Spring over hovedmenu

Opslag: Pulje til særlig indsats for ledige over 50 år

Ansøgningsfrist 01-12-2020

Formålet med puljen er at hjælpe ledige dagpengemodtagere på 50 år eller derover tilbage i job. Der er afsat 9,8 mio. kr. til ansøgningspuljen på finanslovens § 17.46.43.30.

Som led i beskæftigelsesreformen fra 2014 blev der afsat en årlig bevilling til at understøtte indsatsen for ledige dagpengemodtagere på 50 år og derover.

De politiske intentioner med puljen er at fremme initiativer, der kan øge beskæftigelsen generelt for ledige dagpengemodtagere på 50 år og derover samt forebygge langtidsledighed for denne målgruppe.

Målgruppe

Puljens målgruppe er ledige dagpengemodtagere i 50 år eller derover, som er i risiko for eller er ramt af langtidsledighed.

Risiko for langtidsledighed kan bl.a. skyldes nedslidning, forældede kompetencer eller at fagområdet/branchen er særlig udsat som følge af covid-19.

Puljen har især fokus på seniorer med mange år i samme fag/samme arbejdsplads, forældede kompetencer og/eller helbredsproblemer. Tilskudsmodtager skal i ansøgningen redegøre for om, og i givet fald hvordan, målgruppen nærmere vil blive afgrænset i forbindelse med projektet. Det kan f.eks. være med fokus på bestemte brancher eller faggrupper eller borgere med (bestemte typer af) helbredsproblemer ud over ledighed.

Formålet med puljen

Formålet med puljen er at hjælpe personer i målgruppen tilbage i job. Det skal ske ved at understøtte, at der tidligt i ledighedsperioden skabes de bedst mulige rammer for målgruppen.

Det er generelt vigtigt, at borgeren oplever kompetent rådgivning om jobmuligheder, det aktuelle arbejdsmarked, jobsøgning, tilbud om virksomhedsforløb (praktik eller løntilskud) samt en sammenhængende indsats mellem jobcenter og a-kasse.

Ansøgerkreds

Puljen kan ansøges af a-kasser i samarbejde med én eller flere kommuner og eventuelt andre a-kasser. A-kassen, som indsender ansøgningen, bliver tilskudsansvarlig.

Projektet kan desuden have yderligere samarbejdspartnere såsom uddannelsesinstitutioner, fagforbund, virksomheder el.lign.

Med henblik på at understøtte en forankring og tidlig visitation til projektindsatsen i forbindelse med den første kontakt med beskæftigelsessystemet (ved CV-samtalen i a-kassen) er det besluttet, at afgrænse ansøgerkredsen for denne puljeudmelding til a-kasser.

Projektperiode

Ansøger skal i ansøgningen angive projektperioden for eget projekt. Projektperioden skal dog starte december 2020 og slutte senest december 2022.

Projektets indsatsmodel og kerneelementer

Projektet skal overordnet afprøve en tidlig målrettet indsats med henblik på at forebygge, at forsikrede ledige over 50 år bliver langtidsledige. Med afsæt i Seniortænketankens anbefalinger om, hvordan ledige seniorer hjælpes hurtigt tilbage i job, skal projektet afprøve en indsats, der bygger på følgende kerne-elementer:

 • Tidlige samtaler med afklaring af jobønsker, kompetencer og jobmuligheder.
 • Tidlige tilbud om virksomhedspraktik/løntilskud.
 • Tidlige tilbud om opkvalificeringsforløb.

Det skal i ansøgningen angives, hvilken konkret indsats, der gives til projektets målgrupper. Indsatsen skal som sagt overordnet tage udgangspunkt i Seniortænketankens anbefalinger om, hvordan ledige seniorer hjælper hurtigt tilbage i job.

På den baggrund lægges op til en indsatsmodel med bl.a. følgende kerneelementer:

 • Tidlige samtaler og afklaringsforløb: Nyledige seniorer, som vurderes i risiko for langtidsledighed, skal tilbydes tidlige samtaler og afklaringsforløb i jobcentret og a-kassen. Fokus skal bl.a. være på seniorer med mange år i samme fag/samme arbejdsplads, forældede kompetencer og eventuelle helbredsproblemer.
 • Afklaring af kompetencer/hjælp til jobsøgning: Mange ledige i aldersgruppen har ikke papir på deres kompetencer og har brug for at få hjælp til at få sat ord på, hvad de kan bidrage med på arbejdsmarkedet. Et vigtigt element i dette arbejde er at styrke den ledige tro på, at der er et behov for dem på arbejdsmarkedet.
 • Fokus på virksomhedsforløb: For målgruppen vurderes som at være i risiko for langtidsledighed, kan fremrykkede tilbud om virksomhedspraktik eller løntilskud være relevante indsatser, f.eks. for ledige, som har et ønske om brancheskift.

For at understøtte en intensiv, sammenhængende og jobrettet indsats vil det være et krav, at indsatsen som minimum indeholder følgende tre elementer:

Personlig jobformidler tilknyttet borgeren

Det skal i ansøgningen beskrive, hvordan a-kassen og jobcentret vil sikre, at de ledige seniorer, som omfattes af projektet, får en gennemgående sagsbehandler/personlig jobformidler, der kan sikre en sammenhængende indsats og gennem opbygning af en tillidsbaseret relation til borgeren kan styrke. vedkommendes tro på tilbagevenden til job.

Brug af digitale værktøjer

Det skal i forbindelse med ansøgningen beskrives, hvordan a-kassen/jobcentret vil understøtte, at de ledige seniorer i samarbejde med den personlige jobformidler bruger de jobrettede digitale redskaber, herunder CV, 'Jeg søger job som', jobloggen og Min Plan, på Jobnet i forbindelse med indsatsen. Formålet er at understøtte en indsats med et tydeligt jobrettet fokus, hvor de digitale redskaber sikrer en fælles forståelse af retning og indhold i de aktiviteter, der sættes i gang.

Indsats tilrettelægges i 3 måneders kadencer

For at understøtte, at der løbende vurderes på indsatsens mål og de igangsatte aktiviteter, skal det i ansøgningen beskrives, hvordan indsatsen tilrettelægges som intensiv tre måneders ”sprint” med målrettet jobsøgning, som påbegyndes og afsluttes med en fælles samtale med a-kasse, jobcenter. og borger med henblik på at sikre enighed om jobsøgningsstrategien.

Med afsæt i målgruppeafgrænsningen skal det i ansøgningen endvidere beskrives, hvorvidt indsatsen målrettes beskæftigelse på bestemte dele af arbejdsmarkedet, hvor der vurderes at være gode jobmuligheder for målgruppen.

Projektets succeskriterier

I ansøgningen skal der opstilles konkrete succeskriterier for projektet og beskrives, hvordan der vil blive fulgt op på disse i A-kassens løbende overvågning af projektet.

Kriterier for tildeling af tilskud

Det er en forudsætning for at opnå tilskud fra puljen, at der indgås samarbejdsaftale med én eller flere kommuner. Samarbejdsaftale(r) skal indsendes sammen med ansøgningen i underskrevet form.

Der vil i vurderingen af ​​ansøgningerne blive lagt vægt på følgende kriterier:

 • Et velbeskrevet projekt, herunder en klar beskrivelse af indsatsen, der vil blive iværksat for målgruppen, en klart defineret målgruppe og metode til screening af målgruppen samt en velbegrundet samarbejdsmodel mellem a-kasse og jobcenter.
 • At der kan sandsynliggøres en vis volumen i forhold til dagpengemodtagere over 50 år.
 • En velbeskrevet og begrundet indsatsmodel, jf. ovnstående afsnit om indsatsmodel og kerneelementer.
 • Ambitiøse, men realistiske succeskriterier.
 • Sammenhæng mellem det ansøgte beløb og antallet af deltagere i projektet.

Forpligtelser ved deltagelse

Der gælder følgende forpligtelser ved deltagelse i projektet:

 • At indgå i og bidrage til den samlede evaluering af projekterne, som STAR vil gennemføre. Projekterne skal bl.a. stille de nødvendige data til rådighed for evaluator, herunder CPR-numre og kontaktoplysninger på deltagerne i projektet (på baggrund af forudgående samtykke). Formålet er at understøtte projekterne samt hjælpe STAR med at vurdere puljen.
 • At deltage i processtøtteaktiviteter, herunder deltagelse i kick-off seminar straks efter projektstart og deltagelse i workshops undervejs i projektforløbet.
 • At efterleve styrelsens retningslinjer vedrørende ansvar for databehandling, som findes på siden Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet.

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan søges om tilskud til følgende udgiftsposter:

 • Projektledelse
 • Forløb hos eksterne aktører f.eks. til opkvalificeringsforløb, karriererådgivning og uddannelse
 • Øvrige udgifter som nødvendige for projektets gennemførelse
 • Revision

Udgifterne skal være rimelige og velbegrundede med afsæt i en konkret vurdering af, hvad indsatsen kræver for at deltage i projektet. Lønniveauet skal som udgangspunkt svare til lønninger for sammenligneligt arbejde inden for staten. Et overblik over gennemsnitslønninger i staten fordelt på funktioner findes på nedenstående link

Lønoverblik til lokale lønforhandlinger i staten

Styrelsens budgetskabelon skal anvendes, og budgettet skal indeholde fyldest-gørende noter til budgetposterne. I budgetskabelonen fremgår det, hvordan budgettet skal udfyldes korrekt med noter. Se desuden guide til budgetlægning, som kan tilgås via nedenstående side.

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet 

Vær opmærksom på, at der skal opstilles budgetter for de enkelte budgetår samt et samlet budget for hele perioden.

Krav om afrapportering

Der stilles krav om indsendelse af halvårlige statusrapporter, som skal indsendes forud for udbetaling af tilskud.

Efter projektets afslutning skal der indsendes en slutrapport sammen med et regnskab for hele projektperioden.

Skabeloner for status- og slutrapporter kan hentes på siden Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet.

Krav til regnskab

Der stilles krav om indsendelse af halvårlige delregnskaber forud for udbetaling af tilskud samt et endeligt regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

Ved tilskud på 250.000 kr. eller derover skal det endelige regnskab være revisorpåtegnet. Ved tilskud under 250.000 kr. er det tilstrækkeligt at regnskabet er påtegnet af den økonomiske ansvarlige i a-kassen.

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget. Nedenstående budget- og regnskabsskabelon skal anvendes ved indsendelse af regnskaber.

Frister for indsendelse af regnskaber vil fremgå af tilsagnsbrevene.

Udbetaling

Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af de indsendte regnskaber.

Ansøgningsfrist og praktiske oplysninger

Ansøgninger skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via styrelsens Tilskudsportal senest den 1. december 2020, kl. 12.00.

Ansøgninger der sendes efter dette tidspunkt, vil blive afvist.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Der kan forventes svar på ansøgningen i midten af ​​december 2020.

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar til puljen, hvor puljens indhold uddybes/specificeres vil blive offentliggjort på denne side.

 

Sidst opdateret: 22-05-2023