Spring over hovedmenu

Opslag: Pulje for veteraners vej til job

Ansøgningsfrist 27-08-2021

Puljen har til formål at sikre, at flere veteraner kommer i job gennem en helhedsorienteret beskæftigelsesrettet indsats. Der er afsat 7,7 mio. kr. til ansøgningspuljen på finanslovens § 17.59.25.30.

Veteraner klarer sig generelt godt på arbejdsmarkedet, men erfaringer viser, at det for mange veteraner kan være svært at lave overgangen fra militær til civil beskæftigelse. Det skønnes, at der er omkring 700 -2.200 ledige veteraner på landsplan.

Målgruppe

Målgruppen er ledige veteraner og veteraner, der ønsker at overgå til civil beskæftigelse. Med beskæftigelse forstås ansættelse på deltid eller fuldtid, i støttet eller ustøttet beskæftigelse. En veteran er defineret som en person, der har været udsendt mindst én gang til en international mission.

Formålet med puljen

Formålet med puljen er at understøtte beskæftigelse for veteraner og gøre en indsats for både socialt udsatte veteraner og veteraner, der ønsker at overgå til civil ansættelse. Puljen skal sætte fokus på veteraner som en attraktiv og kompetent arbejdskraft og derved sikre, at flere veteraner kommer i job.

Projekter skal have fokus på beskæftigelse for hele målgruppen gennem en håndholdt jobrettet målrettet og helhedsorienteret indsats, der kan hjælpe til at mindske afstanden til beskæftigelse eller overgangen til civil ansættelse.

Ansøgerkreds

Ansøgerkredsen er veteranhjem, frivillige organisationer, foreninger og andre ikke-offentlige institutioner, der hjælper veteraner i job.

Projektperiode

september 2021 – december 2024.

Projektets indsatsmodel og kerneelementer

Ansøger skal i ansøgningen beskrive, og projektet skal efterfølgende iværksættes, følgende:

 1. En plan for rekruttering til projektet. Tidligere initiativtager til ledige veteraner peger på, at rekruttering til projekterne kan være en udfordring, og der skal derfor i projektet være fokus på, hvordan man når målgruppen bedst muligt. Erfaringer peger desuden på, at der kan være en stigmatisering forbundet med ordet ”veteran”, og at ”tidligere udsendte” med fordel kan anvendes i den direkte kontakt med borgeren.
 2. En plan for, hvordan deltagere i projektet opnår beskæftigelse. Planen skal basere sig på gode erfaringer og viden om, hvad der virker i forhold til at opnå ansættelse og fastholdelse på arbejdsmarkedet, både generelt og specifikt for målgruppen. Der er evidens for, at hyppig kontakt samt indsatser, der foregår i samarbejde med virksomheder og fra start sigter mod løn-nede timer, er elementer, der bør indgå i en beskæftigelsesrettet indsats målrettet personer i kanten af ​​arbejdsmarkedet. Derudover skal særligt ses på erfaringerne fra projektet ”Fra brændpunkt til beskæftigelse”, jf. nedenstående link:

Evaluering fra brændpunkt til beskæftigelse

Herudover kan planen fx bygge på en eller flere af følgende kerneelementer:

 • Samarbejde med veterankoordinatorer i jobcentret
 • Etablering af netværk for veteraner med henblik på støtte til jobsøgning. Netværkenes praktiske form og rekrutteringsstrategi skal være beskrevet i ansøgningen.
 • Model for at omsætte kompetencer fra forsvaret til ansættelse på det civile arbejdsmarked.
 • Deltagere tilknyttes en personlig jobcoach til at bistå med jobsøgningen, og som har til opgave at være opsøgende i forhold til at finde virksomheder med jobåbninger, der matcher den enkeltes ønsker.
 • Afklaring af, om der er psykiske eller fysiske udfordringer eller sociale, faglige og kulturelle forhold i forhold til arbejdsmarkedet, og hvordan der kan tages hensyn til disse på en virksomhed, herunder med fokus på at inddrage virksomheder med jobfunktioner, der passer til personer, der kan være psykisk sårbare.

Projektets succeskriterium

I ansøgningen skal angives konkrete succeskriterier for projektet, og hvordan der vil blive fulgt op på dem.

Kriterier for tildeling af tilskud

Der vil i vurderingen af ​​ansøgningerne blive lagt vægt på følgende kriterier:

 • At der i projektet indgår jobsøgning, direkte virksomhedskontakt og lignende kerneelementer, som erfaringsmæssigt giver de bedste resultater i forhold til formålet.
 • At der er beskrevet dokumenteret kendskab til målgruppen
 • At erfaringer fra tidligere projekter, herunder særlig ”Fra brændpunkt til beskæftigelse” er inddraget i projektet, jf. ovnstående link.
 • At der er opstillet konkrete mål for milepælene i projektet.

At der indgår en konkret strategi for rekruttering af veteraner til projektet. Det skal her beskrives, hvordan rekrutteringen tilrettelægges, og hvordan projektet vil fastholde veteranerne gennem projektforløbet.

Forpligtelser ved deltagelse

Ved deltagelse i projektet forpligter tilskudsmodtager sig til at efterleve styrelsens retningslinjer vedrørende ansvar for databehandling, som findes på siden Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet.

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan søges om tilskud til følgende udgiftsposter:

 • Løn til projektmedarbejdere
 • Netværksaktiviteter, f.eks. jobsøgningsaktiviteter, kurser, virksomhedsbesøg
 • Markedsføring
 • Revision

Lønniveauet skal som udgangspunkt svare til lønninger for sammenligneligt arbejde inden for staten. Et overblik over gennemsnitslønninger i staten, fordelt på funktioner, findes på nedenstående link

Lønoverblik til lokale lønforhandlinger i staten

Styrelsens budgetskabelon skal anvendes, og budgettet skal indeholde fyldestgørende noter til budgetposterne. I budgetskabelonen fremgår det, hvordan budgettet skal udfyldes korrekt med noter. Se desuden guide til budgetlægning, som findes her:

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Vær opmærksom på, at der skal indsættes budget for den samlede projektperiode samt de enkelte år i perioden.

Krav om afrapportering

Der stilles krav om indsendelse af halvårlige statusrapporter, som skal indsendes forud for udbetaling af tilskud.

Efter projektets afslutning skal der indsendes en slutrapport (selv-evaluering) sammen med et regnskab for hele projektperioden.

Ved udfyldelse af slutrapporten skal projektet angive deltagernes arbejdsmarkedsstatus ved projektstart og afslutning. Det er derfor vigtigt, at projektet ved projektstart kortlægger deltagerne arbejdsmarkedsstatus.

Skabeloner for status- og slutrapport kan findes under vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet.

Krav til regnskab

Der stilles krav om indsendelse af halvårlige delregnskaber forud for udbetaling af tilskud samt et endeligt regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

Afhængig af tilskuddets størrelse skal det endelige regnskab enten være revisorpåtegnet regnskab (ved tilskud på 250.000 kr. eller derover) eller ledelsespåtegnet (ved tilskud under 250.000 kr.).

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget.

Nedenstående budget- og regnskabsskabelon skal anvendes ved indsendelse af regnskaber.

Frister for indsendelse af regnskaber vil fremgå af tilsagnsbrevene.

Udbetaling

Tilskuddet vil som udgangspunkt blive udbetalt bagudrettet på baggrund af de indsendte regnskaber.

Der er mulighed for at ansøge om forskudsudbetaling. Der skal i ansøgningsskemaet redegøres for skudsudbetaling. Ved forskudsudbetaing vil 10 pct. af det samlede tilskud først blive udbetalt efter indsendelse af det endelige regnskab.

Det samlede beløb afsat til ansøgningspuljen er fordelt på finansloven for i år samt finanslovene for 2022 – 2024. At beløbet er fordelt over flere år betyder, at tilsagn om tilskud vil blive givet for ét år af gangen. Ansøgningen skal imidlertid dække hele projektperioden.

Ansøgningsfrist og praktiske oplysninger

Ansøgninger skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via styrelsens Tilskudsportal senest den 27. august 2021, kl. 12.00.

Ansøgninger der sendes efter dette tidspunkt, vil blive afvist.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Der kan forventes svar på ansøgningen ultimo september 2021.

Ved indsendelse af ansøgninger skal følgende skabeloner anvendes:

Budgetskema (Excel) (nyt vindue)

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar til puljen, hvor puljens indhold uddybes/specificeres vil blive offentliggjort på denne side.

Sidst opdateret: 30-08-2022