Spring over hovedmenu

Opslag: Kompensation for faste omkostninger på Beskæftigelsesministeriets område

Ansøgningsfrist 31-08-2021

Formålet er at yde kompensation som bidrag for faste omkostninger på Beskæftigelsesministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde mv. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af covid-19. Fl § 17.41.13.10.

Kompensation som bidrag til dækning af hurtige omkostninger for institutioner mv. på Beskæftigelsesministeriets område, hvor offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter. Kompensationsordningen gælder fra og med 4. januar til den 30. juni 2021.

Ansøgerkreds

Foreninger, selvejende institutioner og fonde mv., som hører under Beskæftigelsesministeriets område, hvor det offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere end halvdelen og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter, og som er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). ) senest den 9. marts 2020.

Ansøger skal have en forventet kommerciel omsætningsnedgang på minimum 30 procent eller have/have haft forbud mod at holde åbent på grund af COVID-19.

Formålet med puljen

Formålet er at yde bidrag til dækning af hurtige omkostninger for foreninger, selvejende institutioner og fonde mv, der er økonomisk krise som følge af COVID-19.

Krav til ansøgning

Ansøger skal anvende de obligatoriske standardskabeloner som findes her på siden, og indsende den samlede ansøgning via styrelsens tilskudsportal

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Ansøger skal vedhæfte følgende fire bilag:

Ansøgningsskema (hurtige omkostninger) (Word) (nyt vindue)

Beregningsark (Excel) (nyt vindue)

Revisorerklæring ansøgning (Word) (nyt vindue)

Dokumentation for udgifter til revisor

Tro og love-erklæring (Word) (nyt vindue)

Kontrol og tilbagebetaling

Ansøgeren skal senest seks måneder efter ophøret af perioden indsende en opgørelse over institutionens faktiske omsætning og faktiske kommercielle omsætning samt institutionens faktiske hurtige omkostninger i kompensationsperioden til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Oplysningerne skal være ledsaget af en revisorerklæring udarbejdet af en uafhængig, godkendt revisor.

Revisorerklæring hurtige omkostninger - kontrol (Word) (nyt vindue)

Hvis institutionens omsætning, kommercielle omsætning og hurtige omkostninger i kompensationsperioden, seneste resultater eller øvrige oplysninger omfattet af revisorerklæring mv. afviger fra det anførte i ansøgningen, træffer Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på grundlag af den indsendte dokumentation om efterregulering af den udbetalte kompensation.

Hvornår får du svar?

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering behandler ansøgninger løbende og hurtigst muligt.

Lovgrundlag

Midlertidig kompensation for hurtige omkostninger på Beskæftigelsesministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde mv. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), har hjemmel i Bekendtgørelse nr. 1053 af den 31. maj 2021.

Bekendtgørelse nr. 1053 af den 31. maj 2021

Klageadgang

Afgørelsen, kan påklages til beskæftigelsesministeren. Klagefristen er fire uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt ansøger.

Klagen skal rettes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som videresender klagen med sagens materiale og et udtalelse til beskæftigelsesministeren.

Ansøgningsfrist og indsendelse af ansøgning

Ansøgningsfristen er den 31. august 2021 kl. 12.00.

Ansøgninger der sendes efter dette tidspunkt, vil blive afvist.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

 

 

 

 

Sidst opdateret: 30-08-2022