Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Indsats ved varsling af større afskedigelser

Varslingsindsatsen er den hjælp, virksomheder kan få via jobcentret til de medarbejdere, der varsles afskediget.

Det regionale arbejdsmarkedsråd kan inden for rammerne af en særlig statslig bevilling iværksætte initiativer til at sikre en hurtig og aktiv indsats i forbindelse med større virksomhedslukninger eller større afskedigelser af stor betydning for et lokalområde. Ved større afskedigelser forstås afskedigelse af mindst 50 pct. af medarbejderne på et arbejdssted med mindst 100 ansatte.

Beskæftigelsesministeren kan dog på baggrund af en ansøgning fra RAR fravige bestemmelsen om mindst 50 pct. eller mindst 100 ansatte, når muligheden for at opnå anden ansættelse på det lokale arbejdsmarked er begrænset, og der er tale om afskedigelser af et ikke ubetydeligt omfang.

Hvis der bevilges puljemidler, er det jobcentret, der har ansvaret for, at indsatsplanen gennemføres.

Siden 2009 har beskæftigelsesministeren som forsøg givet tilladelse til, at alle jobcentre kan fravige kravet om større afskedigelser, når afskedigelsen omfatter mindst 50 pct. af medarbejderne på et arbejdssted med mindst 20 ansatte.

Den ordinære varslingspulje – indsats i opsigelsesperioden

Virksomheden og jobcenteret kan i samarbejde udarbejde en ansøgning til det regionale arbejdsmarkedsråd om varslingsmidler fra den ordinære varslingspulje. Midlerne fra den ordinære varslingspulje kan bruges til at iværksætte og yde tilskud til, at jobcentrene i opsigelsesperioden iværksætter initiativer, der sikrer en hurtig og aktiv indsats i forbindelse med større virksomhedslukninger eller større afskedigelser af stor betydning for et lokalområde. Ved større afskedigelser forstås mindst 50 pct. af medarbejderne på et arbejdssted med mindst 100 ansatte.

Disse midler kan anvendes til en indsats for de afskedige under deres opsigelsesperiode. Ansøgningen skal blandt andet beskrive, hvilke initiativer der søges midler til.

Den supplerende varslingspulje – efter opsigelsesperioden

Midlerne fra den supplerende varslingspulje kan anvendes til at yde tilskud til vejledning og opkvalificering til de afskedigede medarbejdere efter deres opsigelsesperiode er ophørt. Hermed sikres bl.a. ansatte med korte opsigelsesvarsler en mulighed for at deltage i jobsøgningskurser og opkvalificering efter fratrædelse med henblik på at forbedre deres muligheder for at vende hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet.

Målgruppen for den supplerende varslingsindsats er personener, der har været omfattet af en større afskedigelse, som bliver ledig efter opsigelsesperioden og modtager dagpenge eller kontanthjælp. Det er ikke et krav for at modtage tilsagn om tilskud til en supplerende varslingsindsats, at jobcenteret har modtaget tilsagn om tilskud til en indsats fra den ordinære varslingspulje. 

Ansøgning om midler

Virksomheden og jobcenteret udarbejder i samarbejde en ansøgning om varslingsmidler, som blandt andet beskriver, hvilke initiativer der søges midler til. Ansøgningen sendes til det relevante Arbejdsmarkedskontor i Roskilde, Odense eller Ålborg.

Varslingsmidler kan anvendes til flg. aktiviteter:

  • Jobsøgningskurser i op til 2 uger
  • Opkvalificering, herunder efter- og videreuddannelse i op til 8 uger.

Som led heri kan midlerne bruges på:

  • Frikøb af medarbejdere i et jobcenter.
  • Etablering og drift af it-understøttelse i forbindelse med etablering af indsatskontorer

Det er en betingelse for at yde tilskud til opkvalificering, at der er tale om opkvalificering inden for områder, hvor der er eller kan forventes mangel på arbejdskraft, eller at en arbejdsgiver skriftligt har tilkendegivet, at personen ansættes uden løntilskud efter endt opkvalificering.

Tilbud efter den supplerende varslingsindsats skal aftales, senest 14 dage efter og være påbegyndt senest 3 måneder efter, at den ledige er fratrådt virksomheden, og være afsluttet senest 6 måneder efter fratrædelsen.

I opsigelsesperioden har beskæftigede, der er omfattet af den ordinære varslingspulje, hvis de anmoder jobcenteret om det, endvidere ret til at få udarbejdet en plan for, hvordan de hurtigst muligt opnår ny beskæftigelse.

Planen skal udarbejdes, senest 2 uger efter at den beskæftigede har anmodet herom.

Til virksomheder

Hvis du ønsker vejledning i forbindelse med større afskedigelser, kan du kontakte det relevante Arbejdsmarkedskontor i Roskilde, Odense eller Aalborg.

Love og regler

Nedenfor findes link til relevant lov, bekendtgørelse og vejledning i forbindelse med varsling af afskedigelser af større omfang: 

Bekendtgørelse nr. 291 af 22/03/2010 om varsling m.v. i forbinde med afskedigelser af større omfang (nyt vindue) 

Bekendtgørelse nr. 1152 af 27/10/2017 om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang (nyt vindue) 

Vejledning til bekendtgørelse om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang (nyt vindue) 

 

 

Sidst opdateret: 13-04-2018