Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Opslag: Pulje til graduate-forløb i små og mellemstore virksomheder

Ansøgningsfrist 01-03-2021

Formålet med ansøgningspuljen er at øge ansættelse af dimittender hos små og mellemstore virksomheder. Der er afsat 10,1 mio. kr. i 2021 til puljen på Finanslovens § 17.49.27.10.


Som led i Aftale om ekstraordinært løft af ledige fra 17. juni 2020 er der afsat en bevilling i 2021 til graduate-programmer, der skal sluse nyuddannede kvalificerede ledige ind i små- og mellemstore virksomheder.

De politiske intentioner med puljen er at fremme ansættelse af dimittender i små- og mellemstore virksomheder og modvirke den stigende ledighed blandt dimittender i kølvandet på Covid-19 krisen. Tilskud til virksomheders graduate- programmerne forventes at give små og mellemstore virksomheder et øget incitament til at ansætte flere nyuddannede og tiltrække nye talenter og kompetencer.

Formålet med puljen

Puljens formål er, via tilskud til virksomheders graduate-programmer, at øge ansættelse af dimittender hos små og mellemstore virksomheder.

Ansøgerkreds

Puljens midler vil blive tildelt operatører, som på STAR’s vegne skal administrere udbetaling af tilskud til virksomheder og markedsføre muligheden for tilskud over for målgruppen.

Ansøgersøgerkredsen kan være kommuner eller faglige organisationer, der har kendskab til målgruppen og som organisatorisk er i stand til at administrere udbetaling af tilskud.

Målgruppe

Små og mellemstore virksomheder med graduate-forløb vil kunne søge om tilskud hos operatøren.

Målgruppen er kvalificerede, ledige nyuddannede med ønske om, og forudsætninger for, at bringe deres kompetencer i spil i en mindre/mellemstor, privat virksomhed.

I ansøgningen skal projektets primære uddannelsesfaglige målgruppe angives.

Projektperiode

Tilskud til operatøren kan anvendes frem til december 2021.

Projektets indsatsmodel

Projektet skal udbrede de gode erfaringer, som mange store virksomheder har med at tiltrække talenter via graduate-programmer for nyuddannede, til små- og mellemstore virksomheder. Derfor ydes der tilskud til graduate-forløb i små- og mellemstore virksomheder i op til fire måneder.

Ansøgerne bør beskrive det forventede indhold i forløbene. Indholdet kan f.eks. være nogle af de følgende elementer:

 • Opkvalificeringsaktiviteter
 • Læringsmål
 • Mentorstøtte
 • Turnus/varetagelse af forskellige opgaver i virksomheden
 • Netværksdannelse og erfaringsudveksling – internt mellem graduates i virksomheden eller graduates på tværs af flere deltagende virksomheder.

De valgte operatører bør have fokus på matchet mellem virksomheder og dimittender, således at:

 • Dimittenden vil kunne skabe værdi i virksomheden og har potentiale til efterfølgende ansættelse.
 • Graduate-forløbet har en karakter, der styrker dimittendens kompetencer og arbejdsmarkedserfaringer med henblik på at give et styrket afsæt for fremadrettet beskæftigelse.

Ansøger skal i ansøgningen til STAR beskrive følgende:

Vurdering af potentiale for puljen

Operatørerne bedes beskrive, hvor de ser det største potentiale for at bringe puljens midler i anvendelse og skabe en positiv effekt på henholdsvis værdiskabelsen i virksomhederne og dimittendbeskæftigelsen.

Ønsker man f.eks. at fokusere midlerne på SMV’er inden for særlige brancher eller klynger, dimittender fra udvalgte studieretninger eller graduate-programmer med en bestemt målretning?

Markedsføring af midlerne overfor mulige ansøgere

Hvordan påtænker operatøren at gøre små- og mellemstore virksomheder opmærksomme på deres særlige muligheder for at opnå tilskud til graduate-programmer i 2021? Hvilke kanaler forventes anvendt?

Rekruttering af deltagere

Operatørerne bør redegøre for, om det vil være op til ansøgerne af puljemidlerne at rekruttere og matche dimittender til deltagelse i deres graduate-forløb, eller om operatøren vil have en rolle heri, fx med udgangspunkt i eksisterende adgang til mulige deltagere. Såfremt operatøren varetager rekrutteringsopgaven eller dele heraf, bør det beskrives, hvordan denne foregår. Er der f.eks. tale om at udvælge kandidater fra egen medlems- eller kundebase eller skabe kontakt til disse igennem uddannelsesinstitutioner, karrierearrangementer eller lignende.

Match af virksomheder og dimittender

Såfremt operatøren spiller en rolle i at matche virksomheder og dimittender, bør det beskrives, hvordan matchingen planlægges gennemført. Er der elementer, der er særlig afgørende i matchmodellen?

Projektets succeskriterier

I ansøgningen til STAR skal ansøger angive et måltal for ansættelse af dimittender i virksomheder, som opnår tilskud fra puljen.

Kriterier for tildeling af tilskud

Der vil i vurderingen af ansøgningerne blive lagt vægt på følgende kriterier:

 • En klar beskrivelse af indsatsen for at sluse dimittender ind i små og mellemstore virksomheder via graduate-forløb
 • En velbeskrevet og begrundet indsatsmodel, der lever op til ovenstående krav.
 • At der er opstillet ambitiøse, men realistiske succeskriterier.
 • At udgifterne til administration er velbegrundede og rimelige samt giver mest mulig værdi for pengene.

Forpligtelser ved deltagelse

Der gælder følgende forpligtelser ved deltagelse i projektet:

 • At samarbejde med STAR om gennemførelse af projektet, herunder deltagelse i opstartsmøde efter projektstart.
 • At efterleve styrelsens retningslinjer vedrørende ansvar for databehandling, som findes på siden Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet.
 • At efterleve STARs administrationsinstruks, som vedlægges tilsagnsbrevet.

Administrationsinstruks (Word) (nyt vindue)

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan søges om tilskud til følgende udgiftsposter:

 • Tilskud til virksomheder (maksimalt 40.000 kr. pr. graduate-forløb)
 • Lønudgifter til administration- og projektledelse
 • Markedsføring af ordningen
 • Revision
 • Eventuelle andre projektrelevante udgifter

Lønniveauet skal som udgangspunkt svare til lønninger for sammenligneligt arbejde inden for staten. Et overblik over gennemsnitslønninger i staten fordelt på funktioner findes på

Lønoverblik til lokale lønforhandlinger i staten
Styrelsens budgetskabelon skal anvendes, og budgettet skal indeholde fyldestgørende noter til alle budgetposter. I budgetskabelonen fremgår det, hvordan budgettet skal udfyldes korrekt med noter. Se desuden guide til budgetlægning på nedenstående side.

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet 

Krav om afrapportering

Der stilles krav om kvartalsvis indsendelse af en statusrapport, forud for udbetaling af tilskud og i forbindelse med projektafslutning. I rapporten skal der kort redegøres for status i forhold til udbetalinger og markedsføring af ordningen.

Krav til regnskab

Der stilles krav om indsendelse af delregnskaber kvartalsvis forud for udbetaling af tilskud samt et endeligt regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

Det endelige regnskab skal revisorpåtegnes i overensstemmelse med Bekendtgørelse om administration af puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget. Nedenstående budget- og regnskabsskabelon skal anvendes ved indsendelse af regnskaber.

Frister for indsendelse af regnskaber vil fremgå af tilsagnsbrevene.

Udbetaling

Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af de indsendte regnskaber.

Ansøgningsfrist og praktiske oplysninger

Ansøgninger skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via styrelsens Tilskudsportal senest den 1. marts 2021, kl. 12.00.

Ansøgninger der sendes efter dette tidspunkt, vil blive afvist.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Der kan forventes svar på ansøgningen medio marts 2021.

Spørgsmål kan stilles til Rikke Seerup pr. e-mail rms@star.dk

Ved indsendelse af ansøgninger skal følgende skabeloner anvendes:

Ansøgningsskema (Word) (nyt vindue)

Budgetskema (Excel) (nyt vindue)

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar til puljen, hvor puljens indhold uddybes/specificeres vil blive offentliggjort på denne side.

11-02-2021

Ansøgere må gerne indgå aftaler med en eller flere underleverandører om løsning af opgaven. Ansøger bør i ansøgningen beskrive deltagelsen af evt. underleverandører, og hvordan de vil bidrage til opgaveløsningen. Såfremt der gives tilsagn vil ansøgeren være tilsagnsansvarlig.

Underleverandører kan ikke modtage midler fra puljen til graduate-forløb i egen virksomhed eller organisation.

11-02-2021

A-kasser kan i lighed med kommuner og faglige organisationer søge om at blive operatør på puljen og administrere tilskud til graduate-forløb i små- og mellemstore virksomheder.

12-02-2021

Ja, puljen er forbeholdt dimittender fra en videregående uddannelse. Der kan ikke ydes tilskud til nyuddannede fra en gymnasial eller erhvervsfaglig uddannelse, såfremt de deltager i et graduate-forløb.

12-02-2021

Nej, deltagere bruger ikke af deres dagpengeperiode. Det er en betingelse for at opnå tilskuddet som virksomhed, at deltagerne i et graduate-forløb er ansat på ordinære vilkår i virksomheden, eventuelt i en tidsbegrænset stilling. Derfor forudsættes det, at dimittenderne framelder sig som ledige ved påbegyndelse af et graduate-forløb.

12-02-2021

Nej, der er ingen krav til ledighedperiodens varighed.

12-02-2021

Der er ikke fastlagt objektive kriterier for opgavernes karakter. STAR vil i vurderingen af indkomne ansøgninger lægge vægt på ansøgerens overvejelser om, hvordan det kan sikres, at graduate-forløbene styrker dimittendernes kompetencer og øger mulighederne for fremadrettet beskæftigelse. I sammensætningen af indholdet i et graduate-forløb kan det med fordel overvejes at inkludere opgaver, der har et opkvalificeringselement, foregår med støtte fra sidemand/mentor, har en vis bredde i forhold til den samlede virksomhed mm., der kan udvikle den nyuddannede.

12-02-2021

Målgruppen for puljen er dimittender, som modtager dimittendsats. Perioden, hvor man anses som nyuddannet, skal i forlængelse heraf forstås som perioden, hvor modtager dimittendsats.

12-02-2021

Ja, det er korrekt forstået, at der via puljen kan ydes et tilskud på maksimalt 10.000 kr. pr. måned pr. deltager i op til fire måneder, altså i alt op til 40.000 kr. Midlerne kan bruges som et tilskud til den ansatte dimittends løn og/eller tilskud til løn til eksisterende medarbejdere i virksomheden, som varetager en mentorfunktion i graduate-forløbet. Virksomheden finansierer selv de øvrige lønudgifter mm. forbundet med graduate-forløbet.

12-02-2021

STAR har ikke lagt sig fast på et bestemt antal operatører.

Puljens størrelse taget i betragtning, har vi håbet at kunne udpege i størrelsesordenen 2-5 operatører, afhængigt af interessen for puljen, antallet af indkomne ansøgninger og deres karakter.

Sidst opdateret: 01-03-2021