Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Spørgsmål til fokusmålinger om skærpet tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats

Styrelsen opdaterer løbende spørgsmål og svar til fokusmålinger i takt med besvarelsen af indkomne spørgsmål

20-12-2019

En kalendermåned er perioden fra den første til den sidste dag i en måned, fx 1. - 28. februar eller 1.- 31. december. Afbrydelsen af et ydelsesforløb sker således kun, hvis alle dage i en kalendermåned som beskrevet ovenfor har været uden den pågældende ydelse.

16-01-2020

I målingerne til det skærpet tilsyn indgår udelukkende personer, som modtager overgangsydelse og som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven.

16-01-2020

Hovedreglen er, at personens ydelsesvarighed måles på samme ydelse, dvs. at ydelsesskift fra en ydelse til en anden resulterer i, at forløbet på den gamle ydelse afbrydes, og forløbet på den nye ydelse påbegyndes.

Bemærk, at ydelsesvarigheden for a-dagpenge måles i sammenlagt ledighed, hvor der kan være større tidsmæssige huller.

At ydelsesvarigheden for sygedagpenge tælles fra start til slutdato.
at de øvrige kommunale ydelser tælles i sammenhængende ledighed (dvs. en kalendermåned uden den pågældende ydelse afbryder forløbet).

Undtagelsen er, at integrations-/overgangsydelsesmodtageres ydelsesforløb ikke afbrydes, men fortsætter når de umiddelbart (dvs. at der ikke går en kalendermåned uden ydelse mellem ydelsesskiftet) efter ophør på integrations-/overgangsydelse overgår til uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

16-01-2020

På tværs af ydelser betyder, at man ved opgørelse af fokusmål kigger på alle kommunens ledige borgere - på tværs af de ydelser de på det givne tidpunkt måtte være på.

Bemærk, at fokusmål opgøres som et gennemsnit over 12 måneder.

En måling af andelen over 12 måneder sikrer, at kommunerne ved små udsving ikke kommer i skærpet tilsyn, så længe de i gennemsnit over de seneste 12 måneder lever op til fokusmålet. Målingen giver dermed incitament til at levere en stabil og kontinuerlig indsats. Grænseværdien er fastsat til 20 pct., da der bl.a. tages højde for fritagelser fra samtaler og aktive tilbud, sygdom og andre gyldige grunde til fravær.

16-01-2020

Det er tilbud inden for kapitel 11-14 i LAB-loven, som tæller med i opgørelsen af fokusmål. Dvs. løntilskud, virksomhedspraktik, nytteindsats og vejledning og opkvalificering.

10-02-2020

Personer, som har været fritaget i mere end 50 % af måleperioden (op til de seneste 12 måneder af ydelsesforløbet) indgår ikke i målingen, men personer, som har været fritaget mindre end 50 % af perioden skal have 4 samtaler og 1 aktivt tilbud.

10-02-2020

Førtidspensionister indgår ikke i resultat- eller indsatsmålingerne for skærpet tilsyn.

10-02-2020

Personer, som har været fritaget i mere end 50 % af måleperioden de seneste 12 måneder af ydelsesforløbet angives som et særskilt antal i målingen. Disse personer er endvidere taget ud af den population, som der beregnes afholdte samtaler/tilbud for.

Ydermere vil fritagelsesforholdet ”Opfølgning uden kontakt” fungere som en ”død” periode i forbindelse med afholdelse af samtaler, hvor hverken ydelsesanciennitet eller indsats optælles.

03-04-2020

Ja, man kan være fritaget fra såvel kontaktforløbet som for aktivering. Det er korrekt, at den nævnte fritagelse ”Sygdom og/eller helbred forværres ved aktivering” er et eksempel på dette.

03-04-2020

Personer, som har været fritaget i mere end 50 pct. af måleperioden de seneste 12 måneder af ydelsesforløbe, indgår ikke i opgørelsen af personer med færre end 4 samtaler og 1 tilbud.

Personer, som har været fritaget i mindre end 50 pct. af perioden, skal have 4 samtaler og 1 aktivt tilbud.

 

03-04-2020

Det følger af reglerne, jf. Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 40, nr. 7, at personer, der deltager i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU), er undtaget fra det individuelle kontaktforløb.

Den unge skal dermed deltage i STU-uddannelsen for at være omfattet af fritagelsesforholdet ”STU” og kan ikke registreres som fritaget før STU- uddannelsen påbegyndes.

Der kan henvises til Vejledninger til fravær og fritagelser inklusive sygefravær for alle målgrupper

Ja, samtaler afholdt telefonisk, digitalt og via video, vil i perioden 27. maj 2020 - 31. december 2020 tælle med i opgørelsen af fokusmål.

Personer i den midlertidige arbejdsfordelingsordning indført ifm. COVID-19 indgår ikke i populationen i fokusmålingerne.

Selvom personer omfattet af den midlertidige arbejdsfordeling modtager en dagpengeydelse, bliver de ikke indplaceret som a-dagpengemodtagere, ligesom de under perioden med arbejdsfordeling hverken har pligt til at deltage i samtaler og tilbud eller forbruger af dagpengeretten.

Sidst opdateret: 28-09-2020