Spring til hovedindhold

Opslag: Pulje for Flere skal med III

Ansøgningsfrist 26-11-2021

Formålet med Flere skal med 3 er at understøtte, at flest mulige borgere opnår helt eller delvis fodfæste på arbejdsmarkedet i form af ordinære løntimer. Der er afsat ca. 52 mio. kr. til ansøgningspuljen på finanslovens § 17.46.64.20.

Intentionen med puljen er at udbrede de gode erfaringer fra Flere skal med 1 og 2 og JobFirst til flere borgere, der mangler fuldt fodfæste på arbejdsmarkedet, herunder at understøtte kommunerne i et godt samarbejde med psykiatrien for borgere med forløb i psykiatrien.

Målgruppe

Målgruppen er afgrænset til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og mod-tagere af selvforsørgelses-, hjemrejse- og overgangsydelse uden for introduktionsprogrammet, som er over 30 år.

Projekterne skal omfatte hele kommunens målgruppe i initiativet. Det indebærer, at den løbende tilgang af borgere til målgruppen skal omfattes af indsatsen.

Formålet med puljen

Formålet med puljen er at understøtte, at flest mulige borgere opnår helt eller delvis fodfæste på arbejdsmarkedet i form af ordinære løntimer.

En central ambition med puljen er samtidig at udbrede indsatsen til flere kommuner samt at understøtte fastholdelse og forankring af 'Flere skal med-indsatsen' som normalindsatsen til målgruppen af ​​aktivitetsparate borgere over 30 år.

Flere skal med 3 derudover styrke samarbejdet mellem kommunerne og psykiatrien om den gruppe af borgere, der har svære psykiske lidelser.

Ansøgerkreds

Puljen kan søges af alle kommuner, herunder kommuner der deltager i Flere skal med 2 og Afklaringspuljen

Projektperiode

Projektet løber fra december 2021 til og med december 2023.
For kommuner deltager i Flere skal med 2, starter projektperioden dog først, når kommunens deltagelse i Flere skal med 2 udløber.

Projektets indsatsmodel og kerneelementer

Indsatsmodellen i Flere skal med 3 bygger på viden fra flere skal med 1 og 2, JobFirst og Beskæftigelsesindikatorprojektet og er baseret på centrale vidensholdepunkter for, hvad der virker for målgruppen:

 • ”Virkeligheden virker” – det at komme ud på en ordinær arbejdsplads med kommunikation og meningsfulde opgaver løfter borgeren tættere på job
 • ”Medarbejderen virker” – en tillidsrelation til en primær kontaktperson, der tror på borgerens jobmuligheder øger chancerne for at komme i job.

Indsatsen i Flere skal med 3 er grundlæggende den samme jobrettede indsats som kendes fra Flere skal med 1 og 2, hvor borgeren tildeles en personlig jobformidler som bygger bro til arbejdsmarkedet, herunder muligheden for at iværksætte en koordineret og tværfaglig indsats (step up-indsats) , der har været anvendt i Flere skal med 2.

'Step-up´ indsatsen er et nødgreb, som alene skal igangsættes, hvis det i praksis har vist sig, at:

 • Hovedmodellen er ikke tilstrækkelig og det rette match mellem borger og virksomhed trækker ud, fordi borgeren har helbredsmæssige eller familierelaterede udfordringer, som han oplever, at der står i vejen for job/uddannelse og
 • Det eksisterende tværfaglige samarbejde i kommunen er ikke tilstrækkeligt til at håndtere borgerens udfordringer.

Formålet med step up indsatsen er at borgeren får lagt en klar plan for, hvordan de helbredsmæssige og/eller familierelaterede udfordringer, som borgeren oplever, står i vejen for et job, håndteres parallelt med den virksomhedsrettede indsats.
Se bilag 1 for en detaljeret beskrivelse af indsatsmodellen.

Bilag 1: Indsatsmodel Flere skal med 3 (pdf)

Endvidere skal de kommuner, der ønsker det, arbejde med en udvidet indsatsmodel for borgere med svære psykiske lidelser, der skal styrke samarbejdet med psykiatrien. Den udvidede indsats er inspireret af metoden Individuel planlagt job med støtte (IPS).

Kommunerne skal i forbindelse med deres puljeansøgning tilkendegive, hvorvidt de ønsker at arbejde med den udvidede indsats for borgere med svære psykiske lidelser.

Se bilag 2 for en beskrivelse af den udvidede indsatsmodel samt bilag 3, hvori det fremgår hvad kommunernes deltagelse i den udvidede indsats indebærer.

Bilag 2: Indsatsmodel FSM3 for borgere med psykiske lidelser (pdf)

Bilag 3: Undervisningsforløb og supervision (pdf)

Projektets succeskriterier

Puljens succeskriterie er, at flest mulige borgere i målgruppen opnår helt eller delvist fodfæste på arbejdsmarkedet i form af lønnede timer. Herunder:

 • Mindst 20 pct. af målgruppen i de kommuner, der ikke har deltaget i Flere skal med 2, har opnået lønnede timer eller uddannelse ved projektets afslutning.
 • Mindst 22 pct. af målgruppen i de kommuner, der har deltaget i Flere skal med 2, har opnået lønnede timer eller ved uddannelsesafslutning

Kriterier for tildeling af tilskud

Der vil i vurderingen af ​​ansøgningerne blive lagt vægt på følgende kriterier:

At der i ansøgningen er angivet lave sagsstammer for jobformidlere i Flere skal med 3. Det vil sikre, at jobformidlerens opgavemængde og sagsstamme matcher og giver mulighed for tæt kontakt til borgeren. Der stilles ikke krav til, hvor stor sagsstammen for jobformidlerne skal være, da det ikke skal udføres af jobformidlerens og opgaver. Se bilag om begrænsede sagsstammer.

Bilag 5: Viden om begrænsede sagsstammer (pdf)

 • At ansøgningen indeholder en konkret plan for varig forankring af indsatsen, hvoraf det tydeligt fremgår, hvordan kommunen vil sikre forankring af indsatsmodellen og lave sagsstammer for jobformidlere efter initiativets udløb.
 • At ansøgningen indeholder en konkret plan for, hvordan kommunen vil indfri resultatmålene for andelen af ​​målgruppen, der opnår løntimer inkl. uddannelse.
 • At ansøger tilkendegiver interesse for at arbejde med den udvidede indsatsmodel og opbygning af samarbejdet med psykiatrien om borgere med svære psykiske lidelser.
 • At ansøgningen indeholder en konkret plan for, hvordan projektet vil sikre bred ledelsesopbakning på tværs af afdelinger og forvaltninger til den tværfaglige step up-indsats.
 • At projektets budget er rimeligt og velbegrundet, så der sikres mest mulig værdi for pengene.
 • Ansøgninger fra kommuner, der ikke deltager i Flere skal med 2, vil endvidere blive prioriteret højere end ansøgninger fra kommuner, der deltager i Flere skal med 2, såfremt det vurderes, at ansøgningerne i samme grad lever op til vurderingskriterierne for puljen.

Forpligtelser ved deltagelse

Der gælder følgende forpligtelser ved deltagelse i projektet:

 • At efterleve styrelsens retningslinjer vedrørende ansvar for databehandling, som findes på siden Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet.
 • At en samlet målgruppe af aktivitetsparate borgere over 30 år i kommunen i projektet. Nye borgere i målgruppen skal løbende deltage i initiativet.
 • At gennemføre indsatsmodellen og den supplerende 'step-up' indsats som beskrevet i puljeopslag og beskrivelsen af ​​indsatsmodellen, jf. bilag 1
 • At sikre ledelsesforankring og ressourceprioritering på tværs af forvaltninger i kommunen, vil det sige på tværs af jobcenter, social- og sundhedsforvaltningen, børn- og familieafdeling og misbrugsafdeling. For at imødekomme dette, skal kommunen som minimum etablere en permanent fungerende styregruppe, som mødes med en hurtig kadence (min. kvartalsvist), og som består af ledelsesrepræsentanter med beslutningskompetence fra de forskellige forvaltninger og afdelinger.
 • At leve op til puljens registreringskrav som fremgår af puljeudmeldingen i afsnittet ”Registreringskrav”.
 • At deltage i de procesunderstøttende aktiviteter som STAR igangsætter med henblik på at styrke implementeringen af ​​indsatsen i kommunerne.
 • At bidrage til og deltage i de aktiviteter STAR igangsætter i forbindelse med evaluering af puljen.

De kommuner, der tilkendegiver, at de vil arbejde med den udvidede indsatsmodel for borgere med svære psykiske lidelser, forpligtiger sig endvidere til at gennemføre den udvidede indsatsmodel for delmålgruppen af borgere med svære psykiske lidelser. De forpligter sig ligeledes til at deltage i det undervisningsforløb som STAR igangsætter i tilknytning hertil, jf. bilag 3.

Processtøtte og evaluering

STAR forventer at igangsætte procesunderstøttende aktiviteter for at hjælpe kommunerne godt i gang med Flere skal med 3 og løbende understøtte og følge op på fremdriften i kommunerne. Processtøtten forventes fx at bestå af en startpakke med materialer og værktøjer samt netværksmøder ol. Der vil endvidere blive udarbejdet et monitoreringssystem lignende det i Flere skal med 2, der gør det muligt at følge den enkelte kommunes fremdrift i projektet.

Det forventes, at der vil blive gennemført en evaluering af 'Flere skal med 3' ved afslutningen af ​​initiativet.

Registreringskrav

Deltagende kommuner skal indarbejde til persongruppemarkeringer i de kommunale fagsystemer, som skal anvendes til registrering:

 • En rehabiliteringsmarkering, hvis det er vurderet af borgerens sag skal for rehabiliteringsteamet og tilhører gruppe 2
 • En 'step up'-markering, hvis borgeren deltager i step up-indsatsen

Borgere, der pt. er ude af stand til at deltage i en beskæftigelsesrettet indsats på grund af meget alvorlige sociale eller helbredsmæssige udfordringer, skal have en fritagelsesmarkering efter gældende regler for fritagelser i de almindelige fagsystemer.

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan søges om tilskud til følgende udgiftsposter:

 • Aflønning af jobformidlere (den primære post i budgettet)
 • Aflønning af personale, der varetager familie-, social- og sundhedsindsatser (fx helbredsmestring, børn- og familietilbud, misbrugsbehandling mv.) og/eller deltager i tværfaglige samtaler med borgerne i forbindelse med 'step-up' eller det særlige psykiatrisamarbejde.
 • Projektledelse (med henblik på at sikre vedvarende fokus, styring og fremdrift i projektet).
 • Revision

Der er fastlagt et maksimalt beløb som den enkelte kommune kan ansøge om. Tilskuddets størrelse er baseret på målgruppens størrelse i den enkelte kommune, samt hvorvidt kommunen deltager i Flere skal med 2 og/eller Afklaringspuljen.
Kommunernes maksimale tilskudsbeløb fremgår af bilag 4.

Bilag 4: Oversigt over kommunernes maksimale tilskudsbeløb (pdf)

STAR opfordrer de deltagende kommuner til at fordele tilskuddet på tværs af forvaltninger relativt til de ressourcer, der anvendes til afholdelse af tværfaglige samtaler mv. Fordelingen af ​​midler skal fremgå af budgettet, idet forvaltning/afdeling skal angives ud fra de enkelte budgetposter.

Udgifterne skal være rimelige og velbegrundede med afsæt i en konkret vurdering af, hvad indsatsen indebærer.

Styrelsens budget- og regnskabsskabelon skal anvendes, og budgettet skal indeholde fyldestgørende noter til alle budgetposter. Der skal bl.a. indsættes lønsatser og timeantal.

Se eventuelt STARs guide til udarbejdelse af projektbudgetter, som findes her:

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Krav til regnskab

Der stilles krav om indsendelse af delregnskab forud for udbetaling af tilskud samt et endeligt regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

Afhængig af tilskuddets størrelse, skal det endelige regnskab være revisorpåtegnet (ved tilskud til på 500.000 kr. eller derover) eller ledelsespåtegnet (ved tilskud til offentlig ansøger på under 500.000 kr.).

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget. Nedenstående budget- og regnskabsskabelon skal anvendes ved indsendelse af regnskaber.

Frister for indsendelse af regnskaber vil fremgå af tilsagnsbrevene.

Udbetaling og resultatkrav

Tilskuddet udbetales bagudrettet i to rater på baggrund af indsendt del- og slutregnskab. Der er knyttet en række betingelser til udbetalingerne, som forskellige afhængige af kommunernes deltagere i Flere skal med 2.

For kommuner der ikke deltager i Flere skal med 2 gælder:

1. takst: 50 pct. af tilskuddet kan udbetales på baggrund af et ledelsespåtegnet delregnskab.

2. takst: De sidste 50 pct. af tilskuddet udbetales på baggrund af et endeligt slutregnskab for hele projektperioden, dog med følgende forbehold:

 • Hvis 15 pct. af kommunens indsatsgruppe er kommet i beskæftigelse, løntimer, fleksjob med forudgående løntimer eller uddannelse i en given må-ned kan 40 pct. af tilsagnsbeløbet udbetales.
 • Hvis 20 pct. af indsatsgruppen er kommet i beskæftigelse, løntimer, fleksjob med forudgående løntimer eller uddannelse i en given måned kan 10 pct. af tilsagnsbeløbet udbetales.

For kommuner der deltager i Flere skal med 2 gælder:

1. rate: 50 pct. af tilskuddet kan udbetales på baggrund af et ledelsespåtegnet delregnskab, som dokumenterer afholdte udgifter.

2. takst: De sidste 50 pct. af tilskuddet udbetales på baggrund af et endeligt slutregnskab for hele projektperioden, og såfremt kommunen har opnået:

 • Hvis 17 pct. af kommunens indsatsgruppe er kommet i beskæftigelse, løntimer, fleksjob med forudgående løntimer eller uddannelse i en given må-ned kan 40 pct. af tilsagnsbeløbet udbetales.
 • Hvis 22 pct. af indsatsgruppen er kommet i beskæftigelse, løntimer, fleksjob med forudgående løntimer eller uddannelse i en given måned kan 10 pct. af tilsagnsbeløbet udbetales.

Ansøgningsfrist og praktiske oplysninger

Ansøgninger skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via styrelsens Tilskudsportal senest fredag ​​den 26. november 2021, kl. 12.00.

Ansøgninger der sendes efter dette tidspunkt, vil blive afvist.

Der kan forventes svar på ansøgningen i midten af ​​december.

Ved indsendelse af ansøgninger skal følgende skabeloner anvendes:

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar til puljen, hvor puljens indhold uddybes/specificeres vil blive offentliggjort på denne side.

Spørgsmål og svar om indsatsmodellen

Spørgsmål og svar om besøg og målgruppe

Spørgsmål og svar om overvågning og resultatkrav

Spørgsmål og svar om udbetalingsmodel og tilskud

Spørgsmål og svar til overlap mellem Flere skal med 2 og 3

Spørgsmål og svar om særligt psykiatrisamarbejde

Generelle spørgsmål og svar til puljen

 

Sidst opdateret: 08-03-2024