Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om seniorpension

Styrelsen modtager jævnligt spørgsmål om seniorpension, som kan være af generel interesse for alle kommuner. På den baggrund har styrelsen samlet nedenstående spørgsmål og svar.

En sygedagpengemodtager får tilkendt seniorpension, men kommunen vurderer at udbetalingen af pensionen skal gøres hvilende fra start. Er personen omfattet af revurderingstidspunktet i sygedagpengelovens § 24, stk. 1 eller det særlige revurderingstidspunkt for pensionister i § 25, stk. 1?

Svar 26-11-2020

Det bemærkes, at det særlige revurderingstidspunkt for pensionister i § 25, stk. 1, omfatter personer, der modtager seniorpension, jf. § 25, stk. 1, nr. 1. Hvis f.eks. en seniorpensionist, som er i et ansættelsesforhold og er startet med at modtage/samtidig modtager pension, bliver sygemeldt og opfylder betingelserne for ret til sygedagpenge, vil personen skulle revurderes efter 26 uger. Forlængelse af sygedagpengeperioden skal vurderes efter § 29.

Personer, som er tilkendt, men som endnu ikke er begyndt at modtage seniorpension – f.eks. fordi pensionen fra start er gjort hvilende – er derimod ikke omfattet af bestemmelsen.

For disse personer vil retten til sygedagpenge skulle vurderes efter de almindelige regler i sygedagpengelovens §§ 24 og 27.

Det følger af sygedagpengelovens § 25, stk. 2, at hvis den sygemeldte inden udløbet af det særlige revurderingstidspunkt for pensionister tilkendes og får udbetalt seniorpension, ophører udbetalingen af sygedagpenge med udgangen af måneden før den måned, hvor udbetalingen af seniorpension påbegyndes. Det betyder, at når sygedagpengemodtageren begynder at få udbetalt seniorpension – f.eks. efter at pensionen har været gjort hvilkende i en periode efter tilkendelsen – vil sygedagpengene stoppe ved udgangen af måneden før den måned, hvor udbetalingen af seniorpension påbegyndes.

En sygemeldt fleksjobber får tilkendt seniorpension, men fordi personen fortsat er i ansættelsesforholdet på tilkendelsestidspunktet, vurderer kommunen at udbetalingen af pensionen skal gøres hvilende fra start. Er personen berettiget til sygedagpenge, selvom pensionen er gjort hvilende?

Svar 26-11-2020

En sygedagpengemodtager ansat i fleksjob, som er tilkendt seniorpension, men hvor udbetalingen af pensionen er gjort hvilende fra start, kan have ret til sygedagpenge, hvis personen opfylder sygedagpengelovens almindelige betingelser. Retten til sygedagpenge ophører, når personen ikke længere vurderes at være uarbejdsdygtig efter sygedagpengelovens § 7, eller når personen når revurderingstids-punktet i sygedagpengelovens § 24, stk. 1, og hvis sygedagpengeperioden ikke kan forlænges efter en af bestemmelserne i sygedagpengelovens § 27, stk. 1.

§ 7-vurderingen ændres ikke som følge af tilkendelse af seniorpension, som er gjort hvilende, og der skal således fortsat foretages f.eks. den ”brede” vurdering, og betingelserne efter § 7, stk. 5, 2. pkt., om at sygedagpenge kan ophøre tidligere, når den sygemeldtes helbredstilstand er stationær, skal fortsat være opfyldt.

Efter sygedagpengelovens § 7, stk. 6, ophører sygedagpengene for en person ansat i fleksjob efter § 120 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, når ansættelsen i fleksjobbet ophører.

En sygemeldt fleksjobber får tilkendt seniorpension, men fordi personen fortsat er i ansættelsesforholdet på tilkendelsestidspunktet, vurderer kommunen at udbetalingen af pensionen skal gøres hvilende fra start. Er personen berettiget til sygedagpenge, selvom pensionen er gjort hvilende?

Svar 26-11-2020

En sygedagpengemodtager ansat i fleksjob, som er tilkendt seniorpension, men hvor udbetalingen af pensionen er gjort hvilende fra start, kan have ret til sygedagpenge, hvis personen opfylder sygedagpengelovens almindelige betingelser. Retten til sygedagpenge ophører, når personen ikke længere vurderes at være uarbejdsdygtig efter sygedagpengelovens § 7, eller når personen når revurderingstids-punktet i sygedagpengelovens § 24, stk. 1, og hvis sygedagpengeperioden ikke kan forlænges efter en af bestemmelserne i sygedagpengelovens § 27, stk. 1.

§ 7-vurderingen ændres ikke som følge af tilkendelse af seniorpension, som er gjort hvilende, og der skal således fortsat foretages f.eks. den ”brede” vurdering, og betingelserne efter § 7, stk. 5, 2. pkt., om at sygedagpenge kan ophøre tidligere, når den sygemeldtes helbredstilstand er stationær, skal fortsat være opfyldt.

Efter sygedagpengelovens § 7, stk. 6, ophører sygedagpengene for en person ansat i fleksjob efter § 120 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, når ansættelsen i fleksjobbet ophører.

En sygedagpengemodtager får tilkendt seniorpension, men opfylder endnu ikke alderskravet for at få udbetalt seniorpension. Skal sygedagpengene ophøre på tidspunktet, hvor borgeren får afgørelsen om tilkendelsen af seniorpension – eller først på tidspunktet, hvor personen overgår til seniorpension og udbetalingen af seniorpensionen påbegyndes?

Svar 26-11-2020

Retten til at modtage sygedagpenge, også for en person, der er blevet tilkendt seniorpension, men som endnu ikke opfylder alderskravet, er betinget af, at personen fortsat opfylder sygedagpengelovens betingelser, herunder kravet om at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, jf. § 7 i lov om sygedagpenge, og at personen medvirker til kommunens sygeopfølgning m.v.

§ 7 vurderingen ændres ikke som følge af tilkendelse af seniorpension på en fremtidig dato, og der skal således fortsat foretages f.eks. den ”brede” vurdering. For evt. at standse sygedagpengene efter § 7, stk. 5, 2. pkt., om at sygedagpenge kan ophøre tidligere, når den sygemeldtes helbredstilstand er stationær, skal betingelserne som i andre sager være opfyldt.

Personen er frem til udbetalingen påbegyndes omfattet af revurderingstidspunktet i sygedagpengelovens § 24, stk. 1, med mulighed for forlængelse efter § 27, stk. 1.

Hvis sygedagpengeperioden ikke kan forlænges eller ikke kan forlænges yderligere, har personen, såfremt vedkommende fortsat er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, i stedet ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, jf. sygedagpengelovens § 24, stk. 2 eller § 27, stk. 3.

Er personen fortsat på sygedagpenge når udbetalingen af seniorpension påbegyndes, skal sygedagpengene standses efter reglerne i § 25, stk. 2.

Hvilke indbetalte ATP-bidrag tæller med, når tilknytning til arbejdsmarkedet skal opgøres i forhold til retten til seniorpension?

Svar 13-05-2020:

Når tilknytningen til arbejdsmarkedet opgøres, er det alene indbetalte ATP-bidrag som følge af beskæftigelse, der skal regnes med. Bidrag indbetalt på baggrund af offentlige forsørgelsesydelser, fx sygedagpenge, kontanthjælp, ledighedsydelse og arbejdsløshedsdagpenge, indgår derfor ikke i opgørelsen af tilknytningen til arbejdsmarkedet.


Uanset bidragets størrelse kan hver måned højst medregnes som én måned, og der kan dermed højst medregnes ét år pr. kalenderår ved opgørelsen af tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Kan personer på efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse eller i fleksjob blive tilkendt seniorpension?

Svar 29-06-2020:

Det er muligt at søge om og få tilkendt seniorpension efter overgang til efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse eller fleksjob, hvis betingelserne for seniorpension er opfyldt. Betingelserne for at blive tilkendt seniorpension fremgår af § 26 a, stk. 1 og 2, i lov om social pension. Er personen i fleksjob eller anden ansættelse, skal kommunen samtidig vurdere, om seniorpensionen skal gøres hvilende, jf. § 26 e, stk. 2, i lov om seniorpension.

Giver en ansøgning om seniorpension ret til forlængelse af sygedagpengeperioden?

Svar 13-05-2020:

Nej, en ansøgning om seniorpension giver ikke i sig selv ret til forlængelse af sygedagpengeperioden.

Har det konsekvenser for retten til sygedagpenge, hvis en person ansøger om seniorpension?

Svar 13-05-2020:

En sygedagpengemodtager vil ikke miste retten til sygedagpenge alene som følge af, at personen søger om seniorpension. Dette gælder også, hvis den sygemeldte har fået forlænget sygedagpengeperioden efter § 27, stk. 1 i lov om sygedagpenge.


Retten til at modtage sygedagpenge, efter at der er søgt om seniorpension, er betinget af, at personen fortsat opfylder sygedagpengelovens betingelser, herunder kravet om at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, jf. § 7 i lov om sygedagpenge, og at personen medvirker til kommunens sygeopfølgning m.v.

Har en ansøgning om seniorpension opsættende virkning i forhold til planlagt eller igangværende aktiviteter i forbindelse med fx sygedagpenge, ressourceforløb, jobafklaringsforløb og kontanthjælp?

Svar 13-05-2020:

Nej, en ansøgning om seniorpension har ikke opsættende virkning på aktiviteter, der iværksættes som følge af, at ansøgeren på ansøgningstidspunktet modtager en offentlig forsørgelsesydelse. Ansøgeren har samme rettigheder og pligter, indtil der er truffet afgørelse, som hvis der ikke var ansøgt om seniorpension.

Kan seniorpension gøres hvilende ved tilkendelsen?

Svar 29-06-2020:

Tilkendes seniorpension til en person, som er i et ansættelsesforhold, skal kommunen samtidig vurdere, om seniorpensionen skal gøres hvilende, jf. § 26 e, stk. 2, i lov om seniorpension. Det kan fx være tilfældet, når en person arbejder i et fleksjob, eller når en person arbejder i væsentligt omfang i en anden branche end seneste job, og således ikke kan anses for at have trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Sidst opdateret: 27-11-2020