Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Opgørelse af rådighedsbeløbet 2011

Læs om opgørelse af rådighedsbeløb i 2011

I følge § 118, stk. 2, i lov om aktiv beskæftigelsesindsats opgøres rådighedsbeløbet som 13.700 kr. (2011 niveau) pr. år gange antallet af personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5, herunder personer, der deltager i tilbud efter kapitel 12, § 2 nr. 7, og som modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse efter §§ 74 og 74 i efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats og personer, der modtager uddannelsesydelse efter kapitel 9b i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Der kan læses mere om beregning af rådighedsbeløbet i vejledningen om kommunernes opgørelse af administrations- og driftsudgifter ved aktivering. Vejledningens bilag 1 og 2 beskriver, hvordan antallet af helårspersoner, der indgår i beregningen af kommunens rådighedsbeløb, skal opgøres (bilag 1), og hvilke grupperinger på den kommunale kontoplan der er omfattet af rådighedsbeløbet (bilag 2).

Bilag 1: Om opgørelse af helårspersoner, som ligger til grund for rådighedsbeløbet i 2011 (nyt vindue)

Bilag 2: Autoriserede grupperinger på den kommunale kontoplan 2011 (nyt vindue)

Opgørelse af antallet af bruttoledige, der indgår i opgørelse af rådighedsbeløbet

Målgrupperne under det fælles rådighedsbeløb i 2011 er:

  • Modtagere af dagpenge
  • Seks ugers selvvalgt uddannelse
  • Modtagere af kontant- og starthjælp samt revalideringsydelse
  • Sygedagpengemodtagere
  • Modtagere af ledighedsydelse

Opgørelse af bruttoledighed 2011 pr. 21 februar (Excel) (nyt vindue)

Det er ovenstående opgørelse af bruttoledigheden pr. 21. februar 2012, der bliver lagt til grund for den endelige beregning af de kommunale rådighedsbeløb efter § 118 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats jf. nedenstående.

1. Målgruppe § 2, nr. 1: Forsikrede ledige

Antallet af personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, herunder personer, der deltager i tilbud efter kapitel 12, opgøres som antal helårspersoner/fuldtidspersoner. Målgruppen svarer til den opgørelse af ”Bruttoledighed” (forsikrede ledige og aktiverede), der findes i www.jobindsats.dk. Oplysninger om datagrundlag, opdateringsfrekvens mv. findes i Jobindsats. Det vil således være jobindsats-opgørelsen medio februar 2012 af bruttoledigheden, der vil blive lagt til grund for den endelige beregning af de kommunale rådighedsbeløb efter § 118 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

2. Personer, der modtager uddannelsesydelse efter kapitel 9 b i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Antallet af personer, der modtager uddannelsesydelse efter kapitel 9 b i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., opgøres som antal helårspersoner på baggrund af oplysninger fra e-Indkomstregistret om udbetalt uddannelsesydelse.

3. Målgruppe § 2, nr. 5: Modtagere af sygedagpenge

Det fremgår af bilag 1 til vejledningen om kommunernes opgørelse af administrations- og driftsudgifter ved aktivering, at antallet af sygedagpengemodtagere skal opgøres som antal helårspersoner, hvilket vil sige antallet af konteringsmåneder divideret med 12. Da det imidlertid ikke er it-teknisk muligt at opgøre antallet af helårspersoner med sygedagpenge som forsørgelse efter konteringsmåneder, skal oplysningerne om fuldtidspersoner fra Jobindsats.dk lægges til grund for opgørelsen.

Såfremt det alligevel er teknisk muligt for kommunen via eget IT-system/egne data at opgøre antallet af helårspersoner på konteringsmåneder på de grupperinger på funktion 5.57.71 Sygedagpenge, der er anført i vejledningen, kan  kommunen lægge en sådan opgørelse til grund for beregningen af rådighedsbeløbet, hvis opgørelsen i øvrigt kan godkendes af den kommunale revision.

Det skal understreges, at såfremt der tages udgangspunkt i en opgørelse af konteringsmåneder, skal der foretages en opregning til helårspersoner – som foretages ud fra en opgørelse af varigheden af kommunens sygedagpengeforløb.

4. Modtagere af kontant- og starthjælp samt revalideringsydelse samt modtagere af ledighedsydelse

Vedrører personer, der er omfattet af § 2, nr. 2-4, herunder personer, der deltager i tilbud efter kapitel 12, og § 2 nr. 7, og som modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse efter §§ 74 og 74 i efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Personerne opgøres som antal helårspersoner, hvilket vil sige antallet af konteringsmåneder divideret med 12, på de grupperinger i Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan for kommunernes budget- og regnskabssystem gældende fra regnskab 2011.

Kort sagt gælder altså for 2011, at det for så vidt angår forsikrede ledige, deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse og modtagere af sygedagpenge vil være ovenstående opgørelse af bruttoledigheden, jf. Jobindsats, der vil blive lagt til grund for den endelige beregning af de kommunale rådighedsbeløb for 2011 efter § 118 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Arbejdsmarkedsstyrelsen vil derfor lægge en fastlåst kopi af den bruttoledighedsopgørelse, som skal lægges til grund for den endelige refusionsopgørelse, ud medio februar 2012. For modtagere af kontant- og starthjælp samt revalideringsydelse samt modtagere af ledighedsydelse vil det – som hidtil – være opgørelsen baseret på kommunernes konteringer på de relevante grupperinger, som lægges til grund.

Jobindsats (nyt vindue)

Afløbsgrupperinger vedrørende 2010-udgifter

Oversigten i bilag 2 omfatter alle grupperingerne på funktion 5.68.90 foruden 3.38.77.001 og 5.57.75.007, som er omfattet af rådighedsbeløbet for 2011. Følgende afløbskonti, hvor kommunerne i 2011 har kunnet registrere afløbsudgifter vedrørende 2010, er også omfattet af rådighedsbeløbet for 2011:

5. Beskæftigelsesindsats for ikke-forsikrede ledige

5.58.80.007  Afløb af driftsudgifter ifm. revalidering og uddannelsesaktiviteter (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 og lov om aktiv socialpolitik § 12)

5.68.98. Afløb vedr. driftsudgifter til aktivering af kontant- og starthjælpsmodtagere, der vedrører 2010, men som først afholdes på regnskab 2011. Udgifterne dækker grupperingerne 004, 005, 006, 007, 013, 014, 016, 018, 020 og 092 

5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

  • 001 Afløbsudgifter for 2010 vedr. vejledning og opkvalificering (inkl. undervisningsmaterialer) vedr. forsikrede ledige, jf. § 32, stk. 1, og §§ 76-77 i LAB
  • 002 Afløbsudgifter for 2010 vedr. bonusbetaling til andre aktører vedr. forsikrede ledige henvist efter 1. januar 2010, jf. §§ 26-32 i styringsloven
  • 003 Afløbsudgifter for 2010 vedr. driftstilskud til andre aktører vedr. forsikrede ledige, jf. §§ 26-32 i styringsloven
  • 004 Afløbsudgifter for 2010 vedr. flyttehjælp, administrationsudgifter ved partnerskabsaftaler og opkvalificering ved ansættelse vedr. forsikrede ledige, jf. §§ 8, 81a og 99 i LAB og forsøgsbekendtgørelse

Udgifter på ovennævnte afløbskonti, som der ikke er hjemtaget refusion for i forbindelse med den endelige restafregning for 2010, vil kommunen kunne hjemtage refusion for ved restafregningen for 2011, og de vil derfor være omfattet af rådighedsbeløbet for 2011.

Sidst opdateret: 14-08-2019