Spring over hovedmenu

Genopslag: Pulje til graduate-forløb i små og mellemstore virksomheder

Ansøgningsfrist 25-05-2021

Formålet med ansøgningspuljen er at øge ansættelse af dimittender hos små og mellemstore virksomheder. Der er afsat 10,1 mio. kr. i 2021 til puljen på Finanslovens § 17.49.27.10.


Som led i Aftale om ekstraordinært løft af ledige fra 17. juni 2020 er der afsat en bevilling i 2021 til graduate-programmer, der skal sluse nyuddannede kvalificerede ledige ind i små- og mellemstore virksomheder.

De politiske intentioner med puljen er at fremme ansættelse af dimittender i små- og mellemstore virksomheder og modvirke den stigende ledighed blandt dimittender i kølvandet på Covid-19 krisen. Tilskud til virksomheders graduate- programmerne forventes at give små og mellemstore virksomheder et øget incitament til at ansætte flere nyuddannede og nye talenter og kompetencer.

Af de 10,1 mio. kr. i puljen udgør tilskud til virksomheder som minimum 9,1 mio. kr., mens det ansøgte beløb til administration mv maksimalt kan beløbe sig til i alt 1,0 mio. kr., svarende til 10 procent af den samlede pulje.

Formålet med puljen

Puljens formål er, via tilskud til virksomheders graduate-programmer, at øge ansættelse af dimittender hos små og mellemstore virksomheder.

Ansøgerkreds

Ansøgerkredsen kan være kommuner, faglige organisationer, a-kasser og private aktører, der har kendskab til målgruppen.

Målgruppe

Små og mellemstore virksomheder med graduate-forløb med op til 250 ansatte vil kunne søge om tilskud.

Målgruppen er kvalificeret, ledige nyuddannede med ønske om, og forudsætninger for, at bringe deres kompetencer i spil i en mindre/mellemstor, privat virksomhed. Det forudsættes, at dimittenden ansættes i virksomheden på ordinære vilkår i forbindelse med deltagelse i et graduate-forløb, eventuelt i en tidsbegrænset projektstilling. Der kan ydes et tilskud fra puljen på 10.000 kr. månedligt i op til 4 måneder, svarende til i alt maksimalt 40.000 kr. pr. dimittend.

I ansøgningen skal projektets primære uddannelsesfaglige målgruppe angives.

Projektperiode

Graduate-forløbene skal senest være indgået den 31. december 2021 og med afslutning senest den 30. april 2022.

Tilskud til operatøren kan anvendes frem til 30. april 2022.

Projektets indsatsmodel

Der vil blive afgivet tilsagn om tilskud til én eller flere operatører, som har indgående kendskab til målgruppen. Operatørens opgaver bliver ved at markedsføre ordningen samt at sagsbehandle ansøgninger fra virksomheder og på den baggrund komme med indstillinger om udbetaling af tilskud til STAR.

Projektet skal udbrede de gode erfaringer, som mange store virksomheder har med at finde talenter via graduate-programmer for nyuddannede, til små- og mellemstore virksomheder. Derfor ydes der tilskud til graduate-forløb i små- og mellemstore virksomheder i op til 4 måneder.

Ansøgerne bør beskrive det forventede indhold i forløbene. Indholdet kan f.eks. være nogle af de følgende elementer:

 • Opkvalificeringsaktiviteter
 • Læringsmål
 • Mentorstøtte
 • Turnus/varetagelse af forskellige opgaver i virksomheden
 • Netværksdannelse og erfaringsudveksling – internt mellem graduates i virksomheden eller graduates på tværs af flere deltagende virksomheder.

De valgte operatører bør have fokus på matchet mellem virksomheder og dimittender, således at:

 • Dimittenden vil kunne skabe værdi i virksomheden og har potentiale til efterfølgende ansættelse.
 • Graduate-forløbet har en karakter, der styrker dimittendens kompetencer og arbejdsmarkedserfaringer med henblik på at give et styrket afsæt for fremadrettet beskæftigelse.

Ansøger skal i ansøgningen til STAR beskrive følgende:

Vurdering af potentiale for puljen

Operatørerne bedes beskrive, hvor de ser det største potentiale for at bringe puljens midler i anvendelse og skabe en positiv effekt på henholdsvis værdiskabelsen i virksomhederne og dimittendbeskæftigelsen.

Ønsker mand f.eks. at fokusere midlerne på SMV'er inden for særlige brancher eller klynger, dimittender fra udvalgte studieretninger eller graduate-programmer med en bestemt målretning?

Markedsføring af miderne ovenfor mulige ansøgere

Hvordan påtænker operatøren at gøre små- og mellemstore virksomheder opmærksomme på deres særlige muligheder for at opnå tilskud til graduate-programmer i 2021? Hvilke kanaler forventes anvendt?

Rekruttering af deltagere

Operatørerne bør redegøre for, om det vil være op til ansøgerne tilskud at rekruttere og matche dimittender til deltagelse i deres graduate-forløb, eller om operatøren vil have en rolle heri, f.eks. med udgangspunkt i eksisterende adgang til mulige deltagere. Såfremt operatøren varetager rekrutteringsopgaven eller dele heraf, bør beskrives, hvordan denne foregår. Er der f.eks. tale om at udvælge kandidater fra egen medlems- eller kundebase eller skabe kontakt til disse igennem uddannelsesinstitutioner, karrierearrangementer eller lignende.

Match af virksomheder og dimittender

Såfremt operatøren spiller en rolle i at matche virksomheder og dimittender, bør det beskrives, hvordan matchingen planlægges gennemført. Er der elementer, der er særligt vigtige i matchmodellen?

Projektets succeskriterier

I ansøgningen skal ansøger angive et måltal for ansættelse af dimittender i virksomheder, som opnår tilskud fra puljen.

Kriterier for tildeling af tilskud

Der vil i vurderingen af ​​ansøgningerne blive lagt vægt på følgende kriterier:

 • En klar beskrivelse af indsatsen for at sluse dimittender ind i små og mellemstore virksomheder via graduate-forløb
 • En velbeskrevet og begrundet indsatsmodel, der lever op til ovenstående krav. Såfremt der indgår samarbejdspartnere eller underleverandører i projektet, skal de fremgå af ansøgningen med navns nævnelse og rolle i projektet. F.eks. skal det beskrives, hvilke opgaver de løser, og hvordan de supplerer ansøgerens kompetencer i forhold til målgruppen. 
 • At der er opstillet ambitiøse, men realistisk måltal.
 • At udgifterne til administration er velbegrundede og rimelige samt giver mest mulig værdi for pengene.

Forpligtelser ved deltagelse

Der gælder følgende forpligtelser ved deltagelse i projektet:

 • At samarbejde med STAR om gennemførelse af projektet, herunder deltagelse i opstartsmøde efter projektstart.
 • At efterleve styrelsens retningslinjer vedrørende ansvar for databehandling, som findes på siden Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet.
 • At efterleve STARs administrationsinstruks, som vedlægges tilsagnsbrevet.

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan søges om tilskud til følgende udgiftsposter:

 • Lønudgifter til administration- og projektledelse
 • Markedsføring af ordningen
 • Revision
 • Eventuelle andre projektrelevante udgifter

Det ansøgte beløb kan maksimalt udgøre 10 pct. af måltallet for antal graduate-forløb * 40.000 kr., svarende til 4.000 kr. pr. forløb. Det vil eksempelvis sige, at hvis en søger forventer, at gangsætte 100 graduate-forløb, vil der kunne søges om op til 400.000 kr. til markedsføring og administration af forløbene (100 forløb *4.000 kr.).

Lønniveauet skal som udgangspunkt svare til lønninger for sammenligneligt arbejde inden for staten. Dette gælder også for eventuelle samarbejdspartnere og underleverandører, såfremt timer derfra indgår i budgettet. Et overblik over gennemsnitslønninger i staten fordelt på funktioner findes på følgende side:

Lønoverblik til lokale lønforhandlinger i staten
Styrelsens budgetskabelon skal anvendes, og budgettet skal indeholde fyldestgørende noter til alle budgetposter. I budgetskabelonen fremgår det, hvordan budgettet skal udfyldes korrekt med noter. Se desuden guide til budgetlægning på nedenstående side.

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet 

Krav om afrapportering

Der stilles krav om kvartalsvis indsendelse af en statusrapport, forud for udbetaling af tilskud og i forbindelse med projektafslutning. I rapporten skal der kort redegøres for status i forhold til udbetalinger og markedsføring af ordningen.

I løbet af projektperioden skal projektet en gang om måneden og senest inden sidste hverdag i måneden, indsende et indstillingsnotat til STAR, hvoraf det fremgaar, hvilke ansøgere som henholdsvis indstiller til tilskud og afslag.

Krav til regnskab

Der stilles krav om indsendelse af delregnskaber kvartalsvis forud for udbetaling af tilskud samt et endeligt regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

Det endelige regnskab skal revisorpåtegnes i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om administration af puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget. Nedenstående budget- og regnskabsskabelon skal anvendes ved indsendelse af regnskaber.

Frister for indsendelse af regnskaber vil fremgå af tilsagnsbrevene.

Udbetaling

Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af de indsendte regnskaber.

Ansøgningsfrist og praktiske oplysninger

Ansøgninger skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via styrelsens Tilskudsportal senest den 25. maj 2021, kl. 12.00.

Ansøgninger der sendes efter dette tidspunkt, vil blive afvist.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Der kan forventes svar på ansøgningen i midten af ​​juni 2021.

Ved indsendelse af ansøgninger skal følgende skabeloner anvendes:

Budgetskema (Excel) (nyt vindue)

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar til puljen, hvor puljens indhold uddybes/specificeres vil blive offentliggjort på denne side.

Krav til ansøger

Krav til deltagende dimittender

Krav til deltagende virksomheder

Tilskuddets størrelse og karakter

Sidst opdateret: 26-08-2022