Spring over hovedmenu

Opslag: Pulje til udbredelse af virksomheders sociale ansvar

Ansøgningsfrist 05-03-2020

Formålet med ansøgningspuljen er, at få udsatte borgere til at blive en forankret del af arbejdsmarkedet og understøtte virksomheders sociale ansvar i beskæftigelsesindsatsen. Der er afsat 20,0 mio. kr. til puljen på FL 17.59.22.10.

Som led i satspuljeaftalen for 2018 er der for perioden 2018 – 2019 udmeldt 15 mio. kr. til udbredelse af virksomheders sociale ansvar. I denne ansøgningspulje udmeldes 20 mio. kr. for perioden 2020 – 2021. Puljen er afsat for at understøtte, at virksomheder i højere grad via virksomhedsnetværk samarbejder om at udbrede gode erfaringer med ansættelse af udsatte borgere.

Efter Carstens Koch udvalgets udredning af den aktive beskæftigelsesindsats (2015) har der været stærkt fokus på at sikre udsatte ledige og tilknytning til arbejdsmarkedet gennem virksomhedsrettede indsatser for udsatte borgere. De positive erfaringer med virksomhedsrettede indsatser for udsatte grupper fra bl.a. det kontrollerede forsøg 'Job First' og 'Flere skal med' (FSM) gav viden om, hvad der virker for udsatte borgere. Den virksomhedsrettede indsats og fokus på lønnede timer er derfor blevet et grundelement i STARs indsats for udsatte borgere, herunder FSM2 og i 'Bedre indsatsforløb for borgere i Ressource (BIR).

Samtidig har mange virksomheder succes med at ansætte udsatte borgere fra kanten af ​​arbejdsmarkedet, da de ofte er motiverede og loyale medarbejdere. For virksomhederne er der således et forretningsmæssigt potentiale i at rekruttere fra denne gruppe af borgere. Puljen er afsat for at understøtte, at virksomheder via virksomhedsnetværk samarbejder om at udbrede gode erfaringer med socialt ansvar og ansættelse af / lønnede timer til udsatte borgere, så flere bliver en del af arbejdsmarkedet.

Ansøgningspuljen skal desuden skabe bedre viden om, hvordan beskæftigelsessystemet kan bidrage til, at virksomhederne tager et socialt ansvar.

Målgruppe

Målgruppen for puljen er udsatte borgere, der defineres som borgere, der det seneste år forud for projektindsatsens start har været uden beskæftigelse. Det er projekternes ansvar at sikre sig, at de borgere, der arbejder med, lever op til målgruppen for puljen.

Det er derfor vigtigt, at ansøger orienterer sig i vedhæftede bilag med uddybning af definitionen for målgruppen og ansættelser.

Uddybning af definitionen for målgruppe og ansættelser (pdf) (nyt vindue)

Formålet med puljen

Formålet med ansøgningspuljen er, at få udsatte borgere til at blive forankret af arbejdsmarkedet og understøtte virksomheders sociale ansvar i beskæftigelsesindsatsen.

Ansøgerkreds

Puljen kan søges af virksomheder, organisationer og foreninger, der er opsat på at fremme virksomheders sociale ansvar.

Ansøgere, som ikke er en virksomhed, skal samarbejde med virksomheder – f.eks. i et virksomhedsnetværk.

Ansøgere skal have et formaliseret og forpligtende samarbejde med et eller flere jobcentre.

Projektperiode

Tilskuddet kan anvendes i perioden 1.4.2020 – 31.12.2021.

Projektets indsatsmodel og kerneelementer

Ansøgere skal tilrettelægge deres indsats efter kerneelementer i fire trin. Kerneelementerne er inspireret af en netværkstilgang, hvor der er fokus på at få andre virksomheder til at ansætte borgere i målgruppen gennem f.eks. virksomhedsnetværk. De fire trin skærper fokus på, at der i projektets samarbejder med flere virksomheder, herunder særligt små- og mellemstore virksomheder, så ansættelserne ikke alene har karakter af intern rekruttering. Der er dog fastholdt en høj grad af metodefrihed i forhold til, hvordan de enkelte aktiviteter i hvert trin implementeres.

De fire trin beskriver jobåbninger, match og udbredelse:

 

1. trin - Identificering af jobåbninger

Ansøger skal arbejde med at identificere jobåbninger i virksomheder, og der skal være fokus på samarbejde mellem flere virksomheder og ikke alene på egen rekruttering. Metoden hertil er valgfri, men kan f.eks. være oprettelse af virksomhedsnetværk/task forces, afholdelse af inspirationsmøder, virksomhedsbesøg, oplæg i erhvervsnetværk mv. Ansøger kan også samarbejde med jobcentret/jobcentrene om at identificere jobåbninger.

2. trin - Overlevering af jobåbninger

Ansøger skal have fokus på at etablere klare arbejdsgange for overlevering af konkrete jobåbninger til jobcentret, der er indgået samarbejdsaftale med, så der hurtigt følges op på disse.

3. trin - Match og fastholdelse

Ansøger skal have fokus på at sikre gode match og desuden have en velbeskrevet fastholdelsesindsats/efterværn, der sikrer, at de borgere, der bliver ansat som følge af projektet, i videst muligt omfang bliver fastholdt i ansættelserne. I tilfælde, hvor der ikke er tale om ordinære fuldtidsstillinger, vægtes det i øvrigt positivt, hvis ansøgeren har fokus på progression i arbejdsevne og timetal.

4. trin - Udbredelse af socialt ansvar

Endelig skal ansøger arbejde med at udbrede erfaringerne med at tage socialt ansvar. Det kan f.eks. være formidling af det forretningsmæssige potentiale, rekrutteringsmuligheder, motiverede og loyale medarbejdere, 'gode historier' fra konkrete match, præsentation af konkrete indsatser/tilgange etc. Formidlingen kan f.eks. ske via oplæg i virksomheds- eller erhvervsfora, på konkret virksomhedsbesøg, på sociale medier mv.

Projektets succeskriterier

Projekterne skal levere resultater i form af ansættelser og lønnede timer til personer, der lever op til definitionen af ​​puljens målgruppe. Ansøger skal i ansøgningen opstille et konkret, numerisk måltal for, hvor mange ansættelser der forventes skabt i projektperioden.

Ved ansættelser forstås i denne sammenhæng:

 • Ordinære, lønnede timer
 • Fleksjob*
 • Overgang til SU-berettigede uddannelser
 • Løntilskud*

* Ansættelser i fleksjob og løntilskud tæller kun med, hvis borgeren ikke har været ansat i et fleksjob / løntilskud i det forudgående år de 52 uger forud for projektindsatsens start.

Det er vigtigt, at ansøger orienterer sig i bilaget med uddybning af definitionen for målgruppen og ansættelser for en uddybning af forståelsen af ​​ansættelser.

Ansøger opstiller selv yderligere succeskriterier for projektet (f.eks. i forhold til fastholdelse og udbredelse), som de dokumenterer i forbindelse med status- og slutrapporterne.

Kriterier for tildeling af tilskud

Der gælder følgende for at komme i betragtning til tilskud fra puljen:

 • At der til ansøgningen er vedhæftet en underskrevet samarbejdsaftale med et eller flere jobcentre. Nedenstående skabelon skal anvendes.

Skabelon for samarbejdsaftale (Word) (nyt vindue)

Der vil i vurderingen af ​​ansøgningerne blive lagt vægt på følgende kriterier:

 • At der i samarbejdsaftalen er aftalt klare arbejdsgange for overlevering af jobåbninger, så der hurtigt kan følges op på disse.
 • At projektets måltal for ansættelser er ambitiøst, men realistisk,
 • At det er klart, hvordan projektet bidrager til at opnå måltallet.
 • At der fremgår en klar beskrivelse af, hvordan projektet vil implementere de fire kerneelementer i indsatsmodellen.
 • At projektet har fokus på at identificere jobåbninger i andre virksomheder, og ikke alene anvender puljen til rekruttering til egen virksomhed.
 • At projektindsatsen rammer et bredt udsnit af virksomheder, herunder særligt små- og mellemstore virksomheder og virksomheder, har ikke i forvejen et strategisk fokus på socialt ansvar.
 • At der fremgår en klar beskrivelse af, hvordan der arbejdes med at indfri egne opstillede succeskriterier for fastholdelse/efterværn af såvel projektets indsats samt af de borgere, projektet har fået i beskæftigelse.
 • At budgettet er realistisk, udfyldt med fyldestgørende noter og bidrag til opnåelse af projektets resultater og succeskriterier.
 • At ansøger har en konkret og velbeskrevet plan for indfrielse af egne opstillede succeskriterier for udbredelse af viden og erfaringer fra projektet til andre virksomheder, organisationer og kommuner.

Forpligtelser ved deltagelse

Der gælder følgende forpligtelser ved modtagelse af tilskud:

 • At dokumentere de konkrete resultater for ansættelse af borgere i målgruppen efter den beskrevne proces (se afsnittet 'Krav om afrapportering').
 • At samarbejde om evaluering, herunder indsamling af data i løbet af projektperioden mv, samt deltage i et opstartsmøde, som STAR afholder i starten af ​​projektperioden.
 • At efterleve styrelsens retningslinjer vedrørende ansvar for databehandling, som findes på siden Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet samt at leve op til den beskrevne orientering om proces for håndtering af persondata (se bilag under afsnittet 'Krav om afrapportering'.
 • Hos STARs skabeloner anvendes herunder budget- og regnskabssskabelonen, midtvejs- og slutrapporten samt STARs registreringsark.

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan søges om tilskud til følgende udgiftsposter:

 • Lønudgifter
 • Forplejning
 • Transportere
 • Husleje
 • Revision
 • Øvrige projektrelevante udgifter

Styrelsens budgetsskabelon skal anvendes, og budgettet skal indeholde fyldestgørende noter til de anvendte budgetposter. I budgetkabelonen er det beskrevet, hvorledes budgettet skal udfyldes korrekt med noter.

Lønudgifter må ikke overstige den overenskomstmæssige aflønning for tilsvarende arbejde i staten, og tilskudsmodtager skal foretage tidsregistrering af timer, som dokumentation for den tid der bruges til projekter. Se guide til budlægning på nedenstående side:

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Vær opmærksom på at der skal opstilles budgetter for de enkelte budgetår samt et samlet budget for hele perioden.

Krav om afrapportering

Ansøger forpligter sig til at dokumentere de konkrete resultater for ansættelser af borgere i målgruppen. Det sker ved at udfylde og indsende STARs skabelon for registreringsark.

Registreringsark (Excel) (nyt vindue)

Det er den projektansvarlige, der har ansvaret for at indsende dokumentationen, og der stilles krav om indsendelse af dokumentation for ansættelser til gange i løbet af projektperioden (ultimo 2020 og ved projektafslutningen). Dokumentation skal ske efter den beskrevne procedure.

Orientering om proces for håndtering af persondata (pdf) (nyt vindue)

Ansøger skal indsende statusrapport ultimo 2020. Efter projektets afslutning skal der indsendes en slutrapport (selv-evaluering) sammen med et regnskab for hele projektperioden.

Skabelon for statusrapport (Word) (nyt vindue)

Skabelon for slutrapport (Word) (nyt vindue)

Krav til regnskab

Der stilles krav om indsendelse af delregnskab ultimo 2020 forud for udbetaling af tilskud samt et endeligt regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

Afhængig af tilskuddets størrelse skal det endelige regnskab enten være revisorpåtegnet regnskab (ved tilskud på 250.000 kr. eller over) eller ledelsespåtegnet (ved tilskud på 250.000 kr. eller under).

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget. Nedenstående budget- og regnskabsskabelon skal anvendes ved indsendelse af regnskaber (skabelonen findes nederst i puljeopslaget).

Frister for indsendelse af regnskaber vil fremgå af tilsagnsbrevene.

Udbetaling af tilskud

Udbetalingsmodel

Tilskuddet udbetales som udgangspunkt bagudrettet på baggrund af de indsendte regnskaber.

Ved modtagelse af tilsagn er 75 procent af tilsagnsbeløbet garanteret, såfremt de afholdte udgifter herfor kan dokumenteres, og de i ansøgningen beskrevne aktiviteter og indsatser.

Udbetaling af de resterende 25 procent forudsætter, at ansøger opnår 100 procent af projektets succeskriterium i forhold til det konkrete måltal for antallet af ansættelser, der skabes i forbindelse med projektet. Har projektet ved projektafslutning ikke opnået sit eget succeskriterie, udbetales der maksimalt op til 75 procent af det ansøgte beløb.

Mulighed for skudsudbetaling

Der er mulighed for at ansøge om forskudsudbetaling for op til 75 procent af tilsagnsbeløbet, hvis der i ansøgningsskemaet redegøres for behovet for forskudsudbetaling.

Udbetaling af de resterende 25 procent er som ovenfor beskrevet afhængig af, at ansøger opnår sit succeskriterium og vil derfor først kunne udbetales, når det er dokumenteret og godkendt af STAR.

Ved ansøgning om forskudsudbetaling udbetales midler forskudsvis hvert halve år. Det er derfor en forudsætning ved forskudsudbetaling, at ansøger halvårligt indsender statusrapport og delregnskab for afholdte udgifter forud for hver udbetaling.

Betinget tilsagn

Det samlede beløb afsat til ansøgningspuljen er fordelt på finansloven for i år samt finanslovene for 2021. At beløbet er fordelt over flere år betyder, at tilsagn om tilskud vil blive givet for et år af gangen efter Finansloven vedtagelse.Ansøgningen skal dække hele projektperioden.

Ansøgningsfrist og praktiske oplysninger

Ansøgninger skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via styrelsens Tilskudsportal senest torsdag den 5. marts 2020, kl. 12.00.

Ansøgninger der sendes efter dette tidspunkt, vil blive afvist.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Der kan forventes svar på ansøgningen ved udgangen af ​​marts 2020.

Ved indsendelse af ansøgninger skal følgende skabeloner anvendes:

Ansøgningsskema (Word) (nyt vindue)

Budgetskema (Excel) (nyt vindue)

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar til puljen, hvor puljens indhold uddybes, vil blive offentliggjort på denne side.

Spørgsmål og svar

Resterende spørgsmål og svar (Word) (nyt vindue) 

Sidst opdateret: 29-08-2022