Spring til hovedindhold

Opslag: Pulje for uddannelsesambassadører III

Ansøgningsfrist 26-10-2020

Formålet med puljen er at understøtte brugen af puljen til uddannelsesløft og andre uddannelsesmuligheder i beskæftigelsesindsatsen for ledige. Der er i 2020 afsat 29,7 mio. kr. til ansøgningspuljen på FL § 17.46.41.75.

For at understøtte intentionerne i beskæftigelsesreformen og de politiske aftaler om opkvalificering, er der afsat 29,7 mio. kr. til en ansøgningspulje, hvor uddannelsesambassadører i 2020-2022 skal følge massivt op på intentionerne om at løfte flere til faglært. Projektet bygger videre på de mange erfaringer, som kommunerne har gjort sig i forbindelse med de tidligere ansøgningspuljer.

Som noget nyt i forhold til tidligere lignende ansøgningspuljer får a-kasserne mulighed for at ansøge om at få en uddannelsesambassadør. Det er med Aftale om styrket opkvalificering aftalt, at midlerne i puljen fordeles med 19,9 mio. kr. til jobcentrene og 9,9 mio. kr. til a-kasserne.

Med beskæftigelsesreformen blev jobcentrenes muligheder for at tilbyde målrettet opkvalificering af ledige med størst styrket uddannelsesbehov. Som led i aftalen blev der afsat en pulje på 150 mio. kr. årligt med henblik på at ledige opnår et uddannelsesløft fra ufaglært til faglært.

Regeringen har i juni 2020 indgået aftaler om opkvalificering af ledige, hvor mulighederne for at blive opkvalificeret fra faglært styrkes yderligere gennem både puljen til uddannelsesløft, og ny midlertidig ret til 110 procent af dagpengesatsen på erhvervsuddannelser inden for mangelområder og voksenlærlingeordningen.

De to tidligere projekt Uddannelsesambassadører (I og II) har vist, at et tæt samarbejde mellem jobcentre, hvor ledige, a-kasser og erhvervsskoler er afgørende, hvis det skal lykkes at få flere dagpengemodtagere til at tage en erhvervsuddannelse. Med det afsæt har aftalekredsene besluttet, at der skal gennemføres endnu et projekt uddannelsesambassadører.

Styrelsen har udarbejdet til tabeller over beløbet af ufaglærte ledige, der er 30 år og over. Oversigten kan anvendes som inspiration til at sætte måltal for, hvor mange uddannelsesløft kommunen forventer at igangsætte i 2020-2022.

Målgruppe

Puljens målgrupper er:

 • Medarbejdere i jobcentre og a-kasser som ønsker at få løftet deres kompetencer til at bruge uddannelsesløftsordningen og anden målrettet opkvalificering f.eks. voksenlærlingeordningen til at få flere ufaglærte opkvalificeret til faglærte.
 • Dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere, som er i målgruppen for uddannelsesløft.

Formel

Formålet med puljen er at understøtte brugen af ​​puljen til uddannelsesløft og andre uddannelsesmuligheder med henblik på, at flere ledige kommer i uddannelse og bliver opkvalificeret til faglært.

Uddannelsesambassadørerne har til formål at rådgive ledige om uddannelsesløftet og voksenlærlingeordningen og håndholdt hjælpe de ledige til at indgå uddannelsesaftaler med virksomheder. Ambassadørerne vil samtidig rådgive og klæde job- og virksomhedskonsulenter på til, at de også kan vejlede ledige og virksomheder om at løfte til faglært.

Ansøgerkreds

Puljens ansøgerkreds er kommuner og a-kasser.

Kommuner og/eller a-kasser har mulighed for at indsende en fælles ansøgning. Der opfordres til, at jobcentre og a-kasser går sammen om en fælles ansøgning. Den kommune eller a-kasse, som indsender ansøgningen, bliver tilskudsansvarlig.

Projektperiode

Tilskuddet skal anvendes i perioden november 2020 – december 2022.

Projektets indsatsmodel og kerneelementer

Med henblik på at understøtte brugen af ​​uddannelsesløft skal de deltagende kommuner og a-ansætte eller frikøbe en medarbejder, som skal fungere som dedikeret uddannelsesambassadør. Ambassadøren kan med fordel have erfaring fra en uddannelsesinstitution eller på anden måde have et forudgående grundigt kendskab til uddannelsessektoren.

ende kerneelementer skal følges i uddannelsesambassadørens arbejde:

 • At indgå i samarbejde med medarbejdere med tæt kontakt til virksomheder som f.eks. virksomhedskonsulenter om at skabe praktikpladser og voksenlærlingeforløb for ledige i målgruppen for uddannelsesløft og voksenlærlingeordningen.
 • At rådgive, vejlede og motivere ledige, som er i målgruppen for uddannelsesløft, om uddannelsesmuligheder.
 • At være sparringspartner og rådgiver for jobcentrets eller a-kassens ledelse i arbejdet med at fremme, at flere anvender uddannelsesordningerne.
 • At være tovholder på at styrke samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne, jobcentret/a-kasser og styrelsens VEU-koordinatorer om uddannelsesløft og voksenlærlingeordningen.
 • At være tovholder på etablering af en lokal styregruppe, hvor f.eks. jobcentre/a-kasser, erhvervsskoler, de regionale arbejdsmarkedskontorer/VEU-koordinatorer under STAR inddrages, samt med ledelsesinddragelse fra jobcenteret og a-kassen. Formålet er understøttet, at samarbejdet prioriteres på tværs af organisationerne, herunder af ledere med beslutningskompetence i organisationer, der kan deltage, når det er relevant og har blik og mulighed for at sikre, at projektets resultater fastholdes og udbredes til resten af ​​organisationen.
 • At udbrede erfaringer fra projektet til øvrige kommuner og a-kasser (løbende og ved projektets afslutning).
 • At understøtte den ledige i det rette match af uddannelse ud fra kompetencer og efterspørgslen på arbejdsmarkedet.

Projektets succeskriterier

Succeskriterier for jobcenter:

 • At antallet af uddannelsesløft (både under puljen og den midlertidige ret inden for mangelområder) og voksenlærlinge øges for sikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere.
 • At alle relevante medarbejdere kender og kan anvende puljer til uddannelsesløft, ret til uddannelsesløft inden for mangelområder og voksenlærlingeordningen, og vejleder de relevante i målgruppen om mulighederne for opkvalificering.
 • At der etableres konstruktivt samarbejde og klare samarbejdsaftaler om uddannelse af ledige med relevante uddannelsesinstitutioner, samt mellem jobcentre og a-kasser

Succeskriterier for a-kasser:

 • At antallet af uddannelsesløft (både under puljen og den midlertidige ret inden for mangelområder) og voksenlærlinge for ledige medlemmer af a-kassen øges.
 • At alle relevante medarbejdere kender og kan anvende puljer til uddannelsesløft, ret til uddannelsesløft inden for mangelområder og voksenlærlingeordningen, og vejleder de relevante i målgruppen om mulighederne for opkvalificering.
 • At der etableres konstruktivt samarbejde og klare samarbejdsaftaler om uddannelse af ledige med relevante uddannelsesinstitutioner, samt mellem jobcentre og a-kasser.

Kriterier for tildeling af tilskud

I vurderingen af ​​ansøgningerne vil der blive lagt vægt på følgende:

 • At det er klart beskrevet, hvordan og i hvilken grad de oplistede kerneelementer for uddannelsesambassadøren vil blive efterlevet i projektet. Herunder i hvordan og i hvilket omfang de beskrevne aktiviteter mv. efterkommer kriterierne som anført i opslaget. Dette vurderes ud fra kvaliteten af ​​den samlede projektbeskrivelse.
 • At der er opstillet ambitiøse og realistiske måltal for indsatsen.
 • At der er en klar ledelsesmæssig opbakning til og et fokus på løbende ledelsesmæssig opfølgning på projektet, således at dets resultater kan blive forankret og udbredt i resten af ​​organisationen.
 • At der er tydeligt, hvordan jobcentre og a-kasser vil arbejde for, at ledige matches med de rette uddannelser ud fra deres kompetencer og efterspørgslen på arbejdsmarkedet.
 • At der indgås samarbejdsaftaler mellem jobcentre og a-kasser, eller flere jobcentre og/eller a-kasser indsender en fælles ansøgning. Det er dog ikke en betingelse for at ansøge, hos jobcenter og a-kasser søger sammen.
 • Tidligere deltagere i projekt Uddannelsesambassadør I og II kan ansøge det nye projekt. Ansøgere, der ikke har deltaget i Uddannelsesambassadør I og II, vil dog blive prioriteret i udvælgelsen af ​​projekter, såfremt de lever op til de øvrige kriterier.

Der vil i udvælgelsen yderligere blive lagt vægt på en vis spredning i geografi, kommunestørrelse, a-kassernes brancher mv.

Forpligtelser ved deltagelse

Ved deltagelse i projektet forpligter tilskudsmodtager sig til følgende:

 • At samarbejde med STAR om evaluering af projekterne.
 • At efterleve STARs retningslinjer vedrørende ansvar for databehandling, som findes på siden Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet.

Dokumentation og evaluering

STAR vil gennemføre en intern evaluering af projekterne i 2023.

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan søges om tilskud til følgende udgiftsposter:

 • Løn til uddannelsesambassadør (svarende til maksimalt ét årsværk, hvis der ikke indsendes en fælles ansøgning, jf. afsnittet om ansøgerkreds)
 • Husleje
 • DET
 • Transportere
 • Revision

Der kan ikke søges om tilskud til afholdelse af informationsmøder, styregruppemøder mv.

Såfremt der ikke indsendes en fælles ansøgning, jf. afsnittet om ansøgerkreds, vil der maksimalt kunne ydes tilskud for 1,0 mio. kr.

Der skal opstilles budgetter for de enkelte budgetår samt et samlet budget for hele perioden.

Styrelsens budgetskabelon skal anvendes, og budgettet skal indeholde fyldestgørende noter til alle budgetposter. I budgetskabelonen fremgår det, hvordan budgettet skal udfyldes korrekt med noter. Se desuden guide til budgetlægning på siden Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Krav om afrapportering

Der stilles krav om indsendelse af halvårlige statusrapporter.

Efter projektets afslutning skal der indsendes en slutrapport sammen med et regnskab for hele projektperioden.

Ved udfyldelse af slutrapporten skal projektet angive deltagernes arbejdsmarkedsstatus ved projektstart og afslutning. Det er derfor vigtigt, at projektet ved projektstart kortlægger deltagernes arbejdsmarkedsstatus.
Skabeloner for status- og slutrapporter kan hentes på siden Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Krav til regnskab

Der stilles krav om indsendelse af halvårlige delregnskaber samt et endeligt regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

Det endelige regnskab skal være revisorpåtegnet ved tilsagn om tilskud til kommuner på 500.000 kr. eller derudover. Den tilsvarende grænse for ekstern revision er for a-kasser 250.000 kr. jf. bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering nr. 1276 af 31/10/2016.

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget. Nedenstående budget- og regnskabsskabelon skal anvendes ved indsendelse af regnskaber.

Frister for indsendelse af regnskaber vil fremgå af tilsagnsbrevene.

Udbetaling

Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af de indsendte regnskaber.

Ansøgningsfrist og praktiske oplysninger

Ansøgninger skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via styrelsens Tilskudsportal senest den 26. oktober 2020, kl. 12.00.

Ansøgninger, der indsendes efter dette tidspunkt, vil blive afvist.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Der kan forventes svar på ansøgningen i midten af ​​november 2020.

Ved indsendelse af ansøgninger skal følgende skabeloner anvendes:

Budget- og regnskabsskema (Excel)

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar til puljen, hvor puljens indhold bliver uddybet/specificeret vil blive offentliggjort på denne side.

Spørgsmål og svar

Sidst opdateret: 08-03-2024