Spring over hovedmenu

Puljer til indsats ved større afskedigelser til den ordinære og supplerende varslingsindsats

Løbende ansøgningsfrist

Formålet med varslingspuljerne er at iværksætte indsatser for medarbejdere i forbindelse med større virksomhedslukninger eller større afskedigelser af stor betydning for et lokalområde. Der er for 2019 afsat 3,9 mio. kr. til den ordinære varslingspulje og 2,1 mio. kr. til den supplerende varslingspulje. Midlerne er afsat på FL § 17.46.14.10 og FL § 17.46.14.20.

Der skal foreligge en aftale om varslingspuljerne mellem jobcentret og det relevante Arbejdsmarkedskontor, før der sendes ansøgning om tilskud fra varslingspuljerne til styrelsen via Tilskudsportalen.

De regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) kan, indenfor rammerne af en særlig statslig bevilling (den ordinære varslingspulje), iværksætte og yde tilskud til at jobcentrene i opsigelsesperioden iværksætter initiativer, der sikrer en hurtig og aktiv indsats i forbindelse med større virksomhedslukninger eller større afskedigelser af stor betydning for et lokalområde. Ved større afskedigelser forstås, at mindst 50 pct. af medarbejderne på et arbejdssted med mindst 100 ansatte afskediges.

Beskæftigelsesministeren har imidlertid givet tilladelse til, at alle jobcentre indtil den 1. januar 2020 kan fravige disse regler, således at afskedigelsen alene skal omfatte mindst 50 pct. af medarbejderne på et arbejdssted med mindst 20 ansatte.

Beskæftigelsesministeren kan dog på baggrund af ansøgning fra De Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) fravige disse regler, når muligheden for at opnå anden ansættelse på det lokale arbejdsmarked er begrænset, og der er tale om afskedigelser af et ikke ubetydeligt omfang.

I forbindelse med større afskedigelser kan Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering desuden yde tilskud fra (den supplerende varslingspulje) til vejledning og opkvalificering efter opsigelsesperioden.

Formål

Formålet med varslingspuljerne (den ordinære og den supplerende varslingspulje) er at iværksætte og yde tilskud til, at jobcentrene i opsigelsesperioden og/eller efter opsigelsesperiodens udløb iværksætter initiativer, der sikrer en hurtig og aktiv indsats i forbindelse med større virksomhedslukninger eller større afskedigelser af stor betydning for et lokalområde.

Ansøgerkreds

Puljernes ansøgerkreds er alle landets kommuner. Det er det enkelte jobcenter, som ansøger Det regionale Arbejdsmarkedsråd om midler fra varslingspuljerne.

Målgruppe

Målgruppen i forhold til den ordinære varslingspulje er beskæftigede forsikrede og beskæftigede ikke-forsikrede, som er afskediget som følge af større afskedigelser.

Målgruppen i forhold til den supplerende varslingspulje er personer, der har været omfattet af en større afskedigelse, som bliver ledige efter opsigelsesperioden og modtager enten dagpenge eller kontanthjælp.

Indsatsperiode

Indsatsperioden for indsatser under den ordinære varslingspulje angives fra opsigelsesperioden indtræffer og i en periode på op til 3 måneder efter opsigelsesperiodens ophør.

Indsatsperioden for den supplerende varslingspulje er fra efter opsigelsesperiodens ophør. Tilbud efter den supplerende varslingsindsats skal aftales senest 14 dage efter og være påbegyndt senest 3 måneder efter, at den ledige er fratrådt virksomheden, og være afsluttet senest 6 måneder efter fratrædelsen.

Puljernes anvendelsesområder

Det er jobcentret i den kommune, hvori virksomheden er beliggende, som kan ansøge Det regionale Arbejdsmarkedsråd om midler til en varslingsindsats. Der kan søges om midler til en indsats for alle de opsagte, uanset de opsagtes bopælskommune.

Den ordinære varslingspulje – En indsats i opsigelsesperioden

Jobcentret kan søge midler fra den ordinære varslingspulje til brug for en indsats for personer, som er blevet opsagt i større varslingssager. Varslingspuljemidlerne kan anvendes til:

  • Frikøb af jobcentermedarbejdere: Med henblik på at jobcentermedarbejdere kan afholde individuelle samtaler med de afskedigede og eventuelt afholde infomøder, cv-værksteder, jobklubber, jobsøgningsforløb mv. Midler til frikøb kan anvendes i den opsagtes opsigelsesperiode og i op til 3 måneder herefter. Midlerne kan ikke bruges til administration.
  • Op til to ugers jobsøgningsforløb pr. person: Jobsøgningsforløb kan rekvireres hos en anden aktør. Kan udelukkende anvendes i opsigelsesperioden.
  • Op til otte ugers opkvalificering pr. person: Opkvalificeringen skal rette sig mod områder med ”gode” eller ”rigtig gode” beskæftigelsesmuligheder jf. Arbejdsmarkedsbalancen. I tilfælde hvor de(n) lediges bopælskommune og den varslingsramte virksomhed befinder sig i forskellige regioner, skal det bemærkes, at bestemmelsen om, at tilbud skal rette sig mod beskæftigelse inden for områder, hvor der er gode eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder, skal opfyldes i forhold til den region, hvor hver enkelt ledig bor. Kan udelukkende anvendes i opsigelsesperioden.

Den supplerende varslingspulje – En indsats efter opsigelsesperiodens udløb

Jobcentret kan søge midler fra den supplerende varslingspulje til tilskud til vejledning og opkvalificering efter opsigelsesperioden.

Tilbud i forbindelse med den supplerende varslingsindsats gives efter reglerne om opkvalificering og vejledning i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10. Tilbud som led i den supplerende varslingspulje kan kombineres med de almindelige tilbudsmuligheder, som jobcentret måtte tilbyde den ledige i henhold til loven.

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (nyt vindue)

Midlerne fra den supplerende varslingspulje kan omfatte uddannelser, der har hjemmel i lov, som udbydes generelt, og som umiddelbart er rettet mod beskæftigelse på arbejdsmarkedet, og uddannelser og kurser, der ikke opfylder disse betingelser, samt særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik under uddannelsesforløbet, danskundervisning og korte vejlednings- og afklaringsforløb.

Jobcentret skal ved gennemførelse af en indsats i medfør af den supplerende varslingspulje (for så vidt angår ledige med bopæl i andre kommuner) sørge for at orientere disse jobcentre om den forestående indsats for de pågældende personer.

Den samlede varslingsindsats kan - uanset om den ydes i opsigelsesperioden, eller når personen er blevet ledig - ikke overstige 10 uger fordelt med op til 2 ugers jobsøgningskurser og op til 8 ugers opkvalificering for den enkelte person. Alle 10 uger kan ligge efter opsigelsesperioden, såfremt de finansieres af den supplerende varslingsindsats.

Ministerdispensation

I særlige tilfælde kan beskæftigelsesministeren dispensere fra forudsætningen om skærpet varsling (så midlerne kan anvendes til køb af jobsøgningsforløb og opkvalificering). Dette fordrer dog, at mulighederne, ud fra en konkret vurdering, for at opnå anden ansættelse på det lokale arbejdsmarked er begrænset og der er tale om afskedigelser af et ikke ubetydeligt omfang. Dette følger af § 102, stk. 4. i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Det er det relevante Arbejdsmarkedskontor, der ansøger om eventuel ministerdispensation på vegne af de regionale arbejdsmarkedsråd.

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (nyt vindue)

Krav til regnskab

Der stilles krav om indsendelse af et endeligt regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

Afhængig af tilskuddets størrelse skal det endelige regnskab ved tilskud under 500.000 kr. være revisorpåtegnet, og ved tilskud på over 500.000 kr. være ledelsespåtegnet.

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i ansøgningens budget.

Fristerne for indsendelse af regnskaber vil fremgå af tilsagnsbrevene.

Hvis jobcentret i løbet af tilskudsperioden, ikke kan anvende det tildelte tilsagnsbeløb, skal jobcentret meddele det til det relevante Arbejdsmarkedskontor.

Styrelsens budget- og regnskab skal anvendes ved aflæggelse af regnskab.

Budget- og regnskabsskema (Excel) (nyt vindue)

Love og regler

Love og regler er tilgængelige på styrelsens hjemmeside.

Indsats ved varsling af større afskedigelser

Ansøgning

Ansøgning(er) skal sendes til det relevante Arbejdsmarkedskontor, der behandler ansøgninger på vegne af Det regionale Arbejdsmarkedsråd.

  • Nord-, Midt- og Østjylland: amkmidt-nord@star.dk
  • Sydjylland og Fyn: amksyd@star.dk
  • Hovedstaden, Sjælland og Bornholm: amkoest@star.dk

Ansøgninger kan indsendes løbende til det relevante Arbejdsmarkedskontor.

Ansøgningsskema (Word) (nyt vindue)

Når der foreligger en aftale mellem jobcentret og det relevante Arbejdsmarkedskontor, skal ansøgning(er) om tilskud sendes til styrelsen via Tilskudsportalen.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Der kan forventes svar på ansøgninger sendt til tilskudsportalen indenfor 2 - 3 uger medmindre sagen kræver ministerdispensation. 

Ansøgning om tilskud fra begge varslingspuljer

Hvis et jobcenter ønsker at søge tilskud fra begge varslingspuljer i forbindelse med samme varsling, skal der udarbejdes to særskilte ansøgninger.

Det bemærkes, at den samlede varslingsindsats højst kan udgøre to ugers jobsøgningskursus og otte ugers opkvalificeringskursus, regnet for hver enkelt opsagt/ledig. En opsagt/ledig kan således ikke få indsatsen to gange fra først den ene pulje for derefter igen fra den anden pulje.

Ansøgningen til den ordinære varslingspulje udarbejdes af jobcentret i samarbejde med pågældende virksomhed.

Ansøgningen til den supplerende varslingspulje udarbejdes af jobcenteret. Det skal heraf blandt andet fremgå, hvilke initiativer, der søges midler til.

Sidst opdateret: 13-05-2019