Spring til hovedindhold

Opslag: Udmelding af ekstra midler til den regionale uddannelsespulje

Ansøgningsfrist 28-06-2021

Formålet med puljen er at nedbringe ledigheden blandt personer i målgruppen via korte, erhvervsrettede kurser fra første ledighedsdag. Der er afsat 55,0 mio. kr. til puljen på FL-konto § 17.46.41.10. i 2021.

Som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelses-indsatsen af 2014 er der afsat en årlig pulje til regional uddannelse. Formålet er at understøtte, at flere ledige kan få korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb fra første ledighedsdag.

Fra 1. januar 2021 er det fastsat i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), at alle ledige målgrupper i LAB (undtaget fleksjobbere) kan få bevilget korte, erhvervsrettede kurser via puljen, og at jobcentret også kan bevilge korte, erhvervsrettede kurser, som fremgår af positivlisterne i de tilstødende RAR-områder. Det vil desuden være muligt for ledige at få tilbud om korte, erhvervsrettede kurser inden for puljen, hvis der foreligger en arbejdsgivererklæring om efterfølgende ansættelse.

Endvidere kan jobcenteret inden for den regionale uddannelsespulje give tilskud til arbejdsgiveres udgifter til korte, erhvervsrettede kurser i forbindelse med ansættelse af ledige, som inden ansættelsen har været ledige i mindst 6 måneder. Kurserne skal bl.a. ligge ud over den opkvalificering, som arbejdsgiveren forudsættes at give.

Som forsøg under den regionale pulje har ledige, som har en arbejdsgivererklæring om efterfølgende ansættelse, ret til at påbegynde et kort, erhvervsrettet kursus i 2021.

Ledige har, ligeledes som forsøg under den regionale uddannelsespulje, ret til ét kort, erhvervsrettet kursus på den regionale positivliste i eget eller tilstødende RAR-område i 2021.

De to rettigheder under den regionale uddannelsespulje er udmøntet som for-søg i bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet.

En række kommuner har over for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering tilkendegivet, at de allerede har opbrugt eller vil opbruge deres tilsagn under den regionale uddannelsespulje, inden året er omme. Ledige i kommuner, hvor midlerne er opbrugt, har således ikke længere ret til ét kort, erhvervsrettet kursus på den regionale positivliste i eget/tilstødende RAR-områder eller ret til et kort, erhvervsrettet kursus med en arbejdsgivererklæring.

Med Aftale om tiltag målrettet langtidsledige under coronakrisen fra 28. maj 2021 er det derfor aftalt at tilføre 25,0 mio. kr. ekstra til den regionale uddannelsespulje i 2021, så flere ledige, herunder langtidsledige, kan udnytte deres ret til ét kort, erhvervsrettet kursus og hurtigt og fleksibelt kan blive omstillet til nye job og brancher. Udmeldingen sker med forbehold for Finansudvalgets tiltrædelse af aktstykke den 17. juni 2021.

Samtidig genudmeldes mindreforbruget under den regionale uddannelsespulje fra 2020. Mindreforbruget genudmeldes med hjemmel i bekendtgørelse om den regionale uddannelsespulje.

I alt udmeldes ca. 55 mio. kr.

Målgruppe

Alle ledige målgrupper, som er omfattet af LAB (undtaget fleksjobbere).

Retten til et kort, erhvervsrettet kurser, hvis der foreligger en arbejdsgivererklæring, følger denne målgruppeafgrænsning, dog er selvforsørgende ledige samt personer i beskæftigelse ikke omfattet af retten.

Formålet med puljen

Formålet er, at nedbringe ledigheden blandt personer i målgruppen via korte, erhvervsrettede kurser fra første ledighedsdag.

Ansøgerkreds

Puljen kan søges af kommunerne.

Projektperiode

Tilskud fra puljen kan anvendes for udgifter afholdt i perioden 1. januar 2021 til og med 31. december 2021.

Projektets indsatsmodel

Indsatsmodellen består i, at ledige inden for puljen kan få tilbud om korte, erhvervsrettede kurser, der optræder på de regionale positivlister i eget eller tilstødende RAR-område, eller hvis der forelægger en arbejdsgivererklæring om ansættelse.

Derudover vil ledige som et forsøg i 2021 – inden for puljen – få ret til tilbud om et kort, erhvervsrettet kursus, hvis der foreligger en arbejdsgivererklæring om ansættelse. Endelig får ledige som et forsøg i 2021 – inden for puljen – ret til tilbud om et kort, erhvervsrettet kursus på de regionale positivlister i eget eller tilstødende RAR-område fra første ledighedsdag.

De regionale positivlister findes under jobrettet voksen- og efteruddannelse på:

RAR - De Regionale Arbejdsmarkedsråd

Tilskud på baggrund af interessetilkendegivelse

Fordelingen af puljen sker på baggrund af kommunernes tilkendegivelse af, hvor stort et tilskud, de forventer at kunne anvende resten af året, ud over det tilsagn som blev afgivet i starten af året.

Det sker konkret ved indsendelse af et budget. Styrelsens budgetskabelon skal anvendes.

Hvis kommunerne tilsammen søger om tilskud, der overstiger puljen, sker fordelingen mellem kommunerne på baggrund af deres faktiske andel af dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og overgangsydelsesmodtagere uden for introduktionsprogrammet og ledighedsydelsesmodtagere.

For kommuner, som har opbrugt deres tilsagn om tilskud fra den regionale uddannelsespulje, gælder målgruppens rettigheder igen, når kommunen har modtaget og accepteret et nyt tilsagn.

Forpligtelser ved deltagelse

Ved modtagelse af tilskud forpligter kommunen sig til at registre de afholdte udgifter til kurser m.v. i relevante fagsystemer.

Kommunerne skal efterleve styrelsens retningslinjer vedrørende ansvar for databehandling, som findes på siden Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet.

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan søges om tilskud til følgende udgiftsposter:

  • Forløb (kurser, uddannelse mv.)
  • Revision (ved samlet tilsagn om tilskud fra puljen på 500.000 kr. eller derover).

Der er krav om minimum 20 pct. medfinansiering af udgifterne til kurser.

Styrelsens budgetskabelon skal anvendes, og budgettet skal indeholde fyldestgørende noter til alle budgetposter. I budgetskabelonen fremgår det, hvordan budgettet skal udfyldes korrekt med noter. Se desuden guide til budgetlægning på nedenstående side.

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Krav til regnskab

Der skal aflægges et samlet regnskab for begge tilsagn om tilskud fra den regionale uddannelsespulje. Det betyder, at der alene skal søges om tilskud til revision, hvis det ikke indgik i det oprindelige budget, og hvis det samlede tilsagn overstiger 500.000 kr.

Det samlede regnskab for begge tilsagn skal indsendes på den sag der oprettes ved ansøgning om de ekstra midler til den regionale uddannelsespulje.

Det endelige regnskab for hele projektperioden skal indsendes senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

Afhængig af tilskuddets størrelse skal det endelige regnskab enten være revisorpåtegnet regnskab (ved tilsagn om tilskud på 500.000 kr. eller over) eller ledelsespåtegnet (ved tilsagn om tilskud under 500.000 kr.).

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget. Nedenstående budget- og regnskabsskabelon skal anvendes ved indsendelse af regnskaber.

Udbetaling

Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af de indsendte regnskaber.

Ansøgningsfrist og praktiske oplysninger

Budgettet skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via styrelsens Tilskudsportal senest den 28. juni 2021, kl. 12.00. Budgetter, der sendes efter dette tidspunkt, vil blive afvist.

Kommuner, som ønsker at søge om de ekstra midler fra puljen, skal indsende budgettet via STAR's Tilskudsportal på den eksisterende sag for den regionale uddannelsespulje 2021. 

Der kan forventes svar primo juli 2021.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar til puljen, hvor puljens indhold uddybes/specificeres vil blive offentliggjort på denne side.

Sidst opdateret: 22-05-2023