Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Opslag: Puljer til indsats ved større afskedigelser til varslingsindsats

Løbende ansøgningsfrist

Formålet med varslingspuljen er at iværksætte indsatser for medarbejdere i forbindelse med større afskedigelser af stor betydning for et lokalområde. Der er for 2020 afsat 6,0 mio. kr. til varslingspuljen. Midlerne er afsat på FL § 17.46.14.10.

Der skal foreligge en aftale om varslingspuljen mellem jobcentret og det relevante Arbejdsmarkedskontor, før der sendes ansøgning om tilskud fra varslingspuljen til styrelsen via Tilskudsportalen.

De regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) kan, indenfor rammerne af en særlig statslig bevilling (varslingspuljen), iværksætte og yde tilskud til at jobcentrene i og efter opsigelsesperioden iværksætter initiativer, der sikrer en hurtig og aktiv indsats i forbindelse med større virksomhedslukninger eller større afskedigelser af stor betydning for et lokalområde. Ved større afskedigelser forstås, at mindst 50 procent af medarbejderne på et arbejdssted med mindst 20 ansatte afskediges.

Beskæftigelsesministeren kan dog på baggrund af ansøgning fra De Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) fravige disse regler, når muligheden for at opnå anden ansættelse på det lokale arbejdsmarked er begrænset, og der er tale om afskedigelser af et ikke ubetydeligt omfang.

Formål

Formålet med varslingspuljen er at iværksætte og yde tilskud til, at jobcentrene i opsigelsesperioden og/eller efter opsigelsesperiodens udløb iværksætter initiativer, der sikrer en hurtig og aktiv indsats i forbindelse med større afskedigelser af stor betydning for et lokalområde.

Ansøgerkreds

Puljernes ansøgerkreds er alle landets kommuner. Det er det enkelte jobcenter, som ansøger Det regionale Arbejdsmarkedsråd om midler fra varslingspuljen.

Målgruppe

Målgruppen i forhold til den varslingspuljen er beskæftigede forsikrede og beskæftigede ikke-forsikrede, som er afskediget som følge af større afskedigelser og personer, der har været omfattet af en større afskedigelse, som bliver ledige efter opsigelsesperioden og som er omfattet af § 6, nr. 1-3 (dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere og overgangsydelsesmodtagere uden for introduktionsprogrammet) i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Indsatsperiode

Tilbud skal aftales, senest 2 uger efter og være påbegyndt senest 3 måneder efter den ledige er fratrådt virksomheden. Tilbud skal være afsluttet senest 6 måneder efter fratrædelsen.

Puljernes anvendelsesområder

Det er jobcentret i den kommune, hvori virksomheden er beliggende, som kan ansøge Det regionale Arbejdsmarkedsråd om midler til en varslingsindsats. Der kan søges om midler til en indsats for alle de opsagte, uanset de opsagtes bopælskommune.

Varslingsindsatsen

Jobcentret kan søge midler fra varslingspuljen til brug for en indsats for personer, som er blevet opsagt i større afskedigelsessager. Varslingspuljemidlerne kan anvendes til:

  • Frikøb af jobcentermedarbejdere: Med henblik på at jobcentermedarbejdere kan afholde individuelle samtaler med de afskedigede og eventuelt afholde infomøder mv. Midler til frikøb kan anvendes i den opsagtes opsigelsesperiode og i op til 3 måneder herefter.
  • Sammenlagt op til 2 ugers jobsøgningsforløb pr. person: Jobsøgningsforløb kan rekvireres hos en anden aktør.
  • Sammenlagt op til 8 ugers opkvalificering- herunder efter- og videreuddannelse - pr. person: Tilskud til udgifter til opkvalificering er betinget af, at der er tale om opkvalificering inden for områder, hvor der er eller kan forventes mangel på arbejdskraft, eller at der ligger en skriftlig tilkendegivelse fra en arbejdsgiver om, at den afskedigede ansættes uden løntilskud efter opkvalificeringen. Ved vurdering af om der er eller kan forventes mangel på arbejdskraft inden for et område, skal Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings oversigt over jobmuligheder på det regionale arbejdsmarked benyttes. Det vil sige, der skal være tale om områder med gode eller rigtig gode jobmuligheder jf. Arbejdsmarkedsbalancen.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (nyt vindue)

Midlerne fra varslingspuljen kan omfatte uddannelser, der har hjemmel i lov, som udbydes generelt, og som umiddelbart er rettet mod beskæftigelse på arbejdsmarkedet, og uddannelser og kurser, der ikke opfylder disse betingelser, samt særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik under uddannelsesforløbet, danskundervisning og korte vejlednings- og afklaringsforløb.

Tilskud til udgifter til opkvalificering er dog betinget af, at der er tale om opkvalificering inden for områder, hvor der er eller kan forventes mangel på arbejdskraft, eller at der foreligger en skriftlig tilkendegivelse fra en arbejdsgiver om, at den afskedigede ansættes uden løntilskud efter opkvalificering.

Jobcentret skal ved gennemførelse af en indsats i medfør af varslingspuljen (for så vidt angår ledige med bopæl i andre kommuner) sørge for at orientere disse jobcentre om den forestående indsats for de pågældende personer.

Den samlede varslingsindsats kan - uanset om den ydes i opsigelsesperioden, eller når personen er blevet ledig - ikke overstige 10 uger fordelt med sammenlagt op til 2 ugers jobsøgningskurser og sammenlagt op til 8 ugers opkvalificering for den enkelte person.

A-kasseforsøget og varslingsindsats

I forbindelse med forsøg med mere ansvar til arbejdsløshedskasser, har medlemmer ret til indsatser fra jobcentret (efter beskæftigelsesindsatsloven § 164) – indsats i forbindelse med større afskedigelser – uanset at ansvaret for kontaktforløbet er hos arbejdsløshedskassen.

Et medlem, som har kontaktforløbet i arbejdsløshedskassen, har ret til at deltage i indsatser bevilget som led i, at medlemmet har været omfattet af en varslingsindsats selvom, at ansvaret for kontaktforløbet er hos arbejdsløshedskassen. Arbejdsløshedskassen skal således ikke af denne grund vurderer, om ansvaret for kontaktforløbet skal overgå til jobcenteret.

Bekendtgørelse om forsøg med mere ansvar til arbejdsløshedskasser (nyt vindue)

Ministerdispensation

Beskæftigelsesministeren kan dispensere fra bestemmelsen om, at der ved større afskedigelser forstås mindst 50 procent af medarbejderne på et arbejdssted med mindst 20 ansatte, når muligheden for at opnå anden ansættelse på det lokale arbejdsmarked er begrænset og der er tale om afskedigelser af et ikke ubetydeligt omfang.

Det er det relevante Arbejdsmarkedskontor, der ansøger om eventuel ministerdispensation på vegne af de regionale arbejdsmarkedsråd (RAR).

Krav til regnskab

Der stilles krav om indsendelse af et endeligt regnskab for hele projektperioden samt en slutrapport senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

Ved tilskud på 500.000 kr. eller derover skal det endelige regnskab være revisorpåtegnet.

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i budgettet for ansøgningen.

Fristerne for indsendelse af regnskab og slutrapport vil fremgå af tilsagnsbrevet.

Hvis jobcentret i løbet af tilskudsperioden, kan konstatere, at der ikke bliver behov for at anvende hele tilsagnsbeløbet, skal jobcentret meddele det relevante Arbejdsmarkedskontor herom.

Nedenstående skabeloner skal anvendes i forbindelse med aflæggelse af regnskab og indsendelse af slutrapport.

Budget- og regnskabsskema (Excel) (nyt vindue)

Skabelon for slutrapport (word) (nyt vindue)

Love og regler

Love og regler er tilgængelige på styrelsens hjemmeside.

Indsats ved varsling af større afskedigelser

Ansøgning

Ansøgning(er) skal sendes til det relevante Arbejdsmarkedskontor, der behandler ansøgninger på vegne af Det regionale Arbejdsmarkedsråd.

  • Nord-, Midt- og Østjylland: amkmidt-nord@star.dk
  • Sydjylland og Fyn: amksyd@star.dk
  • Hovedstaden, Sjælland og Bornholm: amkoest@star.dk

Ansøgninger kan indsendes løbende til det relevante Arbejdsmarkedskontor.

Ansøgningsskema (Word) (nyt vindue)

Når der foreligger en aftale mellem jobcentret og det relevante Arbejdsmarkedskontor, skal ansøgning(er) om tilskud sendes til styrelsen via Tilskudsportalen.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Der kan forventes svar på ansøgninger sendt til tilskudsportalen indenfor 2 - 3 uger medmindre sagen kræver ministerdispensation. 

 

Sidst opdateret: 24-08-2020