Spring til hovedindhold

Opslag: Pulje til forsøg med idræt som led i sundheds- og beskæftigelsesfremmende indsatser – Motion og fællesskab på recept

Ansøgningsfrist 31-10-2019

Formålet med puljen er at yde støtte til forsøg med brug af idræt som led i sundheds- og beskæftigelsesfremmende indsatser. Der er afsat 21,7 mio. kr. til ansøgningspuljen på FL § 17.49.25.10.

Initiativet blev igangsat som led i satspuljeaftalen for 2019. Puljen udmeldes i samarbejde mellem Sundheds- og Ældreministeriet og Beskæftigelsesministeriet.

Målgruppe

Puljens målgruppe er:

 • Borgere, der er i særlig risiko for udvikling af livsstilssygdomme som fx diabetes type 2, hjertekarsygdomme og muskel- og skeletlidelser, herunder borgere uden for arbejdsmarkedet samt borgere der er i risiko for nedslidning på arbejdsmarkedet.
 • Borgere, hvor fysisk aktivitet i foreningsfællesskaber, kan indgå som led i et behandlings- og rehabiliteringsforløb eller bidrage tilknytning og fastholdelse på arbejdsmarkedet.

De enkelte projekter kan målrettes enten enkelte eller flere af de beskrevne målgrupper. Ansøgningen skal indeholde en præcis angivelse af, hvilken målgruppe, der forventes at deltage i projektet.

Formel

Puljens formål er at borgere styrker deres fysiske og mentale sundhed, samt oplever positive beskæftigelsesresultater som følge af brug af foreningsidræt som led i en sundheds-, beskæftigelses- og/eller fastholdelsesindsats.

Formålet er ligeledes at indsamle viden om, hvordan fysisk aktivitet og foreningsfællesskab kan integreres som supplerende led i sundheds- eller beskæftigelsesindsatser.

Ansøgerkreds

Puljen kan søges af kommuner.

Der er mulighed for, at flere kommuner går sammen og sender en samlet ansøgning. Af hensyn til den overordnede koordinering, udbetaling af tilskud, regnskab mv., skal én kommune være ansvarlig for ansøgningen. Den kommune, der sender ansøgningen til styrelsen, vil være tilskudsansvarlig og leder af projektet.

Projektperiode

1. december 2019 til 1. december 2022.

Projektets kerneelementer

Projekterne skal udvikle samarbejdsmodeller, hvor der samarbejdes om at skabe sammenhængende forløb og udvikle idrætsindsatser, og hvor borgere guides til idrætsaktiviteter som en del af en sundhedsindsats, beskæftigelsesfremmende og/eller fastholdelsesfremmende indsats.

Projektet opererer med tre kerneelementer med henblik på at opnå større viden om, hvordan de til sammen kan bidrage til, at flere borgere opnår og styrke fysisk og mental sundhed, samt styrke tilknytning til arbejdsmarkedet.

De tre kerneelementer er følgende:

Samarbejdsmodeller på tværs af sundheds- og beskæftigelsesområdet

Der udvikles tværsektorielle samarbejdsmodeller, der med inddragelse af idrætsforeninger, kan skabe sammenhængende forløb, hvor idrætsaktiviteter indgår som en del af en borger/patientrettet sundhedsindsats, beskæftigelsesfremmende og/eller fastholdelsesfremmende indsats.

Samarbejdsmodellen skal omfatte aktører fra sundheds- og beskæftigelsesområdet. Herunder skal der indgås partnerskabskonstruktion med en eller flere idrætsforeninger.

Målrettede aktiviteter i idrætsforeninger

Der oprettes relevante og målrettede aktiviteter i idrætslivet, som kan anvendes som led i sundhedsfremmende indsatser, rehabiliterings- og behandlingsforløb samt beskæftigelsesfremmende og fastholdelsesfremmende indsatser for borgere.

Aktiviteterne skal oprettes i idrætsforeninger og således ikke som kommunale særtilbud.

Inddragelse af borgere med henblik på styrket sundhed

Samarbejdet skal sikre, at borgere, der er ramt af sygdom eller som er i risiko for udvikling af sygdom, guider til idrætsaktiviteter som en del af enten forebyggende, behandlings- eller rehabiliteringsindsats og/eller en beskæftigelses- eller fastholdelsesfremmende indsats.

Deltagelsen i projektet skal baseres på frivillighed. Deltagelse i tilbuddet kan derfor ikke give som et ret og pligt tilbud fra jobcenteret.

Der skal via samarbejdsmodellerne sikres, at relevante fagpersonale på sundheds- og beskæftigelsesområdet i højere grad opnår kendskab til relevante idrætsaktiviteter i lokalområdet, så de har mulighed for at guide borgere til aktiviteter ud fra den enkelte borgers sundhedstilstand, forløb, beskæftigelsessituation, motivation og interesse.

Projektets indsatsmodel

Der er til kerneelementerne tilknyttet en række krav og aktiviteter:

Samarbejdsmodeller på tværs af sundheds- og beskæftigelsesområdet

A: Der skal hurtigst muligt og senest seks måneder efter projektopstart forelægge en underskrevet samarbejdsaftale, hvor det skal fremgå:

 • Hvilke aktører, der indgår i samarbejdet. Samarbejdet kan eksempelvis bestå af hurtige kontaktpersoner fra forskellige kommunale forvaltninger, jobcentre, idrætsforeninger, virksomheder og regioner, herunder sygehus, almen praksis og fysioterapeuter.
 • Hvad de enkelte aktører skal bidrage med og forpligter sig til, herunder en klar opgave- og rollefordeling samt stillingstagen til økonomi og administrative opgaver.
 • Samarbejdets formål, herunder konkrete mål i forbindelse med det overordnede samarbejde, samarbejde med idrætsforeninger og inddragelse af borgere.
 • Hvordan ledelsen, på tværs af alle involverede aktører, inddrages.

B: Projektet og samarbejdet skal have en gennemgående ansvarsperson, der sikrer:

 • Én indgang til projektet for alle involverede samarbejdspartnere, herunder Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Sundheds- og Ældreministeriet og proceskonsulent/evaluator.
 • Facilitering af intern vidensdeling og eksempelvis hurtige møder i samarbejdet.
 • At der arbejdes mod fælles mål og at samarbejdsmodellen løbende tilpasses, såfremt der er behov.

Målrettede aktiviteter i idrætsforeninger

Der skal oprettes en eller flere målrettede aktiviteter i de idrætsforeninger, der indgår i samarbejdet.

I forbindelse med oprettelsen af ​​en aktivitet, skal der udarbejdes:

 • En plan for, hvordan der i det løbende arbejdes med fastholdelse i aktiviteten også efter endt projektindsats. Det kan både være i tilrettelæggelsen af ​​aktiviteten og i forhold til motivering af den enkelte til deltagelse.
 • En klar plan for, hvordan kommunen vil koble og forskellige tilbud/aktiviteter i regi af kommunen (fx behandling eller beskæftigelsesrettede tilbud) med aktiviteter i idrætsforeninger. Idrætsaktiviteterne skal udelukkende være supplerende til igangværende tilbud i fx jobcenterregi.

Inddragelse af borgere med henblik på styrket sundhed

A: Der skal ske et løbende indtag af borgere i projektet. De første borgere skal inddrages senest tre måneder efter projektopstart.

Der skal i den forbindelse i ansøgningen redegøres for:

 • Hvordan og hvilke borgere, der rekrutteres til projektet, hvordan der sker et match mellem deltagere og aktivitet, og hvordan de relevante målgrupper afspejler de beskæftigelses- og sundhedsmæssige udfordringer, der er i kommunen.
 • Aktiviteternes indhold og varighed.
 • Hvordan der sikres bæredygtighed i projekterne, herunder tilstrækkelig volumen i forløbene.

B: Der skal sikres relevante kendskab til projektet blandt aktører, der kan bidrage til rekruttering af borgere i projektet.

Der skal i ansøgningen redegøres for, hvordan kendskab til projektet udbredes blandt relevante aktører, der skal bidrage til rekruttering af borgere og hvordan der sikres tilstrækkelig aktivitet i projektet.

Der kan fx udpeges nøglepersoner, der klædes på til opgaven via. bl.a. et større kendskab til muligheder i det lokale foreningsliv. Det skal herudover, at henvisningen til idrætsaktiviteter sker med udgangspunkt i den enkelte borgers sundhedstilstand og på baggrund af en sundhedsfaglig vurdering for de borgere, hvor det vurderes nødvendigt.

Projektets succeskriterier

Der er følgende succeskriterier for projekterne, som modtager tilskud fra puljen:

 • Borgere, der visiteres til idrætsaktiviteter og fastholdes heri, vurderer at de har forbedret deres fysiske og mentale sundhed.
 • Borgere, der besøger idrætsaktiviteter og fastholdes heri, opnår større tilknytning til eller fastholdes på arbejdsmarkedet.
 • Der opstilles klare bud på samarbejdsmodeller, som kan udbredes efter projektafslutning med viden om, hvordan foreningsidræt kan integreres som supplerende led i sundheds- eller beskæftigelsesindsatser.
 • Sagsbehandlere og andre nøglepersoner opnår større viden om muligheder for idrætsaktiviteter i lokalområdet.

Kriterier for tildeling af tilskud

Det er en forudsætning for modtagelse af tilskud, at projektet forankres kommunalt, og at der en samarbejdsaftale med en eller flere idrætsforeninger samt andre aktører fra både sundheds- og beskæftigelsesområdet, eksempelvis til rekruttering af borgere. Samarbejdet kan bl.a. omfatte sygehuse, almen praksis, fysioterapeuter, foreninger, virksomheder, interesseorganisationer mv

Der vil i vurderingen af ​​ansøgningerne blive lagt vægt på følgende kriterier:

 • At ansøgningen indeholder et tydeligt beskrevet udkast til samarbejdsmodel på tværs af relevante aktører, som danner baggrund for projektet og herunder udvikling af relevante og målrettede indsatser.
 • At der i ansøgningen indgår overvejelser om, hvordan brugen af ​​specifikke idrætsaktiviteter kan bidrage til den indsats, som borgerne modtager i fx regi af jobcenter, som led i en forebyggelses- rehabiliterings- eller behandlingsindsats eller for at fastholde ansatte som fx er nedslidningstruede.
 • At projektet kan bidrage med viden om, hvordan foreningsidræt og fysisk aktivitet kan integreres som supplement til den overordnede sundheds- og beskæftigelsesindsats.
 • At det fremgår tydeligt af ansøgningen, hvilke borgere, der er projektets målgruppe, og at der opstilles realistiske og ambitiøse måltal for inddragelsen af ​​borgere, herunder følgende:
 1. Hvordan forventes den/de specifikke målgruppe/r at blive henvist til projektet?
 2. Hvor mange borgere forventes at blive henvist til projektet?
 3. Hvordan sikres der en vis volumen i mængden af ​​borgere i projektet gennem hele projektperioden?
 4. Hvor længe forventes borgere at deltage i aktiviteterne?
 5. Hvordan fastholdes borgere i aktiviteterne – herunder hvordan anvendes foreningsfællesskab til at fastholde borgere i en aktiv livsstil?
 6. Hvordan vejledes borgerne til et fortsat aktivt liv efter endt projektperiode?
 • Såfremt jobcentret er en del af projektet, skal jobcentrenes rolle være klart beskrevet, herunder om indsatsen er forankret i jobcenteret med et beskæftigelsesfremmende eller -fastholdende fokus.
 • At der er tale om en ny indsats eller en opskalering/udbredelse af en eksisterende indsats, så der er tale om en reel meraktivitet som følge af projektet.

Det vil blive vurderet positivt, hvis projektet har lokal opbakning, der sikrer en efterfølgende forankring – herunder fx egen/ekstern medfinansiering. Det er dog ikke et krav.

Det vil ligeledes blive vurderet positivt, hvis ansøger har tilkendegivelser fra fx idrætsforeninger eller andre mulige samarbejdspartenere om, at de ønsker at deltage i projektet.

I udvælgelsesprocessen vil der blive lagt vægt på en geografisk spredning af projekterne samt at målgrupper inden for hhv. beskæftigelses- og sundhedsområdet er repræsenteret på tværs af projekterne.

Forpligtelser ved deltagelse

Der gælder følgende forpligtelser ved deltagelse i projektet:

 • Løbende samarbejde med ekstern proceskonsulent og evaluator samt bidrag til den tværgående vidensindsamling. Det vil b.la. indebære krav til registrering af borgerforløb.
 • At deltage i eventuelle workshops og netværksarrangementer, som evaluator arrangerer.
 • At efterleve ansøgningen og de heri opstillede måltal. Såfremt ansøger ikke formår dette, vil det skulle afspejle sig i et revideret budget.
 • At efterleve styrelsens retningslinjer vedrørende ansvar for databehandling

Styrelsens databehandling 

Evaluering og processtøtte

Der tilknyttes en proceskonsulent og evaluator til projektet, der har til opgave at understøtte projekterne i det fulde forløb og med indsamling af data til brug for den afsluttende evaluering og vidensdeling.

Processtøtte

Der tilknyttes en proceskonsulent med dels det formål at understøtte de enkelte projekter og yde vejledende bistand såfremt der opstår udfordringer, og dels at sikre videns- og erfaringsdeling projekterne imellem.

Evaluering

Der gennemføres en evaluering med fokus på hvilke drivere og barrierer, der på tværs af projekterne, er afgørende for om idrætsaktiviteter bidrager til fx at fastholde borgere i en fysisk aktiv livsstil, rehabilitering, undgå nedslidning eller få ledige ind på arbejdsmarkedet. Evalueringen vil ikke indeholde en effektanalyse, bl.a. fordi projekterne forventes at være relativt forskellige.

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan søges om tilskud til følgende udgiftsposter:

 • Løn til projektleder i kommunen
 • Løn til projektleder/arrangør i idrætsforening
 • Løn til behandlere eller andet fagpersonale som inddrages i opkvalificering og/eller ifm. de målrettede aktiviteter
 • Deltagernes idrætskontingent/tilskud til deltagernes idrætskontingent
 • Transportere
 • Informationsaktiviteter
 • Revision

Det er et krav, at styrelsens budgetskabelon anvendes, og budgettet skal indeholde fyldestgørende noter til alle budgetposter.

Vær opmærksom på, at der skal opstilles budgetter for de enkelte budgetår samt et samlet budget for hele perioden.

Krav om afrapportering

Der stilles krav om indsendelse af halvårlige statusrapporter, som skal sendes forud for udbetaling af tilskud.

Efter projektets afslutning skal der indsendes en slutrapport (selv-evaluering) sammen med et regnskab for hele projektperioden.

Ved udfyldelse af slutrapporten, skal projektet angive deltagernes arbejdsmarkedsstatus ved projektstart og afslutning. Det er derfor vigtigt, at projektet ved projektstart kortlægger deltagerne arbejdsmarkedsstatus.

Skabeloner for status- og slutrapporter kan downloades via:

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Krav til regnskab

Der stilles krav om indsendelse af halvårlige delregnskaber forud for udbetaling af tilskud samt et endeligt regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

Afhængig af tilskuddets størrelse, skal det endelige regnskab ved tilskud på over 500.000 kr. være revisorpåtegnet, og ved tilskud på under 500.000 kr. være ledelsespåtegnet.

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget.

Det er krav, at styrelsens budget- og regnskabsskabelon anvendes og sendes til styrelsen.

Frister for indsendelse af regnskaber vil fremgå af styrelsens tilsagnsbreve.

Udbetaling

Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af de modtagne regnskaber.

Det samlede beløb afsat til ansøgningspuljen er fordelt på finansloven for i år samt finanslovene for 2020, 2021 og 2022. At beløbet er fordelt over flere år betyder, at tilsagn om tilskud vil blive givet for ét år af gangen. Ansøgningen skal imidlertid dække hele projektperioden.

Ansøgningsfrist og praktiske oplysninger

Ansøgninger skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via styrelsens Tilskudsportal senest torsdag den 31. oktober 2019, kl. 12.00.

Ansøgninger der sendes efter dette tidspunkt, vil blive afvist.

Der kan forventes svar på ansøgningen inden udgangen af ​​november 2019.

Ved indsendelse af ansøgninger skal følgende skabeloner anvendes:

Tilskudsportalen til puljeansøgninger 

Spørgsmål og svar

Vi har modtaget en række spørgsmål, som kan være af generel interesse. Styrelsen har besvaret spørgsmålene.

Spørgsmål og svar til puljen om ansøgerkreds og målgruppe

Spørgsmål og svar til puljen om indsats mv.

Spørgsmål og svar til puljen om samarbejde med idrætsforeninger mv.

Spørgsmål og svar til puljen om evaluering, tilsagn og ansøgning

 

Sidst opdateret: 22-05-2023