Spring over hovedmenu

Opslag: Pulje til midlertidig lønkompensation

Ansøgningsfrist 31-08-2021

Formålet med puljen er at søge om midlertidig lønkompensationsordning til foreninger, selvejende institutioner og fonde mv. på Beskæftigelsesministeriets område med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af covid-19. Finanslovens § 17.41.13.10.

Kompensation til delvis dækning af lønudgifter for foreninger, selvejende institutioner og fonde mv. på Beskæftigelsesministeriets område, hvor offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter.

Kompensationsordningen gælder fra og med 9. december 2020 til og med 30. juni 2021.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 31. august 2021 - ansøgninger behandles løbende.

Ansøgerkreds

Foreninger, selvejende institutioner og fonde mv., som hører under Beskæftigelsesministeriets område, hvor det offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere end halvdelen og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter, og som er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). ) senest den 9. marts 2020.

Formålet med puljen

Der kan ansøges om lønkompensation for hjemsendte ansatte, som ellers måtte afskediges som følge af et forventet omsætningstab.

Krav til ansøgning

Ansøger skal anvende de obligatoriske standardkabeloner som findes her på siden, og indsende den samlede ansøgning via styrelsens tilskudsportal.

Ansøger skal vedhæfte følgende fem bilag:

  1. Ansøgningsskema
  2. Beregningsmodel
  3. Revisorerklæring. Ansøger skal indhente en erklæring udarbejdet af en uafhængig godkendt revisor. Revisorerklæringen skal opfylde kravene i revisorloven og indeholde oplysningerne, som er angivet i den obligatoriske skabelon til revisorerklæring.
  4. Dokumentation for afholdte udgifter til revisorerklæring i form af faktura eller bindende tilbud fra revisor. Der ydes godtgørelse for 80 procent af udgifterne til revisorerklæring, såfremt institutionens ansøgning udløser kompensation. Godtgørelsen til revisorerklæringen kan maksimalt udgøre 16.000 kr. inkl. mødre.
  5. Tro- og kærlighedserklæring. Ansøgers bestyrelse eller direktion skal på tro og love erklære.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering forbeholder sig ret til ikke at behandle ansøgninger, som ikke opfylder disse krav.

Kontrol og tilbagebetaling

Retten til kompensation er betinget af, at institutionen senest 6 måneder efter ophøret af perioden, hvortil der ydes lønkompensation, indsender følgende supplerende dokumentation, jf. §11 i BEK nr 1052 af 31/05/2021.

Tilskudsmodtager skal i den forbindelse anvende skabelon for tro og kærlighedserklæring.

Tilbagebetaling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan kræve den udbetalte kompensation helt eller delvist tilbagebetalt, jf. §13 i BEK nr 1052 af 31/05/2021.

Hvornår får du svar?

Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering behandler ansøgninger hurtigst muligt.

Dokumentation til kontrol mv. skal indsendes senest 6 måneder efter ophøret af perioden, hvor der ydes lønkompensation.

Lovgrundlag

Den midlertidige lønkompensationsordning for foreninger, selvejende institutioner og fonde mv. på Beskæftigelsesministeriets områder, som vedvarende modtager halvdelen eller mere af institutionernes ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud har hjemmel i bekendtgørelse nr 1052 af 31/05/2021.

Bekendtgørelse nr. 1052 af 31/05/2021

Det er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der træffer afgørelse om, hvorvidt ansøgeren er berettiget til kompensation efter den midlertidige lønkompensationsordning.

Klageadgang

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering afgørelser kan påklages til Beskæftigelsesministeren. Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt ansøgeren.

Klagen skal rettes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som videresender klagen med sagens materiale og et udsagn til Beskæftigelses-ministeren.

Ansøgningsfrist og praktiske oplysninger

Ansøgninger skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via styrelsens tilskudsportal senest den 31. august 2021 kl. 12.00.

Ansøgninger der indsendes efter dette tidspunkt vil blive afvist.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Der kan forventes løbende svar på ansøgningen.

Ved indsendelse af ansøgninger skal følgende skabeloner anvendes:

Revisorerklæring – ansøgning (Word) (nyt vindue)

Tro- og kærlighedserklæring – ansøgning (Word) (nyt vindue)

Revisorerklæring – kontrol (Word) (nyt vindue)

Tro- og kærlighedserklæring – kontrol (Word) (nyt vindue)

Vejledning til indtastning i beregningsark (pdf) (nyt vindue)

 

Sidst opdateret: 22-05-2023