Spring til hovedindhold

Opslag: Pulje for ordblinde og læse- og skrivesvage

Ansøgningsfrist 02-04-2021

Formålet med ansøgningspuljen er at fastholde beskæftigede i målgruppen på arbejdsmarkedet samt at hjælpe ledige i målgruppen tættere på arbejdsmarkedet. Der er afsat 48,5 mio. kr. til puljen på finanslovskonto § 17.46.30.40.

Alt for mange danskere har udfordringer med deres basale færdigheder. De har typisk svært ved at læse, skrive eller regne. Det gælder eksempelvis for personer, som lider af ordblindhed. Det kan være et benspænd for lediges muligheder for at opnå beskæftigelse og for beskæftigedes muligheder for opkvalificering og efteruddannelse. Et løft af de basale færdigheder kan således bidrage til at øge lediges muligheder for at komme ind på arbejdsmarkedet. For de beskæftigede forventes det at øge produktiviteten og forbedre deres muligheder for yderligere opkvalificering og efteruddannelse.

Som led i finanslovsaftalen om Stimuli og Grøn Genopretning fra december 2020 blev der afsat 48,5 mio. kr. til en ansøgningspulje, der kan understøtte og hjælpe ordblinde og læse-, skrive- og regnesvage til at styrke deres basale færdigheder.

Med puljen får aktører, der arbejder med målgruppen, mulighed for at få støtte til indsatser, der kan forbedre målgruppens færdigheder. En indsats kan bl.a. bestå af kurser og forløb for målgruppen samt kompetenceudvikling af nøglemedarbejdere med henblik på at identificere og motivere de medarbejdere og/eller ledige, der har behov for hjælp til at få styrket deres basale færdigheder.

Indsatsen skal trække på erfaringer fra tidligere initiativer om læse-, skrive- og regnefærdigheder og koordineres med igangværende projekter på området.

Målgruppe

Målgruppen er ledige og beskæftigede personer med ordblindhed og/eller læse- og skriveudfordringer.

Formålet med puljen

Formålet med ansøgningspuljen er at fastholde beskæftigede personer med ordblindhed og/eller læse- og skriveudfordringer på arbejdsmarkedet samt at hjælpe ledige personer med ordblindhed og/eller læse- og skriveudfordringer tættere på arbejdsmarkedet.

Ansøgerkreds

Ansøgerkredsen er kommuner, private og offentlige virksomheder, a-kasser, faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner og brancheorganisationer.

Projektperiode

Tilskuddet skal anvendes i perioden fra den 1. maj 2021 – 30. april 2023.

Projektets kerneelementer

Projekterne skal have fokus på følgende kernelementer med henblik på:

 • At spotte og motivere personer i målgruppen til at få hjælp til at styrke deres basale kompetencer, f.eks. via et læse-, skrive eller regnekursus eller et ordblindekursus.
 • At støtte og fastholde ledige og beskæftigede undervejs i deres løft af basale kompetencer, f.eks. undervejs i et læse-, skrive- eller regnekursus eller et ordblindekursus.
 • At opbygge viden blandt medarbejdere, der arbejder med læse-, skrive-, og regnesvage, om mulighederne og fordelene ved løft af basale kompetencer.
 • At øge kompetencerne, blandt medarbejdere, der arbejder med læse-, skrive-, og regnesvage, til at kunne vejlede og motivere personer i målgruppen om mulighederne og fordelene ved et løft af basale kompetencer.
 • At sprede erfaringer fra projektet til øvrige virksomheder, kommuner og a-kasser (løbende og omkring projektets afslutning).

Indsatsen skal desuden bygge videre på centrale erfaringer fra tidligere og igangværende projekter. Disse erfaringer kan du læse om her:

Projektets indsatsmodel

I ansøgningen skal der opstilles en indsatsmodel, som har til formål at implementere de fem ovenstående kernelementer. I ansøgningen skal således indgå følgende:

 • Hvordan projektet vil spotte, motivere og fastholde personer i målgruppen således at de opnår et reelt løft af basale læse-, skrive- og regnekompetencer.
 • En vedlagt forandringsteori, der anskueliggør, hvordan projektets forskellige aktiviteter bidrager til at opnå succeskriterierne (brug STARs skabelon for forandringsteori).
 • Nedsættelsen af en lokal styregruppe, der følger projektet gennem hele projektperioden. Styregruppen skal sammensættes, så der er repræsentanter fra samarbejdspartnere og andre relevante aktører.
 • Et klart og forpligtende samarbejde med relevante aktører f.eks. jobcentre, uddannelsesinstitutioner, virksomheder, faglige organisationer mv.
 • En tydelig ledelsesmæssig forankring af projektet i forhold til at koordinere projektets aktiviteter samt sikre, at projektets aktiviteter forankres og lever videre efter projektperioden.
 • Hvordan projektet vil følge op på sine målsætninger og internt evaluere resultaterne ved projektafslutning.

Indsatsen for ledige i målgruppen kan sammentænkes med den eksisterende aktive beskæftigelsesindsats, som f.eks. virksomhedspraktik mv.

Projektets succeskriterier

Ansøgere skal i ansøgningen angive projektets måltal på baggrund af følgende kriterier:

 • Antallet af personer i målgruppen, der screenes for behov for løft af basale færdigheder, og antallet som, på baggrund af en screening, deltager i læse-, skrive-, regnekurser samt evt. it- og engelskkurser.
 • Antallet af personer i målgruppen, der deltager i læse-, skrive-, regnetest- og kurser samt eventuelt it- og engelskkurser.
 • Antallet af personer i målgruppen, der færdiggør læse-, skrive-, regnetest- og kurser samt eventuelt it- og engelskkurser.

Kriterier for tildeling af tilskud

For at komme i betragtning til tilskud skal ansøger vedlægge en samarbejdsaftale med en eller flere relevante aktører, jf. ansøgerkredsen.

I vurderingen af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på følgende kriterier:

 • At der er opstillet ambitiøse måltal for indsatsen, herunder antallet af ledige og/eller beskæftigede, der opnår et løft af basale færdigheder.
 • At det er klart beskrevet, hvordan og i hvilken grad de oplistede kernelementer vil blive implementeret.
 • At der er et tydeligt fokus på kompetenceopbygning blandt medarbejdere, der beskæftiger sig med læse-, skrive- regnesvage.
 • At projektet prioriteres ledelsesmæssigt.
 • En rimelig balance mellem projektets aktiviteter, omfang og det ansøgte beløb.
 • Geografisk spredning af projekterne.

Forpligtelser ved deltagelse

Ved deltagelse i projektet forpligter tilskudsmodtager sig til at efterleve styrelsens retningslinjer vedrørende ansvar for databehandling, som findes på siden Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet.

Evaluering

Projektet skal ved projektafslutning selv følge op på og evaluere projektets kerneelementer og succeskriterier. Det er derfor vigtigt, at projektet ved projektstart har en fastlagt en model for, hvordan det vil følge op på målsætninger undervejs i projektperioden.

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan søges om tilskud til følgende udgiftsposter:

 • Undervisning
 • Information og kampagner
 • Udvikling af nye redskaber (f.eks. screeningsværtøjer eller digitale test/kurser)
 • Løn til frikøb eller ansættelse af medarbejdere
 • Transportudgifter for medarbejdere
 • Evaluering/opfølgning
 • Revision.

Lønniveauet skal som udgangspunkt svare til lønninger for sammenligneligt arbejde inden for staten. Et overblik over gennemsnitslønninger i staten fordelt på funktioner findes på nedenstående side med lønoverblik til lokale lønforhandlinger i staten:

Lønoverblik til lønforhandlinger i staten

Styrelsens budgetskabelon skal anvendes, og budgettet skal indeholde fyldestgørende noter til samtlige budgetposter. I budgetskabelonen fremgår det, hvordan budgettet udfyldes korrekt. Se desuden guide til budgetlægning på nedenstående side.

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Vær opmærksom på, at der skal opstilles budgetter for de enkelte budgetår samt et samlet budget for hele perioden.

Krav om afrapportering

Der stilles krav om indsendelse af halvårlige statusrapporter, som skal indsendes forud for udbetaling af tilskud.

Efter projektets afslutning skal der indsendes en slutrapport, evalueringsrapporten samt et regnskab for hele projektperioden.

Ved udfyldelse af slutrapporten skal projektet angive deltagernes arbejdsmarkedsstatus ved projektstart og afslutning. Det er derfor vigtigt, at projektet ved projektstart kortlægger deltagerne arbejdsmarkedsstatus.

Skabeloner for status- og slutrapporter kan hentes på siden

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet.

Krav til regnskab

Der stilles krav om indsendelse af halvårlige delregnskaber forud for udbetaling af tilskud samt et endeligt regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

Det endelige regnskab skal være revisorpåtegnet ved tilsagn om tilskud over 250.000 kr. til en privat tilskudsmodtager. Det samme gør sig gældende ved tilsagn om tilskud over 500.000 kr. til offentlig tilskudsmodtagere. Ved tilsagn om tilskud under disse revisionsgrænser er det tilstrækkeligt, at det endelige regnskab er ledelsespåtegnet.

Nedenstående budget- og regnskabsskabelon skal anvendes ved indsendelse af regnskaber.

Fristerne for indsendelse af regnskaber vil fremgå af tilsagnsbrevet.

Udbetaling

Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af de indsendte regnskaber.

Ansøgningsfrist og praktiske oplysninger

Ansøgninger skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via styrelsens tilskudsportal senest den 2. april 2021, kl. 12.00.

Ansøgninger der indsendes efter dette tidspunkt vil blive afvist.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Der kan forventes svar på ansøgningen medio ultimo april 2021.

Ved indsendelse af ansøgninger skal følgende skabeloner anvendes:

Budgetskema (Excel)

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar til puljen, hvor puljens indhold uddybes/specificeres vil blive offentliggjort på denne side.

 

Sidst opdateret: 08-03-2024