Spring til hovedindhold

Opslag: Den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats

Ansøgningsfrist 26-11-2021

Formålet med puljen er at undersøge, om brugen af lærings-beviser kan fremme målgruppens progression mod en mere varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er afsat 3,3 mio. kr. til puljen på finanslovens § 17.41.12.20.

Fokusområdet for den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats er for 2021 unge, som vurderes at have mest gavn af en virksomhedsrettet indsats med henblik på at få fodfæste på arbejdsmarkedet og ad den vej inspiration til senere at starte i uddannelse. Indsatsen skal understøtte de unges stilling på arbejdsmarkedet og fremme deres udvikling af kompetencer.

Puljen skal afprøve en systematisk anvendelse af læringsbeviser til unge i virksomhedspraktik, hvilket skal tydeliggøre, hvilke opgaver de unge løser, beskrive den unges læring og udvikling fagligt og socialt, samt vise deres progression og tydeliggøre de kompetencer, som den unge tilegner sig via det virksomhedsrettede. forløb.

Målgruppe

Puljens målgruppe er uddannelseshjælpsmodtagere, som af projektet vurderes at have givet en virksomhedsrettet indsats, og som ønsker at modtage indsatsen.

Målgruppen er desuden afgrænset ved at være personer under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, som er uddannelsesparate eller aktivitetsparate, og som modtager uddannelseshjælp eller overgangsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven.

Det er unge, som vurderes at være i målgruppen for delmål om job jf. nedenstående vejledning.

Vejledning om visitation, virksomhedsrettet indsats og job som vejen til uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere

Personer, som er åbenlyst uddannelsesparate, er ikke en del af målgruppen.

Formålet med puljen

Formålet med puljen er at undersøge, om brugen af ​​læringsbeviser kan fremme de unges progression mod en mere varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Læringsbeviset skal være et konkret værktøj til at sætte ord på de formelle og uformelle kompetencer og læring, der er opnået igennem virksomhedspraktikken. Samtidig skal projektet bidrage med viden om, hvordan en virksomhedsrettede indsats på længere sigt kan styrke den unge forudsætninger for og motivation for at påbegynde og gennemføre en uddannelse.

Ansøgerkreds

Alle kommuner kan søge om tilskud.

Kommuner kan gå sammen om en ansøgning for at øge projektets volumen i antal deltagere. Den tilskudsansvarlige kommune er i så fald den kommune, som indsender ansøgningen.

At ansøgerkredsen er afgrænset til kommuner skyldes et ønske fra Beskæftigelsesrådet om at understøtte kommunernes indsats med virksomhedspraktik for de aktivitetsparate- og uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere. Beskæftigelsesrådet ønsker desuden at undersøge, hvorvidt brugen af ​​læringsbeviser kan indgå som et led i arbejdet med den unges cv og jobsøgning og dermed understøtte den unges vej mod en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Projektperiode

Tilskuddet skal anvendes i perioden 15. december 2021 – 1. januar 2023.

Projektets indsatsmodel og kerneelementer

Projekterne kan løbende besøge unge i målgruppen i projektet. Det er frivilligt for de unge, om de ønsker at deltage i projektet.

Indsatsen skal indeholde følgende kerneelementer:

 1. Virksomhedsrettet indsats. Indsatsen skal tilrettelægges så den understøtter den unge i at afprøve det at være en del af en arbejdsplads i et kollegialt fællesskab, få erfaring med konkrete arbejdsopgaver. Virksomhedsforløbet skal tage afsæt i et individuelt match mellem den unge og virksomhed og have et klart formål – f.eks. ordinære timer, at specifikke kompetencer mv. Den unge kan med fordel have én primær kontaktperson undervejs, der i samarbejde med den unge sørger for at finde et godt match med en virksomhed samt kan bidrage med sparring og støtte, hvis der er behov. Kontaktpersonen kan både være den unges KUI-kontaktperson, mentor eller kontaktperson i jobcenteret.
 2. Brug af læringsbeviser. Projektet skal arbejde systematisk med læringsbeviser til de unge, der gennemføres og virksomhedspraktik. Læringsbeviserne kan f.eks. vise tilegnet erfaring med konkrete arbejdsopgaver, beskrivelse af udvikling i sociale kompetencer og andre færdigheder opnået gennem indsatsen og på den måde være et værktøj til at understøtte den unges jobsøgning. Læringsbeviserne, der udarbejdes af jobcentret, skal ses i sammenhæng med det løbende arbejde med den unges cv, som en metode til at konkretisere den unges kompetencer. Arbejdet med den unges CV, er en god mulighed for at overveje både kompetencer, erfaringer og ønsker mod job og efterfølgende senere mod uddannelse. Det er op til projektet selv at udarbejde det konkrete format for læringsbeviset.
 3. Fortsat uddannelsesfokus. Der skal i projektet være fokus på et langsigtet uddannelsesperspektiv for deltagerne.

Projektets succeskriterier

Succeskriterierne for puljen er:

 • At projekterne opnår deres individuelle mål for antal deltagere i målgruppen. Som minimum skal der være 50 unge deltagere.
 • At hvert projekt udvikler og afprøver et læringsbevis, som anvendes systematisk i indsatsen for de unge, som gennemføres en virksomhedspraktik i projektet.
 • At læringsbeviserne og CV løbende udfyldes og understøtter den unges vej til en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.
 • At der ved projektets afslutning er udviklet et læringsbevis som er implementeret og anvendeligt til den unges videre arbejde med CV, jobsøgning og uddannelsesmål.

Kriterier for tildeling af tilskud

Som forudsætning for at komme i betragtning til tilskud skal ansøger have en målsætning om minimum 50 deltagere fra målgruppen i projektet. Det forventes at der er en sammenhæng mellem projekternes størrelse og antal deltagere.

Der vil i vurderingen af ​​ansøgningerne blive lagt vægt på følgende kriterier:

 • At der i ansøgningen indgår en beskrivelse af, hvordan indsatsen tilrettelægges så den lever op til ovenstående tre kernelementer for indsatsmodellen.
 • At der i ansøgningen indgår en plan for, hvordan jobcentret vil sikre sig samarbejdsaftaler med virksomheder i lokalområdet, som skal medvirke i projektet.
 • At der i ansøgningen er angivet det forventede antal deltagere i projektet, herunder antal unge, virksomheder og medarbejdere.
 • At projektet er implementerbart og omkostningseffektivt.
 • At der i ansøgningen indgår en beskrivelse af, hvordan de unge besøgeres til indsatsen, og hvordan dens indsats vil adskille sig fra kommunens normale indsats for målgruppen.
 • At der i ansøgningen indgår en beskrivelse af, hvilken viden der ønskes tilegnet gennem projektet, herunder hvorfor den er relevant. Det skal desuden beskrives, hvordan den unge udvikling og læring vil blive bedømt i løbet af projektet.
 • At der i ansøgningen indgår overvejelser om, hvordan projektet og den viden der skabes kan forankres i jobcentrets organisation og arbejdsgang efter projektperiodens udløb.
 • At der i ansøgningen indgår en organisatorisk beskrivelse af projektet og eventuelt tilsagn om samarbejde, herunder tovholderansvar og plan for koordinering af indsatsen.

Forpligtelser ved deltagelse

Ved deltagelse i projektet forpligter tilskudsmodtager sig til at efterleve styrelsens retningslinjer vedrørende ansvar for databehandling, som findes på siden Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet.

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan søges om tilskud til følgende udgiftsposter:

 • Løn til projektleder og projektmedarbejdere
 • Kompetenceudvikling af projektleder og projektmedarbejdere
 • Revision
 • Transportere

Styrelsens budgetskabelon skal anvendes, og budgettet skal indeholde fyldestgørende noter til alle budgetposter. I budgetskabelonen fremgår det, hvordan budgettet skal udfyldes korrekt med noter. Se desuden guide til budgetlægning på nedenstående side.

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Krav om afrapportering

Der stilles krav om indsendelse af halvårlige statusrapporter forud for udbetaling af tilskud. Skabelonen for statusrapport findes på siden Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet.

Efter projektets afslutning skal der indsendes en slutrapport (selvevaluering). Skabelonen, der skal anvendes, vil fremgå af puljeopslaget, når den er udarbejdet.

Krav til regnskab

Der stilles krav om indsendelse af halvårlige delregnskaber forud for udbetaling af tilskud samt et endeligt regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

Afhængig af tilskuddets størrelse skal det endelige regnskab enten være revisorpåtegnet regnskab (ved tilskud på 500.000 kr. eller derover) eller ledelses-påtegnet (ved tilskud under 500.000 kr.)

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget.

Nedenstående budget- og regnskabsskabelon skal anvendes ved indsendelse af regnskaber.

Frister for indsendelse af regnskaber vil fremgå af tilsagnsbrevene.

Udbetaling

Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af de indsendte regnskaber.

Ansøgningsfrist og praktiske oplysninger

Ansøgninger skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via styrelsens Tilskudsportal senest fredag ​​den 26. november 2021, kl. 12.00.

Ansøgninger der sendes efter dette tidspunkt, vil blive afvist.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Der kan forventes svar på ansøgningen i midten af ​​december 2021.

Ved indsendelse af ansøgninger skal følgende skabeloner anvendes:

Budgetskema (excel)

Spørgsmål og svar

Sidst opdateret: 08-03-2024