Spring over hovedmenu

Opslag: Pulje til branchesamarbejde om opkvalificering

Ansøgningsfrist 01-03-2021

Formålet med puljen er styrke opkvalificeringen af ledige og beskæftigede inden for områder med mangel på arbejdskraft, således at færre virksomheder oplever rekrutteringsudfordringer, og at flere personer inden for målgruppen opnår beskæftigelse inden for områderne. Der er afsat 9,7 mio. kr. til ansøgningspuljen på FL § 17.46.46.10.

Som led i aftalen om udvidelsen af ​​hjælpepakkerne af den 27. oktober 2020 er aftaleparterne blevet enige om at styrke opkvalificeringen af ​​ledige og beskæftigede inden for områder med mangel på arbejdskraft. Derfor er der afsat 9,7 mio. kr. i 2021 til en ansøgningspulje til ansættelse af branchekoordinatorer inden for de branche, hvor virksomheder oplever rekrutteringsudfordringer.

Branchekoordinatorerne skal medvirke til at udvikle og understøtte opkvalificeringsforløb inden for Job-VEU-modellen for ledige og beskæftigede. Branchekoordinatorernes arbejde skal ske i tæt samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Målgruppe

Målgruppen for puljen er ledige og beskæftigede der, via opkvalificeringsforløb, kan opnå beskæftigelse hos virksomheder inden for områder med mangel på arbejdskraft.

Formel

Formålet med puljen er at styrke opkvalificeringen af ​​ledige og beskæftigede inden for områder med mangel på arbejdskraft, således at færre virksomheder oplever rekrutteringsudfordringer og flere opnår beskæftigelse inden for områderne.

Ansøgerkreds

Puljen kan søges af brancheorganisationer, virksomheder, faglige organisationer og a-kasser. Ansøger og indsats kan være national, regional og lokal forankret.
Flere aktører inden for ansøgerkredsen har mulighed for at gå sammen om en ansøgning. Det vil i så fald være aktøren, som indsender ansøgningen, der bliver tilskudsansvarlig.

Projektperiode

Tilskuddet skal anvendes i perioden 1. marts 2021 – 31. december 2022.

Projektets indsatsmodel og kerneelementer

Projekter, der modtager tilskud fra puljen, skal ansætte eller frikøbe en eller flere medarbejder, som skal fungere som branchekoordinator.

Branchekoordinatorerne skal i tæt samarbejde med STARs VEU-koordinatorer udvikle og understøtte virksomhedsrettede opkvalificeringsforløb ved brug af de eksisterende ordninger på området via Job-VEU-modellen. Er koordinatoren ansat hos en brancheorganisation eller a-kasse, skal koordinatorerne også opspore virksomheder, der oplever rekrutteringsudfordringer med henblik på at igangsætte VEU opkvalificeringsforløb.

Indsatsen kan både være national, regional og lokal, men skal være virksomhedsrettet, og opkvalificeringen skal sikre, at virksomhederne får dækket deres kompetence- og rekrutteringsbehov. Indsatsen kan således gå på tværs af de regionale arbejdsmarkedsrådsområder.

Inden indgåelse af partsaftaler skal branchekoordinatorer koordinere og afklare det konkrete kompetencebehov hos virksomheder inden for områder med mangel på arbejdskraft, informere medarbejderne om opkvalificeringsforløbet og generelt agere bundet til STARs VEU-koordinerer.

Succeskriterier

Succeskriterierne for ansøgningspuljen:

 • At projekterne opnår deres individuelle måltal for antal ledige og/eller beskæftigede, der indgår i og gennemfører et job-VEU opkvalificeringsforløb.
 • At færre virksomheder inden for områder med rekrutteringsudfordringer oplever forgæves rekruttering.
 • At flere ledige og/eller beskæftigede bliver ansat i virksomheder inden for områder med rekrutteringsudfordringer.
 • At flere ufaglærte opkvalificeret til faglærte.

Ansøgerne skal i ansøgningen opstille måltal for:

 • Antal for ledige og/eller beskæftigede, der indgår i et job-VEU opkvalificeringsforløb.
 • Antal ufaglærte der opkvalificeret til faglærte.
 • Antal virksomheder, der får tilbudt opkvalificeringsforløb til egnede medarbejdere.
 • Antal opkvalificeringsforløb ved job-VEU modeller der igangsættes inden projektperiodens udløb.

Kriterier for tildeling af tilskud

Der vil i vurderingen af ​​ansøgningerne blive lagt vægt på følgende kriterier:

 • At der i ansøgningen indgår en konkret plan for implementering af indsatsmodel og kerneelementer, jf. ovnstående afsnit.
 • At der i ansøgningen indgår en konkret plan for samarbejde med STARs VEU-koordinatorer. Der skal lægges op til et tæt og forpligtende samarbejde mellem branchekoordinatoren og STARs VEU-koordinatorer.
 • At der er opstillet ambitiøse, men realistiske, succeskriterier og måltal for antal ledige/beskæftigede, der gennemføres et opkvalificeringsforløb.
 • At der er opstillet ambitiøse, men realistiske, succeskriterier og måltal for antal ufaglærte, der kvalificeres til faglærte.
 • Forholdet mellem det ansøgte beløb og antallet forventede ledige/beskæftigede, der gennemføres og opkvalificeringsforløb.
 • At der i ansøgningen indgår en strategi for inddragelse af virksomheder/organisationer i indsatsen.
 • At indsatsen er målrettet virksomheder og brancher, der oplever udfordringer med at rekruttere relevant/tilstrækkelig arbejdskraft.

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan søges om tilskud til følgende udgiftsposter:

 • Aflønning af en eller flere branchekoordinatorer. Branchekoordinatoren kan enten ansættes udefra eller frikøbes blandt medarbejderne hos tilskudsmodtager og evt. øvrige aktører i projektet.
 • Revision

Lønniveauet skal som udgangspunkt svare til lønninger for sammenligneligt arbejde inden for staten. Et overblik over gennemsnitslønninger i staten fordelt på funktioner findes på nedenstående side med lønoverblik til lokale lønforhandlinger i staten:

Lønoverblik til lønforhandlinger i staten

Styrelsens budgetskabelon skal anvendes, og budgettet skal indeholde fyldestgørende noter til alle budgetposter. I budgetskabelonen fremgår det, hvordan budgettet skal udfyldes korrekt med noter. Se desuden guide til budgetlægning på nedenstående side.

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Vær opmærksom på, at der skal opstilles budgetter for de enkelte budgetår samt et samlet budget for hele perioden.

Forpligtelser ved deltagelse

Ved deltagelse i projektet forpligter tilskudsmodtager sig til følgende:

 • At efterleve styrelsens retningslinjer vedrørende ansvar for databehandling, som findes på siden Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet.
 • At projektet (dvs. tilskudsmodtager og evt. øvrige aktører) vil samarbejde med STAR om data mv
 • At tilskudsmodtager og/eller deltager koordinerer indsats med STARs VEU-koordinatorer
 • At tilskudsmodtager og/eller deltager indrapporterer på succeskriterier og måltal til STAR. Det gælder både i forhold til løbende overvågning som efter projektets afslutning.

Krav om afrapportering

Der stilles krav om indsendelse af halvårlige statusrapporter.

Efter projektets afslutning skal der indsendes en slutrapport sammen med et regnskab for hele projektperioden.

Ved udfyldelse af slutrapporten skal projektet angive deltagernes arbejdsmarkedsstatus ved projektstart og afslutning. Det er derfor vigtigt, at projektet ved projektstart kortlægger deltagernes arbejdsmarkedsstatus.

Skabeloner for status- og slutrapporter kan hentes på siden Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Krav til regnskab

Der stilles krav om indsendelse af halvårlige delregnskaber samt et endeligt regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

Det endelige regnskab skal være revisorpåtegnet ved tilsagn om tilskud på 250.000 kr. eller derover. Ledelseserklæringen tilknyttet budget- og regnskabsskemaet skal underskrives af den økonomiske ansvarlige hos tilskudsmodtager.

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget. Nedenstående budget- og regnskabsskabelon skal anvendes ved indsendelse af regnskaber.

Frister for indsendelse af regnskaber vil fremgå af tilsagnsbrevene.

Udbetaling

Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af de indsendte regnskaber.

Ansøgningsfrist og praktiske oplysninger

Ansøgninger skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via styrelsens Tilskudsportal senest den 1. marts 2021, kl. 12.00.

Ansøgninger, der indsendes efter dette tidspunkt, vil blive afvist.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Der kan forventes svar på ansøgningen i midten af ​​marts 2021.

Ved indsendelse af ansøgninger skal følgende skabeloner anvendes:

Budget- og regnskabsskema (Excel) (nyt vindue)

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar til puljen, hvor puljens indhold bliver uddybet/specificeret vil blive offentliggjort på denne side.

Sidst opdateret: 30-08-2022