Spring til hovedindhold

Opslag: Pulje til uddannelsesløft

Ansøgningsfrist 19-02-2020

Puljen har til formål at give ledige med størst behov mulighed for et uddannelsesløft fra ufaglært til faglært niveau. Der er i 2020 afsat 103,3 mio. kr. til puljen på FL § 17.46.41.20.

Som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der afsat en årlig til pulje til uddannelsesløft. Med beskæftigelsesreformen fra 2014 er intentionen, at uddannelsesindsatsen målrettes dagpengemodtagere med størst behov og med større fokus på et reelt uddannelsesløft.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Reglerne for puljen fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 96 og bekendtgørelse nr. 1318 af 9. december 2019 om puljen til uddannelsesløft

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Med Trepartsaftalen om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser fra august 2016 blev puljen til uddannelsesløft mere fleksibel via en forsøgsordning. Forsøget er blevet forlænget til udgangen af 2020, jf. bekendtgørelse nr. 1464 af 16. december 2019 om forsøg på beskæftigelsesområdet.

Målgruppe

Dagpengemodtagere, der er ufaglærte eller faglærte med en forældet uddannelse, og som er fyldt 30 år, jf. hjemmelsgrundlaget.

Formålet med puljen

Formålet med puljen er at give ledige med størst behov mulighed for et uddannelsesløft fra ufaglært til faglært niveau.

Ud fra formålet giver puljen mulighed for, at målgruppen kan tage en erhvervsuddannelse som uddannelsestilbud i løbet af dagpengeperioden.

Ansøgerkreds

Puljen kan ansøges af kommuner.

Projektperiode

Tilskuddet skal anvendes til køb af erhvervsuddannelser, der gennemføres i perioden 1. januar 2020 – 31. december 2020.

Tilskud på baggrund af interessetilkendegivelse

STAR har fordelt midlerne til alle landets kommuner ud fra kommunernes andel af ledighedsberørte dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, som ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse.

Der er reserveret mindst 100.000 kr. til alle kommuner, der ønsker at modtage tilskud fra puljen. Fordelingsoversigten fremgår af nedenstående bilag.

Kommuner, som ønsker at modtage tilskud fra puljen, skal via STAR’s tilskudsportal indsende et budget for, hvor stor en del af den tildelte ramme, der forventes at blive anvendt i løbet af året. Der skal dermed ikke sendes en traditionel ansøgning.

Kommuner, som ikke indsender et budget, får ikke del i det beløb, der er tildelt kommunen, jf. ovenstående bilag.

I 2. kvartal forventes puljen at blive genudmeldt på baggrund af eventuelle resterende midler fra årets bevilling og tilbageløb fra 2019.

Forpligtelser ved deltagelse

Ved modtagelse af tilskud forpligter kommunen sig til at registre de afholdte uddannelsesløft i relevante fagsystemer.

Kommunerne skal efterleve styrelsens retningslinjer vedrørende ansvar for data-behandling, som findes på siden Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet.

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan søges om tilskud til følgende udgiftsposter:

  • Erhvervsuddannelser til målgruppen, der er i tråd med bekendtgørelse om puljen til uddannelsesløft § 2.
  • Revision.

Krav til regnskab.

Der stilles krav om indsendelse af et endeligt regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

Afhængig af tilskuddets størrelse skal det endelige regnskab enten være revisorpåtegnet regnskab (ved tilskud på over 500.000 kr.) eller ledelsespåtegnet (ved tilskud under 500.000 kr.).

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget.

Nedenstående budget- og regnskabsskabelon skal anvendes ved indsendelse af regnskaber.

Udbetaling

Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af det indsendte regnskab.

Tilskud fra puljen dækker 80 procent af udgifterne til uddannelse af ledige, der er i målgruppen for uddannelsesløft. Den resterende del af udgiften afholder kommunen selv (under budgetgarantien).

Medfinansieringen skal fremgå af budget og regnskab.

Ansøgningsfrist og praktiske oplysninger

Et budget med kommunens forventede forbrug i løbet af året skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via Tilskudsportalen senest den 19. februar kl. 12.00.

Tilskudsportalen til ansøgningspuljer

Budgetter, der sendes efter dette tidspunkt, vil blive afvist.

Der kan forventes svar ultimo februar 2020.

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar til puljen, hvor puljens indhold uddybes/specificeres vil blive offentliggjort på denne side.

Sidst opdateret: 08-03-2024