Spring til hovedindhold

Engagerede jobkonsulenter søges til at yde kollegial sparring på samtaler i jobcentre og a-kasser - FL § 17.46.42.10

Ansøgningsfrist 06-06-2018

Har du erfaring med kollegial feedback? Kunne du tænke dig at give sparring på samtaler til kolleger i andre jobcentre og a-kasser? Så er dette måske en mulighed for dig. Der er i 2018 afsat 4,15 mio. kr. til at oprette et hold af 16 særligt kvalificerede jobkonsulenter (sparringspartnere). Ansøgningsfristen er forlænget til onsdag den 6. juni 2018.

Flere jobcentre har udtrykt et ønske om en mere praksisnær hjælp til at styrke indholdet i samtalerne med de ledige. Derfor er der i 2018 afsat 4,15 mio. kr. til at frikøbe omkring 16 jobkonsulenter til at yde kollegial sparring på den jobrettede samtale i efteråret blandt andre jobkonsulenter ved jobcentre og a-kasser i 2018.

Jobkonsulenterne, der vælges som sparringspartnere, får som en del af projektet et opkvalificeringsforløb, der skærper deres evner til at yde kollegial sparring. Som sparringspartner får du en vigtig rolle i at bidrage til, at jobkonsulenter i kommuner og a-kasser kan give bedre og mere jobrettet rådgivning til borgerne.

Som sparringspartner skal du frikøbes fra dine normale opgaver. Når du taler med din chef om muligheden, så kan I med fordel tænke på, at det er en investering i din kompetenceudvikling, og at du kommer tilbage som en endnu stærkere jobkonsulent, der også kan være med til at løfte samtalekvaliteten og læringskulturen på din egen arbejdsplads

Ansøgningsfristen er onsdag den 6. juni 2018, kl. 12.00.

Målgruppe

Jobkonsulenter, der arbejder med forsikrede ledige i jobcentre og a-kasser.

Formålet med sparringspartnerne

Formålet er, at jobkonsulenter kan få sparring på egen praksis, og at hele team/afdelinger kan arbejde med en fælles forståelse af, hvordan samtaler med borgerne kan blive mere jobrettede.

Ansøgerkreds

Kommuner og a-kasser

Projektperiode

Projektet løber fra 1. juni til 31. december 2018.

Sparringspartnerne skal deltage i opkvalificering i foråret 2018, hvorefter besøg i a-kasser og på jobcentre afholdes i efteråret 2018. Sparringspartnerne kan forvente at bruge omkring 40-85 arbejdsdage på projektet afhængig af, hvilken model for deltagelse sparringspartneren vælger at følge.

Indsatsmodel – model for sparring og opkvalificering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udvælger med opslaget ud fra bl.a. geografi og kvalifikationer 16 særligt dygtige jobkonsulenter, der har erfaring med at yde kollegial sparring på den gode jobsamtale. Sparringspartnerne deltager i foråret et opkvalificeringsforløb, der skal klæde dem på til at yde en sparring gennem tilegnelsen af konkrete redskaber til god sparring. Efter opkvalificeringsforløbet besøger sparringspartnerne i efteråret jobcentre og a-kasser og yder sparring på samtalerne. En workshop afholdes ultimo oktober for at samle op på erfaringerne fra sparringspartnerne og danne inspiration for det videre forløb, hvor en bredere kreds af deltagende jobcentre, a-kasser, sparringspartnere og STAR m.fl. deltager.

Jobcentre og a-kassers ledelser kan ansøge om besøg af en sparringspartner til at få sparring på, hvordan jobkonsulenterne skaber den gode samtale.

Mannaz A/S gennemfører opkvalificeringsforløbet og understøtter processen for sparringspartnerne ved bl.a. at booke rejser og agere hotline for sparring om den gode samtale.

Modellen for sparring

Modellen for sparringen er, at sparringspartneren først afholder et møde med jobkonsulenter og ledelse i jobcenter og a-kasse med behovsafklaring, forventningsafstemning og dialog om, hvordan a-kassernes og jobcentrenes strategiske prioriteter integreres i den fortløbende sparring.

Sparringspartnerne besøger dernæst jobcenter eller a-kasse og yder sparring på den gode jobsamtale ved en eller flere jobkonsulenter.

Sparringspartnerne afholder til sidst et opfølgende møde med jobkonsulenter og ledelse om, hvad de har lært og afklarer yderligere behov for kompetenceudvikling.

Opkvalificeringsforløbet

Mannaz A/S afholder et opkvalificeringsforløb, hvor du bliver klædt på til at yde kollegial sparring på den gode samtale.

Forløbet er som følger:

 1. Modul 1 – Kick off (2 dage): Først afholdes et kick-off internat den 20.-21. juni, hvor jobkonsulenterne klædes på til at yde kollegial sparring ud fra modellen for sparring.
 2. Modul 2 – Overbygning: Jobkonsulenterne får den 22. august værktøjer til at yde kollegial sparring samt understøtte jobcentrets strategi, bl.a. vedr. dilemmaer i kollegial sparring.
 3. Opfølgningsdag 1: Jobkonsulenterne får den 24. september feedback på erfaringer i praksis fra både underviser og kolleger samt enkelte nye værktøjer.
 4. Opfølgningsdag 2: Jobkonsulenterne får den 31. oktober feedback på erfaringer i praksis fra både underviser og kolleger samt enkelte nye værktøjer.
 5. Opfølgningsdag 1 og 2 afholdes i efteråret mellem sparringsbesøgene. Sparringspartnerne skal mellem de to opfølgningsdage gennemføre observation og feedback, så deres egne erfaringer bruges som læring gennem forløbet.

Kriterier for at blive udvalgt som sparringspartner

Du kan ansøge, hvis du er jobkonsulent fra a-kasse eller jobcenter, hvis du beskæftiger dig med forsikrede ledige samt har erfaring fra beskæftigelsesområdet med supervision og kollegial sparring.

Vi forventer, at du:

 • brænder for at yde kollegial sparring og har hands-on erfaring med at arbejde med supervision og kollegial sparring i mindre grupper og/eller én-til-én.
 • er en god formidler og har personlig gennemslagskraft.
 • er god til at vejlede og motivere.
 • har flere års erfaring som jobkonsulent.
 • har erfaring med og redskaber til at bringe arbejdsmarkedskendskab, IT-redskaber (CV, Min Plan mv.) og samtaleteknikker i spil i samtalen.
 • har et ønske om at blive endnu bedre til at give sparring.
 • ud fra en forståelse af organisationers rammer kan yde sparring på samtaler, hvor både kvaliteten af samtalen er i top, men sparringen sker med respekt for jobkonsulenterne og den organisation, de er en del af.
 • har din ledelses opbakning til at deltage som sparringspartner.

Det er en fordel at have en samtaleuddannelse som fx certificeret coach eller supervisor. Det er yderligere en fordel, men ikke et krav, hvis du har deltaget i ”Projekt Jobrettet Samtale” eller lignende kompetenceudvikling.

I udvælgelsen af sparringspartnere vægter vi en geografisk spredning, så relevante sparringspartnere primært skal foretage besøgene i et afgrænset område nær sparringspartnerens arbejdsplads.

Forpligtelser ved deltagelse

Du forpligter dig som sparringspartner til at:

 • yde sparring på samtaler ultimo august til medio december 2018.
 • deltage i opkvalificeringsforløbets fem opkvalificeringsdage hhv. den 20.-21. juni, den 22. august, den 24. september og den 31. oktober.
 • stå til rådighed for en ekstern evaluering af sparringspartnerne, der gennemføres i december 2018 og januar 2019, fx ved besvarelse af spørgeskema eller gennemførsel af interviews.

Tidsplan for aktiviteter

Tidspunkt Aktivitet
Juni - ultimo august 2018 Sparringspartnerne deltager i opkvalificeringsforløb fordelt over fem dage
Ultimo august - medio december 2018 Sparringspartnerne besøger jobcentre og a-kasser og yder lokal sparring på jobsamtaler
Sparringspartnerne deltager i midtvejsworkshop
December – januar 2019 Sparringspartnerne står til rådighed for ekstern evaluering

Tilskudsberettigede udgifter og frikøb af jobkonsulenter

STAR frikøber dig som jobkonsulent af dit jobcenter eller a-kasse til at deltage i sparringspartnerne. Det betyder, at STAR betaler din lønudgift for de timer, du bruger på at deltage i sparringspartnerne.

Jobkonsulenterne frikøbes ud fra deres bruttotimeløn. Bruttotimelønnen udregnes ud fra den enkelte jobkonsulents samlet årsindkomst inkl. pension mv. Jobkonsulenterne frikøbes både ifm. samtalerne i jobcentre og a-kasser, transporttid, opkvalificeringsforløb, forberedelse til sparring på samtalerne og deltagelse i evaluering.

Jobkonsulenter skal vedlægge et budget over lønudgifterne for projektet til deres ansøgning.

Følgende budgetskabelon skal benyttes: Budgetskabelon til sparringspartnerne

Budgettet udregnes ud fra skabelonens estimerede timeforbrug i model 1 eller 2 sammenholdt med jobkonsulentens årlige bruttoløn. Bruttotimelønnen skal inkludere følgende:

 • Løn inkl. tillæg
 • Pension
 • Feriepenge
 • ATP

Et tilsagn afgives til det relevante jobcenter eller a-kasse om frikøb af jobkonsulenten ud fra budgettet. Jobcentret eller a-kassen fremsender efter projektperiodens udløb et ledelsespåtegnet regnskab med tidsregistrering opgjort ud fra ovenstående udgifter. STAR udbetaler dernæst for det registrerede faktiske timeforbrug.

Sparringspartnerne kan i udgangspunktet frikøbes til sparringssamtalerne efter to modeller:

 • Model 1: Jobkonsulenten frikøbes to dage i ugen fra ultimo august til medio december 2018. Det estimeres, at sparringspartneren med model 1 skal afsætte omkring 40 arbejdsdage til deltagelse i forløbet.
 • Model 2: Jobkonsulenten frikøbes fem dage i ugen fra ultimo august til medio december 2018. Det estimeres, at sparringspartneren med modellen skal afsætte omkring 85 arbejdsdage til deltagelse i forløbet.

Hvis en jobkonsulent ønsker at blive frikøbt efter en anden model end ovenstående, er man velkommen til at kontakte STAR for at drøfte en alternativ model for antallet af frikøbte sparringsdage.

STAR afgiver tilsagn til de udvalgte sparringspartnere kort før kompetenceudviklingsforløbet i juni. Det er derfor vigtigt at ansøgerne afsætter den 20.-21. juni i kalenderen.

Krav til budget

Et budget over jobkonsulentens estimerede lønudgifter skal vedlægges ansøgningen ud fra førnævnte skabelon. Bruttomånedslønudgiften samt de forventede udgifter til transportudgifter indsættes, ligesom model 1 eller 2 skal vælges. Transportudgifterne er alene de forventede udgifter til transport, da medgået tid til transport indgår i ”Model for sparring.”

Rammen for budgettet må ikke overstige 250.000 kr. Budgettet må ikke indeholde udgifter til overhead, idet STAR alene refunderer lønudgifter til den pågældende sparringspartner.

Budgetskabelon 

Udbetaling

Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af de faktisk afholdte udgifter.

Krav til regnskab

Regnskabet skal være ledelsespåtegnet.

Fristen for indsendelse af regnskabet, vil fremgå af tilsagnsbrevet.

Krav til den motiverede ansøgning

Ansøgningen skal:

 • indeholde en kort motivation fra jobcentret eller a-kassens ledelse om, hvorfor de ønsker deres jobkonsulent udtaget som sparringspartner.
 • være underskrevet af jobkonsulenten og dennes chef
 • være på maximalt 1,5 side

CV skal sendes, hvor ansøgerens erfaring med kollegial sparring samt arbejdsmarkedskendskab, IT-redskaber (CV, Min Plan mv.) og samtaleteknikker tydeligt fremgår.

Ansøgningsfrist og praktiske oplysninger

Ansøgning og CV skal sendes senest mandag den 28. maj kl. 12.00 til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering pr. e-mail star@star.dk. 

Når ansøgningen sendes, skal det fremgå af emnefelt, at ansøgningen er til sparringspartnerne og det aktuelle arbejdsmarkedskontor som ansøgningen er målrettet til. Eksempel: ”Sparringspartnerne – ansøgning – Arbejdsmarkedskontor Øst.”

Ansøgerne kan forvente at få svar på deres ansøgning primo juni 2018.

Sidst opdateret: 22-05-2023