Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Opslag: Pulje til kompensation for faste omkostninger som følge af COVID-19

Ansøgningsfrist 31-08-2020

Formålet med puljen er at yde kompensation som bidrag til dækning af faste omkostninger på Beskæftigelsesministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde mv. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) på FL § 17.41.13.10.

Kompensation for faste omkostninger på Beskæftigelsesministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde mv. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

Kompensation som bidrag til dækning af faste omkostninger for institutioner mv. på Beskæftigelsesministeriets område, hvor offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter. Kompensationsordningen gælder for perioden 9. marts til og med 8. juli 2020.

Ansøgerkreds

Foreninger, selvejende institutioner og fonde mv., som hører under Beskæftigelsesministeriets område, hvor det offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere end halvdelen og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter, og som er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senest den 9. marts 2020.

Med foreninger, selvejende institutioner og fonde mv. (i det følgende kaldet ”institutionen/institutioner”) menes en privatretlig juridisk person, der er organiseret som selvejende institution, fond, forening, selskab, organisation eller enkeltmandsvirksomhed, og som er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR).

Institutionen hører under Beskæftigelsesministeriets område, hvis:

 • Beskæftigelsesministeriet eller dets underordnede myndigheder, herunder Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering yder hovedparten af det statslige tilskud til institutionens ordinære driftsudgifter, eller
  Hvis institutionen modtager kommunale eller regionale, men ikke statslige tilskud til dækning af institutionens ordinære driftsudgifter, skal revisor vurdere hvilket ministerområder institutionen hører under. Såfremt der fortsat er tvivl herom kan revisor rette henvendelse til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering for vejledning.

 Hvem kan ikke søge

Ordningen omfatter ikke organer inden for den offentlige forvaltning og institutioner, der primært har et uddannelses- eller undervisningsmæssigt formål, bortset fra højskoler.

Med organer inden for den offentlige forvaltning menes statslige myndigheder og statsfinansierede selvejende institutioner, der er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, i bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv., kommuner og regioner, kommunale og regionale organisationer og selskaber mv., som er oprettet i henhold til lov om kommunernes styrelse, kommunale institutioner, der er registreret under en kommunes CVR-nummer, selvstændige offentlige virksomheder og Danmarks Radio.

Institutioner, som modtager mindre end 50% i offentlig tilskud til drift, skal søge kompensation via Erhvervsstyrelsen, som administrerer den generelle ordning om kompensation for faste omkostninger.

Hvis ansøger ved eller anser det som helt overvejende sandsynligt, at institutionens offentlige driftstilskud falder til under 50 % i 2021 og de efterfølgende år, skal ansøger søge Erhvervsstyrelsens ordning for kompensation for faste omkostninger, da det offentlige tilskud til ansøgers drift derved ikke forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter. Erhvervsstyrelsens ordning for kompensation for faste omkostninger kan findes her.

Få hjælpe til lønudgifter (lønkompensation)

Institutioner, som modtager 50% eller mere i offentlig tilskud til drift, men som ikke hører under Beskæftigelsesministeriets område, skal søge kompensation hos det ministerium, institutionen hører under.

Formålet med puljen

Der kan søges om kompensation som bidrag til dækning af faste omkostninger i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juli 2020, svarende til fire måneder.

Det er en betingelse, at:

 • ansøger på grund af udbruddet af COVID-19 har en forventet kommerciel omsætningsnedgang på minimum 35% eller har forbud mod at holde åbent, og
 • de faste omkostningers andel af de kommercielle indtægters andel af de samlede indtægter udgør mindst 16.666 kr. i perioden 9. marts til 8. juli 2020
 • institutionens offentlige tilskud til drift i det senest afsluttede regnskabsår udgjorde halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter. Ved vedvarende tilskud til drift forstås, at tilskuddet med forbehold for vedtagelsen af årlige bevillingslove mv. i staten og årlige budgetgodkendelser i kommuner og regioner forventes ydet tidsubegrænset eller i en periode på 3 på hinanden følgende regnskabsår eller mere. Et vedvarende driftstilskud er således kendetegnet ved, at det forventes ydet i en periode på mindst 3 år, at det kan anvendes til dækning af udgifter inden for institutionens ordinære daglige drift, og at anvendelsen af tilskuddet ikke er afgrænset til en tidsbegrænset periode og/eller et bestemt formål. Offentlige tilskud til tidsmæssigt afgrænsede projekter (under 3 års varighed) betragtes derfor som udgangspunkt ikke som offentlige tilskud til drift. Tilskud til drift omfatter ej heller offentlige køb af varer og ydelser samt anlægstilskud.

Begrebsforklaring


Faste omkostninger

En institutions faste omkostninger er dokumenterbare omkostninger relateret til institutionens aktiviteter, der er uafhængige af institutionens salg, produktion, distribution og andre kommercielle aktiviteter, og som institutionen skal afholde, selv om den ikke har kommerciel omsætning i en periode, herunder typisk, husleje, anden leje og leasing, nødvendig vedligeholdelse på materielle anlægsaktiver og lejede/leasede aktiver, el, vand og opvarmning, ejendomsskatter, nødvendig rengøring, renteomkostninger samt afskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver (efter sædvanlige regnskabs-principper). Faste omkostninger omfatter ikke løn i relation til denne kompensationsordning.

Omsætning

Omsætning er institutionens samlede indtægter, herunder salgsværdien af produkter og tjenesteydelser mv., offentlige tilskud, frivillige bidrag, fondsdonationer, sponsorater. Salgsværdien af produkter og tjenesteydelser mv. opgøres efter fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet.

Kommerciel omsætning (”salgsindtægter mv.”)

Kommerciel omsætning forstås som institutionens indtægter ved salg af produkter og tjenesteydelser mv. efter fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet. Kommerciel omsætning omfatter også sponsorater, der er betinget af en ikke ubetydelig modydelse. Den kommercielle omsætning skal opgøres ud fra de samme principper som i det senest godkendte regnskab. Hvis institutionen ikke tidligere har udarbejdet et regnskab, opgøres den kommercielle omsætning i overensstemmelse med den for institutionen gældende regnskabslovgivning.

Kommerciel omsætningsnedgang og den kommercielle andel af den samlede omsætning

Kommerciel omsætningsnedgang er omsætningsnedgangen i kompensationsperioden beregnet i forhold til institutionens (sædvanlige) kommercielle omsætning, opgjort for en referenceperiode. Den kommercielle andel af omsætningen opgøres som den kommercielle omsætnings forholdsmæssige andel af institutionens samlede omsætning.

Offentligt tilskud til drift mv.

Offentligt tilskud til drift forstås som statsligt, regionalt eller kommunalt tilskud til drift. Tilskud til drift er den andel af offentlige tilskud som institutionen anvender til at dække ordinære driftsudgifter. Tilskud til drift omfatter ikke offentlige køb af varer og ydelser og anlægstilskud samt tilskud til tidsmæssigt afgrænsede projekter med en sammenhængende projektperiode på under 3 år.

Ordinære driftsudgifter

Ordinære driftsudgifter er alle former for udgifter, der ikke er ekstraordinære, f.eks. lønninger og personale- og rejseomkostninger, husleje mv., af- og nedskrivninger, udgifter til vedligeholdelse af bygninger og andre anlægsaktiver, ejendomsskatter, udgifter til revision og telefoni samt renteomkostninger.

Der ydes ikke kompensation:

 • for omkostninger til løn til ansøgers ansatte (her henvises til lønkompensationsordningen)
 • Løn forstås som den ansattes samlede A-indkomst medregnet institutionens og den ansattes eget ATP-bidrag, samt eventuelle bidrag til arbejdsgiverbetalt pensionsordning. Løn omfatter i denne sammen-hæng ikke B-indkomst
 • Ansatte forstås som lønmodtagere med fast, kontraktuel tilknytning til institutionen, der er ansat med fast arbejdssted i Danmark
 • for omkostninger, som godtgøres ansøger på anden vis, herunder ved tilskud til drift, huslejenedsættelse, forsikringsdækning, andre offentlige refusioner, fondsdonationer og sponsorater, som ikke er betinget af en ikke ubetydelig modydelse mv., eller ved anden statslig kompensations-ordning i anledning af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)
 • ved sponsorater betinget af en ikke ubetydelig modydelse forstås, at modydelsen medfører en betydelig udgift, herunder kapitaliseret udgift (f.eks. værdien af fribilletter, hvis disse i stedet havde været solgt til fuld pris) og/eller en væsentlig ressourceanvendelse for institutionen, samlet set svarende til halvdelen eller mere af sponsoratets økonomiske værdi. Tilbud om fribilletter, sponsorarrangementer og -middage anses som udgangspunkt ikke for at være en betydelig modydelse, medmindre de har et meget stort omfang
 • for faste omkostninger i kompensationsperioden, som ansøger med rimelighed kunne have afværget
 • i det omfang den kommercielle omsætningsnedgang må anses at være forårsaget af, at ansøger uretmæssigt har undladt at henføre kommerciel omsætning til kompensationsperioden.

Ansøger kan kun få kompensation udbetalt én gang. Hvis ansøger har eller har haft forbud mod at holde åbent, kan ansøger dog særskilt anmode om kompensation for perioden, hvor ansøger har eller har haft forbud mod at holde åbent. Ansøger har mulighed for at søge om kompensation for ikke-forbudsperiode og forbudsperiode i samme ansøgning.

Der gælder endvidere følgende betingelser i tilknytning til retten til kompensation:

 • At ansøger for indkomståret 2020 har betalt eller vil betale den skat, som denne er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler. Det indebærer, at ansøger ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikke samarbejdsvillige skattejurisdiktioner
 • At en legal ejer, der har kontrol med institutionen, f.eks. som følge af besiddelse af en ejerandel på mindst 25%, ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner. Dette gælder tilsvarende for det øverste danske moderselskab i en eventuel dansk sambeskatning, hvori institutionen indgår. Såfremt institutionen indirekte kontrolleres af en fysisk eller juridisk per-son, der er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner, er retten til kompensation betinget af, at der ikke er blevet indsat mellemliggende selskaber i ejerskabsstrukturen mellem institutionen og den pågældende fysiske eller juridiske person med opfyldelse af betingelsen ovenfor som hovedformål eller et af hovedformålene.

Indhold i ansøgning

Ansøger skal anvende de obligatoriske standardskabeloner som findes her på siden, og indsende den samlede ansøgning via styrelsens tilskudsportal.

Ansøger skal vedhæfte følgende fire bilag:

 • Den obligatoriske skabelon
 • Beregningsmodellen indsendes sammen med ansøgningen som en excel-fil.
 • Omsætningen skal opgøres ud fra de samme principper som i det senest godkendte regnskab. Hvis institutionen ikke tidligere har udarbejdet et regnskab, opgøres omsætningen i overensstemmelse med den for institutionen gældende regnskabslovgivning.

Vejledning til beregningsmodel faste omkostninger (pdf) (nyt vindue)

Vejledning til afgrænsning af kommercielle indtægter (pdf) (nyt vindue)

Eventuel yderligere særskilt dokumentation for ansøgers oplysninger i beregningsmodellen:

 • Hvis ansøger i beregningsmodellen angiver, at deres omkostninger forventes at afvige med mere end 10% fra referenceperioden til kompensationsperioden, skal en begrundelse for afvigelsen vedlægges som selvstændigt bilag. I dette bilag skal ansøger forklare, hvad afvigelsen skyldes og hvorfor den ikke kunne afværges.
 • Hvis mere end 20% af institutionens realiserede faste omkostninger må placeres under ”Øvrige realiserede faste omkostninger” i beregningsmodellen, skal en udspecificeret liste over de øvrige realiserede faste omkostninger vedlægges som selvstændigt bilag. Der skal fremgå beløb for hver enkelt post på listen. Resultatet skal stemme overens med beløbet for ”Øvrige realiserede faste omkostninger” i beregningsmodellen. Listen skal være periodiseret, således at der kun søges som kompensation for de fire måneder, kompensationsperioden dækker.
 • Hvis ansøger benytter en alternativ referenceperiode for deres realiserede omsætning, skal en begrundelse for dette vedlægges som selvstændigt bilag.
 • Hvis institutionens seneste resultat er negativt, skal ansøger udfylde og vedlægge den obligatoriske skabelon ved negativt resultat som et særskilt bilag. Hvis ansøger ønsker Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vurdering af, om kompensationen, på trods af det negative resultat, ikke skal reduceres, er det desuden muligt at anføre en beskrivelse i skabelonen af, hvorfor det negative resultat skyldes ekstraordinære omstændigheder.

Den obligatoriske skabelon ved negativt resultat her (word) (åbner nyt vindue)

Bemærk, at beregningsmodellen skal indsendes i Excel-format (xlsx).

Den obligatoriske skabelon til revisorerklæring.

Skabelon til revisorerklæring (word) (åbner nyt vindue)

Ansøger skal indhente en revisorerklæring. Det skal være en erklæring med høj grad af sikkerhed udarbejdet af en uafhængig, godkendt revisor.

Ved udførelse af revisionen skal revisor foretage relevante tilpasninger af handlinger i revisionstandarderne (ISA), som er nødvendige ud fra opgavens omstændigheder. Ved revision af opgørelsen over seneste resultat som udviser et underskud, skal revisor undersøge, om resultatopgørelsen er i overensstemmelse institutionens bogføring. Opgørelsen af de realiserede faste omkostninger skal revideres, og det skal undersøges, om opgørelsen af den realiserede omsætning stemmer til institutionens bogføring. Hvis der foreligger særlige omstændigheder som gør, at der ikke kan gives et retvisende sammenligningsgrundlag, skal revisor undersøge, om resultatopgørelsen er i overensstemmelse med institutionens bogføring og den af ledelsen udarbejdede dokumentation.

Erklæringen skal opfylde kravene i revisorloven. Revisorerklæringen skal omfatte:

 • Opgørelsen over institutionens realiserede omsætning for perioden fra 1. april 2019 til og med 31. juli 2019 eller en anden opgørelsesperiode, hvis perioden ikke kan opgøres (fx 1. november 2019 – 29. februar 2020)
 • Opgørelsen over institutionens realiserede faste omkostninger fra og med 1. november 2019 til og med 29. februar 2020 eller en anden opgørelsesperiode, hvis perioden ikke kan opgøres.
 • Opgørelsen over seneste resultat, jf. bekendtgørelsens § 4, nr. 17:
 • Hvis institutionen senest den 8. marts 2020 har aflagt årsregnskab med balancedag den 28. februar 2019 eller senere, anvendes årets resultat i dette årsregnskab
 • Hvis institutionen ikke kan opgøre seneste resultat, og institutionen senest den 8. marts 2020 har aflagt halvårsregnskab med balancedag den 31. august 2019 eller senere, anvendes denne periodes resultat i halvårsregnskabet multipliceret med to.
 • Hvis institutionen ikke kan opgøre seneste resultat efter ovenstående, og institutionen senest den 8. marts 2020 har aflagt kvartalsregnskab med balancedag den 30. november 2019 eller senere, anvendes denne periodes resultat i kvartalsregnskabet multipliceret med fire.
 • Hvis institutionen ikke kan opgøre seneste resultat efter ovenstående, skal institutionen opgøre årets resultat for kalender-året 2019. Institutionen skal opgøre årets resultat i henhold til bilag 2, skema 3 og 4 i årsregnskabsloven.

 
Omsætning og kommercielle omsætning samt faste omkostninger opgøres ud fra de samme principper som i det seneste godkendte regnskab. Hvis institutionen ikke tidligere har udarbejdet et regnskab, fordi der er tale om nystartede institutioner, opgøres omsætning om kommercielle omsætning samt faste omkostninger i overensstemmelse med den for institutionen gældende regnskabslovgivning. Det gælder for både reference- og kompensationsperioden.

Revisor skal forholde sig til, om den anvendte regnskabspraksis er i overensstemmelse med den regnskabspraksis, som ledelsen anvendte i forbindelse med den aflagte årsrapport.

Ved afgivelse af revisorerklæringen finder § 7, stk. 2, i bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer anvendelse.

Revisorerklæringen vedlægges ansøgningen.

3. Dokumentation for udgifter til revisor

Dokumentation for afholdte udgifter til revisorerklæring eller bindende tilbud (kopi af faktura eller bindende tilbud) vedlægges i PDF-format sammen med ansøgningsskemaet.

 • Der ydes godtgørelse for 80 % af udgifterne til revisorerklæring, såfremt institutionens ansøgning udløser kompensation. Godtgørelsen til revision kan maksimalt udgøre 16.000 kr. ekskl. moms.

4. Tro og love-erklæring 

Institutionens bestyrelse eller direktion skal på tro og love erklære:

 • at de afgivne oplysninger i ansøgningen er korrekte
 • at institutionen for regnskabsåret 2020 har betalt eller vil betale den skat, som den er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler, og at institutionen selv eller en legal ejer, der har kontrol med institutionen, ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over lande med skattely.

5. Erklæring om offentligt tilskud 

Institutionen skal erklære:

 • at offentligt tilskud til drift i det senest afsluttede regnskabsår udgjorde halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter. Erklæringen skal indeholde en opgørelse i % og kr. af andelen af de offentlige tilskud til institutionens drift i det senest afsluttede regnskabsår opgjort i forhold til institutionens samlede ordinære driftsudgifter.

Har institutionen ikke afsluttet et regnskabsår, afgives erklæringen på grundlag af perioden fra institutionens stiftelse til og med den 9. marts 2020.

I ansøgningsskema skal ansøger:

 • begrunde, hvorfor den forventede kommercielle omsætningsnedgang skyldes udbruddet af COVID-19 (max. 2400 tegn)
 • godkende, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan indhente yderligere oplysninger, herunder oplysninger om institutionen og institutionens ansatte, fra Erhvervsstyrelsen og andre myndigheder, der hvor oplysningerne er nødvendige i forbindelse med behandlingen af ansøgningen.

Ansøger skal være opmærksom på, at:

 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan meddele administrativt afslag på ansøgninger om kompensation, når oplysningerne i tilknytning til ansøgningen må anses som mangelfulde eller ikke-retvisende, samt når den dokumentation, der er fremsendt som bilag til ansøgningen, er utilstrækkelig.
 • ansøger ikke kan eftersende bilag eller ændre i ansøgningen, når den først er indsendt. Mangler ansøgningen bilag eller anden information, skal der indsendes en ny, komplet ansøgning.
 • det altid er den seneste ansøgning, der er sendt til os, der bliver behandlet.
 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan meddele administrativt afslag på ansøgninger om kompensation, når oplysningerne i tilknytning til ansøgningen må anses som mangelfulde eller ikke-retvisende, samt når den dokumentation, der er fremsendt som bilag til ansøgningen, er utilstrækkelig.
 • yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i denne ansøgningsvejledning, ikke vil indgå i vurderingen af ansøgningen.
 • ansøger selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet.
 • ansøger er forpligtet til at orientere Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, hvis forudsætningerne for udbetaling af kompensationen ændrer sig væsentligt, efter at ansøgningen er indsendt.


Økonomi

Udbetaling af kompensation vil ske, når ansøgning om kompensation (inklusive bilag og dokumentation) er godkendt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Der udbetales kompensation på baggrund af institutionens kommercielle omsætningsnedgang fra referenceperioden til kompensationsperioden.

Kompensationen kan helt eller delvist nedsættes, hvis ansøger ikke har iagttaget sin tabsbegrænsningspligt. Der udbetales ikke kompensation, hvor den fremsendte dokumentation med videre er utilstrækkelig.

Kompensationen kan udbetales forud for afholdelse af de faste omkostninger, der ydes kompensation for.

Udbetaling af kompensation sker direkte til ansøgers NemKonto.

Beregning af kompensationen

Der ydes kompensation for den kommercielle andel af faste omkostninger, som institutionen har anvendt og afholdt i Danmark, også selvom den faktiske betaling for omkostningen ikke falder i kompensationsperioden.

Det beløb, der kompenseres, afhænger af ansøgers omsætningsnedgang.

Kompensationen vil være følgende:

 1. 80% af den kommercielle andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100%
 2. 50% af den kommercielle andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80%
 3. 25% af den kommercielle andel af de faste omkostninger, hvis omsæt-ningsnedgangen har været på 35-60%.

Institutioner, som har forbud mod at holde åbent (jævnfør bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19.), kompenseres med 100% af institutionens kommercielle andel af de faste omkostninger i det tidsrum, hvor forbuddet er gældende. Det er en betingelse, at institutionen ikke har haft kommerciel omsætning i denne periode.

En institution kan maksimalt opnå kompensation på 110 millioner kroner fra denne pulje.

Kompensationen for faste omkostninger kan ikke overstige den nominelle nedgang i den kommercielle omsætning fra referenceperioden til kompensationsperioden.

Hvis institutionens seneste resultat (årsregnskab), er negativt, reduceres institutionens kompensation for faste omkostninger. Reduktionen beregnes som en tredjedel af institutionens seneste resultat, svarende til kompensationsperiodens varighed på 4 måneder, multipliceret med institutionens procentvise kompensation for faste omkostninger, multipliceret med institutionens kommercielle omsætnings andel af den samlede omsætning.

Opgørelse over seneste resultat, jf. bekendtgørelsens § 4, nr. 17:

 • Hvis institutionen senest den 8. marts 2020 har aflagt årsregnskab med balancedag den 28. februar 2019 eller senere, anvendes årets resultat i dette årsregnskab.
 • Hvis institutionen ikke kan opgøre seneste resultat, og institutionen senest den 8. marts 2020 har aflagt halvårsregnskab med balancedag den 31. august 2019 eller senere, anvendes denne periodes resultat i halvårsregnskabet multipliceret med to.
 • Hvis institutionen ikke kan opgøre seneste resultat efter ovenstående, og institutionen senest den 8. marts 2020 har aflagt kvartalsregnskab med balancedag den 30. november 2019 eller senere, anvendes denne periodes resultat i kvartalsregnskabet multipliceret med fire.
 • Hvis institutionen ikke kan opgøre seneste resultat efter ovenstående, skal institutionen opgøre årets resultat for kalenderåret 2019. Institutionen skal opgøre årets resultat i henhold til bilag 2, skema 3 og 4 i årsregnskabsloven.

Hvis denne reduktion udgør mere end 50% af kompensationsbeløbet, kan Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering efter en konkret vurdering af institutionens forventede negative resultat og variable omkostninger i kom-pensationsperioden fastholde en udbetaling på 50% af kompensationsbeløbet.

Hvis den forventede reduktion er større end 50 pct., vil det fremgå af beregningsmodellen, og institutionen skal oplyse det forventede resultat og variable omkostninger i kompensationsperioden i beregningsmodellen. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan efter en konkret vurdering fastholde en udbetaling på 50 pct. af kompensationsbeløbet.

Kompensationen reduceres ikke i følgende situationer:

 • Institutionens resultat for de tre regnskabsår med balancedag i 2017, 2018 og 2019 er samlet set positivt, eller institutionens resultat er positivt for hvert af de tre regnskabsår med balancedag i 2016, 2017 og 2018.
 • Institutionen kan dokumentere, at det seneste resultat er negativt som følge af ekstraordinære omstændigheder.

Institutioner kan få kompensation for nedskrivninger på letfordærvelige varer med mindre end 1 måned mellem produktionsdato og udløbsdato, og som ikke egner sig til nedfrysning. Dette er dog betinget af, at institutionen har begrænset sit tab så vidt muligt.

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬Kontrol og tilbagebetaling

Ansøgeren skal senest den 8. december 2020 indsende en opgørelse over institutionens faktiske omsætning og faktiske kommercielle omsætning samt institutionens faktiske faste omkostninger i kompensationsperioden til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Oplysningerne skal være ledsaget af en revisorerklæring udarbejdet af en uafhængig, godkendt revisor.

Hvis Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering finder det nødvendigt at kontrollere berettigelsen af den udbetalte kompensation, skal ansøger afgive oplysninger til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering inden for en fastsat frist. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan i den forbindelse pålægge, at oplysningerne skal være ledsaget af en revisorerklæring udarbejdet af en uafhængig, godkendt revisor. Hvis det vurderes nødvendigt, indhenter Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering efter det gældende regelgrundlag oplysninger fra relevante offentlige registre, herunder Skatteforvaltningen.

Hvis det seneste resultat (årsopgørelse) er negativt, skal ansøger yderligere indsende resultat for kompensationsperioden.

Hvis institutionens omsætning, kommercielle omsætning og faste omkostninger i kompensationsperioden, seneste resultat eller øvrige oplysninger omfattet af revisorerklæring mv. afviger fra det anførte i ansøgningen, træffer Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på grundlag af den indsendte dokumentation afgørelse om efterregulering af den udbetalte kompensation.

Efterreguleringen sker i opadgående eller nedgående retning, afhængigt af, om ansøgers oplysninger har resulteret i, at der er udbetalt en for lav eller for høj kompensation.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan kræve den udbetalte kompensation helt eller delvist tilbagebetalt, hvis:

 • den foreskrevne dokumentation ikke indsendes inden for den fastsatte frist
 • dokumentationen vurderes utilstrækkelig
 • ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, herunder for beregningen af kompensationen.

Ved opgørelse af tilbagebetalingskrav tillægges der renter. Rentetillægget beregnes fra tidspunktet for meddelelse af tilbagebetalingskravet, og indtil tilbagebetaling sker, og med den i lov om renter ved forsinket betaling mv. (renteloven) fastsatte referencesats med tillæg, jævnfør lovens § 5. Rentetillægget udgør dog mindst 50 kr.

Hvornår får du svar?

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering behandler ansøgninger løbende og hurtigst muligt. Sagsbehandlingstiden vil typisk være 5 hverdage. Dog max 14 dage.

I de tilfælde, hvor Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering meddeler administrativt afslag grundet utilstrækkelig oplysning af sagen, kan ansøger indsende en fornyet ansøgning med de fornødne oplysninger og den påkrævede dokumentation inden for den gældende ansøgningsfrist eller frist fastsat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Lovgrundlag

Midlertidig kompensation for faste omkostninger på Beskæftigelsesministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde mv. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), har hjemmel i Bekendtgørelse nr. 1033 af den 29. juni 2020.

Bekendtgørelse nr. 1033 af den 29. juni 2020 (åbnes i nyt vindue)


Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal du…

Senest den 8. december 2020 skal ansøger indsende en opgørelse over institutionens faktiske omsætning og faktiske kommercielle omsætning samt institutionens faktiske faste omkostninger i kompensationsperioden til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering med henblik på kontrol og evt. efterregulering/tilbagebetaling, jævnfør ovenfor om kontrol og tilbagebetaling.

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der træffer afgørelse om, hvorvidt ansøger er berettiget til kompensation.

Klageadgang

Afgørelsen, kan påklages til beskæftigelsesministeren. Klagefristen er fire uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt ansøger.

Klagen skal rettes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som videresender klagen med sagens materiale og en udtalelse til beskæftigelsesministeren.

Ansøgningsfrist og indsendelse af ansøgning

Ansøgninger skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via styrelsens Tilskudsportal senest mandag den 31. august 2020 kl. 12.00.

Ansøgninger, der sendes efter dette tidspunkt, vil blive afvist.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger 

Spørgsmål kan stilles til Lone Iversen pr. e-mail liv@star.dk

Ved indsendelse af ansøgninger skal følgende skabeloner anvendes:

Ansøgningsskema (Excel) (nyt vindue)

Beregningsmodel (Excel) (nyt vindue)

Revisorerklæring (Word) (nyt vindue)

Tro- og loveerklæring (Word) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 02-09-2020