Spring til hovedindhold

Opslag: Pulje til selvaktiveringsgrupper for seniorer 2021

Ansøgningsfrist 11-12-2020

Formålet med puljen er, at ledige personer over 50 år opnår ordinære job på arbejdsmarkedet samt at fremme nye beskæftigelsesområder for målgruppen. Der er afsat 7,4 mio. kr. til ansøgningspuljen på FL § 17.59.31.15.

Puljen udmeldes med forbehold for, at Finansloven for 2021 vedtages med det forventede beløb. At udmeldingen sker nu skyldes et ønske om at sikre kontinuiteten i det eksisterende seniornetværk.

Som følge af de årlige satspuljeaftaler er der afsat en bevilling på finanslovens § 17.59.31.15. Selvaktiveringsgrupper for Seniorer til etablering af netværk til jobsøgning, projektudvikling, afklaring af uddannelsesbehov for målgruppen, videns- og erfaringsformidling for erhvervsaktive seniorer samt projekter til fremme af nye jobområder for seniorer, f.eks. hjemmearbejdspladser, vikarjobs og nye forretningsinitiativer. Målgruppen er ledige seniorer over 50 år.

Puljen kan endvidere støtte tværgående og koordinerende aktiviteter mv., herunder kurser og landskoordinatorer.

Der er for 2021 afsat i alt 7,4 mio. kr. til finansiering af selvaktiveringsgrupper,en landskoordinator og fællesudgifter.

Formel

Formålet med puljen er at understøtte ledige personer over 50 år opnår ordinære jobs på arbejdsmarkedet samt at fremme nye beskæftigelsesområder for målgruppen. Det skal ske ved at støtte selvaktiveringsinitiativer (seniornetværk) for ledige seniorer.

Med henblik på at understøtte netværkene finansierer puljen desuden fællesaktiviteter samt aflønning af en landskoordinator.

Målgruppe

Målgruppen er ikke-beskæftigede, jobsøgende personer over 50 år, og omfatter både forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, fleksjobvisiterede, jobsøgende efterløns- eller fleksydelsesmodtagere, pensionister (herunder førtidspensionister) og fritstillede. Desuden omfattes personer, der er ansat i seniorjob, og jobsøgende ledige uden offentlig forsørgelse.

Ansøgerkreds

Puljen kan søges af foreninger. Se betingelserne for at modtage tilskud herunder.

Projektperioden

Tilskud fra puljen kan anvendes i perioden 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Betingelser for modtagelse af tilskud

For at kunne modtage tilskud til etablering af en selvaktiveringsgruppe (et seniornetværk) samt iværksættelse af netværksaktiviteter skal den ansøgerende forening være formelt etableret på en stiftende generalforsamling med vedtægter, hvoraf formålet med foreningen skal fremgå klart. Der kan rekvireres vejledende vedtægter for et seniornetværk fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Der stilles desuden følgende betingelser for modtagelse af tilskud:

 • At der er mindst 25 medlemmer i foreningen inden for puljens målgruppe
 • At de ordinære medlemmer af foreningen tilhører målgruppen, og at kun ordinære medlemmer har stemmeret.
 • Foreningen kan optage ikke-ordinære medlemmer, der ikke tilhører målgruppen. Disse kan dog ikke deltage i aktiviteter (kurser mv.), modtage kørselsgodtgørelse eller lignende.
 • At de ordinære medlemmer udgør flertallet i bestyrelsen. Ikke-ordinære medlemmer, som er valgt til en bestyrelse, vil have stemmeret i bestyrelsen.
 • At formanden er ordinært medlem.
 • Medlemmer, der tilhører målgruppen (A-medlemmer), skal underskrive en tro- og loveerklæring om, at de tilhører målgruppen. Dette gælder både medlemmer, der har pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet (A1-medlemmer), medlemmer i seniorjob (A1S-medlemmer) og medlemmer, der ikke har rådighedspligt (A2-medlemmer).
 • At ansøger kan fremvise en samarbejdserklæring med mindst ét jobcenter.

Styrelsen kan dispensere fra kravet om minimum 25 ordinære medlemmer. Et projekt, der over flere år modtager tilskud fra puljen, kan et enkelt år opnå dispensation.

Styrelsen tager stilling til dispensation på baggrund af en anmodning fra projektet, som skal indeholde en beskrivelse af, hvad projektet vil gøre for at øge antallet af medlemmer. Anmodningen skal desuden indeholde en vurdering fra landskoordinatoren om netværkets fremtidige muligheder.

Kriterier for tildeling af tilskud

Styrelsen vil i behandlingen af ansøgninger tilstræbe en geografisk spredning af netværk, så ledige seniorer i hele landet har mulighed for at melde sig ind i et netværk.

Styrelsen prioriterer endvidere netværk, der fokuserer på initiativer, som erfaringsmæssigt giver de bedste resultater i forhold til formålet, fx jobsøgning, direkte virksomhedskontakt og markedsføring.

I forhold til eksisterende netværk vil styrelsen prioritere netværk, der kan dokumentere resultater i forhold til puljens formål.

Aktiviteter der kan støttes

Tilskud fra puljen kan anvendes til følgende aktiviteter:

 • Etablering af netværk til jobsøgning
 • Udvikling af nye værktøjer
 • Afklaring af uddannelsesbehov for målgruppen
 • Videns- og erfaringsformidling om erhvervsaktive seniorer
 • Fremme af nye jobområder, fx hjemmearbejdspladser, vikarjobs og nye forretningsinitiativer.

Der kan desuden søges om støtte til drift af netværk og til netværksaktiviteter, f.eks. jobsøgningsaktiviteter, kurser, virksomhedsbesøg, markedsføring mv.

Med henblik på at understøtte netværkene finansierer puljen desuden fællesaktiviteter for netværkene samt en landskoordinator, som afholder fællesaktiviteterne.

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan søges om tilskud til følgende budgetposter:

 • Eksterne konsulenter og undervisere
 • Formidling, markedsføring, kursusmateriale
 • Kursusaktivitet
 • Transport, kørsel, ophold
 • Forsikring
 • Husleje
 • Rengøring
 • Administration, herunder kontorartikler (printertoner m.v.), telefon, internet
 • Revision
 • It-udstyr (hardware, software)
 • Øvrige relevante projektudgifter

Det bemærkes, at projekterne ikke kan aflønne medarbejdere, herunder personer i løntilskud eller lignende, idet et seniornetværk ikke kan være arbejdsgiver med arbejdsgiverbeføjelser.

Der kan maksimalt søges om tilskud til anskaffelse af it-udstyr (hardware, software), andet udstyr og inventar for 30.000 kr.

Det samlede tilskud kan maksimalt udgøre 275.000 kr.

Budgettet skal indeholde fyldestgørende noter til alle budgetposter. Styrelsens budgetskabelon skal anvendes. Det er muligt at supplere budgetskemaet med netværkets kontoplan.

Der ydes kun i begrænset omfang tilskud til depositum, og kørselsgodtgørelse ydes efter statens lave takst.

Der henvises til styrelsens retningslinjer for udarbejdelse af budgetter i ”Guide til udarbejdelse af projektbudgetter”, som findes på følgende side:

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Aktivitetskrav

Der stilles krav om, at netværkene udarbejder en opgørelse over deltagernes indsats i projektet.

Dette gøres ved, at netværket registrerer, hvor mange timer medlemmer fra målgruppen deltager i netværksaktiviteter. Det samlede antal timer ganget med beløbet svarende til den maksimale dagpengesats pr. time skal som minimum svare til størrelsen af tilskuddet inden for perioden. Resultatet af opgørelsen skal fremgå af de indsendte regnskaber.

Medlemskab af Senior Erhverv Danmark (SEDK)

Det fremgår af §2 af vedtægterne for Jobsøgningsnetværket Senior Erhverv Danmark, at lokalnetværk, der modtager tilskud fra STAR, automatisk er medlem af SEDK og opnår de rettigheder (til bl.a. repræsentation) og pligter, der følger af vedtægterne for SEDK.

Krav om evaluering

Der stilles krav om, at projekterne evalueres. Evalueringen skal sendes til styrelsen senest tre måneder efter projektets afslutning. Følgende skabelonen skal anvendes til evaluering:

Evalueringen skal omhandle målopfyldelse i forhold til formålet, at ledige personer over 50 år opnår ordinære jobs på arbejdsmarkedet, samt seniornetværkets egne mål, og hvorledes forskellige typer af aktiviteter har bidraget til opnåelse af målene.

Projektevalueringerne kan blive offentliggjort, og styrelsen forbeholder sig ret til at videreformidle og udvikle erfaringer fra projekter.

Krav til regnskab

Der stilles krav om indsendelse af et delregnskab i forbindelse med eller forud for udbetaling af tilskud samt et endeligt regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

Det endelige projektregnskab skal være påtegnet af en registreret eller statsautoriseret revisor.

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget.

Nedenstående budget- og regnskabsskabelon skal anvendes ved indsendelse af regnskaber.

Frister for indsendelse af regnskaber vil fremgå af tilsagnsbrevet.

Udbetaling

Tilskud udbetales som udgangspunkt bagudrettet. Der er mulighed for at ansøge om forskudsbetaling, såfremt der er behov for det.

Ved forskudsudbetaling vil 10 pct. af det samlede tilskud først blive udbetalt efter indsendelse af det endelige regnskab.

Ansøgningsfrist og praktiske oplysninger

Ansøgninger kan sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via styrelsens Tilskudsportal frem til den 11. december 2020 kl. 12:00.

Ansøgninger, som indsendes senere end dette tidspunkt, vil blive afvist.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Der vil blive afgivet tilsagn om tilskud i takt med, at ansøgninger indsendes.

Styrelsens ansøgningsskema og budgetskema skal anvendes:Budget- og regnskabsskema (Excel) (nyt vindue)

Eventuelle spørgsmål til puljen kan ske ved henvendelse til puljestyring@star.dk

Hvis der er brug for hjælp til udarbejdelse af budget og udfyldelse af ansøgningsskemaet kan der rettes henvendelse til landskoordinatoren for selvaktiveringsgrupperne Bert van Malkenhorst, pr. e-mail se-koordinator@mail.dk eller telefon 30 23 29 29.

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar til puljen, hvor puljens indhold uddybes/specificeres vil blive offentliggjort på denne side.

Sidst opdateret: 22-05-2023