Spring til hovedindhold

Pulje til ”seniorvikar” – Forsøg med jobformidling gennem vikarbureau for ledige dagpengemodtagere over 50 år - FL. § 17.46.43.30

Ansøgningsfrist 18-12-2017

Ansøgningspuljen er afsat med henblik på at gøre en særlig indsats for ledige dagpengemodtagere over 50 år, herunder ved forsøg med jobformidling.

I forbindelse med beskæftigelsesreformen blev der afsat en ansøgningspulje til at understøtte indsatsen for ledige dagpengemodtagere, der er 50 år og herover.

Bevillingen, som er på 10,2 mio. kr. i 2017, udmøntes hermed som en ansøgningspulje, der kan søges af alle landets jobcentre, til at etablere samarbejde med vikarbureauer omkring målgruppen. Projekterne skal tage udgangspunkt i den etablerede viden om virksomhedsrettede indsatser og det gode match mellem borgerens kompetencer og jobønsker og vikarbureauets rekrutteringsbehov. Dette skal foregå i et tæt og formaliseret samarbejde mellem de deltagende jobcentre og vikarbureauer samt med inddragelse af de lokale seniornetværk, hvis de er til stede i kommunen.

Det forventes, at der vil blive afgivet tilsagn om tilskud til 12-15 kommuner/jobcentre.

Projektet bygger bl.a. videre på erfaringerne fra det netop afsluttede projekt ”Tre Hovedveje til job”, hvor resultaterne fra ”hovedvej 2 – vikarsporet” bl.a. indikerer, at samarbejde med vikarbureauer har et særligt potentiale som en vej ind på arbejdsmarkedet for borgere, som er afklaret om egne kompetencer, herunder seniorer.

Evaluering af projekt Tre hovedveje til job

Inspirationsark vedrørende vikarsamarbejdet - Dette er slettet af styrelsen

Målgruppen

Målgruppen er ledige dagpengemodtagere over 50 år.

Formålet med puljen

Formålet med puljen er at hjælpe ledige dagpengemodtagere over 50 år tilbage på arbejdsmarkedet.

Ansøgerkreds

Puljen kan ansøges af kommuner. Flere kommuner (jobcentre) kan eventuelt indgå samarbejde om et projekt. Den kommune, som indsender ansøger, bliver i den forbindelse tilskudsansvarlig.

Projektperiode

Projektperioden er fra den 22. december 2017 til den 31. marts 2019.

Det forventes, at projekterne vil påbegynde projektaktiviteterne omkring 1. marts 2018. Projekterne skal i den forudgående periode indgå samarbejdsaftaler med vikarbureauer og andre samarbejdspartnere samt etablere forretningsgange, herunder visitationsmodel og udpege projektmedarbejdere.

Projektets indsatsmodel og støtteaktiviteter

Alle følgende elementer i indsatsmodellen er minimumskrav for deltagelse

1. Samarbejdsaftaler med vikarbureauer

Det er et centralt element i projektet, at jobcenteret laver samarbejdsaftaler med vikarbureauer. Nogle vikarbureauer har specialiseret sig indenfor en bestemt branche, mens andre dækker en meget bred vifte af erhvervsområder. Det er vigtigt for det gode match, at jobcenteret vurderer målgruppens kompetencer og matcher dem med vikarbureauets profil. Det giver også borgeren det bedste grundlag for at vise sine kompetencer, og øger muligheden for at blive ansat i et nyt vikariat eller en permanent ansættelse.

Samarbejdsaftalerne mellem jobcenteret og vikarbureauerne skal være enkle og sikre en god løbende forventningsafstemning mellem bureau og jobcenter. I samarbejdsaftalen formaliseres forretningsgange (mødekadence, arbejdsfordeling, opfølgning m.m.). Samtidig skal der jævnligt afholdes statussamtaler med vikarbureauerne om samarbejdet og status for, hvordan det går med at få den enkelte borger i vikarjob.

Samarbejdsaftalerne skal indgås i 1. kvartal 2018 og sendes til styrelsen og evaluator. Der skal således ikke være indgået konkrete samarbejdsaftaler forud for ansøgning, men det forventes tilkendegivet hvilke vikarbureauer, man ønsker at indgå samarbejde med samt begrundelse herfor med henvisning til branchesammensætning og det lokale arbejdsmarked m.v.
Samarbejdsaftalerne kvalificeres ved opstartsworkshoppen i samarbejde med deltagere fra projektet ”Tre hovedveje til job” samt med styrelsen og evaluator.

2. Informationsmøde

Som led i projektet skal jobcentret indkalde alle borgere i målgruppen til et informationsmøde, hvor jobcenter og vikarbureau(er) samt eventuelle a-kasser og lokale seniornetværk deltager og hvor muligheden for at deltage i en matchsamtale med et vikarbureau, præsenteres.  Der er mødepligt for borgeren og deltagelsen skal registreres.

3. Matchsamtaler med vikarbureauer

Ved eller kort tid efter informationsmødet, bliver borgeren tilbudt at deltage i en matchsamtale med et eller flere af de deltagende vikarbureauer. Fokus for samtalen er at afklare, om der kan etableres et match mellem  borgerens kompetencer og jobønsker, og vikarbureauets rekrutteringsbehov . Hvis der opstår et match, opskrives borgeren hos vikarbureauet. Opskrivning er frivillig og skal registreres.

4. Tæt jobopfølgning

Efter opskrivning hos vikarbureau, skal sagsbehandleren i jobcentret sikre løbende opfølgning ved – i forbindelse med jobsamtaler - at spørge ind til, om borgeren har fået tilbudt relevante vikaransættelser. Til samtalen snakkes der om, hvilke tilbud borgeren har modtaget og hvordan det matcher med hans/hendes jobønsker. Hvis borgeren ikke har fået tilbudt relevante vikaransættelser, sender sagsbehandleren borgeren videre til virksomhedskonsulenterne med henblik at igangsætte en sideløbende virksomhedsrettet indsats, dvs. løntilskud eller virksomhedspraktik.

5. Opfølgningsmøder mellem jobcenter og vikarbureauer

Jobcenteret og vikarbureauer har løbende statusmøder med henblik på, at flest mulige af de borgere, som er skrevet op, opnår vikaransættelser i løbet af projektperioden. Her drøftes hvilke kompetenceprofiler målgruppen har, og hvilken type arbejdskraft vikarbureauet efterspørger. Det drøftes også, om der skal foretages justeringer i samarbejdet.

Projektlederen udfærdiger et beslutningsreferat for hvert opfølgningsmøde som sendes til evaluator.

6. Inddragelse af lokale senior erhvervsnetværk i tilrettelæggelsen af indsatsen

Jobcentre med et senior erhvervsnetværk i området, eller som har et eksisterende samarbejde med et netværk, skal drage nytte af den erfaring som de lokale netværk ligger inde med i tilrettelæggelsen af indsatsen. Det er således et krav for deltagelse i projektet, at der tages kontakt til det lokale netværk i projektets opstartsfase så netværkets viden om det at være ledig senior, kan være med til at kvalificere indsatsmodellen.

Inddragelse kan fx ske i forbindelse med rekruttering af seniorer til projektet, indhentning af informationsmateriale eller i form af oplæg på informationsmøderne.

Det skal fremgå af ansøgningen, hvorledes det påtænkes at inddrage seniornetværket.

Senior Erhverv Danmarks hjemmeside - Dette er slettet af styrelsen

Opfølgning

Der tilknyttes en proces- og evalueringskonsulent, som løbende vil følge op på implementeringen af projektets indsatser.

Konsulenten afholder et opstartsseminar i 1.kvt. 2018 med fokus på at kvalificere projektets forretningsgange, forandringsteori og de indgåede samarbejdsaftaler med vikarbureauerne. Konsulenten udsender kvartalsvise benchmarking rapporter til de deltagende projekters styregrupper samt styrelsen.

Der afholdes herudover to fælles projektseminarer undervejs i projektforløbet.

Projektets succeskriterier

 • At 100 til 150 borgere i målgruppen i løbet af projektperioden deltager i minimum ét informationsmøde og tilbydes en indsats i et vikarbureau.
 • At minimum 80 % af borgere, som har deltaget i et informationsmøde, efterfølgende bliver opskrevet hos et eller flere vikarbureauer.
 • At 40 % af de borgere, som bliver skrevet op hos et vikarbureauer, opnår vikaransættelse
 • At borgerne i målgruppen opnår øget arbejdsmarkedstilknytning.

Kriterier for tildeling af tilskud

Der gælder følgende forudsætninger for at komme i betragtning til tilskud fra puljen:

 • At projektets formål og målgruppe er indenfor puljens rammer. 
 • At projektets aktiviteter som minimum dækker indholdet af projektets indsatsmodel og støtteaktiviteter som beskrevet i afsnittet ”Projektets indsatsmodel og støtteaktiviteter”.
 • At projektet har en styregruppe med repræsentanter på ledelsesniveau.

Der vil i vurderingen af ansøgningerne blive lagt vægt på følgende:

 • At mellem 100 til 150 borgere i målgruppen vil blive visiteret til indsatsen i projektet (minimum ét informationsmøde og efterfølgende tilbud om en samtale med et eller flere vikarbureauer). For at opnå det ønskede antal borgere, kan mindre kommuner gå sammen og indsende en fælles ansøgning.
 • At budgettet er realistisk og giver mest mulig værdi for pengene.
 • En helhedsvurdering af kvaliteten af ansøgningen.

Krav til beskrivelse af projektet

Følgende skal fremgå af ansøgningen:

 • Hvordan indsatsen forventes tilrettelagt og hvordan der vil arbejdes med at matche borgerens kompetencer og jobønsker med vikarbureauernes rekrutteringsbehov.
 • Måltal for hvor mange borgere i målgruppen jobcenteret forventer deltager i minimum ét informationsmøde, samt hvor stor en andel af de visiterede borgere, som vælger at lade sig opskrive hos et eller flere vikarbureauer.
 • Beskrivelse af forløbet for den enkelte borger fra informationsmødet til vikaransættelse.
 • Beskrivelse af projektet forandringsteori.
 • Beskrivelse af hvordan kommunen vil sikre relevant inddragelse af det lokale senior erhvervs-netværk.
 • Beskrivelse af hvordan kommunen vil inddrage relevante a-kasser.

Forpligtelser ved deltagelse

I løbet af projektperioden gennemføres en ekstern evaluering af de deltagende projekter. Ansøgere forpligter sig til at deltage i de aktiviteter, der måtte være forbundet med evalueringen. Derudover skal kommunerne deltage i de procesunderstøttende aktiviteter.

De deltagende kommuner forpligter sig til at registrere data til den tilknyttede proceskonsulent/evaluator, der stiller en registreringsplatform til rådighed.

Projektet skal på cpr-nummer niveau som minimum registrere følgende:

 • Dagpengemodtagere som deltager på informationsmøder.
 • Dagpengemodtagere som deltager i en samtale med et vikarbureau.
 • Opskrevne dagpengemodtagere hos vikarbureauer.
 • Dagpengemodtagere, som er blevet ansat i vikarjob

I det omfang dataindsamlingen forudsætter registreringer i vikarbureauerne, er det jobcentrets ansvar at indgå aftale herom.

Ved deltagelse i projektet forpligter tilskudsmodtagerne sig desuden til at efterleve styrelsens retningslinjer vedrørende ansvar for databehandling, som findes på siden ”Retningslinjer og skabeloner til puljer”.

Tilskudsberettigede udgifter

Afhængig af projektets størrelse og ambitionsniveau i forhold til måltal og antal samarbejder med vikarbureauer og andre samarbejdspartnere forventer styrelsen at afgive tilsagn om tilskud på mellem 0,5 mio.kr. og 1,0 mio. kr. pr. projekt til dækning af følgende udgifter:

 • Løn til projektledelse og koordination.
 • Udgifter i forbindelse med gennemførelse af informationsmøder, herunder lokaler, forplejning (i begrænset omfang) samt udarbejdelse af informationsmateriale.
 • Revision.

Krav om afrapportering

Der stilles krav om indsendelse af en statusrapport midtvejs i projektperioden. Ved projektafslutning skal projektet indsende en slutrapport sammen med et regnskab for hele projektperioden.

Projekterne skal ved udfyldelse af slutrapporten angive deltagernes arbejdsmarkedsstatus ved både projektstart og projektets afslutning. Det er derfor vigtigt, at projektet ved projektstart kortlægger deltagerne arbejdsmarkedsstatus.

Skabelon for status og slutrapport - Dette er slettet af styrelsen

Krav til regnskab

Der stilles krav om indsendelse af et delregnskab midtvejs i projektperioden samt et endeligt regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

Afhængig af tilskuddets størrelse skal det endelige regnskab enten være revisorpåtegnet regnskab (ved tilskud på over 500.000 kr.) eller ledelsespåtegnet (ved tilskud under 500.000 kr.).

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget.

Fristerne for indsendelse af regnskaber og statusrapporter vil fremgå af tilsagnsbrevet.

Udbetaling

Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af de indsendte regnskaber.

Ansøgning og ansøgningsfrist

Ansøgningen skal sendes til styrelsens Tilskudsportal senest mandag den 18. december 2017, kl. 12.00. Ansøgninger sendt efter denne dato vil ikke blive behandlet.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Ansøgere kan forvente at få svar på deres ansøgning ultimo december 2017.

Ansøgerne skal med ansøgningen sende et budget, hvor det tydeligt skal fremgå hvilke poster og specifikke udgifter tilskuddet vil blive anvendt til. Der skal til hver budgetpost indsættes noter, hvor bl.a. timesatser m.v. skal angives.

Budget- og regnskabsskema (excel)

Sidst opdateret: 08-03-2024