Spring til hovedindhold

Opslag: Pulje til kompetenceløft til iværksættere

Ansøgningsfrist 01-12-2020

Formålet med ansøgningspuljen er at hjælpe iværksættere, som er ramt af coronakrisen. Der er afsat i alt 20 mio. kr. i 2020 og 2021 til ansøgningspuljen på Finanslovens § 17.49.26.10.

Coronakrisen har haft store konsekvenser for mange iværksættere. I Aftale om ekstraordinært løft af ledige er der derfor afsat 5 mio. kr. i 2020 og 15 mio. kr. i 2021 til en ansøgningspulje, som har til formål at give mindre iværksættere et rygstød til at få gang i omsætningen gennem et kompetenceløft.

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er ejere af mindre iværksættervirksomheder, der har brug for et rygstød som følge af coronakrisen og som mangler ny viden.
Mindre iværksættervirksomheder er defineret som virksomheder, som er maksimalt fem år gamle og som maksimalt har fem ansattes årsværk på ansøgningstidspunktet.

Formålet med puljen

Formålet med puljen er at give iværksættere et rygstød til at få gang i omsætningen igen gennem kompetenceløft og ny viden, som er til gavn for virksomhedsdriften.

Ansøgerkreds

Puljens midler vil blive tildelt én operatør, som på STAR's vegne skal administrere udbetaling af tilskud til iværksættelse og markedsføringsmuligheder for tilskud over for målgruppen.

Erhvervshusene, uddannelsesinstitutioner, iværksætterfonde, interesseorganisationer for iværksættere samt øvrige relevante aktører har mulighed for at søge om at blive operatør.

Af hensyn til at sikre ensartethed i forhold til blandt andet ansøgningsprocessen for målgruppen, vil der blive udvalgt én operatør. Flere aktører har imidlertid mulighed for at indsende en fælles ansøgning. Den aktør, som indsender ansøgningen, bliver tilskudsansvarlig.

Projektperiode

Tilskud til operatøren kan anvendes i perioden december 2020 - april 2022.

Projektets indsatsmodel

Den ansøger, som tildeles tilskud fra pulje, skal som operatør sørge for, at mindre iværksættervirksomheder opnå mulighed for at søge om tilskud til opkvalificeringsaktiviteter. Aktiviteten kan bestå af ét kursus eller et forløb sammensat af flere kurser. Der kan maksimalt give tilskud på 25.000 kr. for hver opkvalificeringsaktivitet.

Operatørens opgave bliver således at administrere ansøgninger om tilskud fra iværksættere samt udbetaling af tilskud. Operatøren skal tillige markedsmulighederne for tilskud over for målgruppen.

Tilskud til i opkvalificeringsaktiviteter giver efter 'først-til-mølle'-princippet til ansøgninger, der opfylder følgende kriterier:

 1. Iværksætterens virksomhed er højst 5 år gammel og har på ansøgningstidspunktet højst 5 ansatte årsværk.
 2. Opkvalificeringskurset eller -forløbet har en varighed på op til 6 uger.
 3. Der kan søges tilskud på maksimalt 25.000 kr. pr. aktivitet.
 4. Opkvalificeringsaktiviteten skal bidrage med ny viden, give et kompetenceløft og være til gavn for virksomhedsdriften.
 5. Iværksætteren skal selv betale 20 pct. af det samlede kursusgebyr.

Operatøren vil sammen med tilsagnsbrevet modtage en instruks fra STAR, hvoraf det vil fremgå mere præcist, hvordan administrationen af ​​ordningen skal tilrettelægges.

Efter modtagelse af tilsagnsbrev skal operatøren hurtigst muligt påbegynde markedsføring og gøre det muligt for målgruppen at søge om tilskud. Det skal tilstræbes, at de første ansøgninger om tilskud godkendes inden udgangen af ​​2020. Kurserne skal være afsluttet senest den. 1. marts 2022.

Projektets succeskriterier

Der skal i ansøgningen opstilles måltal for antal ansøgninger fra iværksættervirksomheder samt målsætninger for markedsføring af ordningen.

Kriterier for tildeling af tilskud

Der vil i vurderingen af ​​ansøgningerne blive lagt vægt på følgende kriterier:

 1. At ansøger besidder det fornødne administrative opsætning og erfaringer til at håndtere administration af puljen, herunder systemunderstøttelse af sikkerhed omkring udbetaling af tilskud.
 2. At ansøger har kendskab til iværksætteres kompetencebehov og har en plan for markedsføring af ordningen, som gør, at kendskabet til ordningen når ud til hele målgruppen.
 3. At der er lagt et realistisk budget i forhold til administration og markedsføring. Der vil blive lagt vægt på lave administrationsomkostninger.
 4. At der er opsat ambitiøse, men realistiske målsætninger.

Forpligtelser ved deltagelse

Der gælder følgende forpligtelser ved deltagelse i projektet:

 • At efterleve styrelsens retningslinjer vedrørende ansvar for databehandling, som findes på siden Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet.
 • På efterleve STARs administrationsinstruks.

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan søges om tilskud til følgende udgiftsposter:

 • Lønudgifter for medarbejdere der varetager administration og markedsføring
 • Markedsføringsaktiviteter
 • Tilskud til iværksættere
 • Revision

Lønniveauet skal som udgangspunkt svare til lønninger for sammenligneligt arbejde inden for staten. Et overblik over gennemsnitslønninger i staten fordelt på funktioner findes på Lønoverblik til lokale lønforhandlinger i staten:

Lønoverblik til lokale lønforhandlinger i staten
Styrelsens budgetskabelon skal anvendes, og budgettet skal indeholde fyldestgørende noter til alle budgetposter. I budgetskabelonen fremgår det, hvordan budgettet skal udfyldes korrekt med noter. Se desuden guide til budgetlægning på nedenstående side.

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Vær opmærksom på, at der skal opstilles budgetter for de enkelte budgetår samt et samlet budget for hele perioden.

Krav om afrapportering

Der stilles krav om kvartalsvis indsendelse af statusrapport, forud for udbetaling af tilskud. I rapporten skal der kort redegøres for udbetalingerne og markedsføringsdelen. STAR udarbejder en skabelon, som skal anvendes.

Krav til regnskab

Der stilles krav om indsendelse af delregnskaber kvartalsvis forud for udbetaling af tilskud samt et endeligt regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

Det endelige regnskab skal revisorpåtegnes i overensstemmelse med Bekendtgørelse om administration af puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget. Styrelsens budget- og regnskabsskabelon skal anvendes ved indsendelse af regnskaber.

Frister for indsendelse af regnskaber vil fremgå af tilsagnsbrevene.

Udbetaling

Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af de indsendte regnskaber.

Det samlede beløb afsat til ansøgningspuljen er fordelt på finansloven for 2020 og 2021. At beløbet er fordelt over flere år betyder, at tilsagn om tilskud vil blive givet for ét år af gangen. Ansøgningen skal imidlertid dække hele projektperioden.

Ansøgningsfrist og praktiske oplysninger

Ansøgninger skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via styrelsens Tilskudsportal senest den 1. december 2020, kl. 12.00.

Ansøgninger der sendes efter dette tidspunkt, vil blive afvist.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Der kan forventes svar på ansøgningen i midten af ​​december 2020.

Ved indsendelse af ansøgninger skal følgende skabeloner anvendes:

Budgetskema (Excel) (nyt vindue)

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar til puljen, hvor puljens indhold uddybes/specificeres vil blive offentliggjort på denne side.

 

Sidst opdateret: 16-10-2023