Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Generelle spørgsmål om skærpet tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats

Styrelsen opdaterer løbende generelle spørgsmål og svar i takt med besvarelsen af indkomne spørgsmål

20-12-2019

I april 2021 vil styrelsen første gang foretage en samlet opgørelse af kommunernes resultater og beskæftigelsesindsats med henblik på at vurdere, om kommuner skal omfattes af skærpet tilsyn.

For kommunernes resultater gælder, at opgørelsen vil ske på baggrund af den i april 2021 nyeste benchmarking af kommunernes resultater.

For kommunernes beskæftigelsesindsats gælder, at opgørelsen af kommunens opfyldelse af fokusmålene for hhv. samtaler og indsats også foretages i april 2021. Dette vil ske på baggrund af data for perioden 1. januar - 31. december 2020.

10-02-2020

Styrelsen har i forbindelse med udmøntning af Aftale om forenklet beskæftigelsesindsats udviklet to nye fokusmålinger på Jobindsats.dk samt en jobcenterindbliksrapport for hver kommune, der kan bruges i en løbende styrket monitorering af kommunernes beskæftigelsesindsats. Målingerne og jobcenterindblikskrapporten kan anvendes af kommunerne til løbende at følge op på beskæftigelsesindsatsen samt hvordan de enkelte kommuner klarer sig i forhold til skærpet tilsyn.

Fokusmålingerne og Jobcenterindbliksrapporten forventes at blive tilgængelig på jobindsats.dk i løbet af medio 1. kvartal 2020.

Målinger af fokusmål opdateres månedligt. Der vil dog være en tidsmæssig forskydning i målingen på omkring 3 måneder, således at december måned kan endeligt opgøres i marts. Januar-tal kommer omkring ultimo februar/primo marts måned.

For kommunernes beskæftigelsesindsats gælder, at opgørelsen af kommunens opfyldelse af fokusmål for hhv. samtaler og tilbud foretages på baggrund af data for perioden 1. januar - 31. december 2020.

04-11-2020

Det er korrekt, at der ikke er et krav om et aktivt tilbud inden for de første 6 måneder for personer i jobafklaringsforløb eller ressourceforløb.

Med forenklingen af beskæftigelsesindsatsen er det dog besluttet at skærpe fokus på de kommuner, der ikke lever op til intentionerne i forenklingen, men efterlader borgere passive uden indsats og kontakt med jobcenteret i længere perioder.

Derfor vedrører minimumskravene i fokusmålene for det skærpede tilsyn også personer, som modtager ressourceforløbsydelse under ressourceforløb eller jobafklaringsforløb. Det skal dog bemærkes, at kommuner i udgangspunktet ikke omfattes af skærpet tilsyn på baggrund af indsatsen over for en enkelt målgruppe, men på baggrund af den samlede indsats overfor alle målgrupper.

04-11-2020

Hvis en kommune skal have foretaget en sagsgennemgang i forbindelse med at være blevet omfattet af skærpet tilsyn - og fokusmålene ikke var opfyldt for personer, som modtager ressourceforløbsydelse under ressourceforløb eller jobafklaringsforløb - skal sagsgennemgangen også omfatte sager fra denne ydelsesgruppe.

Sagsgennemgangen skal belyse årsagerne til, at kommunens indsats ikke lever op til minimumskravene, herunder eventuelle organisatoriske, ledelsesmæssige og administrative forhold i kommunen, der vurderes at være medvirkende årsag til den mangelfulde indsats.

 

Sidst opdateret: 04-11-2020