen ikke har haft kommerciel omsætning i denne periode.

En institution kan maksimalt opnå kompensation på 110 millioner kroner fra denne pulje.

Kompensationen for faste omkostninger kan ikke overstige den nominelle nedgang i den kommercielle omsætning fra referenceperioden til kompensationsperioden.

Hvis institutionens seneste resultat (årsregnskab), er negativt, reduceres institutionens kompensation for faste omkostninger. Reduktionen beregnes som en tredjedel af institutionens seneste resultat, svarende til kompensationsperiodens varighed på 4 måneder, multipliceret med institutionens procentvise kompensation for faste omkostninger, multipliceret med institutionens kommercielle omsætnings andel af den samlede omsætning.

Opgørelse over seneste resultat, jf. bekendtgørelsens § 4, nr. 17:

 • Hvis institutionen senest den 8. marts 2020 har aflagt årsregnskab med balancedag den 28. februar 2019 eller senere, anvendes årets resultat i dette årsregnskab.
 • Hvis institutionen ikke kan opgøre seneste resultat, og institutionen senest den 8. marts 2020 har aflagt halvårsregnskab med balancedag den 31. august 2019 eller senere, anvendes denne periodes resultat i halvårsregnskabet multipliceret med to.
 • Hvis institutionen ikke kan opgøre seneste resultat efter ovenstående, og institutionen senest den 8. marts 2020 har aflagt kvartalsregnskab med balancedag den 30. november 2019 eller senere, anvendes denne periodes resultat i kvartalsregnskabet multipliceret med fire.
 • Hvis institutionen ikke kan opgøre seneste resultat efter ovenstående, skal institutionen opgøre årets resultat for kalenderåret 2019. Institutionen skal opgøre årets resultat i henhold til bilag 2, skema 3 og 4 i årsregnskabsloven.

Hvis denne reduktion udgør mere end 50% af kompensationsbeløbet, kan Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering efter en konkret vurdering af institutionens forventede negative resultater og variable omkostninger i kompensationsperioden fastholde og udbetaling på 50% af kompensationsbeløbet.

Hvis den forventede reduktion er større end 50 pct., vil det fremgå af beregningsmodellen, og institutionen skal oplyse det forventede resultat og variable omkostninger i kompensationsperioden i beregningsmodellen. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan efter en konkret vurdering fastholde en udbetaling på 50 pct. af kompensationsbeløbet.

Kompensationen reducerer ikke i følgende situationer:

 • Institutions resultat for de tre regnskabsår med balancedag i 2017, 2018 og 2019 er samlet set positivt, eller institutionens resultat er positivt for hvert af de tre regnskabsår med balancedag i 2016, 2017 og 2018.
 • Institutionen kan dokumentere, at det seneste resultat er negativt som følge af ekstraordinære omstændigheder.

Institutioner kan få kompensation for nedskrivninger på letfordærvelige varer med mindre end 1 måned mellem produktionsdato og udløbsdato, og som ikke egner sig til nedfrysning. Dette er dog betinget af, at institutionen har begrænset sit tab så vidt muligt.

Kontrol og tilbagebetaling

Ansøgeren skal senest den 8. december 2020 indsende en opgørelse over institutionens faktiske omsætning og faktiske kommercielle omsætning samt institutionens faktiske hurtige omkostninger i kompensationsperioden til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Oplysningerne skal være ledsaget af en revisorerklæring udarbejdet af en uafhængig, godkendt revisor.

Hvis Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering finder det nødvendigt at kontrollere berettigelsen af ​​den udbetalte kompensation, skal ansøger afgive oplysninger til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering inden for en fastsat frist. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan i den forbindelse pålægges, at oplysningerne skal være ledsaget af en revisorerklæring udarbejdet af en uafhængig, godkendt revisor. Hvis det vurderes nødvendigt, indhenter Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering efter det gældende regelgrundlag fra relevante offentlige registre, herunder Skatteforvaltningen.

Hvis det seneste resultat (årsopgørelse) er negativt, skal ansøgeren yderligere indsende resultat for kompensationsperioden.

Hvis institutionens omsætning, kommercielle omsætning og hurtige omkostninger i kompensationsperioden, seneste resultater eller øvrige oplysninger omfattet af revisorerklæring mv. afviger fra det anførte i ansøgningen, træffer Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på grundlag af den indsendte dokumentation om efterregulering af den udbetalte kompensation.

Efterreguleringen sker i opadgående eller nedgående retning, afhængig af, om ansøgers oplysninger har resulteret i, at der er udbetalt en for lav eller for høj kompensation.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan kræve den udbetalte kompensation helt eller delvist tilbagebetalt, hvis:

 • den foreskrevne dokumentation ikke indsendes inden for den fastsatte frist
 • dokumentationen vurderes utilstrækkelig
 • ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse herunder for beregningen af ​​kompensationen.

Ved opgørelse af tilbagebetalingskrav tillægges der lejer. Rentetillægget beregnes fra tidspunktet for meddelelse af tilbagebetalingskravet, og indtil tilbagebetaling sker, og med den i lov om lejer ved forsinket betaling mv. (renteloven) fastsatte referencesats med tillæg, jævnfør lovens § 5. Rentetillægget udgør dog mindst 50 kr.

Hvornår får du svar?

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering behandler ansøgninger løbende og hurtigst muligt. Sagsbehandlingstiden vil typisk være 5 hverdage. Hund max 14 dage.

I de tilfælde, hvor Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering meddeler administrativt afslag grundet utilstrækkelig oplysning af sagen, kan ansøger indsende en fornyet ansøgning med de fornødne oplysninger og den påkrævede dokumentation inden for den gældende ansøgningsfrist eller frist fastsat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Lovgrundlag

Midlertidig kompensation for faste omkostninger på Beskæftigelsesministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde mv. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), har hjemmel i Bekendtgørelse nr. 1033 af den 29. juni 2020.

Bekendtgørelse nr. 1033 af den 29. juni 2020 (åbnes i nyt vindue)


Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal du…

Senest den 8. december 2020 skal ansøger indsende en opgørelse over institutionens faktiske omsætning og faktiske kommercielle omsætning samt institutionens faktiske hurtige omkostninger i kompensationsperioden til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering med henblik på kontrol og evt. efterregulering/tilbagebetaling, jævnfør ovenfor om kontrol og tilbagebetaling.

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der træffer afgørelse om, hvorvidt ansøgeren er berettiget til kompensation.

Klageadgang

Afgørelsen, kan påklages til beskæftigelsesministeren. Klagefristen er fire uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt ansøger.

Klagen skal rettes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som videresender klagen med sagens materiale og et udtalelse til beskæftigelsesministeren.

Ansøgningsfrist og indsendelse af ansøgning

Ansøgninger skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via styrelsens Tilskudsportal senest mandag den 31. august 2020 kl. 12.00.

Ansøgninger, der sendes efter dette tidspunkt, vil blive afvist.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger 

Ved indsendelse af ansøgninger skal følgende skabeloner anvendes:

Beregningsmodel (Excel) (nyt vindue)

Revisorerklæring (Word) (nyt vindue)

Tro- og loveerklæring (Word) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 24-08-2022