Spring til hovedindhold

Opslag: Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen

Ansøgningsfrist 20-02-2020

Formålet med puljen er at støtte nye kommunale initiativer, der systematisk skal nedbringe sygefraværet i ældreplejen. Der er afsat 34,6 mio.kr. til ansøgningspuljen i årene 2020 og 2021 på FL § 17.51.05.10.

Som led i aftalen om Finansloven for 2018 blev der afsat en ansøgningspulje med bevilling i årene 2018-2021, som har til formål at støtte nye kommunale initiativer, der systematisk skal nedbringe sygefraværet i ældreplejen.

Der er afsat 10 mio. kr. i 2018 og 20 mio. kr. år i perioden 2019-2021. Puljen melder ud ad to omgange. Første ansøgningsrunde blev gennemført i 2018.

Der er nedsat en følgegruppe bestående af Beskæftigelsesministeriet, Moderniseringsstyrelsen, Sundheds- og Ældreministeriet, KL, FOA og Dansk Sygeplejerråd.

Målgruppe

Målgruppen ansatte i ældreplejen.

Formålet med puljen

Puljen har til formål at forebygge sygefravær og begrænse længden af ​​sygemeldinger i ældreplejen.

Ansøgerkreds

Puljen kan ansøges af kommuner, der ikke tidligere har modtaget tilsagn om tilskud fra puljen.

Projektperiode

Projektperioden er fra den 1. april 2020 og kan maksimalt løbe til udgangen af ​​2021.

Analyse- og strategifase skal afsluttes et halvt år efter projektstart.

Projektets indsatsmodel

Kommuner indtager rollen som arbejdsgiver for ansatte i ældreplejen og har således ansvaret for arbejdsmiljø og forebyggelse af sygefravær. Derudover har kommunen en rolle inden for fastholdelse og opfølgning over for sygemeldte, herunder sygemeldte i ældreplejen.

Projektets indsatsmodel bygger på, at kommunen, som henholdsvis arbejdsgiver for ældreplejen og aktør inden for fastholdelse, kan drage fordel af at sammentænke forebyggelse og beskæftigelsesområdet i indsatsen for at nedbringe sygefraværet i ældreplejen.

Kommuner, som opnår tilsagn om tilskud fra puljen, skal udarbejde en analyse af sygefraværet i egen ældrepleje med henblik på at tilvejebringe viden om, hvilke faktorer der gør sig gældende lokalt, herunder i hvilken grad sygefraværet er præget af hyppigt kortvarigt sygefravær, langvarige sygemeldinger, sygemeldinger af psykiske eller fysiske årsager mv Analysen af ​​sygefraværet kan tænkes sammen med APV-arbejdet, hvor der bl.a. skal ske en inddragelse af sygefraværet med henblik på vurdering af, om forhold i arbejdsmiljøet kan medvirke til sygefraværet.

Desuden skal projekterne foretage en kortlægning af, i hvilken udstrækning der systematiske arbejdes med forebyggelse af sygefravær inden for ældreplejeområdet i den enkelte kommune.

Med afsæt i ovenstående skal kommunen udarbejde en strategi for at forebygge og afkorte sygefravær i ældreplejen, som skal behandles og godkendes på politisk niveau. Afhængigt af de lokale gældende forhold kan strategien have særligt fokus på f.eks. hyppigt kortvarigt sygefravær eller længerevarende sygefravær.

Strategien skal indeholde konkrete anvisninger til, hvad der skal ske på arbejdspladsen i forbindelse med håndtering af sygefravær, og hvordan der sikres en varig forankring af arbejdet med at nedbringe sygefravær i ældreplejen.

Strategien skal udarbejdes med inddragelse af ledere og medarbejdere i ældreplejen og under hensyntagen til eventuelle lokale gældende aftaler vedrørende forebyggelse og fastholdelse.

Strategien skal endvidere indeholde måltal for sygefraværets nedbringelse, der fastsættes ud fra de lokale gældende forhold og de valgte fokusområder.

Projektets kerneelementer

I strategien skal som minimum indgå følgende kerneelementer:

  • Tiltag vedrørende forebyggelse af sygefravær, herunder tiltag til forebyggelse af eventuelle arbejdsmiljøproblemer, såfremt analysen har identificeret arbejdsmiljøområder, som vurderes at medvirke til sygefraværet, og tiltag til af fremmed trivsel.
  • Et systematiseret samarbejde mellem kommunens HR-ansvarlige for ældreplejen og jobcentrets sygedagpengeafsnit, som også indeholder retningslinjer for den situation, hvor en sygemeldt er bosat uden for kommunen.
  • Fremrykket indsats for sygemeldte i ældreplejen, således at kommunen udnytter det systematiserede samarbejde til at sikre, at der tidligt i et sygefraværsforløb iværksættes kontaktforløb og indsats.
  • Brug af gradvis tilbagevenden med iboende progression og fokus på, om eventuel justering af arbejdsopgaverne kan fremme hurtig tilbagevenden.

Kerneelementerne er udvalgt med afsæt i 2015-rapporten fra ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats: Nye veje mod job (Koch-rapporten), hvor det fremgår, at tidlig kontakt til den sygemeldte samt indsatser, der inddrager arbejdspladsen, er effektive redskaber til at kl. fremme at sygemeldte fastholdes i job.

Kriterier for tildeling af tilskud

Der vil i vurderingen af ​​ansøgningerne blive lagt vægt på følgende forhold:

  • At ansøgningen indeholder tydelige overvejelser angående iværksættelse af de obligatoriske elementer i strategien, samt forankring.
  • At det er velbeskrevet, hvordan kommunen vil sikre, at strategien udarbejdes med inddragelse af medarbejdere i ældreplejen og godkendes på politisk niveau.
  • At det politiske niveau er inddraget i forbindelse med ansøgningen.

Forpligtelser ved deltagelse

Ved ansøgning om tilskud forpligter projekterne sig til at indgå i samarbejde om den årlige opfølgning og den afsluttende evaluering, herunder tilvejebringelse af fornødne information og data.

Projekterne forpligter sig desuden til at udarbejde en analyse af sygefraværet i egen ældrepleje jf. afsnittet om indsatsmodel.

Ved deltagelse i projektet forpligter tilskudsmodtager sig til at efterleve styrelsens retningslinjer vedrørende ansvar for databehandling.

Dokumentation og evaluering

Følgegruppen vil gennemføre en årlig opsamling samt en afsluttende evaluering i 2022 på tværs af de deltagende kommuner med det formål at samle viden om implementering af konkrete indsatser og erfaringer med nedbringelse af sygefravær – herunder eventuelle tiltag i forhold til forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer.

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan søges om tilskud til udarbejdelse af analyse af sygefravær samt strategi for nedbringelse af sygefraværet i ældreplejen.

Der kan desuden søges om implementeringsstøtte til at omsætte strategien til konkrete arbejdsgange samt forankring.

Der kan på den baggrund søges om tilskud fordelt på følgende budgetposter:

  • Løn (ved frikøb af kommunale medarbejdere)
  • Eksterne konsulenter
  • Revision

Der skal til ansøgningen vedlægges et budgetskema, som er specificeret på ovenstående budgetposter. Ud for budgetposterne skal der fremgå fyldestgørende noter.

Der kan ikke ydes økonomisk støtte til rådgivning om, hvordan de enkelte arbejdspladser i ældreplejen kan opfylde lovgivningens krav. Det betyder, at der f.eks. ikke ydes støtte til rådgivning om, hvordan en arbejdsplads kan efterkomme afgørelser og påbud fra Arbejdstilsynet.

Krav til regnskab

Der stilles krav om indsendelse af halvårlige ledelsespåtegnede delregnskaber forud for udbetaling af tilskud samt et endeligt regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

Afhængig af tilskuddets størrelse skal det endelige regnskab enten være revisorpåtegnet regnskab (ved tilskud på over 500.000 kr.) eller ledelsespåtegnet (ved tilskud under 500.000 kr.).

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget.

Frister for indsendelse af regnskaber vil fremgå af tilsagnsbrevene.

Skabelon for regnskabsskema findes under puljesiden på star.dk.

Udbetaling

Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af de indsendte regnskaber.

Afhængigt af beløb og projektperiode kan tilsagn om tilskud blive givet for ét år af gangen. Ansøgningen skal imidlertid dække hele projektperioden.

Ansøgningsfrist og praktiske oplysninger

Ansøgninger skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via styrelsens Tilskudsportal senest torsdag den 20. februar 2020 kl. 12.00.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Ansøgninger der sendes efter dette tidspunkt, vil blive afvist.

Ved indsendelse af ansøgninger skal følgende skabeloner anvendes:

Ansøgningsskema (Word) (nyt vindue)

Budgetskema (Excel) (nyt vindue)

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar til puljen vil blive offentliggjort på denne side.

 

Sidst opdateret: 22-05-2023