Spring over hovedmenu

Opslag: Pulje til læse-, skrive- og regneambassadører

Ansøgningsfrist 26-10-2020

Formålet med puljen er at løfte de basale færdigheder for de i målgruppen, som har et behov. Der er i 2020 afsat 14,9 mio. kr. til ansøgningspuljen på FL § 17.46.30.30.

Alt for mange danskere har udfordringer med deres basale færdigheder. De har f.eks. svært ved at læse, skrive eller regne, eller de er ordblinde. Et løft af de basale færdigheder for dem, der har behov, vil bidrage til at øge lediges muligheder for at komme ind på arbejdsmarkedet. For de beskæftigede vil det øge produktiviteten og forbedre deres muligheder for yderligere opkvalificering og efteruddannelse.

Som led i Aftale om styrket opkvalificering besluttede aftalepartierne bag beskæftigelsesreformen den 17. juni 2020 at afsætte 14,9 mio. kr. til at styrke indsatsen for at identificere og understøtte ledige og beskæftigede voksne, der har udfordringer med basale færdigheder.

Med indsatsen får virksomheder, jobcentre og a-kasser mulighed for at få tilknyttet en læse-, skrive-, regneambassadør. Initiativet skal bidrage til at styrke kompetencerne i jobcentret, a-kasser og virksomheder til at identificere og motivere de medarbejdere og/eller ledige, der har behov for hjælp til at få styrket deres basale færdigheder.

Initiativet bygger videre på en række tidligere projekter med fokus på at forbedre voksnes basale færdigheder. I 2017 blev der igangsat 13 projekter, og i 2018 blev der igangsat til landsdækkende projekter om forbedring af lediges læse-, skrive- og regnefærdigheder. Yderligere er der med Trepartsaftalen om voksen-, efter- og videreuddannelse fra 2017 igangsat en større kortlægning af dansk- og regnefærdigheder hos den voksne befolkning, ligesom det undersøges, hvordan efterspørgslen efter og motivationen for deltagelse i almen VEU kan styrkes.

Målgruppe

Alle ledige og beskæftigede voksne, der har læse-, skrive- og/eller udfordringer samt ordblinde.

Formel

Formålet med puljen er at løfte de basale færdigheder for de i målgruppen, som har et behov.

Det skal ske ved at styrke kompetencerne i jobcentret, a-kasser og virksomheder til at identificere medarbejdere i virksomheder og/eller ledige med manglende basale kompetencer.

Ansøgerkreds

Ansøgerkredsen er virksomheder, jobcenter og a-kasser. Ansøger skal indgå i samarbejde med en faglig organisation. En faglig organisation kan f.eks. være en a-kasse eller en uddannelsesinstitution (VUC, oplysningsforbundene mv.).

Projektperiode

Tilskuddet skal anvendes i perioden oktober 2020 – oktober 2022.

Projektets indsatsmodel og kerneelementer

Med henblik på at identificere og støtte ledige og beskæftigede med manglen-de basale færdigheder til et løft af basale kompetencer skal tilskuddet anvendes til frikøb eller ansættelse af medarbejdere som læse-, skrive- og regneambassadører i en toårig periode.

Projekterne skal have følgende kerneelementer:

 1. Aktiviteter, der kan hjælpe og understøtte virksomheder, jobcentre og a-kasser i at identificere de borgere, der har behov for en læse-, skrive-, regne- eller ordblindetest og motivere dem til at deltage i kurser, der kan forbedre deres basale færdigheder .
 2. Aktiviteter, der kan hjælpe og underbygge virksomheder, jobcentre og a-kassers evner til at støtte ledige og/eller beskæftigede undervejs i deres løft af basale kompetencer.

Ambassadørernes kerneopgaver skal i løbet af projektperioden være:

 • At opbygge viden om muligheder og fordele ved løft af basale kompetencer blandt relevante medarbejdere på virksomheden, i jobcentret eller i a-kassen.
 • At øge kompetencerne blandt relevante medarbejdere i jobcentre, a-kasser og virksomheder til at kunne vejlede og motivere ledige og/eller beskæftigede om mulighederne og fordelene ved et løft af basale kompetencer.
 • At rådgive, vejlede og motivere ledige eller beskæftigede om mulighederne for at løfte af basale kompetencer.
 • At være sparringspartner og rådgiver for virksomhedens, jobcentrets eller a-kassens ledelse i forbindelse med udarbejdelse af strategi for et løft af ledige eller beskæftigedes basale kompetencer.
 • At være tovholder for etableringen af ​​en lokal styregruppe, hvor f.eks. a-kasser, relevante uddannelsesinstitutioner og de regionale arbejdsmarkedskontorer inddrages.
 • At deltage i spredning af erfaringer fra projektet til øvrige virksomheder, kommuner og a-kasser (løbende og ved projektets afslutning).

Indsatsen skal som minimum bestå af følgende:

 • En dedikeret læse-, skrive- og regneambassadør, der er nøgleperson for opkvalificering af basale kompetencer i virksomheden, jobcentret eller a-kassen. Det kan være en enkelt medarbejder eller flere medarbejdere, der varetager opgaven i fællesskabet.
 • Nedsættelsen af ​​en lokal styregruppe, der følger projektet gennem hele projektperioden. Styregruppen skal sammensættes, så der er repræsentanter for jobcenter og/eller virksomhed, samt a-kasse og relevante uddannelsesinstitutioner.
 • Et klart mellem samarbejde læse-, skrive- og regneambassadøren og relevante ledere og medarbejdere på virksomheden, i jobcentret eller i a-kassen.
 • Løbende monitorering af fremdrift i måltallene for deltagere i læse-, skrive-, regne- og/eller ordblindetest, og deltagere i opkvalificering af basale færdigheder, samt dialog med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering herom.

Indsatsen kan desuden spille sammen med igangværende projekter på området, jf. nedenstående projektbeskrivelser.

Læse-, skrive- og regneambassadører i jobcentre og a-kasser (pdf) (nyt vindue)

Et af projekterne har udviklet et digitalt værktøj til medarbejdere, der beskæftiger sig med målgruppen. Spillet ligger frit tilgængeligt via nedenstående link.

Job i Spil (nyt vindue)

Projektets succeskriterier

Der gælder følgende succeskriterier for projekterne:

 • At øge antallet af ledige og/eller beskæftigede voksne, der deltager i en læse-, skrive-, regne- og/eller ordblindetest.
 • At øge antallet af ledige og/eller beskæftigede, der forbedrer deres basale færdigheder.
 • At forbedre kompetencerne, blandt relevante medarbejdere i jobcentre, a-kasser og virksomheder til at kunne vejlede og motivere ledige og beskæftigede om mulighederne for et løft af basale kompetencer.
 • At alle relevante medarbejdere i virksomheder, jobcentre eller a-kasser hos tilskudsmodtager kender til mulighederne for opkvalificering af basale færdigheder.
 • At projektet har en tydelig ledelsesmæssig forankring, der kan sikre, at erfaringer fra projektet føres videre efter projektets afslutning.
 • At der etableres et konstruktivt samarbejde med uddannelsesinstitutioner.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vil være behjælpelig med at kvalificere måltallene på baggrund af data om nuværende niveau og landsgennemsnit.

Kriterier for tildeling af tilskud

For at komme i betragtning til tilskud skal ansøger vedlægge en samarbejdsaftale med en faglig organisation.

I vurderingen af ​​ansøgningerne vil der blive lagt vægt på følgende:

 • At det er klart beskrevet, hvordan og i hvilken grad de oplistede kerneopgaver for læse-, skrive- og regneambassadøren vil blive implementeret.
 • At der er opstillet ambitiøse måltal for indsatsen.
 • At projektets prioriterede ledelsesmæssigt.
 • At ansøger ikke har deltaget i det oprindelige projekt om læse-, skrive- og regneambassadører, som blev udmeldt til ansøgning i 2018.
 • Geografisk spredning af projekterne.

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan søges om tilskud til følgende udgiftsposter:

 • Løn (svarende til maksimalt til årsværk)
 • Formidling og information
 • Transportere
 • Revision
 • Evaluering

Vær opmærksom på at der skal opstilles budgetter for de enkelte budgetår samt et samlet budget for hele perioden.

Styrelsens budgetskabelon skal anvendes, og budgettet skal indeholde fyldestgørende noter til alle budgetposter. I budgetskabelonen fremgår det, hvordan budgettet skal udfyldes korrekt med noter.

Se desuden guide til budgetlægning på siden Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Evaluering

Ansøger skal i budgettet afsætte penge til gennemførelse af en ekstern evaluering. Inden opgaven konkurrenceudsættes, skal STAR godkende opgavebeskrivelsen for evalueringen.

Evalueringen skal følge op på projektets kerneelementer og succeskriterier. Evaluator og tilskudsmodtager skal herunder fastlægge en model for en systematisk og løbende opfølgning på projektets succeskriterier.

Forpligtelser ved deltagelse

Ved deltagelse i projektet forpligter tilskudsmodtager sig til at efterleve Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings retningslinjer vedrørende ansvar for databehandling, som findes på star.dk under Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet.

Tilsagnsmodtager forpligter sig desuden til ved projektstart at indgå aftale med en ekstern evaluator om evaluering af projektet.

Krav om afrapportering

Der stilles krav om indsendelse af halvårlige statusrapporter.

Efter projektets afslutning skal der indsendes en slutrapport sammen med et regnskab for hele projektperioden.

Ved udfyldelse af slutrapporten skal projektet angive deltagernes arbejdsmarkedsstatus ved projektstart og afslutning. Det er derfor vigtigt, at projektet ved projektstart kortlægger deltagernes arbejdsmarkedsstatus.

Skabeloner for status- og slutrapporter kan hentes på siden Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Krav til regnskab

Der stilles krav om indsendelse af halvårlige delregnskaber samt et endeligt regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

Det endelige regnskab skal være revisorpåtegnet ved tilsagn om tilskud til kommuner på 500.000 kr. eller derudover. Den tilsvarende grænse for ekstern revision er for virksomheder og a-kasser 250.000 kr. Ledelseserklæringen tilknyttet budget- og regnskabsskemaet skal underskrives i begge tilfælde.

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget. Nedenstående budget- og regnskabsskabelon skal anvendes ved indsendelse af regnskaber.

Frister for indsendelse af regnskaber vil fremgå af tilsagnsbrevene.

Udbetaling

Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af de indsendte regnskaber.

Ansøgningsfrist og praktiske oplysninger

Ansøgninger skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via styrelsens Tilskudsportal senest den 26. oktober 2020, kl. 12.00.

Ansøgninger, der indsendes efter dette tidspunkt, vil blive afvist.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Der kan forventes svar på ansøgningen ultimo november 2020.

Ved indsendelse af ansøgninger skal følgende skabeloner anvendes:

Budget- og regnskabsskema (Excel) (nyt vindue)

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar til puljen, hvor puljens indhold bliver uddybet/specificeret vil blive offentliggjort på denne side.

Spørgsmål og svar

Sidst opdateret: 26-08-2022