Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om 225-timersreglen

Vi modtager jævnligt spørgsmål om 225-timersreglen, som kan være af generel interesse.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i den seneste vejledning om 225-timersreglen samlet svar på en række hyppigt stillede spørgsmål om 225-timersreglen.

Vejledning kan findes på retsinformation ved at klikke her: Vejledning om 225-timersreglen på retsinformation.dk (nyt vindue)

Siden opdateres løbende med nye spørgsmål og svar, og nedenfor findes de senest indkomne spørgsmål med svar.

I forbindelse med indførelsen af 225-timersreglen har nogle kommuner spurgt, om borgere, der er i virksomhedspraktik eller ansat med løntilskud på mindre end fuld tid, samtidig hermed også kan være ordinært ansat i samme virksomhed i nogle timer.

Reglerne i beskæftigelseslovgivningen hindrer ikke efter Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings vurdering, at man kan kombinere virksomhedspraktik eller løntilskudsansættelse med ordinære løntimer, under forudsætning af at reglerne i beskæftigelseslovgivningen i øvrigt er opfyldt. Såfremt tilbuddet og de ordinære timer foregår sideløbende i virksomheden, er det en forudsætning, at der er tale om forskellige arbejdsfunktioner.

At der skal være tale om forskellige arbejdsfunktioner følger af princippet om, at tilbud gives med henblik på, at borgeren så vidt muligt skal kunne opnå ordinær beskæftigelse. Hvis borgeren således har opnået ordinær beskæftigelse af nogle timers varighed på en virksomhed, kan borgeren ikke samtidig være i virksomhedspraktik eller ansat med løntilskud i samme arbejdsfunktion.

Eksempel: En kontanthjælpsmodtager er i virksomhedspraktik i et supermarked og har under praktikken opgaver inden for kundeservice. Formålet er at optræne borgerens faglige, sociale eller sproglige kompetencer eller at afklare beskæftigelsesmål. Personen ansættes sideløbende ordinært til at rydde op, sætte varer på plads o.l. Dette er muligt, idet det forudsættes, at formålet med virksomhedspraktikken fortsat kan opfyldes.

Eksempel: En kontanthjælpsmodtager er ansat 20 timer ugentligt med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver. Arbejdsområdet er tilberedning af mad i kantine, og formålet med tilbuddet er oplæring af faglige og sproglige kompetencer. Personen ansættes sideløbende ordinært med rengøring i en anden afdeling. Dette er muligt, idet det forudsættes, at formålet med tilbuddet fortsat kan opfyldes. I offentligt løntilskud nedsættes den ugentlige arbejdstid med én time for hver times ordinær beskæftigelse udover 5 timer ugentligt, jf. reglerne om løn og arbejdsvilkår i offentlige løntilskudsjob (§ 82 stk. 3 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats).

Forskellen på indholdet af de ordinære timer og timerne i tilbud bør fremgå af praktikaftalen hhv. løntilskudsaftalen og ansættelsesaftalen for de ordinære timer.

I en situation, hvor ægtefælle A har mistet retten til hjælp på grund af 225-timersreglen, og der alene beregnes hjælp til ægtefælle B, jf. § 26, stk. 5-7, i loven, og hvor ægtefælle A begynder at arbejde, trækkes indtægten fra i ægtefælle B´s hjælp efter reglerne i lovens §§ 30-31. Beregningen sker således på grundlag af 14.808 kr. eller 11.143 kr. (2017-niveau) afhængigt af, om den berettigede ægtefælle har forsørgelsespligt overfor børn eller ej, med fradrag af indtægten, idet der dog ses bort fra 26,25 kr. (2017-niveau) pr. udført arbejdstime, jf. § 31, stk. 1, i loven.

Hvis ægtefælle A generhverver retten til hjælp, og ægtefælle B fortsat er berettiget til hjælp, beregnes hjælpen til ægteparret igen som summen af de beløb, som hver af ægtefællerne er berettiget til, jf. lovens § 26, stk. 1, med fradrag af eventuel indtægt, jf. §§ 30-31.

Sidst opdateret: 29-09-2020