Spring over hovedmenu

Administrationsmodel for opfølgning på benchmarking af kommunernes sanktionspraksis

Styrelsens administrationsmodel beskriver formål, handlingskriterier og handlemuligheder i forhold til kommunernes sanktionspraksis

Benchmarking af kommunal sanktionspraksis

Styrelsen anvender benchmarking af kommunernes sanktionspraksis over for kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere samt overgangs-, selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelsesmodtagere.

Benchmarking anvendes med henblik på at følge op over for kommuner, der igennem en længere periode i særlig høj eller lav grad sanktionerer borgere i de anførte ydelsesgrupper, herunder særligt i forhold til aktivitetsparate borgere.

Benchmarking følger af Aftalen om mere enkle og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger af 16. november 2018, hvormed styrelsen får til opgave at monitorere kommunernes sanktionspraksis.

Benchmarkingens formål

Styrelsens benchmarking har følgende formål i opfølgningen på sanktionsaftalen, hvor fokus er borgerens retssikkerhed:

  • At sikre, at kommunerne ikke ændrer sanktionspraksis over for aktivitetsparate borgere med de nye sanktionsregler, der trådte i kraft den 1. januar 2020.
  • At følge op over for kommuner, der har en samlet sanktionspraksis på tværs af de nævnte ydelsesgrupper, som generelt ligger meget højt eller meget lavt i forhold til det kommunale landsgennemsnit.

Til opfølgningen har styrelsen udarbejdet en grafisk visning af kommunernes sanktionspraksis, der anvender data fra Jobindsats.dk. Den grafiske visning opdateres hvert kvartal og kan ses på:

Sanktionspraksis i kommunerne

Det viser målingen

Målingen viser sanktionsandelen. Det vil sige antallet af sanktionerede individer i forhold til antal ydelsesmodtagere for det seneste kvartal samt udviklingen i sanktionsandele over de seneste otte kvartaler. Det første kvartals visning dækker perioden 1. kvartal 2018 til 4. kvartal 2019.

Målingerne vises samlet, men kan opdeles på:

  • Kommuner
  • Målgrupper (kontanthjælp, uddannelseshjælp, overgangs-, selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse)
  • Visitationskategorier (jobparat, aktivitetsparat, uddannelsesparat og åbenlyst uddannelsesparat)
  • Sanktionstyper

Handlingskriterier

Benchmarkingen anvendes som datagrundlag for at kunne følge op på kommuner med en sanktionspraksis, der adskiller sig markant fra landsgennemsnittet.

Benchmarkingen indgår endvidere i datagrundlaget hos Arbejdsmarkedskontorernes (AMK’ernes) Taskforce til brug for vurdering af den samlede beskæftigelsesindsats i kommunerne.

Der er opstillet følgende kriterium for handling over for kommunerne:

  • Handling efter observation: Der handles over for kommuner, hvor målingen viser, at kommunerne i hvert af de seneste tre kvartaler har en sanktionsandel for alle målgrupper under ét på mere end 12 procent. (meget høj) eller mindre end 4 procent (meget lav). Der følges kun op over for kommuner, hvis kommunerne har sanktioneret mindst 20 personer mere eller mindre, end der ville være tilfældet ved sanktionsandele på henholdsvis 12 og 4 procent (bagatelgrænse).

Det bemærkes, at landsgennemsnittet i 4. kvartal 2019 var 8,0 pct. I perioden 1. kvartal 2018 til 4. kvartal 2019 har sanktionsandelen varieret mellem 8,0 og 10,0 procent. Grænseværdierne vil løbende blive evalueret.

Styrelsen vil også særskilt følge udviklingen i andel sanktionerede aktivitetsparate borgere. Da der er tale om meget få personer på landsplan, kan små ændringer medføre store udsving i den enkelte kommune i forhold til opgørelse af sanktionsandel. Der opstilles derfor ikke særskilte handlekriterier for denne gruppe.

Handlemuligheder over for kommunerne

Hvis målingen viser, at der er kommuner, der opfylder handlingskriterierne, handler styrelsen over for de pågældende kommuner. Vi vil dog indledningsvis vurdere, om den meget høje eller lave sanktionsandel i kommunen kan forklares ved:

  • Kommunens målgruppesammensætning
  • Kommunens andel af hhv. jobparate og aktivitetsparate

Styrelsen handler med afsæt i denne vurdering. De handlinger vil derfor ikke nødvendigvis blive anvendt i rækkefølge, ligesom vi ikke nødvendigvis vil følge op på alle handlinger, der vil være relevante.

Brev til kommunen eller henvendelse fra kommunens AMK

Styrelsen kan (ved brev eller via AMK'erne) kontakte den pågældende kommune. I brevet forklares den aktuelle problemstilling samt vigtigheden af ledelsestilsyn, så der sikres korrekt sanktionering. Kommunen bliver spurgt, om kommunen har spørgsmål til fortolkning af sanktionsreglerne. Brevet sendes også til kommunens revisor.

Anmodning om redegørelse fra kommunen

Hvis kommunen herefter i to på hinanden følgende kvartaler igen falder for handlekriteriet, kan styrelsen bede kommunen om en redegørelse for kommunens sanktionspraksis, herunder kommunens interne retningslinjer for vejledning og sanktionering af ledige, beskrivelse af kommunens ledelsestilsyn med området samt resultaterne af gennemførte ledelsestilsyn.

Drøftelse af redegørelse med styrelsen

Styrelsen kan invitere den pågældende kommune til et møde, hvis det på baggrund af redegørelsen vurderes, at der er brug for yderligere ledelsesmæssigt fokus på sanktionsområdet.

Brev fra ministeren

Ministeren kan kontakte kommunen med henblik på at få belyst den aktuelle problemstilling og eventuelt indskærpe, at kommunen har en forpligtelse til at vejlede sine borgere, så de kan undgå sanktioner (ved høj sanktionsandel), samt at kommunen skal følge de gældende sanktionsregler.

Styrelsen kan gennemføre stikprøvetilsyn i kommunen

Styrelsen kan i særlige tilfælde gennemføre stikprøvetilsyn i kommunen, hvis der ud fra en konkret vurdering af resultaterne af opfølgningen og den efterfølgende dialog med kommunen er en formodning om, at kommunen ikke administrerer i overensstemmelse med sanktionsreglerne. Hjemlen til sagsgennemgang følger af § 13 d, stk. 4, i lov om aktiv socialpolitik. Hjemlen gælder gennemgang af sager for jobparate kontanthjælpsmodtagere og overgangs-, selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelsesmodtagere, da uddannelseshjælpsmodtagere og aktivitetsparate ydelsesmodtagere ikke er omfattet af styrelsens regler om rådighedstilsyn.

 

Sidst opdateret: 16-09-2021