Spring over hovedmenu

Opslag: Pulje til uddannelsesløft

Ansøgningsfrist 01-03-2021

Pulje har til formål at give ledige med størst behov mulighed for et uddannelsesløft fra ufaglært til faglært niveau. Der er i 2021 afsat 65,8 mio. kr. til puljen på FL § 17.46.41.20.

Bevillingen for 2021 er, som følge af aftale om styrket opkvalificering og aftale om ekstraordinært løft af juni 2020, reduceret i forhold til tidligere. Det er sket for at kunne finansiere et ekstraordinært løft af opkvalificeringsindsatsen, hvor forsikrede ledige i målgruppen fx har fået ret til uddannelsesløft på 110 pct. af dagpengesatsen. Der er således afsat i alt 65,8 mio. kr. til uddannelsesløft i 2021.

Som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af ​​juni 2014 er der afsat en årlig til at pulje til uddannelsesløft. Med beskæftigelsesreformen fra 2014 er intentionen, at uddannelsesindsatsen målrettes dagpengemodtagere med størst behov og med større fokus på et reelt uddannelsesløft.

Puljen administrerer af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Reglerne for puljen fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 96 og bekendtgørelse nr. 1318 af 9. december 2019 om puljen til uddannelsesløft.

Bekendtgørelse om puljen til uddannelsesløft

Målgruppe

Dagpenge- eller kontanthjælpsmodtagere, der er ufaglærte eller faglærte med forældet uddannelse, og som er fyldt 30 år, jf. hjemmelsgrundlaget.

Formålet med puljen

Formålet med puljen er at give ledige med størst behovslære mulighed for et uddannelsesløft fra ufaglært til fagniveau.

Ud fra formålet giver puljen mulighed for, at målgruppen kan tage en erhvervsuddannelse som uddannelsestilbud i løbet af dagpengeperioden.

Ansøgerkreds

Puljen kan søges af kommuner.

Projektperiode

Tilskuddet skal anvendes til køb af erhvervsuddannelser, der gennemføres i perioden 1. januar 2021 – 31. december 2021.

Tilskud på baggrund af interessetilkendegivelse

STAR har fordelt midlerne til alle landets kommuner ud fra kommunernes andel af ledighedsberørte dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, som ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstige en erhvervsuddannelse.

Der er reserveret mindst 100.000 kr. i tilskud til alle kommuner. Fordelingsoversigten fremgår af nedenstående bilag.

Fordeling af midler under puljen til uddannelsesløft 2021 (pdf)(nyt vindue)

Kommuner, som ønsker at modtage tilskud fra Puljen, skal via STARs tilskudsportal indsende et budget for, hvor stor en del af den tildelte ramme, der forventes at blive anvendt i løbet af året. Der skal dermed ikke sendes en traditionel ansøgning.

Kommuner, som ikke indsender et budget, får ikke del i det beløb, der er tildelt kommunen, jf. ovnstående bilag.

I 2. kvartal forventes puljen at blive genudmeldt på baggrund af evt. resterende midler fra årets bevilling og tilbageløb fra 2020.

Forpligtelser ved deltagelse

Ved modtagelse af tilskud forpligter kommunen sig til at registrere de afholdte uddannelsesløft i relevante fagsystemer.

Kommunerne skal efterleve styrelsens retningslinjer vedrørende ansvar for databehandling, som findes på siden Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet.

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan søges om tilskud til følgende udgiftsposter:

  • Erhvervsuddannelser til målgruppen, der er i tråd med bekendtgørelse om puljen til uddannelsesløft § 2
  • Revision

Krav til regnskab

Der stilles krav om indsendelse af et endeligt regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

Afhængig af tilskuddets størrelse skal det endelige regnskab enten være revisorpåtegnet regnskab (ved tilskud på over 500.000 kr.) eller ledelsespåtegnet (ved tilskud under 500.000 kr.).

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget. Nedenstående budget- og regnskabsskabelon skal anvendes ved indsendelse af regnskaber.

Udbetaling

Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af det indsendte regnskab.

Tilskud fra puljen dækker 80 pct. af udgifterne til uddannelse af ledige, der er i målgruppen for uddannelsesløft. Den resterende del af udgiften afholder kommunen selv (under budgetgarantien).

Medfinansieringsdelen skal fremgå af budget og regnskab.

Ansøgningsfrist og praktiske oplysninger

Et budget med kommunens forventede forbrug for 2021 skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via Tilskudsportalen senest den 1. marts kl. 12.00.

Budgetter, der sendes efter dette tidspunkt, vil blive afvist.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger (link)

Der kan forventes et svar mellem marts.

Følgende skabelon skal anvendes:

Budgetskema (Excel) (nyt vindue)

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar til puljen, hvor puljens indhold uddybes/specificeres vil blive offentliggjort på denne side.

 

Sidst opdateret: 26-08-2022