Spring over hovedmenu

Opslag: Pulje til tilskud til kurser over 6 ugers varighed

Løbende ansøgningsfrist

Formålet med puljen er at yde tilskud til jobcentrenes køb af kurser på positivlisten, som indgår i et uddannelsesforløb, der overstiger en varighed på 6 uger. Der er fra 2019 til 2026 afsat 2,2 mio. kr. årligt til puljen på FL § 17.46.43.40.

OBS: Puljen er pr. 1. januar 2021 nedlagt, hvorfor der fra denne dato ikke kan ydes tilskud til jobcentrene fra puljen. Regnskabsaflæggelsen på allerede godkendte forløb skal ske efter vanlig praksis og som beskrevet længere nede på siden.

Fra puljen ydes der tilskud til jobcenterets køb af kurser på den landsdækkende positivliste, som indgår i et uddannelsesforløb, der overstiger en varighed på 6 uger. Af positivlisten fremgår det, hvilke kurser der kan tages igennem ordningen.

Den landsdækkende positivliste (nyt vindue)

Jobcentrene har mulighed for at få finansieret, at der bevilges en dagpengemodtager et uddannelsestilbud, som supplerer et 6 ugers jobrettet uddannelsesforløb, så dagpengemodtageren kan tage første del af et uddannelsesforløb som 6 ugers jobrettet uddannelse og få den resterende del af forløbet som et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, finansieret af puljen.

A-kasserne kun kan træffe afgørelse om ret til 6 ugers jobrettet uddannelse fra den landsdækkende positivliste, hvis jobcenteret har tilkendegivet, at de vil bevilge den del af uddannelsesforløbet, der ligger udover 6 uger.

Udbetaling af tilskud

Tilskud fra puljen gives som tilsagn, og udbetales samlet en gang årligt efter regnskabsaflæggelse.

Muligheden for at søge om tilskud fra puljen ophører, når der ikke er flere penge tilbage i puljen for året.

Kommunerne kan med tilskud fra puljen få dækket 100 procent af udgifterne til køb af de kurser på positivlisten, der overstiger en varighed på 6 uger.

Tilsagnsbeløbet udgør den maksimale tilskudsramme, som kommunen kan anvende til køb af kurser.

Tilskudsmodtager må kun anvende bevillingen til køb af de kurser, der er ansøgt om.

Aflæggelse af regnskab

Administration, regnskab og revision m.v. skal følge de retningslinjer, der fremgår af bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Bekendtgørelsen findes på under siden Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Regnskaber kan indsendes løbende, men tilskudsmodtager har også mulighed for at samle regnskabsaflæggelsen for flere tilsagn om tilskud modtaget indenfor samme kalenderår i ét ledelsespåtegnet regnskab.

Et ledelsespåtegnet regnskab for flere tilsagn skal sendes til styrelsen via Tilskudsportalen senest den 1. april i det følgende år efter tilsagnet/tilsagnene er afgivet.

Det skal tydeligt fremgå af regnskabsaflæggelsen, hvilke udgifter og personnavne tilskuddet vedrører. Budgetter, regnskaber og ansøgninger må dog ikke indeholde personnumre.

Ansøgningsfrist og indsendelse af ansøgning

Ansøgninger skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via styrelsens Tilskudsportal.

Ansøgninger skal sendes før uddannelsesforløbets start, da styrelsen ikke yder tilsagn om tilskud med tilbagevirkende kraft.

Ansøgninger kan sendes løbende i 2020.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Ansøgningen til styrelsen skal indeholde følgende dokumenter:

  • Ansøgning
  • Budget
  • Eventuelle bilag 

Til brug for ansøgningen, skal styrelsens skabeloner anvendes:

Ansøgningsskema (Word) (nyt vindue)

Regnskabsskema (Excel) (nyt vindue)

Ansøger skal i ansøgningsskemaet bekræfte, at den ledige, der søges om tilskud til, har opbrugt sin ret til 6 ugers uddannelse.

Spørgsmål

Spørgsmål kan stilles til Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord pr. telefon 72 22 36 00 eller pr. e-mail amkmidt-nord@star.dk.

 

 

Sidst opdateret: 28-01-2021