Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om budget og kontering for kontant- og uddanelseshjælpsmodtagere

Vi modtager jævnligt spørgsmål om kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, som kan være af generel interesse.

Hvor skal tilbagebetalinger efter aktivlovens § 97 a – opkrævning hos den samlever, der ikke opfylder sin forsørgelsespligt – konteres?

Tilbagebetalinger efter aktivlovens § 97a skal konteres på gruppering 097 under funktion 5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp eller gruppering 093 eller 097 under funktion 5.57.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere.

Tæller en borger, der starter i kontanthjælp og derefter overgår til uddannelseshjælp (eller omvendt), på trods af målgruppeskift, som ét samlet ledighedsforløb (dog undtaget skift til eller fra åbenlyst uddannelsesparat)?

Nej. Reglen om de 9 måneder gælder for så vidt angår uddannelseshjælpsmodtagere alene for åbenlyst uddannelsesparate (relevant i forbindelse med refusion af driftsudgifter ved aktivering i ordinær uddannelse). Og der tælles ved beregning af de 9 måneder for åbenlyst uddannelsesparate alene perioder på uddannelseshjælp. Dvs. forudgående perioder på kontanthjælp kan ikke medregnes.

Der har i 2014-2015 været tilsvarende regel om, at der de første 24 måneder ikke var refusion af driftsudgifter ved aktivering af åbenlyst uddannelseshjælpsmodtagere i øvrig vejledning og opkvalificering, hvor forudgående periode på kontanthjælp heller ikke kunne medregnes.

Starter beregningen af en åbenlyst uddannelsesparat borgers ledighedslængde altid ved påbegyndelse af ”status” som åbenlyst uddannelsesparat?

I beregning af de 9 måneder tælles perioder på uddannelseshjælp i forbindelse med refusion af driftsudgifter ved aktivering i ordinær uddannelse. Tidspunktet for, hvornår personen fik status som åbenlyst uddannelsesparat, er m.a.o. ikke afgørende for beregning af de 9 måneder.

Der har i 2014-2015 været tilsvarende regel om, at der de første 24 måneder ikke var refusion af driftsudgifter ved aktivering af åbenlyst uddannelseshjælpsmodtagere i øvrig vejledning og opkvalificering, hvor tidspunktet for status som åbenlyst uddannelseshjælpsmodtagere heller ikke var afgørende for beregningen af de 24 måneder.

Påbegynder en åbenlyst uddannelsesparat borger en ny ledighedslængde ved skift fra åbenlyst uddannelsesparat til uddannelsesparat, jobparat eller aktivitetsparat?

Som nævnt er det perioder med uddannelseshjælp, der er relevant ved beregning af de 9 måneder.

Der har i 2014-2015 været tilsvarende regel om, at der de første 24 måneder ikke var refusion af driftsudgifter ved aktivering af åbenlyst uddannelseshjælpsmodtagere i øvrig vejledning og opkvalificering, hvor perioder med uddannelseshjælp var relevant ved beregningen af de 24 måneder.

Ved ophør af ét kontaktforløb og påbegyndelse af et nyt kontaktforløb, vil ledighedslængden ikke ”nulstilles” hvis der er gået mindre end én kalendermåned mellem de to kontaktforløb. Hvad menes der med ”kalendermåned”, er det eksempelvis 30 dage eller er det fra 1.-31. i en måned eller…? Hvis det første kontaktforløb eksempelvis afsluttes den 20. januar og det nye kontaktforløb påbegynder den 19. februar, videreføres ledighedslængden så eller ”nulstilles” den?

Ifølge § 139, stk. 4, i bekendtgørelsen om en aktiv beskæftigelsesindsats er en periode sammenhængende, med mindre den afbrydes af en periode på en kalendermåned uden kontanthjælp.

En kalendermåned er fx en hel januar eller en hel februar. Det kan således ikke være 20. januar til 19. februar.

Hvordan er refusionen af driftsudgifter ved aktivering af uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere efter kontanthjælpsreformen og afskaffelse af refusion af driftsudgifter ved aktivering i øvrig vejledning og opkvalificering?

Hvad angår driftsudgifterne (herunder udgifter til uddannelse) til den aktive indsats blev refusionsreglerne alene ændret for jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere efter kontanthjælpsreformen  (lov nr. 895 af 04/07/2013 om ændring af bl.a. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).

Efterfølgende er refusionsreglerne ændret for jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere, idet refusionen er afskaffet, når de er aktiveret i øvrig vejledning og opkvalificering (lov nr. 994 af 26/12/2015 om ændring af bl.a. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).

Det betyder, at staten ikke yder refusion for en kommunes udgifter til tilbud om vejledning og opkvalificering efter kapitel 10 til jobparate kontanthjælpsmodtagere

1) i de første 9 måneder på kontanthjælp eller integrationsydelse fra første henvendelse om hjælp til kommunen, når der er tale om tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 1, såkaldt ordinære uddannelser/kurser bortset fra tilbud om læse- skrive- regne- og ordblindekurser og realkompetencevurdering efter § 32 a, og

2) når der er tale om tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 2, såkaldt øvrig vejledning og opkvalificering, herunder bl.a. særligt tilrettelagte projekter.

Her kan medregnes perioder på kontanthjælp også før 1. januar 2014.

Det samme gælder for åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere, her tælles blot perioder på uddannelseshjælp eller integrationsydelse, dvs. perioder på kontanthjælp kan ikke medregnes.

Dette stemmer overens med intentionerne med kontanthjælpsreformen. Den unge skal i videst mulig omfang arbejde og forsørge sig selv frem til uddannelsesstart. For de åbenlyst uddannelsesparate, der fortsat søger om uddannelseshjælp, skal nytteindsats eller andre virksomhedspraktik iværksættes hurtigst muligt og fortsætte, indtil den unge overgår til ordinær uddannelse.

For jobparate og åbenlyst uddannelsesparate under 30 år vil der ikke kunne hjemtages refusion for driftsudgifterne til ordinær uddannelse i de første 9 måneder. Tæller de pågældende personer med i antal hoveder ved beregning af driftsloftet?

De pågældende personer tæller med i opgørelsen af rådighedsbeløbet. Alle i de relevante målgrupper tæller med, da bruttoledige - passive såvel som aktive er omfattet. Personerne opgøres som helårspersoner, jf. LAB-lovens § 118, stk. 7.

Hvordan opgøres de 9 måneder ved afbrydelser (i forbindelse med refusion af driftsudgifter ved aktivering i ordinær uddannelse)? Som hidtil, hvor en hel måneds afbrydelse af hjælp betyder, at man starter forfra?

Ja.

Sidst opdateret: 29-09-2020