Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om tilbud efter LAB i forsøget med mere ansvar til a-kasser

Vi modtager jævnligt spørgsmål om tilbud efter LAB i forsøget med mere ansvar til a-kasser

02-09-2020

Det har jobcenteret uanset, at borgeren er omfattet af forsøget.
Det fremgår af § 8, stk. 2 i vejledningen til bekendtgørelsen for forsøget, at:
”Det er i dag jobcenteret, der bevilger og registrerer, når der gives indsats eller understøttende aktivitet i kontaktforløbet efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, fx i form af et tilbud om virksomheds-praktik.
Da der alene gennemføres forsøg med kontaktforløbet, kan arbejds-løshedskassen ikke afgive tilbud efter LAB i forsøget.”
”Det er jobcenteret, der vurderer, om et medlem skal bevilges… (et givent tilbud) da bemyndigelsen til at bevilge indsatser efter LAB forbliver i jobcenteret i forsøgsperioden. Jobcenteret skal registrere, når der bevilges en indsats til medlemmer, som er omfattet af for-søg.”
Det er fortsat jobcenteret, som bevilger indsatser efter LAB herunder tilbud efter kapitel 11-14, som omfatter fx virksomhedspraktik, løn-tilskud og vejledning og opkvalificering fx igangsættelse af et uddannelsesløft efter § 96, for alle ledige inklusiv personer, som mod-tager deres kontaktforløb i a-kasseforsøget.
Idet det fortsat er jobcenteret, som bevilger tilbuddet er det også job-centeret, som har ansvaret for, at der gennemføres den fornødne op-følgning og dokumentation i forbindelse med tilbuddet/indsatsen i overensstemmelse med gældende regler.
Styrelsen opfordrer også i denne sammenhæng til at jobcenteret og a-kasse opretholder en dialog omkring borgerens kontaktforløb.
Hvis jobcenteret vurderer, at der er brug for yderligere kontakt til ar-bejdsløshedskassen i forbindelse med bevilling af tilbud og opfølgning herpå, kan dette fx ske ved telefonisk kontakt, ved sikker mail eller ved at sende en generel besked via Dialogmodulet i DFDG. Det samme gælder kontakten til borgeren.
Se nærmere beskrivelse af reglerne for bevilling af tilbud og indsatser efter LAB for personer omfattet af forsøget i vejledningen til bekendtgørelsen for forsøget § 8, stk. 2.

Vejledning til bekendtgørelse om forsøg med mere ansvar til arbejdsløshedskasser

02-09-2020

Nej. Personer, som er omfattet af forsøget kan fortsat få bevilget tilbud og indsats efter LAB, også selv om de modtager deres kontaktforløb i a-kassen.

Se nærmere beskrivelse af reglerne for bevilling af tilbud og indsatser efter LAB for personer omfattet af forsøget i vejledningen til bekendtgørelsen for forsøget § 8, stk. 2.

Vejledning til bekendtgørelse om forsøg med mere ansvar til arbejdsløshedskasser

29.10.2020

Nej. Personer, som er omfattet af forsøget kan få bevilget tilbud og indsats efter LAB på samme måde som personer uden for forsøget. Jobcenteret må altså ikke stille krav om, at borgeren skal overgå til kontaktforløbet i jobcenteret (udgå af forsøget) som en betingelse for bevilling af et givent tilbud og/eller indsatser efter LAB?

Se nærmere beskrivelse af reglerne for bevilling af tilbud og indsat-ser efter LAB for personer omfattet af forsøget i vejledningen til bekendtgørelsen for forsøget § 8, stk. 2.

Vejledning til bekendtgørelse om forsøg med mere ansvar til arbejdsløshedskasser

 

Sidst opdateret: 29-10-2020