Spring over hovedmenu

Opslag: Jobrotation - Den særlige pulje for personer med korte og mellemlange videregående uddannelser - Ansøgningsfristen er udløbet

Formålet med puljen er at give beskæftigede med en kort eller mellemlang videregående uddannelse mulighed for at opkvalificere sig. I uddannelsesperioden kan en ledig ansættes som vikar for den beskæftigede. Midlerne er afsat på FL § 17.46.75.10.

Private og offentlige arbejdsgivere kan fra jobrotationsordningens særlige pulje få udbetalt en ydelse af jobcentret, når en beskæftiget med en kort eller mellemlang videregående uddannelse midlertidigt deltager i efteruddannelse, og der i uddannelsesperioden ansættes en ledig som vikar for den beskæftigede.

De almindelige regler om jobrotation i lov og bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats finder tilsvarende anvendelse.

Der er på Finansloven for 2018 afsat 118,5 mio. kr. til ordningen.

Formål

Formålet med ordningen er at give beskæftigede med en kort eller mellemlang videregående uddannelse mulighed for opkvalificering samt give ledige mulighed for vikardækning i uddannelsesperioden.

Ansøgerkreds

Offentlige og private arbejdsgivere kan via jobcentrene søge styrelsen om tilskud til en jobrotationsordning.

Målgruppe

Målgruppen er beskæftigede med en kort eller mellemlang videregående uddannelse, der ønsker efteruddannelse samt ledige, der ansættes som vikarer for de beskæftigede.

Kriterier for tildeling af tilskud

Kriterierne er følgende:

 • den beskæftigede deltager i efteruddannelse (uddannelsesperiode)
 • en ledig er ansat som vikar for den beskæftigede (vikarperiode)
 • der skal være sammenfald mellem de to perioder
 • der skal være time til time relation
 • der kan maksimalt ydes tilskud til 962 timer inden for 26 uger pr. vikar
 • uddannelsen skal være offentlig udbudt (dvs. at alle har lige adgang til at søge uddannelsen)

Forløbets start defineres som det tidspunkt:

 • hvor en beskæftiget sendes i uddannelse eller
 • en ledig vikar ansættes for den beskæftigede

Regler for jobrotation

Efter § 98 a, stk. 4 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan der fra ”den særlige pulje” udbetales jobrotationsydelse til en arbejdsgiver, når den beskæftigede, der deltager i uddannelse som led i jobrotation, har en kort videregående uddannelse eller en mellemlang videregående uddannelse.

Det er en forudsætning for udbetaling af jobrotationsydelse i henhold til lovens § 98 a, stk. 4, at alle gældende regler er opfyldt, jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 18 og Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 16. Der henvises desuden også til Vejledning om jobrotation.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kap. 18. (nyt vindue)

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, kap. 16 (nyt vindue)

Vejledning om jobrotation (nyt vindue)

Spørgsmål og svar om jobrotationsordningen

Det er desuden en betingelse, at udgiften til jobrotationsydelsen kan afholdes indenfor den på finansloven afsatte bevilling hertil.

Jobcentret udbetaler jobrotationsydelse til arbejdsgiveren og påser, at udbetalingen sker i overensstemmelse med gældende regler. Styrelsen kan give tilsagn om tilskud til dækning af 60 pct. af den samlede jobrotationsydelse, som jobcentret udbetaler til arbejdsgiveren. De resterende 40 pct. dækkes af kommunen.

Jobcentret skal kunne dokumentere, at alle beløb udbetales i overensstemmelse med gældende regler.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Finansministeriets budgetgaranti (nyt vindue)

Ansøgning

Ansøgningen skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings Tilskudsportal.

Ansøgningsskema (Excel) (nyt vindue)

Der må ikke sendes filer til styrelsen, der indeholder personoplysninger (cpr-nummer, fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer).

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Der kan tidligst ansøges tre måneder før projektet starter. Ansøgningen bør dog sendes 3 - 4 uger før projektet igangsættes, da styrelsen så vidt muligt skal behandle ansøgningen og give tilsagn.

Der kan forventes svar på ansøgningen 2 - 3 uger efter modtagelsen af ansøgningen.

Praktiske oplysninger

Ydelsen udbetales af Jobcentret.

Der kan ikke udbetales jobrotationsydelse for timer, der ligger før ansøgningstidspunktet. Det vil sige timer, der ligger før jobcentrets ansøgning til styrelsen.

Der kan som udgangspunkt kun gives tillægstilsagn til projekter inden for den uddannelsesperiode, der er oplyst i det oprindelige tilsagn.

Hvis årets afsatte bevilling er opbrugt, vil styrelsen hurtigst muligt meddele dette til jobcentrene.

Ansøgninger kan sendes løbende og vurderes efter først-til-mølle-princippet.

Hvis der sker væsentlige ændringer af projektet

Jobcentret skal straks underrette styrelsen, hvis:

 • hele det udmeldte tilsagn ikke kan udnyttes
 • der sker væsentlige ændringer i de forudsætninger, der ligger til grund for tilsagnet
 • de vilkår, som tilsagnet er givet på, ikke vil kunne overholdes

Krav til regnskab

Det endelige regnskab skal indeholde:

 • En revisorpåtegnet erklæring
 • En revisorpåtegnet beretning
 • Et ledelsespåtegnet regnskab
 • En kort evaluering

Regnskab og evaluering (Excel) (nyt vindue)

Styrelsens skabelon for regnskab og evaluering skal anvendes. 

Jobcentret kan samle flere projekter med forskellige arbejdsgivere og forskellige tilskudsperioder i ét revisorpåtegnet regnskab. Regnskabet skal tydeligt identificere, hvilke indtægter og udgifter der vedrører det enkelte tilsagn.

Regnskabet skal sendes til styrelsen indenfor den frist, der fremgår af styrelsens tilsagnsbrev. Det endelige regnskab skal sendes via Tilskudsportalen på den specifikke sag, hver gang kommunen anmoder om udbetaling.

Sidst opdateret: 20-12-2018
} }, false);