Spring til hovedindhold

Opslag: Pulje til særlig indsats til ledige over 50 år

Ansøgningsfrist 01-09-2021

Formålet med puljen er, at dagpengemodtagere på 50 år eller derover, som er i risiko for langtidsledighed eller som allerede er langtidsledige, kommer i arbejde eller forbliver i beskæftigelse. Der er afsat 14,7 mio. kr. til ansøgningspuljen på finanslovens § 17.46.43.30.

Som led i beskæftigelsesreformen fra 2014 blev der afsat en årlig bevilling til finansiering af en særlig indsats for ledige over 50 år. Bevillingen er siden blevet reduceret i 2021 og 2022. Med langtidsledighedspakken fra juni 2021 blev det imidlertid besluttet at afsætte 30 mio. kr. for 2021 og 2022 med henblik på at hjælpe seniorer i risiko for langtidsledighed.

Målgruppe

Dagpengemodtagere på 50 år eller derover, som er i risiko for langtidsledighed eller som allerede er langtidsledige. Ansøger skal selv redegøre for definition af langtidsledighed i det konkrete projekt.

Risiko for langtidsledighed kan bl.a. skyldes nedslidning, forældede kompetencer, eller at fagområdet/branchen er særlig udsat som følge af covid-19. Fokus kan f.eks. være på seniorer med mange år i samme fag/samme arbejdsplads, forældede kompetencer og/eller helbredsproblemer.

I ansøgningen skal der redegøres for om, og i givet fald hvordan, målgruppen vil blive afgrænset i projektet. Der kan f.eks. være fokus på bestemte brancher eller faggrupper eller borgere med (bestemte typer af) helbredsproblemer og/eller en systematisk screening af alle nyledige over 50 år i risiko for langtidsledighed samt udsøgning af alle langtidsledige over 50 år.

Formålet med puljen

Formålet med puljen er at personer i målgruppen kommer i arbejde eller forbliver i beskæftigelse. Det skal ske via særlige intensive indsatser, som har fokus på jobformidling, jobsøgning mv og evt. tilbud om virksomhedsforløb eller jobrettet opkvalificering.

Ansøgerkreds

Puljen kan ansøges af a-kasser og jobcenter, evt. i samarbejde med andre a-kasser og jobcenter. Projektet kan have yderligere samarbejdspartnere i andre aktører som uddannelsesinstitutioner, fagforbund, virksomheder el.lign. Den organisation, som indsender ansøgningen, bliver tilskudsansvarlig.

Projektet kan have yderligere samarbejdspartnere som uddannelsesinstitutioner, fagforbund, virksomheder el.lign.

Projektperiode

Projektperioden løber fra oktober 2021 til senest oktober 2023.

Projektets kerneelementer

Projektet skal overordnet afprøve en tidlig jobrettet indsats for at forebygge langtidsledighed og håndtere langtidsledighed for dagpengemodtagere over 50 år.
Projekterne skal tage afsæt i eksisterende viden om, hvad der virker for målgruppen samt Seniortænketankens anbefalinger, jf. nedenstående link.

Seniortænketankens anbefalinger

ende kerneelementer skal følges i projekterne:

 • Samtaler med fokus på jobsøgning, jobformidling
 • Virksomhedsrettede indsatser som virksomhedspraktik/løntilskud
 • Jobrettet opkvalificering inden for brancher med mangel på arbejdskraft.

Projektets indsatsmodel

I ansøgningen skal det beskrives, hvilken konkret indsats der iværksættes for projektets målgrupper. På den baggrund lægges op til en indsatsmodel med bl.a. følgende elementer:

Screening og identifikation af målgruppen:

 • Systematisk screening og identifikation af målgruppen og beskrivelse af, hvordan dette vil foregå (identificere ledige seniorer i risiko for langtidsledighed samt de, der allerede er langtidsledige)

Tidlige/intensive samtaler med fokus på:

 • Jobsøgning, jobformidling med konkrete jobs
 • Arbejde med troen på at komme i arbejde
 • Afklaring til jobrettet uddannelse og eventuelt viderevisitation til realkompetencevurdering, hvis uddannelsesløft f.eks. kan være vejen tilbage til arbejdsmarkedet.

For at understøtte en intensiv, sammenhængende og jobrettet indsats skal projekterne arbejde med følgende elementer:

 1. Personlig jobformidler tilknyttet borgeren. I ansøgningen skal det beskrives, hvordan a-kassen/jobcentret vil sikre, at de ledige seniorer, som omfattes af projektet, får en gennemgående sagsbehandler/personlig jobformidler, der kan sikre en sammenhængende indsats og gennem opbygning af en tillidsbaseret relation til borgeren kan styrke vedkommendes tro på tilbagevenden til job.
 2. Brug af digitale værktøjer. I ansøgningen skal det beskrives, hvordan a-kassen/jobcentret vil understøtte, at de ledige seniorer, i samarbejde med den personlige job-formidler, bruger de jobrettede digitale redskaber, herunder CV, 'Jeg søger job som', jobloggen og Min Plan, på Jobnet i forbindelse med indsatsen. Formålet er at understøtte en indsats med et tydeligt jobrettet fokus, hvor de digitale redskaber sikrer en fælles forståelse af retning og indhold i de aktiviteter, der sættes i gang.
 3. Relevant, jobrettet aktivering i form af virksomhedsrettede indsatser som virksomhedspraktik/løntilskud eller jobrettet opkvalificering inden for områder med mangel på arbejdskraft (f.eks. kort opkvalificering, uddannelsesløft eller voksenlærlingeordningen).

Med afsæt i målgruppeafgrænsningen skal projektansøger endvidere beskrive, hvorvidt indsatsen målrettes beskæftigelse på bestemte dele af arbejdsmarkedet, hvor der vurderes at være gode jobmuligheder/mangel på arbejdskraft for målgruppen.

Projektets succeskriterier

Ansøger skal opstille måltal for projektet og beskrive, hvordan der vil blive sikret overvågning af målopfyldelse.

Kriterier for tildeling af tilskud

Der vil i vurderingen af ​​ansøgningerne blive lagt vægt på følgende kriterier:

 • At der er fastlagt en metode til screening af målgruppen.
 • At ovenstående indsatsmodel og kerneelementer er indarbejdet i projektet.
 • At der er opstillet ambitiøse og realistiske måltal.
 • At der er en vis mængde i antallet af deltagere, samt at der er sammenhæng mellem det ansøgte beløb og antallet af deltagere.

Forpligtelser ved deltagelse

Ved deltagelse i projektet forpligter tilskudsmodtager sig til at efterleve styrelsens retningslinjer vedrørende ansvar for databehandling, som findes på siden Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet.

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan søges om tilskud til følgende udgiftsposter:

 • Løn til projektledelse
 • Forløb hos eksterne aktører f.eks. til opkvalificeringsforløb, karriererådgivning og uddannelse
 • Frikøb af medarbejdere til gennemførelse af forløb
 • Revision
 • Eventuelle andre relevante udgifter

Lønniveauet skal som udgangspunkt svare til lønninger for sammenligneligt arbejde i staten. Dette gælder også for eventuelle samarbejdspartnere og underleverandører, såfremt timer derfra indgår i budgettet. Et overblik over gennemsnitslønninger i staten fordelt på funktioner findes på følgende side:

Lønoverblik til lokale lønforhandlinger i staten

Styrelsens budgetskabelon skal anvendes, og budgettet skal indeholde fyldestgørende noter til alle budgetposter. I budgetskabelonen fremgår det, hvordan budgettet skal udfyldes korrekt med noter. Se desuden guide til budgetlægning på nedenstående side.

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Krav om afrapportering

Der stilles krav om indsendelse af halvårlige statusrapporter, som skal indsendes forud for udbetaling af tilskud.

Efter projektets afslutning skal der indsendes en slutrapport sammen med et regnskab for hele projektperioden.

Ved udfyldelse af slutrapporten skal projektet angive deltagernes arbejdsmarkedsstatus ved projektstart og afslutning. Det er derfor vigtigt, at projektet ved projektstart kortlægger deltagernes arbejdsmarkedsstatus.

Skabeloner for status- og slutrapport kan hentes på følgende side:

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

STAR foretager en erfaringsopsamling på tværs af projekterne primo 2024.

Krav til regnskab

Der stilles krav om indsendelse af halvårlige delregnskaber forud for udbetaling af tilskud samt et endeligt regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

Regnskabet skal være revisorpåtegnet ved tilskud til private organisationer på 250.000 kr. eller derover og ved tilskud til offentlige organisationer på 500.000 kr. eller derover. Regnskaber for tilsagn om tilskud under disse grænser skal være ledelsespåtegnet.

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget. Nedenstående budget- og regnskabsskabelon skal anvendes ved indsendelse af regnskaber.

Frister for indsendelse af regnskaber vil fremgå af tilsagnsbrevene.

Udbetaling

Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af de indsendte regnskaber.

Ansøgningsfrist og praktiske oplysninger

Ansøgninger skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via styrelsens Tilskudsportal senest onsdag 1. september 2021, kl. 12.00.

Ansøgninger der sendes efter dette tidspunkt, vil blive afvist.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Der kan forventes svar på ansøgningen i midten af ​​september 2021.

Ved indsendelse af ansøgninger skal følgende skabeloner udfyldes:

Budgetskema (Excel) (nyt vindue)

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar til puljen, hvor puljens indhold uddybes/specificeres vil blive offentliggjort på denne side.

Sidst opdateret: 22-05-2023