Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Midlertidig jobpræmie for langtidsledige

I en 2-årig periode fra 1. april 2017 til og med 31. marts 2019 kan der udbetales en skattefri jobpræmie til langtidsledige, som finder beskæftigelse. Jobpræmien udgør 10 pct. af indkomst fra ordinær beskæftigelse og selvstændig virksomhed.

Målgruppen for jobpræmien er ledige, der i uge 48 i 2016 har haft et langvarigt og sammenhængende forløb på offentlig forsørgelse:

  • For personer, der i uge 48 i 2016 modtog kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse eller er ansat med løntilskud, er kravet, at de på dette tidspunkt havde modtaget offentlig forsørgelse i et helt år – svarende til 47 uger ud af de seneste 52 uger.

  • For personer, der i uge 48 i 2016 modtog arbejdsløshedsdagpenge og feriedagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse eller var ansat med løntilskud, er kravet, at de på dette tidspunkt havde halvandet års sammenlagt ledighed bag sig – svarende til 71 uger ud af de seneste 78 uger

Det er en betingelse for at få jobpræmie, at personen har bopæl i Danmark.

Optjening og størrelse på jobpræmien

Personer i målgruppen, der i perioden fra 1. april 2017 til og med 31. marts 2019 har lønindkomst og indkomst fra selvstændig virksomhed i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, kan få jobpræmie af indkomsten forudsat, at indkomsten er skattepligtig i Danmark.

Jobpræmie kan udbetales i op til 18 kalendermåneder, og jobpræmien kan højst udgøre 2.500 kr. pr. måned. En person kan i jobpræmie dermed højst modtage op til 45.000 kr. i den 2-årige jobpræmieperiode. Jobpræmien er skattefri.

Administration og udbetaling

Jobpræmieordningen administreres af Udbetaling Danmark, som bl.a. beregner og udbetaler jobpræmie til de personer, der opfylder betingelserne. Udbetaling Danmarks afgørelser om jobpræmie kan indbringes for Ankestyrelsen.

For lønindkomst fra Danmark udbetales jobpræmie automatisk af Udbetaling Danmark på grundlag af indkomst, som er indberettet til indkomstregisteret. For lønindkomst fra et andet EU/EØS-land eller Schweiz og af overskud af selvstændig virksomhed i Danmark eller i et andet EU/EØS-land eller Schweiz skal personen selv skriftligt søge om jobpræmie hos Udbetaling Danmark.

Der henvises til lov nr. 287 af 29. marts 2017 om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. og bekendtgørelse nr. 303 af 30. marts 2017 om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.

Love og regler

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige og bekendtgørelse om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. kan findes retsinformation.dk:

Lov nr. 287 af 29. marts 2017 (nyt vindue) og bekendtgørelse nr. 303 af 30. marts 2017 (nyt vindue)

Yderligere information om jobpræmieordningen kan endvidere findes på borger.dk (nyt vindue)

Sidst opdateret: 15-05-2019