Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

5.68.98 Gældende konteringsregler

Denne funktion beskriver udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år

Dranst 1: Autoriserede grupperinger

009 Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælps-modtagere m.fl med løntilskud i kommunale virksomheder mv (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55)

Her registreres lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende og integrationsydelsesmodtagere, der ikke er omfattet af integrationsprogrammet, i kommunale virksomheder mv, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55. På denne gruppering indtægtsføres endvidere løntilskud til kommunale virksomheder, der er udgiftsført på funktion 5.57.73 under gruppering 010 og løntilskud til kommunale virksomheder, der er udgiftsført på funktion 5.57.75 under afløbsgruppering 011.

Det bemærkes, at lønudgifter ved ansættelse med løntilskud i kommunale virksomheder ifølge integrationslovens § 23c skal konteres sammen med kommunernes øvrige lønudgifter.

015 Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)

Her registreres udgifter til vejledning og opkvalificering efter kapitel 14
til unge 15-17-årige. Endvidere registreres her udgifter til partnerskabsaftaler efter § 15, hjælpemidler inkl. undervisningsmaterialer efter § 172, befordringsgodtgørelse efter § 175, stk. 1 og 4 og til merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til de unge i forbindelse med tilbud efter kapitel 11 og 14.

Udgifter til godtgørelsen til særligt udsatte unge i virksomhedspraktik
registreres fra budget 2020 på funktion 5.57.72. Udgifter til mentorstøtte registreres på funktion 5.68.90.

100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede kurser med 80 pct. tilskud, jf. § 97 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Her registrerer jobcentrets driftsudgifter til tilbud om korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtagere, jf. § 97 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og bekendtgørelse om regional uddannelsespulje.

Her registrerer også driftsudgifter til forsøg med den regionale uddannelsespulje fra 1. august 2020 til og med 31. december 2020, jf. bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet. Forsøget vedrører alle ledige (undtagen fleksjobbere), som kan få tilbud om korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb, eller som har ret til ét kort, erhvervsrettet kursus, hvis der foreligger en arbejdsgivererklæring om ordinær ansættelse.

Staten yder 80 pct. tilskud til kommunens udgifter, jf. § 196, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen modtager tilskud fra puljen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, idet styrelsen årligt afgiver tilsagn om tilskud, som er den maksimale ramme for tilskudsbeløbet.

Det er vigtigt at tage hensyn til udgiftsopfølgningen på puljen, at kommunerne foretager en kunstkontering af udgifter og indtægter. Tilskuddet fra staten skal registreres på art 8.6 Statstilskud.

Der må på grupperingen ikke registreres udgifter og indtægter vedrørende den regionale uddannelsespulje til jobparate kontanthjælpsmodtagere for 2019-2020 (puljen vedrørende kontanthjælpsmodtagere skal registreres på en uautoriseret gruppering).

101 Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere mv. med 80 pct. tilskud, jf. § 96 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Her registreres fra 1. juli 2015 jobcentrets driftsudgifter til tilbud om erhvervsuddannelser i forbindelse med pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere, jf. § 33 ai lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Fra 1. august 2020 registrerer her også udgifter til tilbud om en hel eller en del af en erhvervsuddannelse, et fortsat tilbud efter § 96, hvis personen skifter målgruppe, jf. § 55, stk. 4, og tilbud om et grundforløb på en erhvervsuddannelse for jobparate kontanthjælps- og overgangsydelsesmodtagere uden for introduktionsprogrammet, jf. § 96 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Staten yder 80 pct. tilskud til kommunens udgifter, jf. § 196, stk. 1, i lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Kommunen modtager tilskud fra puljen fra Styrelsen for Arbejdsmarked
og Rekruttering, idet styrelsen afgiver tilsagn om tilskud, som er den
maksimale ramme for tilskudsbeløbet.

Det er vigtigt at tage hensyn til udgiftsopfølgningen på puljen, at kommunerne foretager en korrekt kunstkontering af udgifter og indtægter. Tilskuddet fra staten skal registreres på art 8.6 Statstilskud.

Der må på grupperingen ikke registreres udgifter og indtægter vedrørende puljen til grundforløb til erhvervsuddannelse for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i 2019-2021, jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 1123 af 3. juli 2020 om forsøg på beskæftigelsesområdet (puljen vedrørende grundforløb skal registreres på en uautoriseret gruppering).

Der henvises til grp. 113 med hensyn til den midlertidige ret til uddannelsesløft
inden for mangelområder til dagpengemodtagere, jf. § 97 ai lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats.

102 Jobrotation med 60 pct. afslag, jf. kapitel 22 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Her registrerer jobcentrenes udgifter til jobrotationsydelse i forbindelse
med beskæftigede, der deltager i uddannelse, jf. kapitel 22 i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats.

Der anvendes dog gruppering 105 ved jobrotationsydelse til særlige
grupper med videregående uddannelse.

Der må på grupperingerne vedrørende jobrotation ikke registreres udgifter og indtægter vedrørende puljen til erhvervsuddannelse via et jobrotationsforløb for 2019-2020 (puljen til nye muligheder for jobrotation skal registreres på en uautoriseret gruppering).

103 Afløb af jobrotation med 60 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) – til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 98a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Her registreres afløb af jobcentrenes udgifter til jobrotationsydelse i
forbindelse med beskæftigede, der deltager i uddannelse, jf. § 98 a,
stk. 4, i lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016 om en aktiv
beskæftigelsesindsats. Der er her tale om en ordning med fokus på beskæftigede med en uddannelse.

Her registrerer desuden indtægterne fra tilskuddet til jobrotation med
60 pct. refusion til særlige grupper med videregående uddannelse for
forløb igangsat før 1. januar 2019. Tilskuddet fra staten skal registreres
på art 8.6 Statstilskud.

Fra 1. januar 2019 registreres udgifter til jobrotationsydelse til særlige grupper med 60 pct. refusion på funktion 5.68.98 gruppering 105 og vil ikke længere tildeles som tilsagn efter ansøgning.

104 Pulje til opkvalificering inden for mangelområder med 80 pct. tilskud

Her registrerer for 2017-2019 jobcentrets driftsudgifter til opkvalificering
af jobparate kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige i forbindelse med pulje til opkvalificering inden for mangelområder, jf. § 4 i bekendtgørelse nr. 1464 af 16/12-2019 om forsøg på beskæftigelsesområdet og vejledning nr. 10285 af 16/12/2016 om forsøg med pulje til opkvalificering inden for mangelområder og forsøg med mere fleksibelt uddannelsesløft inden for puljen til uddannelsesløft.

Staten yder 80 pct. tilskud til kommunens udgifter. Kommunen modtager tilskud fra puljen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, idet styrelsen årligt afgiver et tilsagn om tilskud, som er den maksimale ramme for tilskudsbeløbet.

Tilskuddet fra staten skal registreres på art 8.6 Statstilskud.

Der må på grupperingen ikke registreres udgifter og indtægter vedrørende puljen til opkvalificering inden for mangelområder for 2019-2021 (puljen til opkvalificering inden for mangelområder i 2019-2021 skal registreres på en uautoriseret gruppering).

105 Jobrotation med 60 pct. refusion, til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. kapitel 22 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Her registrerer jobcentrenes udgifter til jobrotationsydelse i forbindelse
med beskæftigede, der deltager i uddannelse, jf. kapitel 22 i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats. For 2019 fremgik bestemmelsen af tekstanmærkning nr. 166 på finansloven for 2019. Der er her tale om en ordning med fokus på beskæftigede med en videregående uddannelse, som ikke kan sidestilles med eller overstiger en kandidatuddannelse, det vil sige beskæftigede med en kortere eller mellemlang videregående uddannelse (KVU og MVU).

Det vedrører udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion til særlige grupper med videregående uddannelse, der er igangsat efter 1. januar 2019. Refusion for jobrotationsforløb efter 1. januar 2019 vil ikke blive afgivet som tilsagn efter ansøgning, da ordningen er omlagt fra en pulje til en lovbunden bevilling.

Der anvendes gruppering 102 ved jobrotationsydelse i øvrigt.

106 Hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere mv og ikke-forsikrede beskæftigede efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. afslag

Gruppering 106 anvendes til registrering af udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77 og 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Registreringen omfatter udgifter til hjælpemidler til alle ikke-forsikrede aktiverede ledige (modtagere af kontant- og uddannelseshjælp samt sygedagpenge, selvforsørgende revalidender samt deltagere i ressourceforløb og jobafklaringer) bortset fra de målgrupper, hvor udgifterne er omfattet af grp.107. Desuden registreres på gruppering 106 udgifter til hjælpemidler til ikkeforsikrede som er ansat ordinært eller har selvstændig virksomhed, eller som er ansat i seniorjob. Udgifter til undervisningsmaterialer skal fortsat registreres på relevante grupperinger på funktion 5.68.90.

107 Hjælpemidler ved fleksjob og aktiverede på ledighedsydelse samt ved løntilskud til førtidspensionister og nyuddannede personer med handicap efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. afslag

Registreringen på gruppering 107 omfatter udgifter til hjælpemidler til personer ansat i eller visiteret til fleksjob, herunder på ledighedsydelse, til førtidspensionister ansat i løntilskud og til nyuddannede ikke-forsikrede handicappede ansat i løntilskud. Det vedrører hjælpemidler efter §§ 74 og 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. afslag. Foruden udgifter til hjælpemidler registreres også enkelte andre udgifter som kortvarige kurser til personer i fleksjob efter § 74 og udgifter til opkvalificering efter § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til nyuddannede ikke-forsikrede handicappede ansat i løntilskud. Udgifter til undervisningsmaterialer skal fortsat registreres på relevante grupperinger på funktion 5.68.90.

108 Befordringsgodtgørelse til aktiverede kontanthjælpsmodtagere mv efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. afslag

Registreringen på gruppering 108 omfatter udgifter til befordringsgodtgørelse til alle ikke-forsikrede aktiverede ledige (modtagere af kontant- og uddannelseshjælp samt sygedagpenge, selvforsørgende, revaliderende samt deltagere i ressourceforløb og jobafklaringsforløb). Dog ikke udgifter til befordringsgodtgørelse til aktiverede på ledighedsydelse, hvor udgiften skal på gruppering 109. Registreringen på begge grupperinger vedrører både kilometertilskudet efter § 82, stk. 1, og den faktiske udgift til befordring ved nedsat funktionsevne efter § 82, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

109 Befordringsgodtgørelse til personer på ledighedsydelse efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. afslag

Registreringen på gruppering 109 omfatter udgifter til befordringsgodtgørelse til aktiverede på ledighedsydelse.

Der er under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger:

003 Berigtigelse (lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 85 samt § 64 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud mv)

Gruppering 003 er til registrering af berigtigelser, jf. Lov om retssikkerhed og Administration på det sociale område § 85, samt § 64 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets,

Transport-, Bygnings- og Boligministeriets og Undervisningsministeriets ressortområder.

008 Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse mv til 15-17 årige med 50 pct. afvisning (gruppering 015)

På gruppering 008 sker en registrering af den refusion, som staten yder på 50 pct. af kommunens udgifter til hjælpemidler efter LAB § 100 på grp. 005 og efter LAB §§ 76-77 på grp. 011, til befordring efter LAB § 82 på grp. 097 og til 15-17-årige i forbindelse med aktive tilbud på grp. 015. Trådte i kraft 1. januar 2010.

009 Refusion af udgifter til efterbetaling af jobpræmie til enlige forsørgere (vedrørende 2011-2012)

På gruppering 009 sker en registrering af den refusion som staten yder på 100 pct. af kommunens udgifter til efterbetaling af jobpræmie til enlige forsørgere (vedrørende 2011-2012)

010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. afvisning (gruppering 102 og 105)

011 Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse med 50 pct. afvisning (gruppering 106-109)

019 Tilskud fra EU vedrørende andre end kontanthjælpsmodtagere

020 Tilskud fra EU

Sidst opdateret: 22-12-2021